intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Phương pháp số trong công nghệ hóa học - Chương 1 - Tuần 3

Chia sẻ: Nguyễn Thành Chung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
94
lượt xem
13
download

Phương pháp số trong công nghệ hóa học - Chương 1 - Tuần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả bằng toán học các quá trình và và thiết bị trong công nghệ hóa học. Tính toán thiết kế các quá trình và thiết bị hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học. Tính toán tối ưu hóa các điều kiện làm việc và kết cấu các thiết bị hóa chất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp số trong công nghệ hóa học - Chương 1 - Tuần 3

 1. Tuần 3 PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CÔNG NGHỆ HÓA  HỌC Mã học phần: CH3454 TS. Nguyễn Đặng Bình Thành BM:Máy & TBCN Hóa chất   Numerical Methods in Chemical Engineering  
 2. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; uses crt; type mX = array [1..50] of real; var X,Y:mX; F,P,W,xF,xP,xW,R:real; NLT,NLTC,NLTL,n,i,k:integer; {Các chương trình con}
 3. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; … {Các chương trình con} Procedure NOSUY(xs:real;VAR ys:real;Y,X:mX); Begin k:=0; Repeat k:=k+1; Until xs
 4. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; … {Các chương trình con} Function DLVL(xs:real):real; Begin DLVL:=R/(R+1)*xs+xP/(R+1); End; Function DLVC(xs:real):real; Begin DLVC:=(R+F/P)*xs/(R+1)+(1-F/P)/(R+1)*xW; End;
 5. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; … {Chương trình chính} BEGIN clrscr; {số liệu đầu} write (‘Nhập số điểm thực nghiệm n = ’); readln(n); {Nhập các giá trị thực nghiệm}
 6. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; … BEGIN … {Nhập các giá trị thực nghiệm} For i:=1 to n do Begin write (‘X[’,i,‘] = ’);readln(x[i]); End;
 7. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; … BEGIN … {Nhập các giá trị thực nghiệm} For i:=1 to n do Begin write (‘Y[’,i,‘] = ’);readln(Y[i]); End;
 8. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; … BEGIN … {Nhập các số liệu yêu cầu} write (‘Nhập F = ’);readln(F); write (‘Nhập xF = ’);readln(xF); write (‘Nhập xP = ’);readln(xP); write (‘Nhập xW = ’);readln(xF); write (‘Nhập R = ’);readln(R);
 9. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Cần có cân bằng chất cho toàn  Chương trình tháp: Program chungluyen_1; F = P + W P:=F*(xP-xF)/(xP-xW); … F.xF = P.xP + W.xW BEGIN W:=F-P; … {Tính toán số đĩa lý thuyết đoạn luyện} ys:=xP; NLTL:=0; Repeat NOISUY(ys,xs,X,Y); ys:=DLVL(xs); NLTL:=NLTL+1; Until xs
 10. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; … BEGIN … {Tính toán số đĩa lý thuyết đoạn chưng} yf:=DLVC(xf); ys:=yf; NLTC:=0; Repeat NOISUY(ys,xs,X,Y); ys:=DLVC(xs); NLTC:=NLTC+1; Until xs
 11. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Program chungluyen_1; … BEGIN … {Hiển thị kết quả} writeln (‘NLTL = ’,NLTL); writeln (‘NLTC = ’,NLTC); {Xác định số đĩa lý thuyết cho toàn tháp} NLT = NLTL + NLTC; writeln (‘NLT = ’,NLT); readln; END.
 12. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Trong một số chương trình việc xác định số đĩa lý thuyết  cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Do đó: Nên xây dựng chương trình con xác định số đĩa lý thuyết.
 13. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Chương trình Procedure DiaLT(R:real; var NLT:integer); Begin {Xác định số đĩa lý thuyết đoạn luyện} … {Xác định số đĩa lý thuyết đoạn chưng} … NLT:= NLTL+NLTC; End;
 14. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Phương pháp xác định chỉ số hồi lưu thích hợp Phương trình đường  làm việc đoạn luyện R xP yL = x+ R +1 R +1 Điều gì  xảy ra khi  R ∞ ?
 15. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Phương pháp xác định chỉ số hồi lưu thích hợp Và khi nào  thì R  min? xP − y F * Rmin = * y F − xF
 16. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Phương pháp xác định chỉ số hồi lưu thích hợp Source: Richardson & Coulson. Chemical Engineering, vol.2
 17. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Phương pháp xác định chỉ số hồi lưu thích hợp Source: Richardson & Coulson. Chemical Engineering, vol.2
 18. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Phương pháp xác định chỉ số hồi lưu thích hợp Vậy: Xác định R  thích hơp  thế nào? Mối quan hệ thể tích tháp,  NLt, và R: V ∝ N LT ( R + 1) Tuy nhiên có thể lấy: V = N LT ( R + 1) Source: Richardson & Coulson. Chemical Engineering, vol.2
 19. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Phương pháp xác định chỉ số hồi lưu thích hợp Thuật toán? xP − y * Xác định Rmin: Rmin = * F NOISUY(xF,yFCB,Y,X) y F − xF Cho R tăng dần: R = Rmin + ∆R Xác định NLT với R đã biết DiaLT(R,NLT) Lặp  lại  Xác định V: V = N LT ( R + 1) nhiều  Tìm giá trị nhỏ nhất của V lần NLT và Reff Trong khoảng (Rmin – 5Rmin)
 20. Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa lý  thuyết và chiều cao tháp chưng luyện Phương pháp xác định chỉ số hồi lưu thích hợp Chương trình … NOISUY(xF,yFCB,Y,X); Rmin:=(xP-yFCB)/(yFCB-xF); deltaR:=0.05; R:=Rmin; P:=F*(xF-xW)/(xP-xW); W:=F-P; Vmin:=1e15; Repeat R:=R+deltaR; DiaLT(R,NLT); V:=NLT*(R+1);

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản