intTypePromotion=1

Quyết định 23/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
119
lượt xem
9
download

Quyết định 23/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 23/2005/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc bæ sung, söa ®æi  hÖ thèng Môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ níc Bé trëng Bé Tµi chÝnh  ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  121/2003/N§­CP ngµy 21/10/2003   cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  ®èi víi c¸n bé, c«ng   chøc  ë  x∙, phêng, thÞ  trÊn; NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP   ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi   c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang vµ NghÞ   ®Þnh   sè   36/2005/N§­CP   ngµy   17/3/2005   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt b¶o vÖ, ch¨m   sãc vµ gi¸o dôc trΠem. XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ng©n s¸ch Nhµ níc. Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1:   Ban hµnh bæ sung vµ  söa  ®æi mét sè  kho¶n  vµ  tiÓu môc cña hÖ  thèng Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ  níc ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 280 TC/Q§/NSNN ngµy 15/4/1997  vÒ  viÖc ban hµnh hÖ  thèng Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  156/2002/Q§­BTC ngµy 20/12/2002 vÒ  viÖc bæ  sung, söa  ®æi hÖ  thèng Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ  níc cña Bé  Tµi   chÝnh;   c¸c   Th«ng   t  híng   dÉn,   bæ   sung,   söa   ®æi   hÖ  thèng   Môc   lôc   ng©n   s¸ch   sè   156/1998/TT­BTC   ngµy  12/12/1998, sè 60/1999/TT­BTC ngµy 01/6/1999, sè  67/2000/ TT­BTC   ngµy   13/7/2000,   sè   67/2001/TT­BTC   ngµy   22/8/2001  cña Bé Tµi chÝnh nh sau: a. Bæ sung kho¶n 60 thuéc lo¹i 15 (Y tÕ  vµ  c¸c ho¹t  ®éng x∙ héi) ­ Ho¹t ®éng kh¸m, ch÷a bÖnh cho trΠem d íi 6  tuæi theo quy  ®Þnh cña LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ  em vµ  gi¸o dôc trΠem. Kho¶n   60   dïng   ®Ó   h¹ch   to¸n   c¸c   kho¶n   thu,   chi   ng©n  s¸ch liªn quan  ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh cho trÎ  em díi 6 tuæi  theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh cña LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ  em vµ   gi¸o dôc trΠem.
  2. 2 b.  Bæ sung  2  tiÓu môc  thuéc  Môc 102  (Phô   cÊp l¬ng)  gåm: ­ TiÓu môc 09 ­ Phô cÊp th©m niªn vît khung TiÓu môc 09 dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch   liªn quan ®Õn phô cÊp th©m niªn vît khung. ­ TiÓu môc 10 ­ Phô cÊp kiªm nhiÖm TiÓu môc 10 dïng ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch   liªn quan ®Õn phô cÊp kiªm nhiÖm. c. Söa tªn cña 2 tiÓu môc cña Môc 107 (Chi cho c¸n bé   x∙, th«n, b¶n ®¬ng chøc) nh sau: ­ TiÓu môc 01: “Sinh ho¹t phÝ” söa l¹i lµ  “TiÒn l ¬ng  c¸n bé x∙” TiÓu môc 01  ®îc dïng  ®Ó  h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi ng©n   s¸ch liªn quan  ®Õn tiÒn l¬ng cña c¸n bé  chuyªn tr¸ch vµ  c«ng chøc x∙. ­ TiÓu môc 03: “Ho¹t  ®éng phÝ  cña phã  c¸c  ®oµn thÓ”  söa l¹i lµ “Phô cÊp c¸n bé b¸n chuyªn tr¸ch x∙”. TiÓu môc 03  ®îc dïng  ®Ó  h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi ng©n   s¸ch liªn  quan   ®Õn phô  cÊp cña c¸c c¸n bé  chuyªn  tr¸ch  x∙. §i Ò u   2:   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c   kho¶n   thu,   chi   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   tõ   ngµy  01/01/2005  ®Õn thêi  ®iÓm QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi  hµnh h¹ch to¸n cha phï hîp víi néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu  1   cña   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®îc   ®iÒu   chØnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i  QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   3:   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ, c¬  quan kh¸c  ë  Trung  ¬ng vµ  Uû  ban nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm  chØ   ®¹o,   triÓn   khai   vµ   híng   dÉn   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4:   Vô  trëng Vô  Ng©n s¸ch Nhµ  níc, Ch¸nh V¨n  phßng   Bé   Tµi   chÝnh,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Bé   Tµi  chÝnh   chÞu   tr¸ch   nhiÖm,   híng   dÉn   vµ   tæ   chøc   thi   hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2