intTypePromotion=3

QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
94
lượt xem
22
download

QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y khoa - Tài liệu giúp cung cấp và củng cố kiến thức y khoa chuyên ngành.Sự đông máu là một quá trình phức tạp qua đó tạo ra các cục máu đông. Đông máu là một cơ chế quan trọng trong quá trình cầm máu. Khi thành mạch máu bị tổn thương, máu được cầm nhờ chỗ tổn thương được che phủ bởi cục máu đông chứa tiểu cầu và sợi huyết. Rối loạn đông máu có thể làm tăng nguy cơ chảy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

 1. QUÁ TRÌNH CẦM MÁU QU     
 2. C áöm maïu laì mäüt quaï trçnh tæ ång taïc giæ îa ba y ãúu täú: thaình maûch, tiãøu cáöu vaì caïc protein dê nh   dê
 3. Primary Hemostasis Primary Hemostasis
 4. Diagrammatic Representation of the Platelet
 5. Megakaryocyte
 6. Platelets forming from cytoplasm
 7. Normal platelets and one giant platelet
 8. CAÏC YÃÚU TÄÚ THAM GIA CAÏC 1. Tiãø u c áö u 1.1. Âàûc tê nh c å b aín -Háúp phuû vaì váûn chuyãø n caïc cháút - Kãút dênh + Coï khaí nàng daìn traíi vaì dênh vaìo mäüt säú bãö màût +coï sæû tham gia cuía mäüt säú caïc yãúu täú Ca+ , caïc yãúu täú huyãút + tæång, GPIb, GPIIb/IIIa, yãúu täú von Willebrand.  Willebrand.
 9. +Khåíi âáöu cho sæû phoïng thêch caïc cháút coï hoaût tênh bãn trong tiãøu cáöu cháút +Caïc cháút æïc chãú dênh tiãøu cáöu: Caïc promethazin, cocain, quinin, aspirin, serotonin liãöu cao... serotonin +Âo âäü dênh giuïp âaïnh giaï vãö chæïc Âo nàng cuía tiãøu cáöu.  nàng
 10. - N gæ ng táûp tiãø u cáöu: khaí nàng kãút d ê nh láùn nhau, taûo nãn caïc kãút c huûm tiãø u cáöu + C aïc cháút gáy ngæ ng táûp TC: ADP, throm bin, adre nalin, s e rotonin, acid a rachidonic, throm boxan A2, collage n, ris coce tin...goüi laì “cháút kê ch hoaût” TC. ris
 11. + Cå chãú gáy ngæ ng táûp tiãø u cáöu: Cå Æ Ïc chãú PÆ giaïng hoïa ATP thaình ADP T æ ång taïc giæ îa caïc yãúu täú kê ch táûp Tæ v åïi phos pholipid m aìng vaì caïc m e n Throm bin taïc âäüng lãn yãúu täú 5 TC T hrom A dre nalin vaì noradre nalin: giaïn tiãúp Adre (thäng qua ADP) vaì træ ûc tiãúp kê ch thê ch ngæ ng táûp (qua acid arachidonic). thê R is coce tin kê ch thê ch yãúu täú v-W gàõn våïi TC taûi vë trê re ce ptor GPIb. v åïi Q ua trung gian liãn kãút cuía fibrinoge n våïi Qua GPIIb/IIIa âaî hoaût hoaï G PIIb/IIIa
 12. ADP ngoaûi lai ADP ATPase Adenylakinase ATPase ATP ADP AMP Nàng læåüng Nàng Phosphatase P hosphatase TC ngæng táûp Xám nháûp TC thaình ATP Adenosin Xám
 13. Phospholipid P hospholipid A. Arachidonic Cyclo oxygenase Endoperoxyde Prostacyclin sythetase Thromboxan synthetase Prostacyclin Thromboxan A2 P rostacyclin Ngæng táûp TC
 14. Platelet Phospholipase A2 Phospholipid Arachadonic acid Cyclooxygenase Endoperoxidases Thromboxane synthase Thromboxane A2 Phosphodiesterase Calcium flux
 15. Platelet Function and Aspirin En d o th e lia l  P la te l c e ll et Aspirin
 16. +Âiãöu kiãûn ngæng táûp: Maìng TC nguyãn veûn, khäng täøn thæång,coï màût 1 säú yãúu täú huyãút tæång (fibrinogen). yãúu +Mäüt säú cháút gáy æïc chãú ngæng táûp Mäüt tiãøu cáöu tiãøu Thuäúc: aspirin, phenylbutazol, clopromazin... Caïc saín pháøm do thoaïi hoaï fibrinogen, Caïc fibrin Caïc cháút æïc chãú sinh lyï Caïc cháút æïc chãú khäng sinh lyï Caïc - Thay âäøi hçnh daûng vaì phoïng thêch caïc Thay cháút

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản