intTypePromotion=3

Quá trình hình thành và phương pháp khoa học về vấn đề thất nghiệp và việc làm ở việt nam p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
11
download

Quá trình hình thành và phương pháp khoa học về vấn đề thất nghiệp và việc làm ở việt nam p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành và phương pháp khoa học về vấn đề thất nghiệp và việc làm ở việt nam p4', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp khoa học về vấn đề thất nghiệp và việc làm ở việt nam p4

  1. Ngoµi ¶nh h­ëng cña c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ ®Õn gi¶i quyÕt viÖc lµm nh­ ®· nãi ë trªn, ¶nh h­ëng cña c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ còng rÊt lín. Trong §¹i héi §¶ng lÇn thø VI x¸c ®Þnh râ trong nh÷ng n¨m 1986 - 1991, nh÷ng n¹n cßn l¹i trong thêi kú qu¸ ®é, ph¶i tËp trung vèn vµ viÖc thùc hiÖn môc tiªu vÒ l­¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ hµnh xuÊt khÈu. Sù ®iÒu chØnh, s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ ®ã ®· ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn qu¸ tr×nh sö dông lao ®éng vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. B¾t ®Çu tõ n¨m 1986 trë ®i, c¸c quan hÖ tû lÖ ph©n bæ lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh cã chuyÓn biÕn theo xu h­íng tiÕn bé, t×nh tr¹ng c«ng ¨n viÖc lµm ®­îc c¶i thiÖn, thÊt nghiÖp gi¶m ®i mét b­íc ®¸ng kÓ. Thø t­: duy tr× qu¸ l©u c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp trung, quan liªu bao cÊp còng lµ nguyªn nh©n lín ¶nh h­ëng nÆng nÒ, ®Õn hiÖu qu¶ sö dông nguån lao ®éng vµ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm. Trªn tÇm vÜ m« chóng ta cßn thiÕu mét hÖ thèng t­¬ng ®èi c¸c luËt lÖ chÝnh s¸ch nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng vµ më mang ph¸t triÓn viÖc lµm. ë tÇm vÜ m« c¬ chÕ cò cã phÇn nÆng nÒ h¬n. Hµng lo¹t c¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch, c¸c h×nh thøc tæ chøc, c¸c chøc danh tiªu chuÈn, c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn, c¸c chÕ ®é, c¸c nÒ nÕp lao ®éng, s¶n xuÊt, häc tËp nghiªn cøu khoa häc nh»m ®Ò cao tinh thÇn tËn tôy, tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, khuyÕn khÝch m¹nh mÏ tÝnh chñ ®éng tÝch cùc, s¸ng t¹o cña con ng­êi ®ang cßn thiÕu. T×nh tr¹ng tæ chøc cßn chång chÐo kÐm hiÖu qu¶, t×nh tr¹ng tr¶ c«ng, ph©n phèi b×nh qu©n bÊt hîp lý cßn phæ biÕn lµm cho hiÖu suÊt lµm viÖc kÐm. Trªn ®©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn vÊn ®Ò t¨ng gi¶m thÊt nghiÖp. Trªn c¬ së ®¹i héi §¶ng lµm thø VI vµ nh÷ng chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong thêi kú gian gÇn ®©y, chung ta h·y ®i vµo 25
  2. nghiªn cøu con ®­êng vµ ph­¬ng h­íng sö dông cã hiÖu qu¶ lùc l­îng lao ®éng t¨ng thªm hµng n¨m. 2.3. Gi¶i ph¸p vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. §Ó phÊn ®Êu ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu nªn trªn, chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®ång bé hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p, trong ®ã, theo chóng t«i cÇn quan t©m ®Õn c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu sau. * Huy ®éng mäi nguån lùc ®Ó t¹o ra m«i tr­êng kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh cã kh¶ n¨ng t¹o ra nhiÒu chç lµm viÖc míi th­êng xuyªn vµ liªn tôc. PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ b×nh qu©n hµng n¨m 9-10% võa lµ yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn võa lµ ®ßi hái cña t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. - Trong ®iÒu kiÖn kho¶ng 70% lùc l­îng lao ®éng cña c¶ n­íc lµ lao ®éng n«ng nghiÖp ®ang thiÕu viÖc lµm trÇm träng, th× gi¶i ph¸p kinh tÕ tæng hîp hµng ®Çu ®Ó tõng b­íc kh¾c phôc t×nh tr¹nh nµy lµ ph¶i dån søc cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn n«ng - l©m - ng­ nghiÖp, g¾n víi c«ng nghÖ chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n vµ ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸. Ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp, sö dông nhiÒu lao ®éng ë n«ng th«n, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn thèng h­íng ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn c¸c c©y trång, vËt nu«i ®em l¹i gi¸ trÞ kinh tÕ cao, cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu. - §Çu t­ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ c«ng nghiÖp, chó träng tr­íc hç trî c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu, x©y dùng cã chän läc mét sè c¬ së n«ng nghiÖp chÕ biÕn, c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu, x©y dùng cã chän läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng; vÒ dÇu khÝ, xi m¨ng, c¬ khÝ ®iÖn tö, thÐp, ph©n bãn, ho¸ chÊt. 26
  3. - §Çu t­ x©y dùng vµ c¶i t¹o hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng phôc vô thiÕt thùc vµ bùc xóc cho ph¸t triÓn. - Ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô, trong ®ã tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc vËn t¶i th«ng tin liªn l¹c, th­¬ng m¹i, du lÞch, c¸c dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng, c«ng nghÖ, ph¸p lý... §Ó cã ®­îc tèc ®é ph¸t triÓn trªn t¹o më thªm nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ph¶i cã chÝnh s¸ch huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn bªn ngoµi, t¨ng nhanh ®Çu t­ ph¸t triÓn toµn x· héi, ®­a tû lÖ nµy ®¹t kho¶ng 30% GDP n¨m 2001. * T¹o ra mét m«i tr­êng ph¸p lý ®ång bé khuyÕn khÝch t¹o më vµ duy tr× chç lµm viÖc khuyÕn khÝch tù t¹o viÖc lµm. Bé luËt lao ®éng cña n­îc ta lµ c¬ së ph¸p lý c¨n b¶n cña vÊn ®Ò viÖc lµm. Tuy nhiªn viÖc khuyÕn khÝch tù t¹o viÖc lµm chØ trë thµnh hiÖn thùc trong cuéc sèng khi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn bé luËt lao ®éng còng nh­ c¸c v¨n b¶n kh¸c vÒ ®Çu t­, vÒ tµi chÝnh - tÝn dông, bæ sung toµn thiÖn cã xem xÐt kü l­îng ®Õn vÊn ®Ò nµy mét c¸ch ®éng bé. * TiÕp tôc nghiªn cøu, ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch hç trî c¸c ®èi t­îng yÕu thÕ trong viÖc t×m kiÕm hoÆc tù t¹o viÖc lµm. Trong thêi gian tr­íc m¾t, cÇn tËp trung nghiªn cøu ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ cô thÓ vÒ. - KhuyÕn khÝch sö dông lao ®éng n÷. 27
  4. - KhuyÕn khÝch sö lao ®éng lµ ng­êi tµn tËt. Hç trî c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña th­¬ng binh vµ ng­êi tµn tËt. - ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm thÊt nghiÖp - TËp chung phÇn vèn tÝn dông tõ quü quèc gia vÒ viÖc lµm víi l·i xuÊt ­u ®·i do c¸c ®èi t­îng träng ®iÓm vay theo dù ¸n nhá ®Ó tù t¹o viÖc lµm cho b¶n th©n gia ®×nh vµ c«ng céng. - Hç trî mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o cho lao ®ég thuéc diÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i, lao ®éng thuéc ®èi t­îng yÕu thÕ. * Ph¸t triÓn n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña hÖ thèng trung t©m dÞch vô viÖc lµm. Trung t©m dÞch vô viÖc lµm lµ mét ®¬n vÞ sù nghiÖp ho¹t ®éng v× muc tiªu x· héi. Nã lµ chiÕc cÇu rÊt quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu gi÷a cung vµ cÇu lao ®éng. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña nã lµ. T­ vÊn, cung cÊp th«ng tin cho ng­êi lao ®éng vµ sö dông lao ®énh vµ häc nghÒ, viÖc lµm, vÒ nh÷ng vÉn ®Ò cã liªn quan ®Õn tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng, giíi thiÖu viÖc lµm, cung øng lao ®éng d¹y nghÒ g¾n víi viÖc lµm, tæ chøc s¶n xuÊt ë quy m« thÝch hîp ®Ó tËn dông n¨ng lùc thiÕt bÞ thùc hµnh. Nã cßn lµ c¸ch tay qu¶n lý nhµ n­íc th«ng qua cung vµ cÇn, viÖc lµm lao ®éng. 28
  5. 29
  6. KÕt luËn LÜnh vùc lao ®éng - viÖc lµm nh÷ng n¨m qua cã nhiÒu ®æi míi vµ thu hót ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ. Tr­íc hÕt. NhËn thøc vÒ viÖc lµm, hiÓu biÕt vÒ viÖc lµm vµ c¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm còng nh­ t©m lý vÒ viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng, cña x· héi ®· ®­îc thay ®æi tÝch cùc. T¹o vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng x· héi kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc mµ lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc, c¸c gia ®×nh b¶n th©n ng­êi lao ®éng vµ cña toµn x· héi. Quan ®iÓm nh©n d©n tù t¹o ra viÖc lµm lµ chÝnh. Nhµ n­íc t¹o ra m«i tr­êng kinh tÕ, ph¸p luËt thuËn lîi vµ hç trî mét phÇn nguån lùc ®ª nh©n d©n tù t¹o viÖc lµm ®· thÊm nhuÇn trong cuéc sèng vµ trë thµnh néi lùc thóc ®Èy sù nghiÖp t¹o vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. Nh÷ng n¨m qua. §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra mét lo¹i chÝnh s¸ch ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Trong ®ã cã nhiÒu chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc t¹o vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng x· héi nh­: NghÞ quyÕt Vi cña trung ­¬ng §¶ng vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp n«ng th«n, lËp quü quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm, ch­¬ng tr×nh 327 phñ xanh ®åi trèng - ®åi träc, ch­¬ng tr×nh 773 khai th¸c mÆt n­íc trång, b·i båi. ChÝnh s¸ch giao ®Êt, kho¸n rõng cho n«ng d©n æn ®Þnh; chÝnh s¸ch tÝn dông víi n«ng nghiÖp n«ng th«n, ph©n bè l¹i lao ®éng d©n c­... Ph­¬ng h­íng quan träng nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm thêi kú nµy, b¸o c¸o cña ban chÊp hµnh Trung ­¬ng t¹i §¹i héi VIII cña §¶ng ®· chØ râ “Nhµ n­íc cïng toµn d©n ra søc ®Çu t­ ph¸t triÓn, thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch vµ c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ - x· héi. KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi c«ng d©n, mäi nhµ ®Çu t­ më mang ngµnh nghÒ, t¹o nhiÒu viÖc lµm cho 30
  7. ng­êi lao ®éng. Mäi c«ng d©n ®Òu ®­îc tù do ngµnh nghÒ, thuª m­ín nh©n c«ng theo ph¸p luËt. Ph¸t triÓn dÞch vô viÖc lµm. TiÕp tôc ph©n bè l¹i d©n c­ vµ lao ®éng trªn ®Þa bµn c¶ n­íc, t¨ng d©n c­ trªn c¸c ®Þa bµn cã tÝnh chÊt chiÕn l­îc vµ kinh tÕ, an ninh quèc phßng. Më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng. Gi¶m ®¸ng kÓ tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ vµ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n. §Êt n­íc ta ®ang tr«ng chê vao thÕ hÖ trÎ, ®Æc biÖt lµ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ trong t­¬ng lai, lµ mét sinh viªn khoa kinh tÕ t«i nhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy. Ph¶i lu«n trau råi kiÕn thøc, tËn dông thêi gian vµ n©ng cao n¨ng lùc ®Ó theo kÞp víi sù tiÕn triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®ang trong thêi kú ®æi míi, mét thÕ giíi míi, thÕ giíi cña sù v¨n minh, giµu cã vµ c«ng b»ng. 31
  8. Tµi liÖu tham kh¶o 1/ NguyÔn Quang HiÓn: “ThÞ tr­êng lao ®éng thùc tr¹nh vµ gi¶i ph¸p, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 1999. 2/ NguyÔn Quang HiÓn: “Xu h­íng vËn ®éng cña thÞ tr­êng lao ®éng n­íc ta”. T¹p chÝ kinh tÕ dù b¸o sè 1/2001 3/ TrÇn §×nh Hoan vµ Lª M¹nh Khoa: “Sö dông nguån lao ®éng vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ViÖt nam” Nhµ xuÊt b¶n - Hµ néi 1999 4/ TrÇn Minh Trung: “§Ó cã viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng”. T¹p chÝ th­¬ng m¹i, 12/1999 5/ Mét sè nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p cã tÝnh chiÕn l­îc vÒ lao ®éng x· héi. §Ò tµi cÊp bé - Bé lao ®éng - th­¬ng binh vµ x· héi 1999. 6/ Niªm gi¸o thèng kª 2000/ 2001 7/ Thêi b¸o kinh tÕ VN - kinh tÕ ViÖt nam vµ thÕ giíi 1999-2001. 32

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản