intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng EPROM p5

Chia sẻ: Asfdg AgaG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

59
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng viba dùng eprom p5', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình nghiên cứu và sáng tạo mạch quang truyền dẫn định hướng Viba dùng EPROM p5

  1. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp Cöù tieáp tuïc nhö theá, khi ñeán xung thöù 9 taùc ñoäng thì chæ coù IC 74138 (III) môùi ñöôïc pheùp hoaït ñoäng, caùc IC coøn laïi ôû traïng thaùi caám. Vaø taïi thôøi ñieåm naøy chæ coù ngoõ ra ñaàu tieân cuûa IC 74138 (III) ôû möùc logic [0], cho pheùp coät ñeøn öùng vôùi noù ñöôïc pheùp hoaït ñoäng. Nhö vaäy, möùc logic [0] ñöôïc chuyeån töø IC 74138 (II) sang IC 74138 (III) moät caùch lieân tuïc vaø nhö vaäy vieäc queùt coät cuõng ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc. Khi xung thöù 32 taùc ñoäng thì möùc logic [0] ñöôïc dòch ñeán ngoõ ra cuoái cuøng cuûa boä queùt coät, cho pheùp coät ñeøn öùng vôùi ngoõ ra naøy hoaït ñoäng. Vaø khi xung thöù 33 tieáp theo taùc ñoäng, IC 74138 (I) laïi quay veà traïng thaùi ñaàu tieân, chæ cho pheùp IC ñaàu tieân trong boä queùt coät hoaït ñoäng (IC 74138 (II)). Luùc naøy caùc ñöôøng ñòa chæ ñaët vaøo IC 74138 (II) ñeàu ôû möùc logic [0] neân ngoõ ra ñaàu tieân cuûa boä queùt coät cuõng ôû möùc logic [0] vaø maïch ñieän laïi trôû veà traïng thaùi ñaàu tieân gioáng nhö khi vöøa caáp ñieän. Nhö vaäy, maïch giaûi maõ ñòa chæ duøng IC 74138 treân ñaõ hoaït ñoäng ñuùng nhö yeâu caàu khi thieát keá laø taïi moãi thôøi ñieåm nhaát ñònh chæ coù moät tín hieäu cho pheùp duy nhaát vaø tín hieäu naøy ñöôïc dòch chuyeån theo voøng moãi khi coù xung ñieän taùc ñoäng. Dòch chuyeån theo voøng: tín hieäu cho pheùp ñöôïc di chuyeån töø ngoõ ra ñaàu tieân ñeán ngoõ ra cuoái cuøng, sau ñoù laïi quay veà ngoõ ra ñaàu tieân vaø baét ñaàu chu kyø di chuyeån môùi. Svth: Vöông Kieán Höng 41
  2. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp CHÖÔNG 4: BOÄ CHOÁT DÖÕ LIEÄU VAØ ÑIEÀU KHIEÅN MAØU Ñeå chuyeån ñoåi maøu treân baûng ñeøn ñöôïc deã daøng thì vieäc söû duïng boä choát döõ lieäu laø caàn thieát. Coù nhieàu caùch ñeå choát döõ lieäu nhö duøng D Flip-Flop, caùc IC choát chuyeân duøng (74373, 74563, 74573, 74241,…), caùc boä ñeäm döõ lieäu vôùi chaân ñieàu khieån (74125, 74126,…). Tuy nhieân, vieäc söû duïng caùc IC chuyeân duøng thì luoân luoân deã daøng vaø hieäu quaû hôn so vôùi caùch raùp caùc IC rôøi laïi vôùi nhau ñeå ñöôïc moät maïch toå hôïp coù chöùc naên g töông töï . Ngoaøi ra, caùc IC chuyeân duøng coøn giuùp laøm giaûm giaù thaønh cuûa maïch, giaûm ñoä phöùc taïp cuûa maïch in giuùp maïch deã daøng ñaït caùc tieâu chuaån yeâu caàu veà kyõ thuaät… Phaàn sau ñaây seõ ñöa ra hai maïch choát döõ lieäu söû duïng caùc IC chuyeân duøng. 1. Maïch choát döõ lieäu duøng IC 74241: * Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch: Ñeán Ñeán Ñeán Ñeán Cathode Cathode Cathode Cathode LED xanh LED ñoû LED xanh LED ñoû 74241(II) 1A1 Tín hieäu 2 ñieàu khieån töø EPROM ñöa ñeán VCC BOÄ CHOÁT DÖÕ LIEÄU DUØNG IC 74241 * Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Nhö ñaõ giôùi thieäu töø tröôùc, IC 74241 goàm 8 boä choát döõ lieäu vôùi ngoõ ra 3 traïng thaùi. 8 boä choát naøy ñöôïc chia laøm hai nhoùm, moãi nhoùm coù moät chaân ñieàu khieån rieâng bieät ñeå ñieàu khieån vieäc xuaát döõ lieäu cuûa noù. Möùc logic cho pheùp cuûa hai chaân naøy ñaûo nhau. Döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù ta nhaän thaáy caùc ngoõ vaøo cuûa hai nhoùm trong IC 74241 ñöôïc noái chung laïi vôùi nhau, hai chaân ñieàu khieån cuûa hai nhoùm cuõng ñöôïc noái chung laïi. Ñieàu naøy coù nghóa laø döõ lieäu töø IC 74138 ñöa ñeán (tín hieäu queùt coät) ñöôïc cung caáp Svth: Vöông Kieán Höng 42
  3. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp ñoàng thôøi cho caû hai nhoùm choát döõ lieäu, vaø chæ nhoùm naøo coù chaân ñieàu khieån ôû möùc logic phuø hôïp vôùi möùc logic cuûa tín hieäu ñieàu khieån maøu töø EPROM gôûi ñeán môùi ñöôïc pheùp xuaát döõ lieäu. Theo caùch keát noái nhö treân thì taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh thì chæ coù duy nhaát moät nhoùm ñöôïc pheùp truyeàn döõ lieäu, nhoùm coøn laïi seõ coù caùc ngoõ ra ôû traïng thaùi toång trôû cao. Khi tín hieäu ñieàu khieån maøu töø EPROM gôûi ñeán ôû möùc logic thaáp thì nhoùm choát döõ lieäu thöù nhaát seõ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng (truyeàn döõ lieäu), nhoùm thöù hai seõ bò caám (ngoõ ra ôû traïng thaùi toång trôû cao baát chaáp traïng thaùi ôû ngoõ vaøo). Tín hieäu töø boä queùt coät ñöa ñeán seõ qua boä choát thöù nhaát ñeå ñeán Cathode cuûa LED xanh, cho pheùp caùc LED naøy saùng. Ngöôïc laïi, khi tín hieäu ñieàu khieån maøu ôû möùc logic cao thì nhoùm thöù nhaát seõ bò caám, chæ coù nhoùm thöù hai laø ñöôïc pheùp hoaït ñoäng. Tín hieäu queùt coät töø 74138 seõ qua nhoùm naøy ñeå ñi ñeán Cathode cuûa LED ñoû, cho pheùp caùc LED naøy saùng. Nhö vaäy, boä choát döõ lieäu duøng IC 74241 treân ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhieäm vuï ñoåi maøu cho baûng ñeøn moät caùch deã daøng. Tuy nhieân, do IC 74241 coù sô ñoà chaân phöùc taïp (caùc ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa IC naèm xen keõ nhau ôû caû hai haøng chaân) neân seõ gaây khoù khaên cho vieäc thieát keá maïch in (cho maïch ñieän cuûa ñoà aùn naøy). Vì vaäy ñoà aùn naøy seõ söû duïng IC 74573 ñeå laøm boä choát döõ lieäu vaø ñieàu khieån maøu (IC 74573 coù sô ñoà chaân phuø hôïp cho vieäc thieát keá maïch in hôn IC 74241: caùc ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa IC naèm ôû hai haøng chaân rieâng bieät). Sau ñaây laø sô ño à nguyeân lyù cuûa maïch choát döõ lieäu vaø ñieàu khieån maøu duøng IC 74573. 2. Maïch choát döõ lieäu duøng IC 74573: * Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch: Ñeán Cathode Ñeán Cathode LED ñoû LED xanh Tín hieäu ñieàu khieån maøu töø EPROM ñöa ñeán Svth: Vöông Kieán Höng 43
  4. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp * Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: Caùc ñöôøng döõ lieäu ngoõ vaøo cuûa hai IC choát ñöôïc maéc song song vôùi nhau vaø noái ñeán caùc ngoõ ra cuûa IC 74138 (caùc IC queùt coät). Chaân ñieàu khieån xuaát döõ lieäu (CE) ñöôïc noái vôùi maïch ñieàu khieån maøu. Giöõa hai chaân CE cuûa hai IC naøy ñöôïc noái qua moät coång NOT neân khi moät IC ñöôïc pheùp xuaát döõ lieäu thì ngoõ ra cuûa IC coøn laïi seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao (high Z), traïng thaùi naøy seõ khoâng gaây aûnh höôûng gì ñeán caùc phaàn khaùc cuûa maïch. Theo nguyeân lyù cuûa maïch ñieän treân thì ngoõ ra cuûa moãi IC choát seõ ñöôïc noái ñeán Cathode cuûa hai LED coù maøu khaùc nhau. Vieäc keát noái naøy ñöôïc quy ñònh nhö sau: khi tín hieäu ñieàu khieån töø boä ñieàu khieån maøu gôûi ñeán ôû möùc logic [0] thì IC choát noái vôùi Cathode cuûa LED xanh (IC 74573(I)) ñöôïc pheùp xuaát döõ lieäu, IC coøn laïi (74573 (II)) coù ngoõ ra ôû traïng thaùi toång trôû cao. Ngöôïc laïi, khi tín hieäu ñieàu khieån maøu ôû möùc logic [1] thì ngoõ ra cuûa IC 74573 (I) seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao coøn IC 74573 (II) thì ñöôïc pheùp xuaát döõ lieäu vaø khi ñoù treân baûng ñeøn, LED ñoû seõ ñöôïc pheùp saùng. Toùm laïi, khi tín hieäu ñieàu khieån maøu ôû möùc logic [0] thì baûng ñeøn seõ hieån thò chöõ maøu xanh vaø khi tín hieäu naøy ôû möùc logic [1] thì baûng ñeøn seõ hieån thò chöõ maøu ñoû. Svth: Vöông Kieán Höng 44
  5. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp CHÖÔNG 5 : BOÄ ÑEÄM DÖÕ LIEÄU Boä ñeäm döõ lieäu raát thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc maïch ñieän töû, chaúng haïn nhö boä ñeäm döõ lieäu ôû ngoõ ra cuûa EPROM. Taùc duïng cuûa boä ñeäm laø ñeå caùch li caùc maïch ñieän ôû ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa noù, ngoaøi ra boä ñeäm cuõng coù theå laøm taêng doøng ñieän ôû ngoõ ra. Coù nhieàu loaïi IC ñeäm chuyeân duøng thuoäc caû hai hoï TTL vaø CMOS nhö: 7406, 7407, 7416, 7417,… (hoï TTL), 4049, 4050,… (hoï CMOS). Ngoaøi ra caùc IC coång cuõng coù theå duøng laøm boä ñeäm ñöôïc. Trong ñeà taøi naøy, boä ñeäm coät ñi lieàn ngay sau boä choát döõ lieäu laø IC 74573 thuoäc hoï TTL do ñoù neáu söû duïng caùc IC ñeäm thuoäc hoï CMOS (4049, 4050) thì phaûi tính ñeán vieäc giao tieáp giöõa TTL-CMOS. Vì möùc logic [1] ôû ngoõ ra hoï TTL thaáp hôn möùc logic [1] ôû ngoõ vaøo hoï CMOS neân ñeå IC hoï CMOS laøm vieäc oån ñònh thì phaûi maéc theâm caùc ñieän trôû hoài tieáp nhö sau: VCC RF Do baûng ñeøn coù ñeán 60 coät (30 coät LED xanh, 30 coät LED ñoû) neân neáu duøng IC hoï CMOS laøm boä ñeäm coät thì phaûi raùp theâm 60 ñieän trôû hoài tieáp RF ôû moãi coät. Ñaây laø moät vieäc laøm toán nhieàu thôøi gian, coâng söùc vaø khoâng caàn thieát vì trong thöïc teá cuõng coù nhieàu IC ñeäm chuyeân duøng thuoäc hoï TTL (nhö ñaõ giôùi thieäu ôû treân). Caùc IC ñeäm chuyeân duøng thuoäc hoï TTL nhö: 7406, 7407, 7416, 7417 ñeàu coù ngoõ ra cöïc thu ñeå hôû (Open Collector). Ngoõ ra cöïc thu ñeå hôû coù daïng nhö sau (hình 1): VCC Rkeùo leân Output Output hình 2 hình 1 Ñeå IC cöïc thu ñeå hôû hoaït ñoäng ñöôïc bình thöôøng thì thöôøng phaûi maéc theâm ñieän trôû keùo leân nhö hình 2. Ñieän trôû keùo leân naøy coù taùc duïng ñònh ñieän aùp ôû ngoõ ra, taïo ñöôøng daãn cho Transistor beân trong IC. Do ñoù, tuøy töøng loaïi IC maø ta coù giaù trò ñieän trôû keùo leân khaùc nhau. Giaù trò ñieän trôû keùo leân naøy ñöôïc choïn tuøy thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: coâng suaát cuûa IC, soá taàng maéc song song caùc IC, heä soá fan-out. Giaù trò ñieän trôû keùo leân naøy cuõng phaûi ñuû lôùn ñeå khoâng laøm q uaù doøng qua Transistor beân trong IC (doøng chaûy Svth: Vöông Kieán Höng 45
  6. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp vaøo IC khi ngoõ ra ôû möùc logic thaáp: IOL) vaø cuõng phaûi ñuû beù ñeå khoâng laøm chaäm ñi toác ñoä laøm vieäc cuûa IC. Neáu söû duïng IC loaïi cöïc thu ñeå hôû ñeå thuùc taûi tröïc tieáp thì coù theå maéc maïch ñieän nhö sau: VCC taûi hình 3 Do taûi ôû maïch naøy laø baûng ñeøn (ma traän LED 5x7: moät ma traän LED thì goàm coù 5 coät vaø 7 haøng) neân neáu duøng IC ñeäm ñeå keùo taûi tröïc tieáp nhö ôû hình 3 thì taïi moãi ngoõ ra cuûa moät coång ñeäm seõ phaûi noái song song vôùi 7 LED, thoâng thöôøng thì moät IC coù 6 coång ñeäm, nhö vaäy toång taát caû caùc LED maéc song song vaøo IC laø 7x6 = 42 LED. Maïch quang baùo naøy söû duïng phöông phaùp queùt ñeå hieån thò neân doøng ñieän töùc thôøi qua moãi LED coù theå leân ñeán haøng traêm mA (trong moät soá tröôøng hôïp coù theå leân ñeán ñôn vò Ampe). Nhö theá taïi moät thôøi ñieåm töùc thôøi neáu coù 7 LED cuøng saùng thì doøng ñieän qua IC ñaõ leân ñeán vaøi Ampe. Neáu gaëp tröôøng hôïp caû 8 coät LED ñeàu saùng (tröôøng hôïp naøy xaûy ra khi baûng ñeøn hieån thò hình aûnh) thì doøng ñieän coù giaù trò lôùn (vaøi Ampe) seõ chaûy qua IC trong moät khoaûng thôøi gian daøi vaø seõ daãn ñeán vieäc cheát IC. Neáu duøng caùch maéc theâm ñieän trôû keùo leân nhö hình 2 thì phaûi raùp theâm 60 ñieän trôû keùo leân, vieäc laøm naøy cuõng phöùc taïp töông töï nhö khi duøng IC ñeäm hoï CMOS. Chuùng ta coøn moät tröôøng hôïp khaû thi nöõa laø duøng IC coång ñeå laøm boä ñeäm. Do sau boä ñeäm coøn coù theâm moät phaàn thuùc coâng suaát nöõa neân khoâng caàn thieát doøng ra phaûi lôùn. Boä ñeäm naøy chæ coù nhieäm vuï caùch li giöõa boä choát döõ lieäu vaø phaàn thuùc coâng suaát. Nhö vaäy vieäc duøng IC coång trong tröôøng hôïp naøy laø phuø hôïp nhaát. IC 7404 ñöôïc choïn vì: trong moät IC coù ñeán 6 coång NOT (soá löôïng coång nhieàu nhaát so vôùi caùc loaïi IC coång khaùc), ngoõ ra khoâng phaûi laø loaïi cöïc thu ñeå hôû, thuoäc ho ï TTL neân khoâng phaûi quan taâm ñeán vieäc giao tieáp giöõa TTL-CMOS. Sau ñaây laø vaøi sô ñoà ñieån hình cho vieäc söû duïng boä ñeäm duøng IC 7404. 7404 2764 10 11 A0 O0 9 12 A1 O1 8 13 A2 O2 7 15 A3 O3 7404 6 16 A4 O4 5 17 A5 O5 4 18 A6 O6 3 19 A7 O7 25 A8 24 A9 21 A10 23 A11 2 A12 20 CE 22 OE 27 PGM 1 VPP 7404 DUØNG ÑEÄM NGOÕ RA EPROM Svth: Vöông Kieán Höng 46
