intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Caphesuadathemduong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

9
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhằm mục tiêu phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ theo hướng sản xuất đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, trong đó dữ liệu sơ cấp được thu thập qua điều tra 146 hộ chăn nuôi gà thịt gồm 126 hộ chăn nuôi truyền thống và 20 hộ chăn nuôi theo quy trình tiên tiến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 1. Vietnam J. Agri. Sci. 2021, Vol. 19, No. 10: 1293-1303 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(10): 1293-1303 www.vnua.edu.vn PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GÀ THỊT CỦA CÁC HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Lê Thị Long Vỹ*, Nguyễn Thị Thu Huyền, Giang Hương, Nguyễn Anh Đức, Lê Ngọc Hướng, Nguyễn Hữu Nhuần, Phạm Thị Tô Diệu Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam * Tác giả liên hệ: vyktl@vnua.edu.vn Ngày nhận bài: 05.05.2021 Ngày chấp nhận đăng: 13.08.2021 TÓM TẮT Huyện Chương Mỹ nằm trong vùng, xã trọng điểm chăn nuôi gia cầm của thành phố Hà Nội, chăn nuôi gà thịt phát triển, song còn nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư, việc kết nối trong sản xuất và tiêu thụ còn hạn chế. Nghiên cứu nhằm mục tiêu phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ theo hướng sản xuất đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, trong đó dữ liệu sơ cấp được thu thập qua điều tra 146 hộ chăn nuôi gà thịt gồm 126 hộ chăn nuôi truyền thống và 20 hộ chăn nuôi theo quy trình tiên tiến. Phương pháp phân tích thống kê được sử dụng xuyên suốt trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy, chăn nuôi gà thịt đã mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ chăn nuôi. Chăn nuôi theo quy trình tiên tiến có lợi thế trong chăn nuôi và thị trường hơn nhóm hộ chăn nuôi thông thường. Để chăn nuôi phát triển đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường, chăn nuôi theo các quy trình tiên tiến là xu hướng chăn nuôi phù hợp. Từ khóa: Phát triển, chăn nuôi gà thịt, Hà Nội. Development of Broiler Production in Chuong My District, Hanoi ABSTRACT Chuong My district is one of the key poultry farming production areas of Hanoi. Broiler production is well developed, however, focuses on small-holder farmers and fragmented in residential areas with poor linkage between production and consumption. This study aims to develop broiler production in Chuong My district towards quality and environmental protection. This study used both primary and secondary data, which primary data were collected through interview with146 broiler small-holder farmers including 126 traditional farmers and 20 non-traditional farmers. Statistical methods were applied in this study. Our results indicate that broiler production is a significant income source for most farmers. Farmers who applying new technologies in broiler production had advantages in both production and market as compared to the traditional group. To develop broiler production towards quality and environmental protection, farmers should apply advanced process. Keywords: Development, broiler production, Hanoi. Anh, Ba Vì, Quốc Oai, Sòc SĄn, Thanh Oai, Ứng 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hòa, Phú Xuyên, Thäch Thçt, Mê Linh... quy Để thúc đèy ngành chën nuôi phát triển, mô chiếm tÿ 25-30% tổng đàn toàn thành phố thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chû vào nëm 2020, chën nuôi theo hþĆng trþĄng chính sách khuyến khích phát triển chën VietGAHP, hĂu cĄ, sinh học” (UBND thành phố nuôi, trong đò đðnh hþĆng “...Phát triển chën Hà Nội, 2019). Nëm 2020, Hà Nội cò 76 xã chën nuôi gia cæm theo vùng, xã trọng điểm, khu nuôi sân phèm chû lăc, trong đò, cò 29 xã chën chën nuôi quy mô lĆn và träi, trang träi ngoài nuôi gia cæm täi ChþĄng Mỹ, Ba Vì, SĄn Tåy, khu dån cþ täi các huyện ChþĄng Mỹ, Đông Sòc SĄn„ (Tåm An, 2020). 1293
 2. Phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội ChþĄng Mỹ là huyện nìm ć cāa ngõ phía quan tåm đến vçn đề an toàn thăc phèm Tây cûa Hà Nội, cò đða hình vÿa mang đặc (Nguyễn Thð DþĄng Nga, 2017; Nguyễn Ngọc trþng vùng đồng bìng sông Hồng, vÿa mang đặc Xuân & Nguyễn HĂu Ngoan, 2014). Nghiên cĀu trþng vùng bán sĄn đða, là huyện nìm trong này nhìm đề xuçt các giâi pháp phát triển chën vùng, xã trọng điểm trong chën nuôi gia cæm nuôi gà thðt cûa các hộ dån theo đðnh hþĆng sân cûa Hà Nội. Toàn huyện cò 7 xã chën nuôi lĉn, xuçt đâm bâo chçt lþĉng và bâo vệ môi trþąng gia cæm trọng điểm, 9 xã cò khu chën nuôi gia täi huyện ChþĄng Mỹ, thành phố Hà Nội. súc, gia cæm têp trung xa khu dån cþ,... (Hoàng Minh Hiến, 2020)1. Chën nuôi gà thðt có să 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU tham gia cûa các hộ dân và 121 công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp (nhþ công ty CP, Golden Star, DĂ liệu thĀ cçp đþĉc sā dýng trong nghiên Japfa), trong đò chën nuôi quy mô hộ chiếm cĀu gồm sách, báo, täp chí chuyên ngành và các 81,37% số gà thðt trong toàn Huyện, trên đða báo cáo thống kê cûa UBND huyện ChþĄng Mỹ. bàn đã cò các hình thĀc chën nuôi tiên tiến theo DĂ liệu sĄ cçp, áp dýng phþĄng pháp Slovin hþĆng VietGAHP, hĂu cĄ, sinh học täi các hộ (1984) (Võ Thð Thanh Lộc, 2010) trong xác đðnh chën nuôi gà thðt (UBND huyện ChþĄng Mỹ, cĈ méu điều tra (n): 2020). Tuy nhiên, số hộ chën nuôi gà thðt theo N n các quy trình tiên tiến täi Huyện để nâng cao 1  Ne2 chçt lþĉng sân phèm còn rçt ít, chþa đþĉc quan VĆi tổng số hộ chën nuôi gà thðt cûa huyện tâm thống kê cý thể, chþa cò să vào cuộc cûa các (N) là 6.646 hộ, sai số cho phép (e) là 10%, số tổ chĀc đoàn thể, chính quyền đða phþĄng nên méu điều tra tối thiểu (n) đþĉc tính ra là 99 hộ. chþa đþĉc khuyến khích nhân rộng. Vçn đề xā DþĆi să tþ vçn cûa cán bộ phòng NN&PTNT lċ môi trþąng trong chën nuôi chþa đþĉc các hộ Huyện và cán bộ thú y viên trong tÿng xã, dăa chú ý, vén còn hộ thâi phân gà trăc tiếp ra môi theo tiêu chí quy mô chën nuôi gà thðt khác trþąng trong khi phæn lĆn các hộ nuôi gà trong nhau ć mỗi xã đã chọn ra 146 hộ cò chën nuôi khu dån cþ. Tác giâ Kim Thoa (2020a) chî ra täi gà thðt trong 32 xã, thð trçn täi Huyện gồm 126 huyện ChþĄng Mỹ, chën nuôi gà täi hộ còn nhó hộ chën nuôi truyền thống và 20 hộ chën nuôi lẻ, xen kẽ trong khu dån cþ dén đến công tác quy trình tiên tiến (bao gồm chën nuôi quân lý dðch bệnh gặp nhiều khò khën; ngþąi VietGAHP, hĂu cĄ, an toàn sinh học). Điều tra chën nuôi thiếu vốn để đæu tþ con giống cò nëng thông qua bân câu hói đþĉc chuèn bð trþĆc về suçt, chçt lþĉng cao và đæu tþ trang thiết bð, thăc träng chën nuôi, nhĂng thuên lĉi, khó Āng dýng công nghệ trong chën nuôi; Việc kết khën và dă kiến phát triển chën nuôi gà thðt nối tiêu thý, xây dăng các chuỗi liên kết trong cûa các hộ chën nuôi. Ngoài ra, nghiên cĀu còn chën nuôi cñn chþa nhiều nên giá câ thð trþąng tiến hành điều tra các tác nhân khác, bao gồm 2 sân phèm tÿ chën nuôi bçp bênh, việc tiêu thý cĄ sć giết mổ gà, 18 bếp ën têp thể, 10 nhà hàng sân phèm khò khën. Bên cänh đò, cò nhiều và 7 cĄ sć bán lẻ và tiêu dùng thðt gà trên đða nghiên cĀu trþĆc đåy đã chî ra rìng lĉi ích cĄ bàn nhìm tìm hiểu ý kiến cûa thð trþąng về nhu bân cûa các hình thĀc chën nuôi VietGAPH, cæu chçt lþĉng sân phèm gà thðt. chën nuôi an toàn sinh học là giâm dðch bệnh, Nghiên cĀu áp dýng các phþĄng pháp phån mang läi thu nhêp cao hĄn cho ngþąi sân xuçt tích cûa Ngô Thð Thuên & Phäm Vën Hùng trong bối cânh ngþąi tiêu dùng đang ngày càng (2006) nhþ phån tổ thống kê theo 2 nhóm quy trình sân xuçt, thống kê mô tâ thăc träng chën nuôi gà thðt täi hộ chën nuôi, sā dýng phþĄng 1 Hoàng Minh Hiến (Phó Chủ tịch UBND huyện pháp kiểm đðnh T-test để kiểm đðnh să sai khác Chương Mỹ, 2020) phát biểu trong Diễn đàn Khuyến trong phân tích kết quâ, hiệu quâ kinh tế trong nông và liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn do Sở NN&PTNT phối hợp với chën nuôi gà thðt theo 2 nhóm hộ điều tra để UBND huyện Chương Mỹ tổ chức sáng ngày đþa ra các phån tích và kết luên đâm bâo ý 8/10/2020. nghïa khoa học. 1294
 3. Lê Thị Long Vỹ, Nguyễn Thị Thu Huyền, Giang Hương, Nguyễn Anh Đức, Lê Ngọc Hướng, Nguyễn Hữu Nhuần, Phạm Thị Tô Diệu 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN thống (TT). Chën nuôi theo QTTT cò số ngày chën nuôi (khoâng 132 ngày) ngín hĄn chën 3.1. Đánh giá thực trạng chăn nuôi gà thịt nuôi TT (tÿ 139-142 ngày) song trọng lþĉng 3.1.1. Chăn nuôi gà thịt tại huyện xuçt chuồng bình quân 1 con cûa nhóm nuôi Chương Mỹ QTTT (đät 1,85-2,51 kg/con) cao hĄn nhòm chën nuôi TT (đät 1,7-2,24 kg/con) nên nhóm nuôi Nëm 2019, số cĄ sć chën nuôi gia cæm trên theo QTTT có khâ nëng tëng số lĀa nuôi bình đða bàn huyện là 6.767 cĄ sć (tốc độ phát triển quån 1 nëm cao hĄn nhòm chën nuôi TT. Chën bình quân chî đät 94,1%/nëm giai đoän nuôi theo QTTT cüng cò tî lệ gà bán ra trên tổng 2016-2019) trong đò, số hộ chën nuôi gà thðt số gà nuôi (đät 98,65%) cao hĄn nhòm nuôi TT chiếm khoâng 98%, số đæu con gà thðt là 2654,7 (đät 91,2%) cho thçy tî lệ gà chết hoặc bð loäi nghìn con (tốc độ phát triển bình quån đät thâi ć nhòm chën nuôi QTTT ít hĄn và mĀc độ 110%/nëm giai đoän 2016-2019), cho thçy quy đồng đều cûa gà nuôi theo QTTT tốt hĄn so vĆi mô đàn đang ngày càng tëng lên. Chën nuôi gà chën nuôi TT. trong hộ dân vén chiếm tî lệ lĆn, nëm 2019 là 2.160,2 nghìn con, têp trung nhiều nhçt ć các xã Về chi phí chën nuôi cüng cho thçy có să nhþ Thanh Bình (408,67 nghìn con), Træn Phú khác biệt rõ rệt giĂa 2 nhòm. Nhòm chën nuôi (172,6 nghìn con), Tân Tiến và Lam Điền TT có chi phí trung gian cho 100kg gà thðt xuçt (khoâng 141 nghìn con) (UBND huyện ChþĄng chuồng là 5617 nghìn đồng cao gçp 1,61 læn so Mỹ, 2020). Nëm 2020, đàn gia cæm cûa Huyện vĆi nhòm chën nuôi theo QTTT. Trong chi phí tiếp týc tëng lên dù chðu ânh hþćng cûa bệnh này, chi phí thĀc ën chiếm tî lệ cao nhçt (71% ć cúm gia cæm A/H5N6 vào tháng 2/2020 (Lan nhóm QTTT và 74% ć nhóm TT). Chi phí thuốc Oanh, 2021). thú y theo QTTT ít hĄn nhòm TT. Điều này cho thçy, nhóm hộ chën nuôi theo QTTT quân lý 3.1.2. Chăn nuôi gà thịt tại các hộ điều tra thĀc ën trong chën nuôi hĉp lċ hĄn, ít phâi sā Täi 146 hộ điều tra, khi so sánh kết quâ dýng thuốc thú y hĄn nên tiết kiệm chi phí hĄn chën nuôi nhþ số lĀa nuôi BQ/nëm, số con nuôi mà vén có mĀc tëng trọng đàn gà nhanh hĄn so BQ/lĀa, trọng lþĉng gà thðt xuçt chuồng BQ/con vĆi nhóm hộ chën nuôi TT. Chën nuôi theo QTTT ć nhòm chën nuôi theo quy trình tiên tiến dþĆi gòc độ sân xuçt đã thể hiện rõ nét lĉi thế tốt (QTTT) đều cao hĄn so vĆi chën nuôi truyền hĄn trong chën nuôi gà thðt ć các hộ điều tra. Nguồn: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Chương Mỹ (2020). Hình 1. Số cơ sở chăn nuôi gà thịt và tổng đàn gà thịt tại huyện Chương Mỹ 1295
 4. Phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Bâng 1. Thực trạng chăn nuôi gà thịt của các hộ điều tra Chỉ tiêu ĐVT TT (n = 126) QTTT (n = 20) Số lứa nuôi bình quân 1 năm lứa 2,45 2,69 Số con nuôi bình quân 1 lứa con/lứa 2.073,69 3.030 Số con bán bình quân/lứa con/lứa 1.891,24 2.989 Trọng lượng xuất chuồng bình quân cho 1 con Gà mái kg/con 1,7 1,85 Gà trống kg/con 2,24 2,51 Thời gian nuôi Gà mái ngày/lứa 138,69 132 Gà trống ngày/lứa 142,38 132,25 Hình 2. Tỉ lệ chi phí IC trong chăn nuôi TT Hình 3. Tỉ lệ chi phí IC trong chăn nuôi QTTT Bâng 2. Kết quâ và hiệu quâ kinh tế trong chăn nuôi gà thịt của các hộ điều tra phân theo quy trình chăn nuôi (Tính bình quân cho 100kg gà thðt xuçt chuồng) Chỉ tiêu ĐVT TT (n = 126) (1) QTTT (n = 20) (2) Kiểm định (1) - (2) Kết quả Tổng giá trị sản xuất (GO) 1.000đ 7.284,13 7.080,00 204,13ns Chi phí trung gian (IC) 1.000đ 5.617,00 3.484,90 2.132,05** Giá trị tăng thêm (VA) 1.000đ 1.667,17 3.595,10 -1.927,93** Thu nhập hỗn hợp (MI) 1.000đ 1.217,45 3.321,54 -2.104,09** Hiệu quả GO/IC Lần 1,30 2,03 VA/IC Lần 0,30 1,03 MI/IC Lần 0,22 0,95 Ghi chú: **: có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; ns: Không có ý nghĩa thống kê. Cùng vĆi să tiết kiệm chi phí trong chën 2,73 læn nhóm TT) (kiểm đðnh să sai khác có ý nuôi, nhóm hộ chën nuôi theo QTTT có giá trð IC nghïa thống kê ć mĀc 5%) nên hiệu quâ sā dýng thçp hĄn, giá trð VA và MI cao hĄn nhòm chën vốn ć nhòm QTTT (đät 0,95 læn) cao hĄn nhòm nuôi TT (MI cûa nhòm chën nuôi QTTT cao gçp hộ chën nuôi TT (chî đät 0,22 læn). 1296
 5. Lê Thị Long Vỹ, Nguyễn Thị Thu Huyền, Giang Hương, Nguyễn Anh Đức, Lê Ngọc Hướng, Nguyễn Hữu Nhuần, Phạm Thị Tô Diệu Phân tích chi tiết trong chën nuôi theo ngặt và đþĉc kiểm soát chặt chẽ (Phäm Trung QTTT cho thçy, chën nuôi gà theo hþĆng hĂu cĄ Hiếu, 2018; Nguyễn QuĊnh, 2019). đem läi thu nhêp hỗn hĉp cao nhçt và chën nuôi Hiện nay, chþa cò số liệu thống kê chính theo quy trình VietGAHP là thçp nhçt, tuy thĀc về số hộ chën nuôi theo QTTT trên đða bàn nhiên, để chën nuôi theo hþĆng hĂu cĄ, các hộ Huyện. Song huyện ChþĄng Mỹ tiếp týc xây đều phâi là nhĂng hộ phát triển tÿ hộ chën nuôi dăng, phát triển sân phèm chën nuôi theo hþĆng VietGAHP. nëng suçt chçt lþĉng cao, chën nuôi hĂu cĄ, sinh Theo quy mô về số đæu con gà thðt bình quân học đâm bâo an toàn dðch bệnh, an toàn thăc một hộ cho thçy quy mô chën nuôi càng lĆn thì phèm gín vĆi bâo vệ môi trþąng (Minh Huệ, giá trð thu nhêp hỗn hĉp càng cao mặc dù giá trð 2020). Đæu nëm 2020, huyện đã triển khai nhiều sân xuçt cò xu hþĆng giâm theo quy mô. chþĄng trình khuyến nông, trong đò cò mô hình Theo phþĄng thĀc chën nuôi, nuôi nhốt sā dýng thâo dþĉc trong chën nuôi gà thâ vþąn ć hoàn toàn có giá trð thu nhêp hỗn hĉp cao nhçt. xã Đäi Yên quy mô 10 hộ tham gia và đþĉc hỗ trĉ Chën nuôi thâ vþąn và chën nuôi kết hĉp thâ và 10.000 con gà giống (Kim Thoa, 2020b). nhốt có să chênh lệch về giá trð thu nhêp hỗn Kết quâ điều tra ngéu nhiên 146 hộ chën hĉp là không đáng kể. nuôi gà thðt có 13,7% số hộ cò chën nuôi theo Kết quâ điều tra cüng cho thçy có 46,16% QTTT (gồm 9 hộ nuôi VietGAHP, 4 hộ nuôi an (hộ chën nuôi TT) đến 50% (hộ chën nuôi QTTT) toàn sinh học và 7 hộ nuôi hĂu cĄ). Nhþ vêy, đã chën nuôi cò thu nhêp tÿ chën nuôi gà thðt có nhiều tín hiệu tích căc tÿ phía chính quyền chiếm tÿ 50-100% tổng thu nhêp cûa hộ. Nhþ đða phþĄng và đặc biệt ngþąi chën nuôi đã nhên vêy, chën nuôi gà thðt đem läi nguồn thu đáng thĀc tốt hĄn và cò să chuyển hþĆng chën nuôi kể cho hộ, trong đò chën nuôi theo QTTT đem theo các QTTT, đâm bâo chçt lþĉng, đáp Āng läi kết quâ và hiệu quâ cao hĄn chën nuôi TT. yêu cæu ngày càng cao cûa thð trþąng. 3.2. Phát triển các điều kiện trong chăn 3.2.2. Phát triển các hình thức hợp tác nuôi gà thịt hướng tới nâng cao chất lượng trong chăn nuôi gà thịt và vệ sinh môi trường Phæn lĆn các hộ tham gia hĉp tác là nhĂng 3.2.1. Phát triển các hình thức chăn nuôi hộ cò quy mô chën nuôi tÿ 1.000 con/lĀa trć lên. đâm bâo chất lượng Khi quy mô chën nuôi ngày càng lĆn, nhu cæu Tháng 8/2018, Viện Nghiên cĀu và Ứng hĉp tác trong sân xuçt và tiêu thý ngày càng dýng nông nghiệp hĂu cĄ đã đặt nền móng cho tëng. Tuy nhiên, thăc tế điều tra cho thçy chî có chën nuôi hĂu cĄ trên đða bàn huyện ChþĄng 15% (hộ chën nuôi theo QTTT) đến 16,67% (hộ Mỹ. Chën nuôi hĂu cĄ cò quy trình chën nuôi chën nuôi TT) là cò tham gia hĉp tác trong sân theo tiêu chuèn VietGAHP nên chuồng träi, xuçt (nhþ cò hĉp đồng mua giống, thĀc ën, nguồn thĀc ën và vacxin tiêm phñng đþĉc theo thuốc thú y). Có tÿ 9,25% đến 15% số hộ tham dõi và thăc hiện một cách cèn thên, nghiêm gia vào các tổ nhóm sân xuçt. Bâng 3. Kết quâ kinh tế trong chăn nuôi gà thịt ở các hộ điều tra phân theo quy mô, quy trình và phương thức chăn nuôi (triệu đồng) Quy mô (con) Quy trình sản xuất Phương thức chăn nuôi Chỉ tiêu < 2.000 2.000-6.000 > 6.000 Thông thường VietGAHP ATSH Hữu cơ Thả vườn Kết hợp Nhốt (n = 70) (n = 60) (n = 16) (n = 126) (n = 9) (n = 4) (n = 7) (n = 25) (n = 102) (n = 19) GO 7,56 7,10 6,83 7,28 6,08 7,08 8,37 7,38 7,40 6,56 IC 5,98 4,84 4,53 5,62 4,63 3,20 2,17 5,30 5,58 4,22 VA 1,58 2,26 2,30 1,67 1,45 3,88 6,20 2,08 1,82 2,35 MI 1,14 1,81 2,07 1,22 1,11 3,64 5,99 1,42 1,43 2,09 1297
 6. Phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Bâng 4. Các hình thức hợp tác trong chăn nuôi của các hộ điều tra TT (n = 126) QTTT (n = 20) Chỉ tiêu ĐVT SL CC (%) SL CC (%) Số hộ có tham gia liên kết Có Hộ 21 16,67 3 15 Không Hộ 105 83,33 17 85 Hình thức hợp tác Hợp đồng đầu vào Lượt hộ 12 9,52 3 15 Tham gia tổ, nhóm sản xuất Lượt hộ 12 9,52 3 15 Khi chën nuôi phát triển, đða bàn hình hộ chën nuôi gà trong Huyện có nhiều cĄ hội thành nhiều đäi lċ bán cám chën nuôi. Hæu hết tiếp cên đến các quy trình kï thuêt chëm sòc gà các hộ chën nuôi gà thðt có liên hệ vĆi ngþąi bán nuôi tÿ câ phía chính quyền đða phþĄng và các cám để mua chðu cám gà cho đến khi tiêu thý tổ chĀc xã hội khác đã täo điều kiện thuên lĉi xong đàn gà mĆi thanh toán vĆi mĀc chênh lệch cho phát triển chën nuôi gà täi đða phþĄng. giá là 5.000 đ/bao cám 25kg so vĆi mua thanh Cùng vĆi việc phát triển chën nuôi, să bùng toán ngay. Tuy nhiên, phæn lĆn mua - bán dăa phát dðch bệnh ngày càng trć lên khó kiểm soát. trên mối quan hệ làng xóm và quen biết nên số Tháng 2/2020, huyện ChþĄng Mỹ xuçt hiện ổ hộ làm hĉp đồng thçp cho thçy hĉp tác trong dðch cúm gia cæm A/H5N6 täi xã Phú Nghïa, cung cçp đæu vào còn lóng lẻo, thiếu ràng buộc Trung Hòa, Tốt Động, Nam PhþĄng Tiến và Mỹ về pháp lý. LþĄng vĆi số gia cæm đã buộc phâi tiêu hûy là Să hĉp tác trong chën nuôi gà thðt còn rçt 19.042 con gia cæm, thûy cæm (Lan Oanh, 2020). hän chế, trþĆc đåy, nhiều hộ chën nuôi gia công Huyện ChþĄng Mỹ đã cò nhiều chû trþĄng cho các công ty lĆn đþĉc cung cçp đæu vào và nhìm nång cao nëng lăc mäng lþĆi thú y thôn đâm bâo đæu ra song giá bán luôn thçp hĄn giá xã nhìm thống kê, giám sát, phát hiện bệnh để thð trþąng nên đến nay hæu hết các hộ chuyển kðp thąi ngën chặn dðch bệnh (Nguyễn Ngọc sang sân xuçt tă do. Lĉi thế cûa các hộ này SĄn, 2021). Täi các hộ điều tra, hộ chën nuôi câ chính là có nền tâng cĄ sć chën nuôi, cĄ sć vêt gia súc và gia cæm luôn phâi đặt công tác phòng chçt đþĉc đæu tþ và xåy dăng theo đúng quy chống dðch bệnh lên hàng đæu. Một trong các biện trình, cò kï thuêt và kinh nghiệm trong chën pháp đþĉc ngþąi chën nuôi áp dýng là thít chặt nuôi gà thðt nên quy mô đàn gà thðt tëng nhanh quân lċ ngþąi vào khu chën nuôi. Lao động khi và có khâ nëng phát triển sân xuçt theo các vào khu chën nuôi phâi qua nhiều công đoän khā QTTT hĄn trùng trþĆc, sau và ngay sau mỗi khi làm việc täi các chuồng nuôi. Các loäi bệnh thþąng gặp täi hộ 3.2.3. Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt và vấn đề chën nuôi nhþ bệnh tiêu chây (112 lþĉt hộ), quân lý dịch bệnh trong chăn nuôi bệnh hô hçp (98 lþĉt hộ) và bệnh cæu trùng (84 Nëm 2020, träm Khuyến nông huyện tổ lþĉt hộ). Khi gà bð bệnh, có trên 60% lþĉt hộ ć câ chĀc 2 đĉt têp huçn, hþĆng dén các hộ chën 2 nhóm gọi thú y viên đến khám và chĂa bệnh nuôi biện pháp chën nuôi an toàn sinh học gín cho gà. Các hộ chën nuôi gà theo QTTT cò xu vĆi bâo vệ môi trþąng và phòng, chống dðch cúm hþĆng tă chĂa bệnh cho gà thçp hĄn (40% lþĉt gia cæm (Kim Thoa, 2020b). Tî lệ hộ tham gia hộ) so vĆi nhóm hộ chën nuôi TT (60,32% lþĉt têp huçn trong chën nuôi gà thðt khá cao hộ), tî lệ số con chết trên số con bð bệnh ć nhóm (69,84% hộ chën nuôi TT, 90% hộ chën nuôi chën nuôi theo QTTT (34,33%) cao hĄn nhòm theo QTTT), trong đò, nội dung têp huçn chû nuôi TT (26,94%). Tuy nhiên, tî lệ số hộ bán gà yếu là về phòng trÿ dðch bệnh (67,46%- 85% khi gà bð bệnh ć nhòm nuôi TT (39,68%) cao hĄn lþĉt hộ tham gia), tiếp theo đò là têp huçn về kỹ nhóm nuôi theo QTTT (30%). Vçn đề này tiềm thuêt cho ën (40-45,24% lþĉt hộ). Nhþ vêy, các èn nhiều nguy cĄ không đâm bâo vệ sinh an 1298
 7. Lê Thị Long Vỹ, Nguyễn Thị Thu Huyền, Giang Hương, Nguyễn Anh Đức, Lê Ngọc Hướng, Nguyễn Hữu Nhuần, Phạm Thị Tô Diệu toàn thăc phèm trong chën nuôi, ngþąi mua biết 2.312,39m2 (trong đò diện tích chuồng träi gà bệnh nhþng vì thçy rẻ nên vén mua cho thçy chiếm 18,44%). Con số này ć nhòm chën nuôi ý thĀc, trách nhiệm chung vì sĀc khóe cộng theo QTTT là 4.565m2 (diện tích chuồng träi đồng cûa ngþąi chën nuôi và mua gà cñn kém. chiếm 29,08%). Diện tích đçt có thể mć rộng trong chën nuôi gà thðt khoâng 643m2 (nhóm 3.2.4. Công nghệ và vốn trong đầu tư TT) và 1283m2 (nhóm QTTT). Một số hộ chën Tî lệ số hộ chën nuôi theo QTTT cò kiểu nuôi có nhu cæu mć rộng quy mô chën nuôi phâi chuồng đúng tiêu chuèn kỹ thuêt (55% số hộ) thuê thêm đçt. cao hĄn so vĆi hộ chën nuôi TT (18,25% số hộ). Cò đến trên 20% số hộ điều tra không biết kiểu 3.2.6. Vệ sinh môi trường chuồng nuôi cûa gia đình mình đã đúng tiêu Huyện ChþĄng Mỹ cò 9 xã cò khu chën nuôi chuèn hay chþa do chî làm theo các hộ khác. Hộ têp chung và có chính sách khuyến khích di dąi chën nuôi theo QTTT đã chú ċ đæu tþ trang các cĄ sć chën nuôi ra xa khu dån cþ, do đò tî lệ thiết bð nhþ hệ thống làm mát, hệ thống sþći, hộ chën nuôi gà ngoài khu dån cþ tþĄng đối cao phun khā trùng tă động, hệ thống ën uống, máy (40,48% số hộ chën nuôi TT và 35% số hộ chën phát điện (đến 65% lþĉt hộ) tốt hĄn so vĆi hộ nuôi theo QTTT). Tuy nhiên, số hộ chën nuôi chën nuôi TT (đến 48,41% lþĉt hộ). Đåy cüng là trong khu văc dån cþ cñn cao (59,52% đến 65% lí do nhu cæu vốn cûa nhóm hộ nuôi theo QTTT số hộ), gây ra ô nhiễm môi trþąng và làm xçu cao hĄn nhòm nuôi TT. cânh quan làng xóm. Khi quy mô chën nuôi tëng, yêu cæu vốn Việc xā lċ phån gà cüng đþĉc chính quyền đæu tþ cho chën nuôi tëng sẽ hình thành lên thð và các hộ chën nuôi quan tåm. Tî lệ hộ chën trþąng vốn vay câ chính thống và phi chính nuôi gà ć ChþĄng Mỹ xā lý phân gà rçt cao thống. Bình quân một hộ chën nuôi TT vay (100% số hộ chën nuôi theo QTTT và 86,51% số 108,33 triệu đồng/hộ, hộ chën nuôi theo QTTT hộ chën nuôi TT) vĆi lþĉng phån gà đþĉc xā lý là 155 triệu đồng/hộ. Tî lệ vốn đi vay trên tổng là trên 81%. PhþĄng pháp xā lý phân gà chû vốn đæu tþ cho chën nuôi gà chiếm khoâng yếu là dùng chế phèm sinh học (58,72-60% lþĉt 23,5% ć câ 2 nhóm hộ. Theo số liệu nëm 2020 hộ), tiếp đến là biện pháp û phân compost cûa Huyện, có 6 quỹ tín dýng nhân dân täi xã (28-35% lþĉt hộ) và công nghệ ép phân Đông PhþĄng Yên, Thûy Xuån Tiên, Phú Nghïa, (20-36,7% lþĉt hộ). Anh Thuên, xã Đông SĄn HĂu Vën, thð trçn Xuân Mai và thð trçn Chúc nuôi 4.000 con gà cho biết, gia đình anh sā dýng SĄn nhìm hỗ trĉ các hộ phát triển kinh tế. Ông û men sinh học để xā lý phân gà, mỗi lĀa bán Nguyễn Đëng Hùng, chû tðch Hội nông dân đþĉc 6 triệu đồng (phóng vçn ngày 7/6/2020). huyện ChþĄng Mỹ cho biết, các mô hình chën Nhþ vêy, xā lý chçt thâi chën nuôi không chî nuôi đều đþĉc lêp dă án cho vay vốn tÿ Quỹ hỗ đâm bâo vệ sinh môi trþąng mà cñn đem läi trĉ nông dån (Bình Minh, 2020). Nhþ vêy, thð nguồn thu bổ sung cho các hộ chën nuôi. Tuy trþąng vốn đæu tþ trong chën nuôi đã cò nhiều vêy, vén còn một tî lệ lĆn số hộ chën nuôi TT (13,49%) chþa xā lý chçt thâi mà xâ thâi trăc chuyển biến, các hộ chën nuôi ć quy mô lĆn có tiếp ra môi trþąng nên vçn đề ô nhiễm môi nhiều điều kiện để tiếp cên nguồn vốn hĄn các trþąng vén rçt cæn đþĉc các cçp chính quyền hộ chën nuôi ć các quy mô nhó. quan tâm giâi quyết triệt để. 3.2.5. Đất sử dụng trong chăn nuôi gà thịt 3.3. Phân tích thị trường đầu vào và đầu ra Nhu cæu đçt phýc vý chën nuôi gia cæm tëng nhanh trong nhĂng nëm gæn đåy, theo trong chăn nuôi gà thịt thống kê cûa Huyện, diện tích khu chën nuôi 3.3.1. Thị trường cung ứng đầu vào gia cæm nëm 2019 đät 122,24ha, tốc độ phát triển bình quån giai đoän 2015-2019 là a. Thị trường gà giống 131,58%. Kết quâ điều tra cho thçy, diện tích Hiện nay trên đða bàn Huyện đang sā dýng đçt trong chën nuôi gà BQ/hộ chën nuôi TT là rçt nhiều giống gà khác nhau và đang thā 1299
 8. Phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội nghiệm thý tinh nhân täo thành công trên 2000 lþĉng lao động và thð trþąng lao động trong con gà ta lai gà Mía (Minh Huệ, 2020). Täi các chën nuôi täi Huyện, nếu trþĆc đåy lao động hộ điều tra, các giống gà nuôi khá đa däng nhþ: làm thuê chû yếu làm công việc dọn dẹp vệ sinh gà Mía, gà LþĄng Phþĉng, gà lông màu, Brown, chuồng träi, cho gà ën và không yêu cæu cao về gà lai Đông Tâo, gà lai Yên Thế, gà SĄn Tåy, gà chuyên môn thì nay các công việc này đþĉc sā lai Läc Thûy, gà Hồ, gà lai chọi, gà ri,„ Tçt câ dýng bìng máy móc tă động, lao động chû yếu các hộ chën nuôi theo QTTT đều mua giống gà là điều khiển máy móc, quan sát chế độ ën để bên ngoài huyện ChþĄng Mỹ. Tî lệ này ć các hộ đâm bâo cân bìng dinh dþĈng và kiểm soát dðch nuôi gà thðt TT chiếm hĄn 65,87% số hộ. Hộ bệnh trong chën nuôi. Hæu hết lao động làm chën nuôi chû yếu mua con giống ć các trang thuê đều phâi đþĉc qua đào täo và đþĉc thuê tÿ träi chuyên cung cçp giống (chiếm 57,94-75% các tînh khác đến. lþĉt hộ) hoặc täi các trung tâm giống (12,7-25% lþĉt hộ), ć SĄn Tåy, Hña Bình, Bíc Giang. Ngoài 3.3.2. Thị trường tiêu thụ gà thịt ra, các hộ mua con giống täi công ty chuyên Qua điều tra các tác nhân khác täi Huyện cung cçp giống hoặc mua cûa các hộ chën nuôi cho thçy: Tçt câ các cĄ sć giết mổ gà và bán lẻ khác. Cò 10,32% lþĉt hộ chën nuôi TT, quy mô thðt gà đều lçy nguồn gà thðt trong huyện và nhó, giống gà ta là tă sân xuçt giống. Nhþ vêy, đều quan tåm đến giống gà và truy xuçt nguồn thð trþąng gà giống täi Huyện chþa thăc să đþĉc gốc cûa gà. 70% nhà hàng, 94,44% bếp ën têp quan tâm phát triển, chþa đáp Āng đþĉc nhu thể và 100% ngþąi bán lẻ và tiêu dùng thðt gà cæu cûa hộ. quan tåm đến nguồn gốc, xuçt xĀ gà thðt về nĄi b. Thị trường cám và thuốc thú y trong chăn nuôi chën nuôi, quy trình chën nuôi gà. 90% nhà Cùng vĆi să phát triển cûa các loäi hình và hàng và 94,44% bếp ën têp thể cho rìng khách quy mô chën nuôi, thð trþąng cung Āng thĀc ën hàng cûa họ cüng rçt quan tåm đến nguồn gốc chën nuôi và thuốc thú ċ cüng phát triển. Theo gà thðt, riêng vĆi să quan tâm cûa các cĄ sć này số liệu cûa Huyện, tháng 3/2020, trên đða bàn có đến quy trình chën nuôi tiên tiến chiếm tÿ 20% 2 cĄ sć sân xuçt thĀc ën chën nuôi và 100 cĄ sć đến 27,78%. Có 38,89% số bếp ën têp thể, kinh doanh thĀc ën chën nuôi, vĆi mĀc sân phèm 42,86% ngþąi bán lẻ và 60% nhà hàng sẵn sàng cung cçp ra thð trþąng khoâng 52,16 triệu tçn thay đổi ngþąi cung cçp thăc phèm nếu sân thĀc ën chën nuôi trong 1 tháng. Trong số các cĄ phèm gà thðt đþĉc nuôi theo các QTTT và có sć này, cò đến gæn 50% cĄ sć chþa cò đëng kí chçt lþĉng tốt hĄn. kinh doanh. Bên cänh đò, să phát triển cûa 62 cĄ Täi thąi điểm điều tra, giá bán gà dao động sć kinh doanh thuốc thú ċ cüng cñn trên 16% cĄ khá lĆn giĂa các giống gà (đặc biệt là giĂa gà sć hoät động không có giçy phép kinh doanh. công nghiệp và gà ta) và giĂa các thąi điểm trong Nhþ vêy, să phát triển cûa thð trþąng cung Āng nëm. Do tác động cûa dðch tâ lĉn châu Phi nên thĀc ën và thuốc thú y trên đða bàn huyện khá nhiều hộ dân chuyển tÿ chën nuôi lĉn sang chën sôi động, vçn đề quân lý thð trþąng nhìm bâo vệ nuôi gà, đồng thąi chðu ânh hþćng kép cûa đäi quyền lĉi cûa ngþąi chën nuôi rçt cæn đþĉc să dðch Covid-19, thð trþąng tiêu thý chêm nên giá quan tâm cûa các cçp lãnh đäo đða phþĄng. gà cò xu hþĆng giâm. Thð trþąng gà thðt còn mang tính tă phát, một số ít hộ (10% số hộ) có c. Thị trường lao động và sử dụng lao động hĉp đồng bán gà, chû yếu giao dðch là qua điện Số lao động bình quân 1 hộ chën nuôi TT là thoäi. Thông thþąng, hộ chën nuôi sẽ bán theo 1,7 lao động gia đình và 0,13 lao động đi thuê; đàn, mỗi hộ thþąng có tÿ 2-5 đối tác mua gà tùy con số này ć nhòm chën nuôi theo QTTT là 2,05 thuộc quy mô chën nuôi nhiều hay ít, thąi gian lao động gia đình và 0,3 lao động đi thuê. Nhiều bán 1 đàn thþąng kéo dài khoâng 7-15 ngày tùy hộ nuôi lĆn yêu cæu lao động phâi cam kết ć täi thuộc quy mô chën nuôi lĆn hay nhó. Tî lệ gà bð khu chën nuôi trong suốt chu kì nuôi. Să bùng loäi ra tÿ 3-5% là nhĂng con gà còi cọc, xçu mã. phát dðch bệnh đã cò tác động rçt lĆn đến lăc Do hæu hết các hộ chën nuôi theo QTTT không 1300
 9. Lê Thị Long Vỹ, Nguyễn Thị Thu Huyền, Giang Hương, Nguyễn Anh Đức, Lê Ngọc Hướng, Nguyễn Hữu Nhuần, Phạm Thị Tô Diệu tiếp cên đþĉc vĆi các thð trþąng tiêu thý cao cçp theo QTTT, có 95% số hộ gặp khò khën trong nên giá bán không có să khác biệt vĆi nhòm chën chën nuôi theo quy trình nhþ kï thuêt chën nuôi nuôi TT. Ở nhóm nuôi TT, có 61,11% số hộ tiện (52,63% lþĉt hộ), vçn đề thû týc pháp lý, hồ sĄ gặp thþĄng lái nào thì bán cho ngþąi đò (89,13% (42,11% lþĉt hộ), thð trþąng đæu ra (36,84% lþĉt sân lþĉng), khoâng 10% sân lþĉng đþĉc bán cho hộ), ghi chép sổ sách, vốn (31,58% lþĉt hộ). cĄ sć giết mổ trong xã. Ở nhóm nuôi theo QTTT, Ngoài ra, khi đánh giá khò khën trong tiêu chû yếu các hộ bán cho các cĄ sć giết mổ trong xã thý sân phèm có 52,38% hộ chën nuôi TT và (56% sân lþĉng) và 39% sân lþĉng đþĉc bán cho 60% hộ nuôi theo QTTT cho rìng giá bán gà thþĄng lái. Cò thể thçy, các hộ chën nuôi theo thçp, không ổn đðnh, thêm chí, một số hộ gặp QTTT tuy không có giçy chĀng nhên, nhþng việc tình träng không cò ngþąi mua. tiêu thý gà cûa các hộ chën nuôi theo QTTT ổn Nhìn chung, thiếu vốn, thiếu kỹ thuêt và đðnh hĄn so vĆi các hộ chën nuôi TT. khò khën trong tìm kiếm thð trþąng là nhĂng Nhìn chung, thð trþąng tiêu thý sân phèm khò khën đþĉc đề cêp nhiều nhçt trong chën gà thðt còn thiếu và yếu, chþa hình thành lên nuôi gà thðt cûa các hộ chën nuôi täi huyện các hình thĀc hĉp tác giĂa các tác nhân trong ChþĄng Mỹ. chuỗi, các hộ chën nuôi hoät động riêng lẻ, chçt lþĉng gà nuôi trong cùng hộ và giĂa các hộ chþa 3.5. Giâi pháp phát triển chăn nuôi gà thịt đồng đều, thiếu giçy chĀng nhên chçt lþĉng, thiếu liên kết và thiếu să chia sẻ rûi ro. 3.5.1. Phát triển các hình thức hợp tác trong chăn nuôi và tiêu thụ sân phẩm 3.4. Khó khăn trong chăn nuôi gà thịt Các hộ chën nuôi nhó lẻ cæn liên kết vĆi theo hướng nâng cao chất lượng và bâo vệ nhau thành tổ, nhóm, hĉp tác xã sân xuçt theo môi trường đúng QTTT trên quy mô lĆn để đâm bâo tính Đánh giá về các khò khën cûa hộ khi tham đồng đều cûa sân phèm gà thðt và đâm bâo gia các quy trình chën nuôi tiên tiến, có 91,27% lþĉng cung ổn đðnh ra thð trþąng. Hĉp tác có hộ chën nuôi TT gặp khò khën chû yếu nhçt là trách nhiệm vĆi các cĄ sć, đäi lý chuyên cung về kỹ thuêt chën nuôi (56,35% lþĉt hộ), tìm thð cçp thĀc ën chën nuôi và thuốc thú y đâm bâo trþąng đæu ra (46,03% lþĉt hộ), vốn (43,65% nguồn cung cçp và chçt lþĉng thĀc ën đþĉc đâm lþĉt hộ) và vçn đề thû týc pháp lý, hồ sĄ bâo, góp phæn tëng mĀc độ đồng đều cûa gà thðt (39,68% lþĉt hộ). Đối vĆi các hộ đang chën nuôi khi xuçt chuồng. Hình 4. Khó khăn của hộ khi tham gia các quy trình chăn nuôi tiên tiến 1301
 10. Phát triển chăn nuôi gà thịt của các hộ dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Chính quyền đða phþĄng hỗ trĉ, tþ vçn đề nuôi BQ/lĀa thçp hĄn các hộ chën nuôi TT. Chi các tổ, nhóm hoät động có hiệu quâ, có chĀng phí sân xuçt nhòm QTTT cüng thçp hĄn, tî lệ số nhên sân xuçt theo QTTT, xây dăng thþĄng con xuçt bán nhòm QTTT cao hĄn nhòm TT. Nên hiệu, nhãn hiệu sân phèm, hỗ trĉ Āng dýng nhòm chën nuôi theo QTTT cò hiệu quâ chën thông tin trong truy xuçt nguồn gốc, đèy mänh nuôi cao hĄn nhòm nuôi TT. Chën nuôi theo kết nối ngþąi chën nuôi vĆi các tổ chĀc, doanh QTTT cüng thể hiện rõ lĉi thế trong chën nuôi và nghiệp tiêu thý sân phèm thông qua các chþĄng lĉi thế về thð trþąng hĄn nhòm hộ nuôi TT khi trình giĆi thiệu và quâng bá hình ânh về sân nhu cæu cûa các tác nhân trong chuỗi thðt gà phèm cûa đða phþĄng, giúp ngþąi tiêu dùng ngày càng chú ċ hĄn đến vçn đề chçt lþĉng sân nhên diện rõ về sân phèm gà thðt có chçt lþĉng. phèm. Tuy nhiên, kết quâ cüng chî ra nhĂng hän chế và khò khën trong chën nuôi gà thðt theo 3.5.2. Nâng cao chất lượng sân phẩm gà thịt hþĆng đâm bâo chçt lþĉng và bâo vệ môi trþąng Chính quyền đða phþĄng cæn phối hĉp chặt nhþ chën nuôi vén xen kẽ trong khu dån cþ, hĉp chẽ vĆi các cĄ sć chế biến và kinh doanh thĀc ën tác và liên kết trong chën nuôi và tiêu thý sân gia súc để tổ chĀc nhiều lĆp têp huçn nhìm phèm còn thiếu và yếu, ý thĀc bâo vệ môi trþąng nâng cao chçt lþĉng sân phèm vĆi quy mô têp cûa một bộ phên ngþąi chën nuôi cñn chþa thăc huçn trên diện rộng. Tëng cþąng têp huçn và să tốt, các cĄ sć cung cçp đæu vào trong chën nuôi nång cao nëng lăc quân lý trong ghi chép và làm còn hoät động không phép, thð trþąng tiêu thý hồ sĄ đëng kí đâm bâo về chçt lþĉng sân phèm gà sân phèm còn mang tính tă phát. thðt theo các QTTT cho hộ. Đþa yêu cæu xā lý Để chën nuôi theo QTTT phát triển nhìm chçt thâi trong chën nuôi thành điều kiện bít đâm bâo chçt lþĉng và bâo vệ môi trþąng cæn buộc cho các hộ khi tham gia chën nuôi. thiết phâi tëng cþąng hĉp tác trong sân xuçt và 3.5.3. Phát triển các điều kiện chăn nuôi tiêu thý, quy hoäch vùng nuôi, nâng cao chçt lþĉng sân phèm và đèy mänh công tác giống, Huyện cæn tiếp týc đèy mänh công tác quy quân lý thĀc ën chën nuôi và thuốc thú y trên hoäch vùng chën nuôi têp trung. Đèy mänh đða bàn. công tác nghiên cĀu giống nuôi và tþ vçn giống nuôi phù hĉp điều kiện khí hêu cûa đða phþĄng, đem läi hiệu quâ kinh tế cho hộ chën LỜI CẢM ƠN nuôi và đáp Āng yêu cæu chçt lþĉng gà thðt cûa Để hoàn thành nghiên cĀu này, nhóm thð trþąng. nghiên cĀu đã nhên đþĉc să trĉ giúp cûa nhiều Tëng cþąng công tác quân lý nguồn cung tổ chĀc và cá nhån, chúng tôi xin đþĉc trân Āng thĀc ën và thuốc thú y trên đða bàn nhìm trọng câm Ąn Phñng Nông nghiệp & PTNT đâm bâo cung Āng đæu vào có chçt lþĉng tốt huyện ChþĄng Mỹ, Träm Thú y huyện ChþĄng nhçt cho chën nuôi phát triển. Mỹ, Ban Chën nuôi thú y các xã, thð trçn và các Có thêm nhiều chính sách hỗ trĉ các tổ, cán bộ thú y viên täi các xã, thð trçn đã cung nhóm, hĉp tác xã thăc hiện chën nuôi theo các cçp thông tin và hỗ trĉ nhóm nghiên cĀu đi điều QTTT. Tiếp týc quan tâm hỗ trĉ cho vay vốn þu tra thăc đða täi đða phþĄng. đãi để phát triển chën nuôi gà thðt theo các QTTT täi Huyện. TÀI LIỆU THAM KHẢO Bình Minh (2020). Hỗ trợ nông dân sản xuất an toàn. 4. KẾT LUẬN Truy cập từ http://kinhtedothi.vn/ho-tro-nong-dan- san-xuat-an-toan-397846.html, ngày 25/2//2020. Chën nuôi gà thðt đã mang läi nguồn thu Kim Thoa (2020a). Chương Mỹ triển khai nhiều giải đáng kể cho các hộ chën nuôi. Các hộ chën nuôi pháp để phát triển ngành chăn nuôi. Truy cập từ theo QTTT đã đæu tþ trang thiết bð chën nuôi tốt https://chuongmy.hanoi.gov.vn/tin-kinh-te/-/news/ hĄn, cò số con nuôi BQ/lĀa cao hĄn, thąi gian pde1maEQe4QT/666122.html, ngày 25/3/2021. 1302
 11. Lê Thị Long Vỹ, Nguyễn Thị Thu Huyền, Giang Hương, Nguyễn Anh Đức, Lê Ngọc Hướng, Nguyễn Hữu Nhuần, Phạm Thị Tô Diệu Kim Thoa (2020b). Chương Mỹ triển khai nhiều Nguyễn Ngọc Xuân & Nguyễn Hữu Ngoan (2014). chương trình khuyến nông để giúp nông dân tích Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng áp cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản dụng tiêu chuẩn chăn nuôi lợn theo hướng thực xuất nông nghiệp. Truy cập từ https://chuongmy. hành nông nghiệp tốt ở thành phố Hà Nội. Tạp chí hanoi.gov.vn/tin-kinh-te/-/news/pde1maEQe4QT/ Khoa học và Phát triển. 12(5): 779-786. 0/668614.html, ngày 25/3/2021. Nguyễn Ngọc Sơn (2021). Hà Nội: Thực hiện các giải Lan Oanh (2020). Huyện Chương Mỹ: Khống chế pháp tái cấu trúc ngành chăn nuôi, thú y giai đoạn thành công dịch cúm gia cầm A/H5N6. Truy cập từ 2021-2025. Truy cập từ https://lsvn.vn/ha-noi-thuc https://chuongmy.hanoi.gov.vn/cs/tin-kinh-te/-/news -hien -cac -giai -phap -tai -cau -truc -nganh- chan-nuoi-thu-y-giai-doan-2021-2025.html, ngày /pde1maEQe4QT/661562.html, ngày 29/3/2020. 06/03/2021. Lan Oanh (2021). Ngành thú y Chương Mỹ đóng góp Nguyễn Quỳnh (2019). Đầu tư hàng tỷ đồng nuôi gà ri tích cực cho sự phát triển của huyện. Truy cập từ theo hướng hữu cơ. Truy cập từ https://trang https://chuongmy.hanoi.gov.vn/bg/tin-trong-huyen/ traiviet.vn/dau-tu-hang-ty-dong-nuoi-ga-ri-theo- -/news/pde1maEQe4QT/1/673815.html, ngày huong-huu-co-88896343.html, ngày 25/3/2021. 22/3/2021. Tâm An (2020). Hà Nội: Tái cơ cấu ngành chăn nuôi, Minh Huệ (2020). Huyện Chương Mỹ: Phát triển nhiều thủy sản đạt hiệu quả cao. Truy cập từ http://nha mô hình chăn nuôi, thủy sản điển hình. Truy cập từ channuoi.vn/ha-noi-tai-co-cau-nganh-chan-nuoi- https://hanoi.gov.vn/mobile_chitiet_tintuc/-/hn/V W thuy-san-dat-hieu-qua-cao-2/, ngày 6/3/2021. Y2FnKi7zTm/111101/2836610/5/huyen-chuong- UBND Huyện Chương Mỹ (2020). Số liệu thống kê my-phat-trien-nhieu-mo-hinh-chan-nuoi-thuy-san- Phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ. ien-hinh.html ngày 25/3/2021. UBND thành phố Hà Nội (2019). Quyết định Ngô Thị Thuận & Phạm Văn Hùng (2006). Giáo trình 437/QĐ_UBND ngày 21/1/2019 về việc phê duyệt nguyên lý thống kê kinh tế. Nhà xuất bản Nông kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố nghiệp, Hà Nội. Hà Nội giai đoạn 2019-2020. Nguyễn Thị Dương Nga (2017). Phát triển chăn nuôi Võ Thị Thanh Lộc (2010). Giáo trình phương pháp lợn VietGAHP ở huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu. Dương. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Thành phố 15(6): 844-851. Cần Thơ. 1303
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2