Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt Hưng Yên

Chia sẻ: Hoang Van Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
61
lượt xem
5
download

Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng thể của của Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt là: Cùng với các bên có liên quan đến chuỗi rau cải ngọt tạo ra phương hướng và phát triển kế hoạch can thiệp trên cơ sở yêu cầu thị trường nhằm làm cho chuỗi rau cải ngọt phát triển thành công hơn, có khả năng cạnh tranh cao hơn từ đó mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia vào chuỗi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt Hưng Yên

Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt<br /> Hưng Yên<br /> <br /> Cơ quan ủy thác:<br /> <br /> Chương trình phát triển các doanh nghiệp<br /> nhỏ và vừa MPI-GTZ<br /> <br /> Cơ quan thực hiện:<br /> Fresh Studio Innovations Asia Ltd.<br /> www.freshstudio.biz<br /> <br /> Đồng hợp tác với:<br /> Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> tỉnh Hưng Yên<br /> <br /> i<br /> <br /> Quản trị tài liệu<br /> Tác giả<br /> Tác giả<br /> <br /> Phiên bản<br /> <br /> Lillian Diaz & Phạm Văn Hội<br /> Siebe van Wijk<br /> <br /> 1.0<br /> 2.0<br /> <br /> Hiệu chỉnh<br /> Hiệu chỉnh, kết<br /> luận, trình bày<br /> <br /> Phân bố<br /> Phiên bản<br /> <br /> Họ & tên<br /> <br /> Cơ quan<br /> <br /> Địa chỉ<br /> <br /> 1:<br /> 2:<br /> 3:<br /> 4:<br /> 5:<br /> <br /> Hiệu đính<br /> Họ và tên<br /> <br /> Cơ quan<br /> <br /> 1: Phạm Văn Hội<br /> 2: Nguyễn Trung Anh<br /> 3: Nguyễn Thị Thanh Uyên<br /> <br /> Fresh Studio<br /> Fresh Studio<br /> Fresh Studio<br /> <br /> Họ và tên<br /> <br /> Cơ quan<br /> <br /> 1: Phạm Văn Hội<br /> 2: Cù Thị Lệ Thủy<br /> <br /> Fresh Studio<br /> Fresh Studio<br /> <br /> Người dịch<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> 1 Giới thiệu..............................................................................................................................................1<br /> 1.1 Quy mô nghiên cứu ...........................................................................................................1<br /> 1.2 Lựa chọn loại rau ...............................................................................................................1<br /> 1.3 Mục đích............................................................................................................................2<br /> 1.4 Kết cấu báo cáo..................................................................................................................2<br /> 2 Phương pháp tiến hành.......................................................................................................................3<br /> 2.1 Phương pháp......................................................................................................................3<br /> 2.2 Nhóm thực hiện .................................................................................................................4<br /> 2.3 Địa điểm khảo sát thực địa ................................................................................................5<br /> 2.4 Chương trình......................................................................................................................5<br /> 2.5 Các tác nhân được phỏng vấn............................................................................................7<br /> 2.6 Hạn chế..............................................................................................................................7<br /> 3 Rau cải ngọt .........................................................................................................................................9<br /> 3.1 Giới thiệu...........................................................................................................................9<br /> 3.2 Sản xuất .............................................................................................................................9<br /> 3.3 Cải ngọt trong các món ăn Việt nam ...............................................................................10<br /> 4 Ngành rau Hưng Yên ........................................................................................................................12<br /> 4.1 Giới thiệu.........................................................................................................................12<br /> 4.2 Sản xuất rau .....................................................................................................................12<br /> 4.3 Khu công nghiệp..............................................................................................................15<br /> 5 Chuỗi cải ngọt ....................................................................................................................................18<br /> 5.1 Giới thiệu.........................................................................................................................18<br /> 5.2 Chuỗi cải ngọt..................................................................................................................19<br /> 5.3 Tính mùa vụ.....................................................................................................................20<br /> 5.4 Giá bán.............................................................................................................................21<br /> 5.5 Quy mô ngành rau ...........................................................................................................21<br /> 6 Tác nhân tham gia chuỗi...................................................................................................................24<br /> 6.1 Người sản xuất.................................................................................................................24<br /> 6.1.1 Giống ......................................................................................................................24<br /> 6.1.2 Năng suất ................................................................................................................25<br /> 6.1.3 Lịch mùa vụ.............................................................................................................26<br /> 6.1.4 Lịch canh tác...........................................................................................................27<br /> 6.1.5 Sâu bệnh..................................................................................................................29<br /> 6.1.6 Quản lý canh tác .....................................................................................................30<br /> 6.1.7 Nguồn thông tin.......................................................................................................31<br /> 6.1.8 Sản xuất rau an toàn ...............................................................................................32<br /> 6.1.9 Lợi nhuận ................................................................................................................34<br /> 6.1.10 Vấn đề và giải pháp ..............................................................................................35<br /> 6.2 Các loại hình dịch vụ .......................................................................................................36<br /> 6.2.1 Dịch vụ đầu vào ......................................................................................................36<br /> 6.2.2 Tập huấn và khuyến nông .......................................................................................38<br /> 6.2.3 Tín dụng ..................................................................................................................39<br /> 6.3 Tư thương ........................................................................................................................39<br /> 6.3.1 Các nơi tư thương mua cải ngọt..............................................................................40<br /> 6.3.2 Thu hoạch và vận chuyển........................................................................................43<br /> 6.3.3 Hệ thống quản lý chất lượng rau ............................................................................44<br /> 6.3.4 Lợi nhuận ................................................................................................................45<br /> 6.3.5 Các vấn đề và giải pháp..........................................................................................46<br /> 6.4 Siêu thị METRO..............................................................................................................47<br /> 6.5 Công ty chế biến rau ........................................................................................................49<br /> 6.6 Người bán lẻ ....................................................................................................................50<br /> 6.6.1 Các sạp bán rau tại các chợ mở..............................................................................50<br /> iii<br /> <br /> 6.6.2 Các cửa hàng rau an toàn.......................................................................................51<br /> 6.6.3 F-Mart.....................................................................................................................52<br /> 6.6.4 Siêu thị ....................................................................................................................53<br /> 6.6.5 Kết luận về hệ thống bán lẻ.....................................................................................54<br /> 6.7 Nhà hàng/quán ăn ............................................................................................................54<br /> 6.7.1 Nhà hàng.................................................................................................................54<br /> 6.7.2 Nhà hàng phở cuốn quán ăn đường phố .................................................................55<br /> 7 Kết luận và kiến nghị ........................................................................................................................57<br /> 7.1 Những nghịch lý ..............................................................................................................57<br /> 7.2 Giống rau .........................................................................................................................58<br /> 7.3 Qui hoạch vùng sản xuất rau an toàn ...............................................................................59<br /> 7.4 Hoạt động sau thu hoạch..................................................................................................59<br /> 7.5 Tiêu thụ sản phẩm............................................................................................................60<br /> 7.6 Đối tác .............................................................................................................................61<br /> Phục lục 1 Tổng quan các loại công cụ trong hộp công cụ RDA .....................................................63<br /> Phụ lục 2 Các thông tin thu thập.......................................................................................................65<br /> <br /> Danh mục bảng biểu<br /> Bảng 1 Nhóm phân tích chuỗi rau cải ngọt Hưng Yên .............................................................................5<br /> Bảng 2 Lịch khảo sát thực địa ..................................................................................................................6<br /> Bảng 3 Những người được phỏng vấn trong quá trình phân tích.............................................................7<br /> Bảng 4 Sản lượng rau Hưng Yên............................................................................................................13<br /> Bảng 5 Diện tích rau theo huyện tại tỉnh Hưng Yên...............................................................................13<br /> Bảng 6 Diện tích các loại rau cụ thể trồng tại tỉnh Hưng Yên ...............................................................14<br /> Bảng 7 Khối lượng rau cải ngọt buôn bán tại các chợ đầu mối Hà nội.................................................20<br /> Bảng 8 Khối lượng rau cải ngọt có nguồn gốc từ Hưng Yên..................................................................22<br /> Bảng 9 Khối lượng rau cải ngọt Hưng Yên mua bán/ngày.....................................................................23<br /> Bảng 10 So sánh các loại giống cải ngọt ...............................................................................................24<br /> Bảng 11 Thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong sản xuất rau cải ngọt ở xã Trung Nghĩa và xã Yên<br /> Mỹ ............................................................................................................................................30<br /> Bảng 12 So sánh sản xuất rau an toàn và rau thường............................................................................33<br /> Bảng 13. So sánh chi phí sản xuất rau an toàn và rau thường (đ/sào)...................................................33<br /> Bảng 14 Sự khác nhau giữa sản xuất cải ngọt an toàn và cải ngọt thường............................................34<br /> Bảng 15 Bảng phân tích thu nhập thuần (cho 1 sào cải ngọt)................................................................35<br /> Bảng 16 Giá mua và giá bán một số vật tư chính tại cửa hàng vật tư ...................................................38<br /> Bảng 17 Lượng cải ngọt bán ra bởi một số tư thương ở Hưng Yên .......................................................39<br /> Bảng 18 Lợi nhuận thu được của một tư thương gắn với chuỗi giá trị (bán tại thị trường Hà Nội trong<br /> điều kiện rất thuận lợi).............................................................................................................45<br /> Bảng 19 Lợi nhuận thu được của tư thương theo kênh phân phối thông thường (bán tại thị trường Hà<br /> Nội trong điều kiện rất thuận lợi) ............................................................................................46<br /> <br /> Danh mục sơ đồ/đồ thị<br /> Sơ đồ 1 Phương pháp phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt ......................................................................4<br /> Sơ đồ 2 Lịch khảo sát thực địa .................................................................................................................6<br /> Sơ đồ 3 Bản đồ sản xuất rau tỉnh Hưng Yên...........................................................................................15<br /> Sơ đồ 4 Khu công nghiệp và bị ô nhiễm tại tỉnh Hưng Yên ....................................................................17<br /> Sơ đồ 5 Chuỗi cải ngọt đơn giản ............................................................................................................19<br /> Sơ đồ 6 Lịch mùa vụ ...............................................................................................................................27<br /> Sơ đồ 7 Lịch mùa....................................................................................................................................28<br /> Sơ đồ 8 Sơ đồ Venn các tổ chức và cá nhân có ảnh hưởng tới người dân về mặt sản xuất và tiếp thị<br /> rau cải ngọt ..............................................................................................................................32<br /> <br /> iv<br /> <br /> Hình ảnh<br /> Hình 1 Hạt giống Tosakan......................................................................................................................25<br /> Hình 2 Cải ngọt được trồng với mật độ cao ...........................................................................................28<br /> Hình 3 Luống cải gieo (trái) và luống cải trồng từ cây con (phải) ........................................................29<br /> <br /> Danh mục các hộp<br /> Hộp 1 Tư thương: Anh Chính .................................................................................................................40<br /> Hộp 2 Một chuỗi giá trị cả ngọt: Anh Lê Văn Tuấn ...............................................................................42<br /> Hộp 3 Thu gom, bán lẻ rau: chị Hoa......................................................................................................44<br /> Hộp 4 Cửa hàng rau an toàn – mô hình tiềm năng?: Chị Tâm ..............................................................52<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản