Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 10/2008/Q -UBND Qu n 6, ngày 21 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N NGHN QUY T S 47-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2005 C A B CHÍNH TRN V TI P T C Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH DÂN S VÀ K HO CH HÓA GIA ÌNH Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c y m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình; Căn c Quy t nh s 13/2008/Q -UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Chương trình hành ng c a y ban nhân dân thành ph th c hi n Ngh quy t s 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c y m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình; Xét ngh c a Trư ng Phòng Y t qu n 6 và c a Trư ng Phòng N i v qu n 6, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a y ban nhân dân qu n 6 th c hi n Ngh quy t s 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình; i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 6, Trư ng Phòng Y t qu n 6, Th trư ng các Phòng, Ban, Ngành thu c qu n 6, Ch t ch y ban nhân dân 14 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Lê Th Vuôn CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N NGHN QUY T S 47-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2005 C A B CHÍNH TRN V TI P T C Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH DÂN S VÀ K HO CH HÓA GIA ÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2008/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 6) Th c hi n Quy t nh s 13/2008/Q -UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 47- NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình. y ban nhân dân qu n 6 ra Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 47- NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr trên a bàn qu n, c th như sau: I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung: C th hóa các nhi m v , gi i pháp th c hi n có hi u qu Ngh quy t s 47- NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr , Chương trình hành ng c a y ban nhân dân thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2008/Q -UBND ngày 22 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph , Chương trình hành ng s 01-CTr/TU ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a Thành y thành ph H Chí Minh, Báo cáo k t qu th c hi n Chi n lư c dân s Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh giai o n 2001 - 2005 và k ho ch th c hi n giai o n 2006 - 2010, nh m ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình, t ư c các m c tiêu v quy mô, cơ c u, phân b và ch t lư ng dân s c a qu n 6 n năm 2010. 2. Các m c tiêu c th : 2.1. Tri n khai các gi i pháp nh m th c hi n t m c tiêu m i c p v ch ng ch có t m t n hai con, duy trì v ng ch c gi m t l sinh bình quân hàng năm 0,1‰, gi m t l phát tri n dân s t nhiên 0,1‰, gi m t l sinh con th ba tr lên bình quân m i năm 0,2%. 2.2. Xây d ng k ho ch và tri n khai t ch c th c hi n nâng cao ch t lư ng dân s v th ch t, trí tu , tinh th n nh m áp ng ngu n nhân l c ph c v cho s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa c a qu n. 2.3. Th c hi n có hi u qu qu n lý dân s , thông qua vi c xây d ng h cơ s d li u dân cư m b o cung c p các thông tin d li u dân s k p th i, y và chính xác
  3. ph c v cho vi c qu n lý, i u hành, ánh giá k t qu th c hi n chính sách dân s - k ho ch hóa gia ình và ph c v yêu c u qu n lý kinh t - xã h i c a qu n. II. CÁC NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH 1. Tăng cư ng ch o th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình t ng ơn v : 1.1. Ti p t c t ch c quán tri t Ngh quy t s 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr , Chương trình hành ng s 01-CTr/TU ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a Thành y thành ph H Chí Minh, Báo cáo k t qu th c hi n Chi n lư c dân s Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh giai o n 2001 - 2005 và k ho ch th c hi n giai o n 2006 - 2010, Quy t nh s 87/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph , tr ng tâm trong các d p k ni m ngày Dân s Th gi i (11/7), Dân s Vi t Nam (26/12) hàng năm, m b o nâng cao nh n th c sâu s c v quan i m, ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v t m quan tr ng c a công tác dân s - k ho ch hóa gia ình trong i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a qu n. 1.2. Ti n hành ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n chính sách và các ch tiêu dân s - k ho ch hóa gia ình hàng năm t i ơn v . Trên cơ s ó xây d ng n i dung, ch tiêu công tác dân s - k ho ch hóa gia ình ưa vào k ho ch kinh t - xã h i c a ơn v mình năm ti p theo. Kiên quy t ch o th c hi n t các ch tiêu v dân s - k ho ch hóa gia ình ra như: ch tiêu v m c gi m sinh (0,1‰) và m c gi m sinh con th 3 tr lên (0,2%), ch tiêu v v n ng k ho ch hóa gia ình (ch tiêu các bi n pháp tránh thai do thành ph giao hàng năm), ch tiêu ph n u cho ch t lư ng dân s như: gi m t l tr suy dinh dư ng (ch tiêu ph n u do y ban nhân dân qu n giao hàng năm) và gi m t l tình tr ng n o phá thai (gi m 10% hàng năm). 1.3. Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 87/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v chính sách dân s - k ho ch hóa gia ình giai o n 2006 - 2010, xác nh th c hi n t t m c tiêu chính sách dân s - k ho ch hóa gia ình là m t trong nh ng tiêu chuNn quan tr ng ánh giá m c hoàn thành nhi m v , bình xét thi ua khen thư ng i v i các t p th , cá nhân; cán b , công ch c, viên ch c ph i gương m u và tích c c v n ng gia ình và toàn dân th c hi n t t chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình. Th c hi n Quy t nh s 09/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , không c , b t và xem xét ưa ra kh i các ch c v lãnh o i v i cán b , công ch c, viên ch c vi ph m chính sách này. 1.4. Hàng năm ti n hành xây d ng và ánh giá k t qu th c hi n các k ho ch th c hi n án xã h i hóa công tác dân s - k ho ch hóa gia ình c a ơn v nh m huy ng các l c lư ng và ngu n l c xã h i tham gia công tác này. 2. Ny m nh công tác truy n thông, tuyên truy n, v n ng và giáo d c chuy n i hành vi: 2.1. Ny m nh vi c ph bi n, tuyên truy n r ng rãi Ngh quy t, Chương trình hành ng, các ch trương, ư ng l i c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v dân s và k ho ch hóa gia ình n m i t ng l p nhân dân.
  4. 2.2. Th c hi n i m i n i dung, hình th c tuyên truy n cho phù h p c i m tình hình, tâm lý, t p quán sinh nh m m b o hi u qu tuyên truy n t ng ơn v . T p trung nơi ông dân có m c sinh cao, có t l sinh con th 3 tr lên cao, các phư ng có nhi u khó khăn. Huy ng ông o l c lư ng tham gia công tác tuyên truy n v n ng và khai thác kênh tuyên truy n trên các phương ti n thông tin c a qu n trong vi c tuyên truy n, cung c p thông tin và nêu các gương i n hình. 2.3. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c dân s - k ho ch hóa gia ình và s c kh e sinh s n v thành niên và thanh niên trong và ngoài nhà trư ng nh m nâng cao s hi u bi t, có thái và hành vi tích c c trong vi c t b o v và chăm sóc s c kh e sinh s n, góp ph n gi m t l n o phá thai trong thanh niên và v thành niên, phòng tránh các b nh lây truy n qua ư ng tình d c, trong ó có HIV/AIDS. 3. M r ng và nâng cao ch t lư ng d ch v k ho ch hóa gia ình và chăm sóc s c kh e sinh s n: 3.1. u tư nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b các cơ s y t qu n và phư ng; b i dư ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b y t làm d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n, k ho ch hóa gia ình v y c, k năng tư v n và chuyên môn, m b o cung c p d ch v an toàn, thu n ti n và ch t lư ng t t cho ngư i dân. Xây d ng và tri n khai mô hình cung c p d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n, k ho ch hóa gia ình cho các nhóm i tư ng c n quan tâm như công nhân lao ng nghèo, dân nh p cư. 3.2. m b o cung c p y các lo i phương ti n tránh thai; tăng cư ng công tác qu n lý ch t ch vi c phân ph i, s d ng các lo i phương ti n tránh thai mi n phí; ti p t c th c hi n chương trình ti p th xã h i phương ti n tránh thai trong c ng ng. 3.3. T p trung m i n l c c a các ban, ngành, oàn th các c p tăng cư ng các ho t ng v n ng, tư v n và cung c p d ch v k ho ch hóa gia ình t i vùng có m c sinh cao và sinh con th 3 tr lên cao. 3.4. Duy trì vi c t ch c chi n d ch tăng cư ng d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n - k ho ch hóa gia ình các phư ng khó khăn, phư ng có m c sinh cao thông qua vi c tri n khai ng b và có hi u qu 3 gói d ch v : K ho ch hóa gia ình - Làm m an toàn và Ch ng viêm nhi m ư ng sinh s n; v n ng xã h i tri n khai mô hình cung c p d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n nh kỳ, mi n phí cho n sinh viên, n công nhân trong các công ty, xí nghi p, trư ng h c trên a bàn qu n. 4. T ng bư c th c hi n chương trình nâng cao ch t lư ng dân s : 4.1. Tri n khai chương trình tuyên truy n, tư v n và khám s c kh e trư c khi ăng ký k t hôn và trư c khi mu n có con; chương trình ki m tra s c kh e di truy n; chương trình phát hi n và i u tr s m m t s b nh bNm sinh c a tr sơ sinh ngay sau khi sinh. 4.2. Th c hi n có hi u qu chương trình phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em. Tri n khai chương trình ph c h i ch c năng cho tr em khuy t t t.
  5. 4.3. Phát ng phong trào rèn luy n thân th , b o v s c kh e, gi v sinh môi trư ng s ng t i t t c các c ng ng dân cư qu n, nâng ch t lư ng b môn th d c, th thao rèn luy n th ch t cho h c sinh, sinh viên t i các trư ng h c. 4.4. Ti p t c tri n khai có hi u qu chương trình gi m nghèo; án t ch c qu n lý d y ngh , gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy, tích c c phòng, ch ng t n n xã h i và HIV/AIDS. 4.5. Tri n khai kh o sát, nghiên c u, ánh giá ch t lư ng dân s Vi t Nam trong i tư ng v thành niên, thanh niên trên a bàn qu n. 5. Nâng ch t lư ng h th ng thông tin qu n lý chuyên ngành dân s : T ng bư c hoàn thi n ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý d li u dân cư chuyên ngành dân s , m b o cung c p thông tin y , k p th i, chính xác d li u v dân s , áp ng yêu c u qu n lý, i u hành, ánh giá k t qu th c hi n chính sách dân s - k ho ch hóa gia ình, chi n lư c dân s và ph c v vi c l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a qu n. 6. Tăng cư ng u tư ngu n l c tài chính và c i ti n cơ ch qu n lý i v i công tác dân s - k ho ch hóa gia ình: 6.1. Tăng m c u tư t ngân sách qu n cho công tác dân s - k ho ch hóa gia ình theo k ho ch ư c duy t hàng năm ngoài m c u tư c a Trung ương và Thành ph . 6.2. Ny m nh công tác xã h i hóa, xây d ng k ho ch tìm ki m các ngu n vi n tr và huy ng s óng góp c a nhân dân cho công tác dân s - k ho ch hóa gia ình. 6.3. Ti p t c th c hi n qu n lý, i u hành có hi u qu công tác dân s - k ho ch hóa gia ình theo chương trình m c tiêu qu c gia. Xây d ng cơ ch ph i h p gi a các ngành, cơ quan, t ch c tham gia công tác này. Xây d ng và tri n khai k ho ch ki m tra, thanh tra b o m s d ng kinh phí úng m c tiêu, phòng tránh và x lý nghiêm các trư ng h p tiêu c c, lãng phí. 7. C ng c và hoàn thi n t ch c b máy và cán b làm công tác dân s - k ho ch hóa gia ình: 7.1. C ng c , ki n toàn t ch c b máy, hoàn thi n ch c năng, nhi m v c a cơ quan ph trách công tác dân s - k ho ch hóa gia ình t qu n n phư ng. 7.2. Ti n hành quy ho ch, ào t o và qu n lý cán b nh m nâng cao năng l c qu n lý và i u hành chương trình dân s và k ho ch hóa gia ình cho i ngũ làm công tác này các c p. Chú tr ng t p hu n b i dư ng cho i ngũ c ng tác viên, l c lư ng n ng c t quan tr ng trong v n ng th c hi n k ho ch hóa gia ình trên t ng a bàn dân cư. 7.3. Ti p t c th c hi n ch b o hi m xã h i và b o hi m y t i v i cán b ph trách công tác dân s - k ho ch hóa gia ình phư ng. Ti p t c th c hi n ch h tr b i dư ng và b o hi m con ngư i ho c b o hi m y t t nguy n cho i ngũ c ng tác viên cơ s .
  6. III. T CH C TH C HI N: 1. Các ban - ngành, phòng - ban và y ban nhân dân các phư ng: 1.1. T ch c ph bi n, quán tri t Ngh quy t 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c th c hi n Ny m nh th c hi n chính sách dân s - k ho ch hóa gia ình; Chương trình hành ng c a Chính ph ; Chương trình hành ng c a y ban nhân dân thành ph ; Chương trình hành ng c a y ban nhân dân qu n trong h th ng t ch c, trong i ngũ cán b , công ch c, viên ch c c a ơn v và trong nhân dân qu n. 1.2. Trên cơ s ch c năng nhi m v ư c giao, xây d ng chương trình hành ng th c hi n chính sách dân s - k ho ch hóa gia ình c a ơn v và ưa ch tiêu, n i dung nhi m v th c hi n chính sách dân s - k ho ch hóa gia ình vào k ho ch công tác năm và 5 năm c a ơn v . 1.3. Xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n các nhi m v c th v dân s - k ho ch hóa gia ình ư c giao. 2. Các ban - ngành ư c giao nhi m v c th trong Chương trình hành ng này xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n và báo cáo k t qu v y ban nhân dân qu n thông qua Phòng Y t qu n nh kỳ m i năm 2 l n (tháng 01 và tháng 6 hàng năm) và b t u t tháng 01 năm 2009. 2.1. Phòng Y t qu n 6: là cơ quan Thư ng tr c Chương trình này, có trách nhi m: - Tham mưu y ban nhân dân qu n trong vi c qu n lý th c hi n Chương trình. - T ng h p Chương trình hành ng, k ho ch, báo cáo k t qu th c hi n c a các cơ quan, ơn v và báo cáo y ban nhân dân qu n theo quy nh - Ph i h p v i các cơ quan, ơn v trong vi c xây d ng và tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch v công tác dân s - k ho ch hóa gia ình. T ch c t t các ho t ng truy n thông tư v n, cung c p d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n - k ho ch hóa gia ình cho nhóm i tư ng ưu tiên, các a bàn còn khó khăn v kinh t . 2.2. Trung tâm Y t D phòng qu n 6: ch o Khoa Chăm sóc S c kh e sinh s n, Tr m Y t 14 phư ng ph i h p th c hi n ch tiêu k ho ch hóa gia ình, tuyên truy n v n ng v s c kh e sinh s n, gi m t l n o phá thai (chú ý tu i v thành niên), gi m t l tr suy dinh dư ng góp ph n nâng cao ch t lư ng dân s . 2.3. B nh vi n qu n 6: th c hi n công tác chuyên môn v tri t s n nam - n cho các i tư ng. 2.4. Phòng Tài chính - K ho ch qu n 6: l ng ghép các y u t dân s v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a qu n; b trí ngân sách cho các ho t ng c a k ho ch công tác dân s - k ho ch hóa gia ình theo kh năng cân i ngân sách c a qu n, ki m tra, giám sát, s d ng kinh phí theo úng quy nh.
  7. 2.5. Phòng Giáo d c và ào t o qu n 6: ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan tri n khai có hi u qu giáo d c v dân s , s c kh e sinh s n, gi i, gi i tính cho h c sinh trong h th ng trư ng trung h c cơ s ; xây d ng m ng lư i truy n thông giáo d c, tư v n và chăm sóc s c kh e sinh s n cho h c sinh. Tăng cư ng giáo d c th ch t cho h c sinh các c p góp ph n nâng cao ch t lư ng dân s . 2.6. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n 6: ph i h p v i Phòng Y t , các ơn v có liên quan gi i quy t v n v s c kh e sinh s n và k ho ch hóa gia ình nh ng c p v ch ng có nguy cơ cao v b nh di truy n, l ng ghép các n i dung dân s vào chương trình xóa ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm c a qu n. 2.7. Phòng Tư pháp qu n 6: ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan, y ban nhân dân 14 phư ng tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v dân s - k ho ch hóa gia ình trong toàn dân. 2.8. Trung tâm Văn hóa qu n 6: t ch c, vi t bài, th c hi n xe loa phát thanh, làm băng-rôn, panô tuyên truy n ph bi n r ng rãi các ch trương, chính sách v dân s - k ho ch hóa gia ình. 2.9. Liên oàn Lao ng qu n 6: ch trì tuyên truy n, ph bi n các ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v công tác dân s - k ho ch hóa gia ình n công nhân, viên ch c và ngư i lao ng ang làm vi c t i các cơ quan, công ty, xí nghi p, trư ng h c trong và ngoài qu c doanh trên a bàn qu n. 2.10. H i Liên hi p Ph n qu n 6: ch trì tuyên truy n, ph bi n các ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v công tác dân s - k ho ch hóa gia ình trong gi i, v n ng các ch em ph n trong tu i sinh l a ch n th c hi n các bi n pháp tránh thai phù h p cho b n thân và gia ình. 2.11. oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh qu n 6: ch trì tuyên truy n ph bi n các ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v công tác dân s - k ho ch hóa gia ình trong gi i, v n ng các c p v ch ng trong tu i thanh niên l a ch n th c hi n các bi n pháp tránh thai phù h p cho b n thân và gia ình. 2.12. y ban nhân dân 14 phư ng: ch o th c hi n l ng ghép các m c tiêu, ch tiêu c a k ho ch Chi n lư c dân s và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a ơn v , ch ng thêm ngu n l c th c hi n hoàn thành vư t m c các ch tiêu, m c tiêu dân s - k ho ch hóa gia ình ư c giao, góp ph n gi m t l sinh, sinh con th 3 tr lên hàng năm. Trên ây là Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình trên a bàn qu n 6./.
Đồng bộ tài khoản