  7. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp Svth: Vöông Kieán Höng 47
  8. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp CHÖÔNG 6: BOÄ THUÙC COÂNG SUAÁT I. GIÔÙI THIEÄU BOÄ THUÙC COÂNG SUAÁT: Ñeå baûng ñeøn hieån thò ñöôïc roõ raøng moät caâu vaên baûn, moät hình aûnh, moät kyù hieäu… thì baét buoäc caùc LED trong baûng phaûi saùng ñuû maïnh, vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän moät caùch deã daøng khi duøng caùc Transistor hoaït ñoäng ôû lôùp D (cheá ñoä Switching, taét-baõo hoøa, ñoùng -caét). Ngoaøi ra, ta cuõng coù theå duøng caùc IC chuyeân duøng ñe å thuùc coâng suaát nhö:7416, 7417… (thuoäc hoï TTL) hoaëc 4049, 4050…( hoï CMOS). Caùc IC naøy ngaøy nay ñaõ ñöôïc cheá taïo vôùi doøng ngoõ ra coù theå leân ñeán haøng chuïc mA (coù theå leân ñeán 50 mA), baûo ñaûm keùo noåi haàu heát caùc taûi trong caùc maïch ñieän töû soá. Tuy nhieân, neáu duøng caùc IC ñeå thuùc coâng suaát thì ta seõ coù doøng ngoõ ra coá ñònh, khi muoán duøng taûi coù coâng suaát lôùn hôn thì ta khoù söûa ñoåi laïi maïch thuùc coâng suaát ñöô ïc. Vaø moät ñieàu nöõa laø theo tính toaùn, doøng ñieän ôû moät coät LED coù theå leân ñeán gaàn 100mA, giaù trò naøy cao hôn nhieàu so vôùi doøng ngoõ ra cöïc ñaïi cuûa caùc IC thuùc neân ôû maïch ñieän thuoäc ñoà aùn naøy thì khoâng theå duøng caùc IC ñeå thuùc tröïc tieáp taûi ñöôïc. Coøn nhieàu caùch khaùc nöõa ñeå thuùc taûi nhö duøng SCR, triac, op -to, Solid State Relay… Caùc caùch naøy thöôøng ñöôïc duøng cho caùc taûi coù coâng suaát lôùn nhö caùc baûng ñeøn ôû quaûng tröôøng. Do taûi ôû ñaây laø baûng ñeøn coù coâng suaát khoâng lôùn laém neân ta chæ caàn duøng caùc Transistor coâng suaát trung bình laø ñuû ñeå thuùc saùng noù. Baûng ñeøn caàn ñöôïc thuùc bôûi hai boä thuùc haøng vaø coät khaùc nhau môùi saùng ñöôïc neân ôû ñaây cuõng ñöa ra hai boä thuùc haøng vaø thuùc coät duøng Transi stor. 1. Boä thuùc coâng suaát haøng duøng Transistor: Döõ lieäu töø ngoõ ra EPROM muoán hieån thò ñöôïc thì phaûi ôû möùc logic [1] (do ñeà taøi naøy quy ñònh), sau khi qua coång ñeäm 7404 seõ bò ñaûo laïi thaønh möùc logic[0]. Vôùi möùc logic naøy, ñeå boä thuùc coâng suaát hoaït ñoäng (Transistor daãn baõo hoøa) thì phaûi duøng Transistor loaïi pnp, maïch ñöôïc raùp nhö sau: VCC RC 7404 RB pnp Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: khi cöïc B cuûa Transistor ôû möùc logic[0] thì moái noái BE ñöôïc phaân cöïc thuaän laøm Transistor daãn, luùc naøy aùp rôi treân CE seõ giaûm (ñieän aùp treân chaân C laø VC seõ taêng veà höôùng VCC) laøm BC cuõng ñöôïc phaân cöïc Svth: Vöông Kieán Höng 48
  9. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp thuaän luoân. Do BE, BC ñeàu phaân cöïc thuaän neân Transistor seõ daãn baõo hoøa vaø coù doøng ñuû maïnh ñeå cung caáp cho LED. Khi döõ lieäu ôû ngoõ ra cuûa EPROM ôû möùc logic[0] (khoâng hieån thò treân baûng ñeøn) thì sau khi qua coång NOT (7404), döõ lieäu naøy seõ ñöôïc chuyeån thaønh möùc logic[1] laøm BE, BC khoâng ñöôïc phaân cöïc thuaän nöõa neân Transistor seõ taét, ngöng cung caáp doøng cho LED. Nhö vaäy Transistor seõ daãn baõo hoøa khi döõ lieäu ôû ngoõ ra EPROM ôû möùc logic[1], taét khi döõ lieäu naøy ôû möùc logic[0]. 2. Boä thuùc coâng suaát coät: Do boä queùt coät ñöa tín hieäu ñieàu khieån cho pheùp ôû möùc logic[0], sau khi qua boä ñeäm 7404 seõ trôû thaønh möùc logic[1], vì vaäy Transistor loaïi npn ñöôïc söû duïng ñeå laøm boä thuùc coâng suaát coät, maïch ñöôïc raùp nhö sau: 7404 RB npn Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: k hi tín hieäu cho pheùp gôûi ñeán (ôû möùc logic[0]), qua IC 7404 seõ trôû thaønh möùc logic[1], phaân cöïc thuaän BE cuûa Transistor laøm Transistor naøy daãn. Luùc naøy, töông töï tröôøng hôïp treân, aùp rôi treân CE giaûm laøm BC cuõng ñöôïc phaân cöïc thuaän neân Transistor seõ chuyeån ñeán traïng thaùi daãn baõo hoøa, cung caáp doøng cho LED. Khi tín hieäu cho pheùp ôû möùc logic[1], BE seõ khoâng ñöôïc phaân cöïc thuaän nöõa laøm Transistor taét, ngöng caáp doøng cho LED. Trong ñoà aùn, maïch thuùc coâng suaát ngang vaø doïc ñöôïc keát noái laïi vôùi nhau nhö sau: VCC RC 7404 RB pnp 7404 RB npn Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng: theo hình treân, LED chæ ñöôïc pheùp saùng khi caø hai Transistor cuøng daãn. Ñeå thoûa maõn yeâu caàu naøy thì döõ lieäu töø EPROM gôûi ra phaûi ôû möùc logic[1], ñoàng thôøi tín hieäu töø boä queùt coät cuõng phaûi ôû möùc logic[0]. Luùc naøy, döïa vaøo hai caùch lyù giaûi ôû treân cho boä thuùc coâng suaát haøng vaø coät, caû hai Transistor ñeàu daãn baõo hoøa neân coù doøng cung caáp cho LED. Svth: Vöông Kieán Höng 49
  10. Gvhd: Nguyeãn Phöông Quang Ñoà aùn toát nghieäp II. TÍNH TOAÙN CHO BOÄ THUÙC COÂNG SUAÁT: VCC RE 7404 RBH 0V T1 7404 RBC 4V T2 IC 7404 coù aùp ngoõ ra ôû möùc cao  2,7V (choïn = 5V). Do maïch queùt coät goàm 32 coät, taïi moãi thôøi ñieåm chæ coù moät coät ñöôïc pheùp hieån thò neân thôøi gian hoaït ñoäng cuûa moãi coät chæ ch ieám 1/3  33% thôøi gian queùt heát 32 coät. Do ñoù doøng ñieän trung bình qua moãi LED cuõng chæ chieám côõ 33% so vôùi doøng ñieän töùc thôøi qua noù. Choïn doøng ñieän trung bình qua LED laø Itb = 10 mA khi ñoù doøng ñieän töùc thôøi qua noù laø: 10mA Itt = = 333 mA = Icbh 3% choïn  bh = 25 (chung cho T1 vaø T2) Ñieàu kieän ñeå Transistor baõo hoøa: bh*IB  Icbh Icbh 333  IBH = IBC  = = 13,3 mA 25 bh do suït aùp treân LED ñoû (1,8V~2V) nhoû hôn suït aùp treân LED xanh (3V) neân ñeå an toaøn vaø ñôn giaûn, ta chæ tính toaùn ñoái vôùi LED ñoû. Tính RE : ta coù Icbh*RE = 5V – (0,2V + 2V + 0,2V) 2,6V  RE = = 7,8   choïn RE = 6,8  333mA vôùi RE = 6,8   Icbh = Itt = 2,6V  382 mA 6,8  Svth: Vöông Kieán Höng 50
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2