intTypePromotion=3

Quá trình hình thành và phương pháp thích ứng cùng khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ-công ty con trong nền kinh tế việt nam p5

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
123
lượt xem
12
download

Quá trình hình thành và phương pháp thích ứng cùng khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ-công ty con trong nền kinh tế việt nam p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thứ hai, tạo cơ sở để giải quyết mối quan hệ trong nội bộ DNNN theo hướng nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị tự chủ. Các quan hệ bước đầu đi vào thực chất hơn chứ không chỉ mang tính chất hành chính, mệnh lệnh, thu nộp. Điều này khắc phục được hạn chế của mô hình TCT đang áp dụng hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp thích ứng cùng khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ-công ty con trong nền kinh tế việt nam p5

  1. tµi chÝnh víi c¸c møc ®é kh¸c nhau, viÖc huy ®éng vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc thuËn lîi, qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn ®­îc ®Èy m¹nh. Thø hai, t¹o c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt mèi quan hÖ trong néi bé DNNN theo h­íng n©ng cao quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ tù chñ. C¸c quan hÖ b­íc ®Çu ®i vµo thùc chÊt h¬n chø kh«ng chØ mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh, mÖnh lÖnh, thu nép. §iÒu nµy kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ cña m« h×nh TCT ®ang ¸p dông hiÖn nay. Thø ba, viÖc ¸p dông m« h×nh nµy cho phÐp chóng ta ®Èy nhanh tiÕn tr×nh ®æi míi DNNN. PhÇn iii Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, chÕ ®é ho¹t ®éng cña m« h×nh CTM-CTC vµ ®­a M« h×nh vµo ¸p dông 33
  2. Ngµy 1-7- 2002, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· ký quyÕt ®Þnh cho phÐp 9 TCT n÷a thÝ ®iÓm m« h×nh CTM-CTC, n©ng sè TCT ®îc phÐp ho¹t ®éng theo m« h×nh nµy lªn 20 TCT. §ã lµ c¸c TCT sau:  TCT x©y dùng B¹ch §»ng  TCT ®êng s«ng miÒn Nam  TCT kinh doanh ®Þa èc Sµi Gßn  TCT du lÞch Sµi Gßn  TCT x©y dùng Sµi Gßn  TCT ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn x©y dùng  TCT dÞch vô vËn t¶i II  TCT dÞch vô vËn t¶i vµ thuª tµu  TCT vËn t¶i vµ xÕp dì néi ®Þa Theo ban chØ ®¹o ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, viÖc triÓn khai thÝ ®iÓm m« h×nh cã thÓ kÐo dµi hÕt n¨m 2003. 34
  3. §Ó cã thÓ triÓn khai m« h×nh nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tr­íc hÕt cÇn ph¶i nh×n râ h¹n chÕ cña TCT thËt chÝnh x¸c vµ ë chç nµo, tõ ®ã míi cã ph­¬ng ¸n phï hîp thùc tiÔn, ®æi míi vµ nhÊt lµ ®¹t ®­îc môc ®Ých “ x· héi ho¸ quyÒn së h÷u tµi s¶n trong doanh nghiÖp gi÷a c¸c bªn ”. §Ó m« h×nh nµy thÝ ®iÓm thµnh c«ng trªn møc ®é nµo ®ã, viÖc tr­íc tiªn ph¶i cã sù chØ ®¹o tËp trung, cã quyÒn lùc ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ m¹nh h¬n, ®¸nh gi¸ vèn, tµi s¶n chÝnh x¸c, nî nÇn ®­îc ­u tiªn xö lý gi¶i quyÕt, bæ nhiÖm c¸n bé hay thuª gi¸m ®èc. Ngoµi ra còng cÇn chó ý lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®ång nghÜa víi doanh nghiÖp m¹nh. V× vËy, cÇn lo¹i bá c¸ch t­ duy mét chiÒu cø cã CTM-CTC lµ m¹nh. SÏ chØ cã ®­îc CTM- CTC m¹nh nÕu t¹o ra ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ kh¶ n¨ng qu¶n trÞ vµ nh©n c¸ch cña ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n trÞ. Ng­îc l¹i, nÕu n¨ng lùc vµ tr×nh ®é qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh, tr×nh ®é c«ng nghÖ - kü thuËt kh«ng t­¬ng xøng víi quy m«, cã thÓ sÏ kh«ng dÉn ®Õn c¸c lîi thÕ mµ chØ dÉn ®Õn t¸c ®éng tiªu cùc ®èi víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. KÕt luËn M« h×nh CTM - CTC lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh ®­îc ¸p dông ngµy cµng réng r·i trªn thÕ giíi vµ ®ã còng lµ c«ng cô ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. Nguyªn nh©n thùc sù, quan träng nhÊt cña nã chÝnh lµ sù bµnh tr­íng, më réng cña c¸c c«ng ty lín vµ yªu cÇu chia sÎ, h¹n 35
  4. chÕ rñi ro trong kinh doanh, ®ång thêi cho phÐp thu hót ®­îc nhiÒu vèn tõ x· héi mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh trong CTM còng nh sù kiÓm so¸t, khèng chÕ víi CTC. NhiÒu tËp ®oµn ®· h×nh thµnh mét c«ng ty tµi chÝnh ®Ó qu¶n lý hoÆc chi phèi trùc tiÕp c¸c CTC nh»m t¹o cho c¸c CTC cã quyÒn chñ ®éng réng r·i h¬n, cã kh¶ n¨ng øng phã linh ho¹t h¬n víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban ChÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng thÝ ®iÓm, rót kinh nghiÖm ®Ó nh©n réng viÖc thùc hiÖn chuyÓn tæng c«ng ty nhµ n­íc sang ho¹t ®éng theo m« h×nh CTM- CTC. Tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng SXKD cña Tæng c«ng ty Kh¸nh ViÖt vµ CONSTREXIM, cho thÊy m« h×nh nµy hoµn toµn cã thÓ ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ë n­íc ta. VÊn ®Ò quan träng ë ®©y lµ ph¶i t¹o ra cho ®­îc “h¹t nh©n” CTM thùc sù cã tiÒm lùc kinh tÕ- tµi chÝnh, ®ñ søc chi phèi vµ kiÓm so¸t c¸c CTC; ®ång thêi cã nh÷ng c¬ chÕ râ rµng, nh»m t¸ch b¹ch râ ph¸p nh©n tæng c«ng ty víi c¸c ph¸p nh©n mµ tæng c«ng ty ®Çu t­ vèn vµo, ph©n ®Þnh râ quyÒn, lîi Ých, tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty víi c¸c CTC, ph©n cÊp tèi ®a quyÒn cña ®¹i diÖn chñ së h÷u cho héi ®ång qu¶n trÞ, t¸ch b¹ch quyÒn cña ng­êi qu¶n lý SXKD víi quyÒn cña ®¹i diÖn chñ së h÷u nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng dÉm ®¹p vì chøc n¨ng gi÷a tæng gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ ®a d¹ng ho¸ m« h×nh tæ chøc vµ kh«ng ¸p ®Æt theo kiÓu “®iÒu lÖ mÉu’’ nh»m n©ng cao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp, híng tíi h×nh thµnh mét m«i tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë trong n­íc vµ chñ ®éng v­¬n ra héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 36
  5. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ “ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ chuyÓn ®æi tæng c«ng ty, doanh nghiÖp nhµ níc theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con ” Kinh tÕ vµ Dù b¸o Sè 4/2001 ; Sè 9/2002 ; Sè 12/2002 Nhµ níc vµ Ph¸p luËt Sè 12/2002 Tµi chÝnh doanh nghiÖp th¸ng 8/2002 T¹p chÝ qu¶n lý Nhµ níc T¹p chÝ Kinh tÕ - KÕ ho¹ch Sè 11/2001 37
  6. Mét sè th«ng tin kh¸c trªn m¹ng 38
  7. 39
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản