intTypePromotion=1

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p5

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
8
download

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đảm bảo các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực như đã nêu trên thì nhà nước cần tăng ngân sách cho hoạt động giáo dục và sử dụng nguồn ngân sách đó hiệu quả. Nếu trong nước không đáp ứng đủ thì phải huy động từ nước ngoài như các tổ chức ngân hàng thế giới, ngân hàng phát triển châu A tranh thủ sự hỗ trợ của UNICEF đồng thới sử dụng nguồn vốn đó có hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p5

  1. 37 träng dông tµi n¨ng, m¹nh d¹n sö dông c¸c chuyªn gia trÎ tµi n¨ng ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l­¬ng ®Æc biÖt cho hä. T¨ng c­êng ®Çu t­ cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §Ó ®¶m b¶o c¸c môc tiªu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh­ ®· nªu trªn th× nhµ n­íc cÇn t¨ng ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ sö dông nguån ng©n s¸ch ®ã hiÖu qu¶. NÕu trong n­íc kh«ng ®¸p øng ®ñ th× ph¶i huy ®éng tõ n­íc ngoµi nh­ c¸c tæ chøc ng©n hµng thÕ giíi, ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u A tranh thñ sù hç trî cña UNICEF ®ång thíi sö dông nguån vèn ®ã cã hiÖu qu¶. §Ó ®¸p øng ®a d¹ng nhu cÇu cña ng­êi häc th× ph¶i më réng quy m« vµ h×nh thøc gi¸o dôc. HÖ thèng gi¸o dôc cÇn ®­îc më réng h¬n n÷a, t¹o ra mét m«i tr­êng gi¸o dôc më cöa, sù më réng ®ã dÉn ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó c¹nh tranh n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®¸p õng ®a d¹ng yªu cÇu cña ng­êi häc. §ã cßn lµ h­íng ®Ó gi¶m nhÑ ng©n s¸ch gi¸o dôc. Nhµ n­íc cÇn ch¨m lo ®Õn ®êi sèng ®éi ngò gi¸o viªn c¶i tiÕn chÕ ®é tiÒn l­¬ng phô cÊp cho gi¸o viªn ®Ó cho gi¸o viªn cã thÓ n©ng cao vÞ trÝ x· héi cña m×nh. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chØ cã thÓ thµnh c«ng khi chÝnh s¸ch ®ã ®¹t ®­îc nh÷ng lùa chän ­u tiªn ®óng ®¾n. ChØ cã lao ®éng ®«ng vµ rÎ kh«ng thÓ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp mµ ph¶i cã lao ®éng ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. Thµnh c«ng cña c¸c nÒn kinh tÕ §«ng A ®Æc biÖt lµ NhËt b¶n vµ Hµn quèc ®· chøng minh cho ®iÒu ®ã. Sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho phÐp hä vËn hµnh ®­îc nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. 37
  2. 38 §Çu t­ cho gi¸o dôc rÊt tèn kÐm mµ hiÖu qu¶ cña nã kh«ng thÓ thÊy ngay ®­îc. Cho nªn ph¶i tr¸nh t­ t­ëng véi vµng lµm cho gi¸o dôc chØ tËp trung ph¸t tiÓn vµo lo¹i tr×nh ®é cao gi¸o dôc ®µo t¹o tho¸t li khái ®êi sèng thùc t¹i g©y nªn t×nh tr¹ng mét sè ng­êi qua ®µo t¹o kh«ng cã viÖc lµm. Tõ tr×nh ®é gi¸o dôc phæ cËp trªn mÆt b»ng x· héi ®Õn gi¸o dôc bËc cao cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ chóng lµm nÒn cho nhau. ViÖt Nam lµ n­íc thu nhËp ®Çu ng­êi thÊp ®«ng d©n tØ lÖ t¨ng d©n sè cßn cao, ¸p lùc vÒ sè häc sinh trong ®é tuæi ®i häc lµ rÊt gay g¾t ®ang lµm cho ng©n s¸ch gi¸o dôc trë thµnh g¸nh nÆng cña x· héi. Do ®ã ph¶i lùa chän møc ®é ­u tiªn cho c¸c cÊp häc, ViÖt Nam cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn ë cÊp tiÓu häc c¶ quy m« vµ chÊt l­îng. ChÊt l­îng gi¸o dôc cÊp tiÓu häc lµ tiÒn ®Ò cho c¸c cÊp häc sau. Møc cÇu vÒ lao déng cã tay nghÒ vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao sÏ t¨ng lªn do chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸. Søc Ðp vÒ ®µo t¹o nghÒ vµ ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao cña c¸c khu vùc kinh tÕ rÊt lín. Gi¸o dôc ®µo t¹o ph¶i ®¸p øng nhanh chãng ®ßi hái cña thÞ tr­êng. LuËt lao ®éng ®­îc quèc héi th«ng qua th¸ng 6-94 khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n tæ chøc më réng s¶n xuÊt t¹o viÖc lµm ®Ó thu hót lao ®éng. Trong luËt cã c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ vÒ kÝ kÕt hîp ®ång lao ®éng tuyÓn dông lao ®éng vµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng. C¸c quy ®Þnh ®ã cho phÐp doanh nghiÖp sö dông lao ®éng linh ho¹t h¬n t¹o nªn sù chuyÓn dÞch lao ®éng tõ khu vùc kinh tÕ nµy sang khu vùc kinh tÕ kh¸c mét c¸ch hîp lÝ h¬n. Trªn c¬ së ®ã gi¸o dôc cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn. chÝnh ®iÒu ®ã gi¶m ®i sù mÊt c©n ®èi gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trë thµnh vÊn ®Ò ®­îc quan t©m ®Æc biÖt trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña mçi quèc gia vµ ®ang cã sù ®ua tranh gi÷a n­íc nµy vµ n­íc kh¸c. §Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ thµnh c«ng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ë ViÖt Nam. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kh«ng chØ cung cÊp cho ®Êt n­íc mét ®éi ngò lµnh nghÒ cã chuyªn m«n cao mµ cßn lµ c¬ chÕ ®Ó chän läc ng­êi tµi qu¶n lÝ ®Êt n­íc. Muèn ph¸t triÓn nhanh nguån nh©n lùc gi¸o dôc ®µo t¹o ph¶i trë thµnh sù nghiÖp cña toµn d©n ®ång thêi ph¶i tranh thñ sù hîp t¸c gióp ®ì cña céng ®ång quèc tÕ. 38
  3. 39 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i vµ thuÕ quan. - TiÕp tôc chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i theo h­íng phi tËp trung, tù do ho¸ tõng b­íc ho¹t ®éng bu«n b¸n quèc tÕ. Tõng b­íc xo¸ bá chÕ ®é cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, cho phÐp tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ cã ®¨ng kÝ kinh doanh ®­îc quyÒn tham gia ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng mµ kh«ng cÇn ph¶i xin xÐt duyÖt vµ cÊp phÐp xo¸ bá ®iÒu kiÖn tèi thiÓu vÒ vèn vµ doanh sè ®èi víi c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i muèn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ kh«ng h¹n chÕ mÆt hµng kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt cho phÐp. Xo¸ bá chÕ ®é cÊp phÐp cho hµng xuÊt nhËp khÈu, thu hÑp diÖn mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu theo h¹n ngh¹ch. - Sö dông hÖ thèng thuÕ quan nh­ lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt quan träng ®èi víi ho¹t ®äng th­¬ng m¹i. ChÝnh s¸ch thuÕ cÇn ®­îc ®æi míi theo h­íng gi¶m ®Òu thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu b¶o hé cã møc ®é c¸c mÆt hµng trong n­íc. §èi víi thuÕ nhËp khÈu theo th«ng lÖ quèc tÕ gi¶m thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu xuèng duíi møc 60% thu hÑp diÖn chÞu thuÕ suÊt 0% chØ ¸p dông cho thiÕt bÞ toµn bé, nguyªn vËt liÖu chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu, khuyÕn khÝch nhËp khÈu theo h­íng ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ phôc vô c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc b»ng c¸ch chuyÓn nhanh sang nhËp khÈu thiÕt bÞ kÜ thuËt hiÖn ®¹i tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu theo h­íng gi¶m tØ träng s¶n phÈm th« vµ s¬ chÕ t¨ng tû träng hµng chÕ biÕn s©u vµ tinh. G¾n s¶n xuÊt víi xuÊt khÈu theo ph­¬ng ch©m ‘xuÊt khÈu nh÷ng g× thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i xuÊt khÈu nh÷ng c¸i ta s½n cã ‘. §Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt khÈu tiÕp tôc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tØ gi¸ hèi ®o¸i theo h­íng võa khuyÕn khÝch xuÊt khÈu võa ®iÒu khiÓn ®­îc nhËp khÈu. 39
  4. 40 - §a ph­¬ng ho¸ th­¬ng m¹i, më réng thÞ tr­êng ®Æc biÖt thÞ tr­êng c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ T©y ¢u, MÜ, NhËt, ®ång thêi cñng cè c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng. Hoµn chØnh hÖ thèng luËt ph¸p, n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c«ng chøc. X©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt hoµn chØnh ®ång bé. HÖ thèng ph¸p luËt cÇn bæ sung vµ hoµn thiÖn trªn c¸c lÜnh vùc sau : - Trong viÖc sö dông cho thuª ®Êt, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n vèn chøng kho¸n chÕ ®é kÕ to¸n kiÓm to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng khai b¾t buéc. - Bæ sung ®iÒu chØnh luËt thuÕ tr¸nh chång chÐo më réng diÖn thu thuÕ nh­ng gi¶m møc thu nh»m khuyÕn khÝch tÝnh tù gi¸c cña nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh. - KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc nhÊt lµ khu vùc s¶n xuÊt nhá réng lín söa ®æi bæ sung luËt c«ng ty vµ luËt doanh nghiÖp. - X©y dùng bé luËt th­¬ng m¹i, luËt hµnh chÝnh, c¸c hiÖp ®Þnh song ph­¬ng ®a ph­¬ng b¶o vÖ lîi Ých cña ®Êt n­íc vµ doanh nh©n ViÖt Nam trong quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ. - N©ng cao hiÖu lùc thi hµnh ph¸p luËt, hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c¬ quan thi hµnh ph¸p luËt, x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn. 40
  5. 41 X¸c ®Þnh râ thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n nhÊt lµ víi nh÷ng ng­êi gi÷ vÞ trÝ chñ chèt trong mçi tæ chøc c¬ quan ®èi víi viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt trong c¬ quan tæ chøc cña m×nh. 41
  6. 42 KÕt luËn Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ ®Êt n­íc ®· tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn nÒn kinh tÕ vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n yÕu kÐm, n­íc ta vÉn cßn ch­a tho¸t khái lµ mét n­íc nghÌo. §Ó v­ît qua chóng ta cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n thö th¸ch lín trong ®ã nguy c¬ tôt hËu lµ thö th¸ch to lín gay g¾t. §ång thêi chóng ta còng ®ang ®øng tr­íc nh÷ng c¬ héi míi ®Ó ph¸t triÓn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i chñ ®éng n¾m ®­îc thêi c¬ nh»m v­¬n lªn ph¸t triÓn nhanh v÷ng ch¾c vµ ®óng h­íng. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i n©ng cao h¬n n÷a vai trß qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc trong qu¶n lÝ vÜ m« nh­ c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tµi chÝnh, chuyÓn giao c«ng nghÖ, th­¬ng m¹i thuÕ quan ®Ó ph¸t huy c¸c tiÒm n¨ng trong n­íc còng nh­ thu hót ®­îc vèn vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña n­íc ngoµi ®ång thêi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ph¸t huy nh©n tè con ng­êi tiÕp nhËn ®­îc tri thøc, thµnh tùu khoa häc hiÖn ®¹i cña thÕ giíi ®Ó cã thÓ c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ tõng b­íc tiÕn tíi s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi trong nh»m ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®¹t ®­îc yªu cÇu t¨ng tr­ëng nhanh, æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. 42
  7. 43 43
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2