intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp giáo dục trẻ: Phần 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:169

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Phương pháp giáo dục trẻ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cha mẹ đều mong muốn sinh ra những đứa con thiên tài; Giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh ngay từ nhỏ; Khai phá trí lực trong sự bao bọc; Phương pháp học tập của cha truyền thụ; Nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức tốt cho trẻ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giáo dục trẻ: Phần 1

 1. -...FRIEDRICH http://tieulun.hopto.org
 2. fl FRIEDRICH KARL WITTE TAM DADE , GIAO DUC • Si,t ra doi cua cu6n sach nay da mang d�n nhung n9 cuoi r
 3. TAM DADE ,,.. GIAODUC . http://tieulun.hopto.org
 4. -F��*f��$&:� Nguy�n L� Quyen Djch tu ban ti�ng Trung 2012 http://tieulun.hopto.org
 5. /'q ltttiFRIEDRICH KARL w·ITTE TU SACH CHA TOT, Mt TOT � A TAM DADE """" GIAODUC • ,...? ,, ' ' � KINH DIEN GIAO Dl}C GIA DINH TOAN CAU ' � 1 .... ,, ,... NHA XUAT BAN VAN HOA THONG TIN http://tieulun.hopto.org
 6. http://tieulun.hopto.org
 7. cba me aeu n10H(j mu6n sinh ra nhimB aifa con tbien ttii SI! tai hi?n ban than mznh a th� h? ti�p theo giup tre cang hoan mi hem. fJay chfnh. la nhCtng tc;zo phtim vi dc;zi nhat ma nhCtng nguai lam cha, lam m? da tc;zo ra. Trang d6 tfnh each va trlnh d9 giao d1,,1c cua nguai m(;? c6 tac d1,,1ng VO cung quan tr9ng d6i Vai SIJ trUCJng thanh CUQ tre. 1. ].Oi dJ �1.nrµtiYi l1lJ? 1:.61 Sinh m�mg nho tntoc khi chao doi da nh�n dvt co th� khoe mc;inh trong CUQC s6ng . Cha m� cl.ta toi d�u la nhftng nguoi c6 m(>t tam nh1n kha xa. Trvoc khi toi ra doi, cha m� da 9 thuc dtt
 8. lam nht.t th� nay, d6ng thoi d� ra nhlfI1g pht.tdng an tht,tc hi�n c6 hi�u qua. Nht.tng n�u mu6n hoan thanh k� ho9ch m9t each vien man thI doi hoi can c6 nhlfng di�u ki�n ti�n d� quan tr9ng, d6 chfnh la h9 nhSt dinh phai sinh ra nhlfng dua tre khoe m9nh, d9t chuSn, thrch hQp voi yeu cau cua tht.tQng d�. Trong xa hQi It.tu truy�n m9t each n6i voi tt.t duy khong logic th� nay: "Lua va ngt,ta n�u k�t hon c�n huy�t thI c6 th� sinh ra nhlfI1g san phSm tuy�t hao nhat" , trai qua tht,tc t� khoa h9c da chfrng minh d6 la nhCtng loi n6i vo can cu. D6i voi loai ngt.tai ma n6i, each suy nghi nay cang khong tht,tc t�. D6 la m9t vf dv. xay ra ngay ben c9nh toi, sau khi Mason William k�t hon voi ngt.tai chi h9 cua minh t6ng cQng sinh ra dt.tQc 9 ngt.tai con , trong d6 c6 3 ngt.tai ch�t y�u, 6 dua tre khac thI mfic nhCtng b�nh khong gi6ng nhau. Hai gia t9c cua Mason William va ngt.tai VQ cua ong da giup cho thoi d9i cua chung ta ht.tng thinh nht.tng ong khong c6 dt.tQc m9t th� h� h�u du� khoe m9nh d� ti�p tv.c duy trI huy�t th6ng cua minh. Hi�n nay ong da bt.toc d�n nhCtng nam thang cua tu6i gia , tht.tong Vl di�u nay ma VO cling tht.tdng cam nht.tng h6i h�n th1 ding muQn r6i. Toi sC:J di neu ra vf dv. nay la mu6n n6i r6 nhCtng dua tre sinh ra trong hon nhan c�n huy�t tht.tang khi�n chung ta phai lo lfing, khi�n ca gia d1nh rdi VaO Vong Xoay CUa S\f dau kh6. C6 mQt s6 ngt.tai trong khi ki�m fim ngt.toi b9n dai tht.tang can cu theo finh h1nh cua ban than m1nh , Sn giau nhCtng d9ng cd khong gi6ng nhau. C6 ngt.tai cho r�ng holm canh gia dinh minh khong t6t, cu tuy ti�n tim m9t ngt.toi la cit.tQc r6i, can ban la ch�ng c6 tt.t each d� ch9n nay ch9n kia; c6 mQt s6 ngt.tai vI cu
 9. tuong lai c6 th� bay nhay kh�p noi voi s\f nghi�p t6t d�p cua minh, mu6n c6 du
 10. Nguoi cha nguoi m� nao cilng mong mu6n sinh ra nhftng dua tre thien tai, hi v9ng con cua m1nh c6 th€ xuat chung, cha m� cua toi ding khong ngo9i l�. Truck khi toi chao dai dlng gi6ng nhu muon van nhftng nguai cha nguai m� khac, cha m� toi cung ng�p trong ni�m xuc dc;mg khong g1 ta n6i. Trang luc dang ng�p tran tren thu tinh yeu kh6 cuang n6i d6 nhung cha m� da khong quen di nhCtng vi�c can lam, hQ can t�p trung, n6 h,tc d€ sinh ra m9t dCta tre thong minh, kh6e m
 11. duong nhu m6i nguoi dan ong d@u thfch u6ng ruQu nh1.tng cha khong c6 sci thfch nay. Ong cho dmg vi�c u6ng ruQu khong c6 lQi cho sue kh6e cua dCta tre, d�c bi�t la d6i voi nguoi pht,i nu mu6n sinh con thi nhat thi�t phai tU b6 th6i quen u6ng ruQu. Da tttng c6 m9t vi bac si khuy�n cao nhCtng nguoi pht,i nu dang mang thai, n�u u6ng ruQu se lam cho thai nhi phat tri�n ch�m, trf h,tc giam sut, d�c bi�t d6i voi nhCtng nguoi pht,i nu u6ng nhi@u ruQu thi h�u qua la vo cling nghiem tr9ng. Do v�y vQ ch6ng ft nhat nen cai ruQu 3 thang truce n�u mu6n c6 con. Cha cua toi d�c bi�t rat chu tr9ng di@u nay truce khi m� cua toi mang thai. Tu trong nhCtng ghi chep v@ vi�c dc;iy d6 con cua cha, toi duQc bi�t rling, trong khoang thoi gian d6 cha m� thuong xuyen v�n d()ng, bat k� d�n dau ding la di b9 ch�m tttng buoc m()t, khong phai nhCtng luc quan tr9ng thi nhat quy�t khong ng6i xe ngt,ta , luc d6 cha m� luon tran ng�p ni@m tin voi dCta tre chi.ta ra doi la toi day, tfnh each cua m� thi ngay cang trd nen khoang dc;it hdn. Cha m� thuong di b9 ci nhCtng vl.tng d6ng que ho�c treo nui d nhCtng thac nui ben cc;inh . C6 nhCtng luc mu6n lam m� vui, cha con thuong xuyen ngftt hoa dc;ii, thudng thuc m9t chut hudng vi thuan khi�t va finh l�ng cua th� gioi tt,t nhien. Nhu v�y khong chi c6 lQi cho tudng lai cua toi ma con giup cho tinh cam giua cha va m� ngay cang trd nen sau d�m hdn. St,t ton kfnh, vi�c chung s6ng hai hoa giCta cha va m� khong chi giup tang them tinh cam gftn b6 giCta vQ va ch6ng, c6 lQi khi tc;io ra bau khong khf gia dinh hc;inh phuc ma con cang c6 fch hdn d6i voi st,t mc;inh kh6e cua dua tre. Cha va m� toi da nh�n thuc duQc di@u nay m9t each rat day du, binh thuong tinh cam giCta cha va m� d@u rat t6t, sau khi m� mang thai toi , cha m� http://tieulun.hopto.org
 12. duong nhu chua bao gio cai nhau. Cha m� cho r�mg, vi dua con s�p chao doi la toi day, b§t ki vi¢c gi dlng c6 th� nhuong nh!n lan nhau. Truoc khi toi sinh ra, tat ca m9i vi¢c cha m� d�u lam rat t6t, duy chi c6 m9t chut sai lam khi@n cha m� cam thay v6 cling ti�c nu6i. Bae si da tling n6i vai cha m� rang, c6 m9t lo�ti ki sinh trling d�c bi¢t se gay hc;i.i d6i vai thai nhi, loc;i.i ki sinh trling nay thuong xuat hi¢n (j phan cua ch6 meo hay trong thit s6ng nhung luc d6 cha m� khong chu tr9ng l�m d�n van d� nay. D� giup m� t6i c6 duQc tinh than vui ve, ngoai chu meo v6n c6, cha da b� v� m9t chu ch6 nh6 tl.t nha hang x6m, giup m� giai toa n6i bu6n phi�n . Sau nay toi sinh ra, cd th� khong duQc khoe mc;i.nh l�m, cha da hoai nghi xem c6 phai chinh nguyen nhan nay da tc;i.o ra hay khong . Khi toi sinh ra, cha m� da di duQc hdn rn'.ta s6 tu6i cua doi nguoi , luc d6 t6c cua cha da b�t dau di�m b9c r6i. Vai ngay sau khi toi sinh ra, m9t nglioi nong clan xap xi tu6i cha toi, gia dinh Burr Williams cCmg sinh h9 m
 13. bi�t d9y d6 chung, con trai cua 6ng gi6ng 6ng, chau cua 6ng sau nay cung se gi6ng 6ng, cung chi la m
 14. con lua. Do v�y, sau khi nghe cha toi n6i th�, Burr William da cuoi va n6i r�ng : "Th�t a? M9t dua tre ng6c ngh�ch nhu Carl l
 15. hoan canh giao d1,.1c cua gia dinh, ba mang trong minh trinh d9 van h6a va ki@n thuc phong phu hdn nhftng co gai khac. D�c bi�t ba mang trong minh nhftng phElm chat d90 due t6t d�p nhv lttdng thi�n , khoan dung, d9 lttc;:Jng , nhan h�u, nhftng di�u nay d�u rat n6i ti@ng trong manh dSt nay. Bdi VI cha toi chi la m(>t vi ffil,.lC Sli thon que nen gia canh khong kha gia gI, nhttng ffi� toi luon vui ve lao d(>ng, luon d9y chung toi phai dling cam d6i m�t VOi CUQC s6ng. Nhftng nam thang h6i nho cua toi dttc;:Jc nguai khac coi la "ThSn d6ng '' , sau khi trd thanh m(>t tam gttdng sang v� h9c t�p cho h9c sinh toan cSu, m9i nguai d�u quy k@t tat ca m9i thanh tfch ma toi d9t dttc;:Jc d�u thu(>c v� cha toi. Thvc slj, n@u khong c6 m(>t nguai m� vi d9i th@ nay, toi khong th� d9t dttc;:Jc nhftng thanh tfch nhv ngay horn nay. ThlJc ti�n da chCtng minh quan di�m v� each Ctng xtt vai hon nhan cua cha toi hoan toan chfnh xac, nhvng nhftng nguai c6 th� nh�n chfnh xac v� n6 nhv cha toi qua th�t l9i rSt ft. Trong nhftng tlnh hu6ng thong thvang, rat nhi�u ngttai d�u to thai d9 VO cung th�n tr9ng vai hon nhan nhvng l9i rat ft ngttai suy xet ki d@n van d� c6 lien quan d@n th@ h� sau. ThlJc t@ hon nhan c6 m(>t anh httdng VO cung to Ian d@n th@ h� sau, VI v�y ma rat nhi�u nhftng bi kich hon nhan lt co gai gia dinh lam ngan hang . D6 la m(>t co gai xinh d�p, trong quan h� xa C5 vung dat nay vo cung c6 danh ti@ng, gia dinh ding thu(>c hc hon nhan nay. O ng n6i vai Keynes: "Khuy@t di�m cua co gai Sy rat nhi�u, http://tieulun.hopto.org
 16. le nao chau khong nhln ra m(>t chut nao hay sao?''. "Sao cd 9, co ay hoan mI nhv v�y, lam sao c6 khuy�t di�m dvc;c? Chau vo cung thfch co ay! " . Anh da tra loi cha toi nhv v�y. "Chau da bi ve mI mi�u d6 lam cho mo mtlt r6i, chau chi nhln thay ve d
 17. dua su6t ngay chi bi�t chdi boi, an u6ng, sau nay vi chi bi�t danh bai ma da tieu tan ca gia san. Luc d6, nguoi vc;:i cua Keynes moi ng(> ra minh da ph9m phai m(>t l6i lam th�t Ion nhll'ng da mu(>n r6i. B9n tre khong nhin nh�n co, cang khong mu6n g�p m�t co, cu6i cling do qua bu6n dau k�t thanh b�nh t�t ma co da qua doi, con Keynes ciing clan ng�p sau trong si,t h6i h�n. Anh n6i voi cha toi m(>t each vo cling dau khcS : "Chau cho dmg nhililg thu quy bau nay thi,tc ra chl:tng dang m(>t xu nhll'ng cai ma chau bo qua moi la thu quy bau nhat trong CUQC sf>ng nay" . C6 th� d� tranh cho toi khong di vao nhililg v�t xe d6 cua nguoi anh Keynes, sau khi toi Ion len, cha da k� cau chuy�n d6 cho toi nghe, d6ng thoi khuyen ran: "Vi h9nh phuc cua con va th� h� sau nay, phai th�n tr9ng khi ch9n nguoi b9n d6ng hanh trong cu(>c doi minh, khong nen vi nhililg thu a ve b� ngoai nhu di�n m90, tai san, dling cap ma bi me ho�c. Nhililg thu nhu di�n m90, tai san, dling cap dU'dng nhien la quan tr9ng, nhll'ng quan tr9ng hdn ca van la tam long cua co ay, m(>t nguoi con gai chan thanh, ludng thi�n moi thi,tc si,t tra thanh m(>t nguoi b9n doi t6t nhat" . Thi,tc ra quan di�m v� li,ta ch9n b9n doi va giao dvc con cai cua toi rat gi6ng voi cha. C6 th� n6i nhu th� nay, nguoi mu6n t9o l�p h9nh phuc gia dinh va nuoi dvang nhililg dua con khoe m9nh d�u nen nhll' v�y. Gia dinh nhll' cua Keynes chfnh la m(>t vf ' dt.i n6i r6 cho chung ta! ft.. 'Eiilo rfiJC ./Jiw 1hai la �1 ./J.uiJr .q.ucm �.nq. .nJui1 .cit.a fJw.nq. JJ* .rJiLw .diJC lhibz 1:iJj Tre truoc khi duc;:ic sinh ra, vi�c nh�n duc;:ic vo s6 nhililg si,t giao dvc am tham tu ben trong cd th� nguoi m
 18. lOi�li tru nhftng nhan t6 anh hudng d�n sue khoe cua tre con phai dling ngay nhftng th6i quen khong t6t CO anh hudng xau tai S\j khoe m9nh cua tre, quan tr9ng nhbt d6i vai tre chinh la giao dl,lc tU khi tre con la m9t bao thai, giup tre nh�n du
 19. d
 20. thoi ki mang thai . Khi nghe n6i vQ cua t6i mang thai, 6ng da di;ic bi�t vi�t cho t6i m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2