intTypePromotion=1

Quá trình hình thành và phương pháp suy diễn những vấn đề lý luận về lạm phát trong nền kinh tế p5

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
14
download

Quá trình hình thành và phương pháp suy diễn những vấn đề lý luận về lạm phát trong nền kinh tế p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do vậy, việc tập trung nguồn lực và quản lý nguồn lực một cách có hiệu quả luôn là một nhu cầu cấp thiết đặc biệt là vốn. Một trong những giải pháp được đề cập đến là áp dụng thí điểm mô hình công ty mẹ - công ty con mà trước hết là giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổng công ty với các doanhnghiệp thành viên thông qua mô hình này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp suy diễn những vấn đề lý luận về lạm phát trong nền kinh tế p5

  1. 29
  2. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lý thuyÕt l¹m ph¸t, gi¶m ph¸t vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam. TËp thÓ t¸c gi¶:PTS:NguyÔn Minh Phong,TS:Vâ §¹i L­îc,TS:NguyÔn ThÞ HiÒn, Vµ mét sè t¸c gi¶ kh¸c. 2. Gi¸o tr×nh KTVM – DHKTQD Gi¸o tr×nh Lý ThuyÕt Tµi chÝnh TiÒn TÖ 3. T¹p chÝ Th«ng tin kinh tÕ 4. T¹p chÝ Th«ng tin tµi chÝnh 5. T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ 30
  3. 31
  4. Phô lôc Trang Lêi nãi ®Çu 2 Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ l¹m ph¸t 1. Kh¸i niÖm 2 2. Kh¸i niÖm l¹m ph¸t trong ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i 3 3. C¸c Lo¹i h×nh cña l¹m ph¸t 4 4. Nh÷ng hËu qu¶ cña l¹m ph¸t 8 32
  5. Ch­¬ng II: L¹m ph¸t víi ph¸t triÓn kinh tÕ trong thùc tiÔn kinh tÕ ë ViÖt Nam 10 1.Giai ®o¹n tõ n¨m 1976 –1981 10 2.Giai ®o¹n 1981-1988 11 3. Giai ®o¹n 1988-1995 11 4. Giai ®o¹n 1996-1999 14 KÕt luËn 15 33
  6. Tµi liÖu tham kh¶o 16 34

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản