intTypePromotion=1

Quy trình quản trị nhân sự

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:20

0
123
lượt xem
18
download

Quy trình quản trị nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu Quy trình quản trị nhân sự tổng hợp các quy trình về đào tạo, tuyển dụng nhân viên, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt nhân viên nhằm giúp trưởng phòng nhân sự lên kế hoạch tuyển dụng, đánh giá nhân viên, soạn thảo chương trình thử việc, ra quyết định đề bạt, khen thưởng nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình quản trị nhân sự

 1. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco   The Process of Human Resource Managing / Quy trình quản trị nhâ Analysing Department / Ban Nghiên Cứu      By/ Ngừơi thực hiện Process / Quy trình Document/Record Note Phòng HC NS Quy trình tuyển dụng NV đc tuyển dụng Phòng HC NS Chuẩn bị đk làm việc Giao/nhận nhiệm vụ Phòng HC NS Quy trình đánh giá Theo dõi đánh giá Phòng HC NS Loại gì ? Quy trình đào tạo Vi Vị trí  Quy trình xử lý vi phạm Chưa Áp dụng Thay Phòng HC NS đủ năng phạm không  chế độ đổi HĐ Quy trình phát triển lực kỷ luật phù hợp CS Quá trình Kỷ luật Chuyển  Điều chỉnh Chuyển Quy trình  chế độ theo Phòng HC NS đào tạo công tác HĐ loại HĐ tổng quát Có Đủ điều Điều Kế thành kiện đề chỉnh hoạch tích tốt bạt lương pt Date: 07/18/2019 Page 1 of 20
 2. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Có Đủ điều Điều Kế thành kiện đề chỉnh hoạch Quy trình khen thưởng tích tốt bạt lương pt Phòng HC NS Quy trình đề bạt Khen Đề bạt Điều Định hướng chỉnh hiệu chỉnh thưởng nghề Phòng HC NS nghiệp Phòng HC NS Tiếp tục ? Quy trình cho nghỉ việc Thôi việc Phòng HC NS Kết thúc BP có nhu cầu Nhu cầu tuyển dụng Phiếu đề xuất NS NSU ­ 01 Căn cứ: Theo đề xu Cty (PTCHC) QĐ, KH mở rộng, _ bộ phận thành lập TP TCHC Xem xét đề xuất của bộ phận sửa lại Ban Giám đốc Duyệt chỉ tiêu nhân  TP TCHC Lên kế hoạch tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng NSU ­ 02 Xác định nguồn, phư Date: 07/18/2019 Page 2 of 20 Quy trình 
 3. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Ban Giám đốc Duyệt nguồn tuyển  TP TCHC, nhân viên  Tiến hành tuyển dụng qua các phương tiện Thông báo tuyển dụng NSU ­ 03 Thông báo ghi rõ: vị Quy trình  quản lý nhân sự tuyển  Ma trận tuyển dụng NSU ­ 04 báo trên các nguồn  dụng Bản dữ liệu UV dự tuyển thông báo. Qđ thành lập hội đồng tuyển dụng Ma trận tuyển dụng nguồn tuyển dụng TP TCHC Ứng viên không đạt yêu cầu Nhân viên QLNS Tiếp nhận hồ sơ, kèm phỏng vấn sơ bộ Sổ tiếp nhận HS NSU ­ 05 Hồ sơ đầy đủ: SYLL TP TCHC (vị trí quan  Phiếu nhận HS NSU ­ 06 có giá trị không quá  trọng) Phiếu xét duyệt HS TP HCM có giá trị kh chứng); kiểm tra tuổ Nhân viên QLHS Nếu thiếu thì yêu cầ trước khi thử việc Người phỏøng vấn (_ Phỏng vấn, kiểm tra tay nghề Bản đăng ký xin việc NSU ­ 07 Đạt yêu cầu thì Trưở PTCHC chỉ định ­ nếu Thông báo phỏng vấn viên về Phòng TCHC thấy cần phòng vấn) Trưởng BP có nhu cầu Nhân viên QLNS Làm thủ tục nhận thử việc Hợp đồng thử việc NSU ­ 08 Khi nhận việc (làm H Giấy nhận việc NSU ­ 09 bắt buộc phải có đủ Thẻ chấm công NSU ­ 10 Hồ sơ không trả lại  Phiếu đánh giá NV  NSU ­ 11 Danh sách NS tuyển  NSU ­ 12 trong tháng Date: 07/18/2019 Page 3 of 20 Quy trinh  Thử Việc
 4. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Quyết định mức lng NSU ­ 19 thử việc Trưởng BP có nhu cầu Thử việc Quy trinh  Xác nhận vào giấy n Thử Việc TP TCHC Làm Thủ tục tiếp nhận chính thức Giấy nhận việc NSU ­ 13 Nhân viên QLNS NSU ­ 14 Nhân viên QLNS Ký hợp đồng lao động Hợp đồng lao động NSU ­ 15 Ký hợp đồng lao độn Danh sách lao động _ NSU ­ 16 Đăng ký Danh sách  tháng, quí Trưởng phòng TCHC Kiểm tra danh sách  Nhân viên QLNS Quản lý hồ sơ, lý lịch nhân sự Lập hồ sơ vào file th File# Lí lịch CNV Cty NSU ­ 17 Nhập lý lịch NV vào Trưởng phòng TCHC Mẫu quy chế lương Trưởng BP có nhu cầu Quyết định mức lương Phiếu để xuất mức lng NSU ­ 18 Trưởng phòng TCHC Quyết định mức lng NSU ­ 19 Ban Giám đốc chính thức Mẫu ghi chép lương theo nhóm Date: 07/18/2019 Page 4 of 20
 5. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Mẫu ghi chép lương theo quý Chuẩn bị điều kiện làm việc Giao nhận nhiệm vụ Nhân viên chế độ Làm BHYT Danh sách đóng BHYT NSU ­ 20 bổ sung tháng Quy trình  làm bảo  hiểm y tế Làm BHXH Danh sách đóng BHXH NSU ­ 21 Lập sổ đóng BHXH, Nhân viên chế độ bổ sung tháng Bảng theo dõi thời gian làm viêệc hàng ngày Bảng theo dõi thời gian làm viêc hàng tuần Bảng theo dõi thời gian làm viêệc hàng tháng Trưởng bộ phận Quản lý nhân sự hàng ngày Thẻ chấm công NSU ­ 22 Nhân viên QLNS Bảng chấm công NSU ­ 23 Bảo vệ Cty Giấy đề nghị tăng ca NSU ­ 24 Bảng chấm công tăng ca Quy trình  Báo cáo nhân sự BP NSU ­ 25 quản lý  Báo cáo nhân sự _ NSU ­ 26 công việc tổng hợp Đơn xin nghỉ phép NSU ­ 27 Đơn xin NV riêng NSU ­ 28 CS ngày nghỉ NV Date: 07/18/2019 Page 5 of 20
 6. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Qui định quản lý nhân  sự Danh sách nghỉ làm Danh sách báo cơm NSU ­ 52 Nội qui lao động Người lập biên bản Vi phạm kỷ luật Biên bản vi phạm NSU ­ 29 Khi nghỉ vô kỷ luật t Trưởng bộ phận Bản tưởng trình NSU ­ 30 Nhân viên pháp chế Có Bản kiểm điểm cá _ NSU ­ 31 Vi phạm kỷ Quy trình  Trưởng phòng TCHC nhân luật xử lý vi  Ban Giám đốc BB họp kiểm điểm, NSU ­ 32 phạm kỷ  Hội đồng hoà giải Không luật đề nghị hình thức KL BB cảnh cáo vi phạm Quyết định kỷ luật NSU ­ 33 Hướng dẫn xem xét thi hành kỷ luật Bảng tiêu chí đánh giá NV Bảng tiêu chí đánh g Bảng NV tự đánh giá tuần Nhận xét nhân viên  Bảng đánh giá NV tuần Quy trình  Trưởng BP Bảng đánh giá NV NSU ­ 34 đánh giá  Trưởng phòng TCHC nhân sự hàng tháng Bảng đánh giá nv quý năm Phiếu nhận xét quá _ NSU ­ 35 trình công tác của NV Trưởng các BP QĐ chuyển bộ phận Giấy đề nghị chuyển  NSU ­ 36 Vị trí ko phù Trưởng phòng TCHC hợp BP Date: 07/18/2019 Quy trình  Page 6 of 20 bổ nhiệm
 7. QĐ chuyển bộ phận Ngo Quang Thuat Vị trí ko phù HR process  ­ Taphuco hợp Nhân viên QLNS Quyết định chuyển BP NSU ­ 37 Quy trình  bổ nhiệm Trưởng BP QĐ bổ nhiệm QĐ bổ nhiệm NSU ­ 37 Đủ đk để bạt Nhân viên pháp chế Trưởng phòng TCHC Ban Giám đốc Q Có thành tích  QĐ khen thưởng Quy trình  uy  Trưởng BP Giáy đề nghị khen thng NSU ­ 38 tốt Tr khen  Nhân viên pháp chế QĐ khen thưởng NSU ­ 39 ìn thưởng Trưởng phòng TCHC h  Qui định khen thưởng Ban Giám đốc Đ ào  T ạ o Trưởng bộ phận Nhu cầu đào tạo Phiếu xác định nhu _ NSU ­ 40 Người đào tạo cầu đào tạo CB TCHC phụ trách Phiếu yêu cầu đào tạo NSU ­ 41 đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo  Kế hoạch đào tạonăm NSU ­ 42 Kế hoạch đào tạo theo bộ phận Chương trình đào tạo NSU ­ 43 Phiếu yêu cầu đào tạo Danh sách CNV được NSU ­ 44 Kế hoạch đào tạo đào tạo Xem xét & phê duyệt Quy trình  Đào Tạo đào tạo Date: 07/18/2019 Page 7 of 20
 8. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Quy trình  Đào Tạo đào tạo Trong Cty Ngoài Cty Lập chương trình ĐT Chọn đối tác ký HĐ Thực hiện Thực hiện Đánh giá kết quả Đánh giá kết quả Chứng nhận Chứng nhận Lưu hồ sơ Phiếu đào tạo và _ NSU ­ 45 hướng dẫn nhân viên Kết thúc CNV QĐ tăng giảm lương Giấy đề nghị tăng lng Trưởng BP Các QĐ kỷ luật Trưởng phòng TCHC QĐ tăng, giảm lương NSU ­ 46 Trưởng BP Thực hiện chế độ độc hại DS CNV hưởng chế độ NSU ­ 47 NV chế độ độc hại Trưởng phòng TCHC Ban Giám đốc Trưởng bộ phận Chế độ và quản lý lao động chưa thành  Danh sách LĐCTN NSU ­ 48 Nhân viên QLNS niên Phiếu theo dõi LĐCTN NSU ­ 49 Trưởng phòng TCHC Date: 07/18/2019 Page 8 of 20
 9. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco CNV nữ mang thai…. Chế độ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng  Danh sách nữ mang _ NSU ­ 50 tuổi Trưởng BP thai Nhân viên y tế DS nữ CNV nuôi con_ NSU ­ 51 Nhân viên chế độ dưới 12 tháng tuổi Nhân viên y tế Chế độ chăm sóc sức khoẻ Kế hoạch khám _ NSU ­ 53 Lưu ý khám sức kho Nhân viên chế độ định kỳ DS khám sức khoẻ _ NSU ­ 54 định kỳ Biên bản tai nạn lao  NSU ­ 55 động Danh sách CNV bệnh_ NSU ­ 56 hàng tháng Báo cáo các loại bệnh NSU ­ 57 Báo cáo các tai nạn_ NSU ­ 58 lao động DS phụ cấp ốm đau _ NSU ­ 59 tháng Nhân viên chế độ Chế độ khác DS bồi dưỡng tăng ca NSU ­ 60 DS may chay tháng NSU ­ 61 DS cưới tháng NSU ­ 62 Nhân viên chế độ Theo dõi thân niên, cấp bậc Danh sách thâm niên NSU ­ 63 Nếu thâm niên chưa Danh sách phẩm hàm NSU ­ 64 tên, nếu có khiếu nạ Date: 07/18/2019 Page 9 of 20
 10. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Chế độ phép năm Nhân viên chế độ Đơn xin nghỉ phép Lí lịch CNV Cty Danh sách tiền phép NSU ­ 65 Thư xin thôi việc CNV liên quan QĐ nghỉ việc Đơn xin nghỉ việc NSU ­ 66 Thủ tục thanh toán B Trưởng bộ phận QĐ sa thải Xử lý nghỉ vo kỷ luậ Nhân viên chế độ Danh sách nghỉ việc _ NSU ­ 67 Quy trình  Nhân viên pháp chế tháng bộ phận nghỉ việc Trưởng phòng TCHC Danh sách nghỉ việc_ NSU ­ 68 Ban Giám đốc tháng Công ty QĐ nghỉ việc NSU ­ 69 Giấy chứng nhận ctác NSU ­ 70 Lưu hồ sơ Nhân viên QLNS Danh sách nghỉ việc NSU ­ 71 Date: 07/18/2019 Page 10 of 20
 11. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco    Managing / Quy trình quản trị nhân sự tment / Ban Nghiên Cứu   Explain / Diễn Giải Date: 07/18/2019 Page 11 of 20
 12. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Căn cứ: Theo đề xuất của các BP, QĐ ­ KH thành lập mở rộng _ Xem xét đề xuất của các BP có đúng không? Nếu sai, yêu cầu_ bộ phận sửa lại Duyệt chỉ tiêu nhân sự Xác định nguồn, phương pháp tuyển dụng, chi phí tuyển dụng Date: 07/18/2019 Page 12 of 20
 13. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Duyệt nguồn tuyển dụng, chi phí tuyển dụng Thông báo ghi rõ: vị trí, SL tuyển, hồ sơ, điều kiện và thông _ báo trên các nguồn tuyển dụng, làm thủ tục thanh toán chi phí Ma trận tuyển dụng nêu ra việc lựa chọn phương pháp và _ nguồn tuyển dụng Hồ sơ đầy đủ: SYLL (2 bản chính), ĐXV (01), GKSK (01 bản _ có giá trị không quá 6 tháng, Giáy tạm vắng với các tỉnh ngoại_ TP HCM có giá trị không quá 6 tháng, CMND bản sao công  chứng); kiểm tra tuổi, chuyên môn theo yêu cầu Nếu thiếu thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoặc hẹn bổ sung hồ sơ_ trước khi thử việc Đạt yêu cầu thì Trưởng bp xác nhân vào NSU ­ 06, chuyển ứng viên về Phòng TCHC để làm Thủ tục nhân việc Khi nhận việc (làm HĐ thử việc, phát hành giấy nhận việc _ bắt buộc phải có đủ hồ sơ Hồ sơ không trả lại ứng việc khi đã thử việc (có thể có ngoại lệ) Date: 07/18/2019 Page 13 of 20
 14. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Xác nhận vào giấy nhận việc Ký hợp đồng lao động theo uỷ quyền (có con dấu) Đăng ký Danh sách lao động với Phòng LĐTBXH huyện Kiểm tra danh sách lao động Lập hồ sơ vào file theo thứ tự tăng dần (1,2,3..) Nhập lý lịch NV vào file lí lịch CNV toàn Cty Date: 07/18/2019 Page 14 of 20
 15. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Lập sổ đóng BHXH, thanh toán tiền đóng BHXH Date: 07/18/2019 Page 15 of 20
 16. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Khi nghỉ vô kỷ luật thì xử lý sao? Bảng tiêu chí đánh giá NV v2 Date: 07/18/2019 Page 16 of 20
 17. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Date: 07/18/2019 Page 17 of 20
 18. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Date: 07/18/2019 Page 18 of 20
 19. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Lưu ý khám sức khoẻ bình thường là 1 năm/lần, độc hại là 6 tháng / lần Nếu thâm niên chưa chính xác thì in danh sách chuyển các bộ phận ký_ tên, nếu có khiếu nại giải quyết nay, một lần. Date: 07/18/2019 Page 19 of 20
 20. Ngo Quang Thuat HR process  ­ Taphuco Thủ tục thanh toán BHXH, trợ cấp, lương như thế nào. Xử lý nghỉ vo kỷ luật, không đúng thời hạn như thế nào Date: 07/18/2019 Page 20 of 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2