intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

314
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg

  1. CQNG HOA xx HQI CHU NGHiA VltT NAM THU TUONG CHINH PHU DQclip - T\I' do - H,Db pbuc , " I Ig lJ' 9 ... 2009 '30 h' ~0' 11~/.:.lIIII~/\~t)- AT'" I ua ngay tang nam CONG THONG TiN DI~N- TIt CHiNH PHU 1YQI, qa-q . So": v~~nam ~ N DEN CONG ~gaY..J,athang . QUYET BJNH Kinh chuye·n: , V~ vi~c sUa d3i, bo sung mQt sAdi~u cua Quy~t djnh sA144/2006/QB- TTg ngay 20 thang 6 nim 2006 cua Thu ttr6'ng Chinh phu quy djnh ap dyng b~ thAng quan If chit ItrQ'ngtheo tieu chuin TCVN ISO 9001:2000 vao ho,t c1Qng cae cooquan hanh chinh nha ntr6'c cua THU TUONG CHINH PHU Can cu Lu~t T6 chuc ChiOO'phu ngay 25 thang 12 nam 2001; X6t d~ nghi cua BQ truCmg BQ Khoa hQCva Cong ngh~, QUYET DINH: Bi~u 1. Sua d6i, b6 sung mQt sB di~u cua QuyBt diOOsB 144/2006/QD-TIg ngay 20 thang 6 nam 2006 cua Thu tu6ng ChiOO phu quy diOO ap d\lng h~ thBng quan Iy chAt Iu
  2. 2 c) CO'quan chuyen mon thu9C Uy ban nhan dan cAptinh, cO'quan chuyen mon thu9C Uy ban nhan dan cAphuy~n. 2. Cac cO'quan hanh chinh nha nuoc quy dinh ~i khoan 1 Di8u nay phfli th\1c hi~n vi~c xay dvng va ap d\ll1g h~ th6ng quan ly chAt lUQ11g vai toan d6i b9 ho~t d9ng lien quan d@ngiai quy@tthil 1\1chanh chinh cho ca nhan, t6 chuc. D6i voi cac cO'quan hanh chinh nha nuoc thu9C linh V\l'Cqu6c phong va an ninh co ho~t d9ng lien quan d@ngiai quy@tthil t\lC hanh chinh cho cong dan, t6 chuc dan S\1phai th\1c hi~n vi~c xay dvng va ap d\lng h~ th6ng quan ly chAt IUQ11g 6i voi toan b9 ho~t d9ng nay. d 3. Khuy@nkhich Uy ban nhan dan cac xii, phuOng, thi trAn xay dvng va ap d\lng h~ th6ng quan ly chAtlUQ11g. TruOng hgp Uy ban nhan dan cac xii, phuOng, thi trAn xay dvng, ap d\ll1g h~ th6ng quan ly chAt lUQ11ghi phai thvc hi~n theo t mo hinh khung do B9 Khoa hQCva Cong ngh~ xay dvng va cong b6." 3. Sua dBi Diiu 4 nhu sau: .... "Diiu 4. K~ hoach va ti~n do thU"chien 1. K@ho~ch th\1c hi~n: a) D6i voi cac cO'quan hanh chinh nha nuoc dii xay dvng va ap d\lng h~ th6ng quan ly chAt lUQ11g ti@p1\1cap d\lng va duy tri h~ th6ng quan ly chAt thi lUQ11g xay dvng. dii b) D6i voi cO'quan hanh chinh nha nuoc dii duqc phe duy~t k@ho~ch va dang tri~n khai xay dvng, ap d\ll1g h~ th6ng quan ly chAt lUQ11g truoc ngay 30 thang 9 nam 2009 thi ti@p1\1cth\1c hi~n. c) D6i voi cac truOng hgp con l~i: Cac B9, cO'quan ngang B9, cO'quan thu9C Chinh phil th\1c hi~n vie,c xay dvng va ap d\lng h~ th6ng quan ly chAt IUQ11g voi toan b9 ho~t d9ng lien d6i quan d@ngiai quy@tthil 1\1chanh chinh cho ca nhan, t6 chuc. Danh m\lc cac thil t\lC hanh chinh phai ap d\lng h~ th6ng quan ly chAt lUQ11g can cu vao k~t qua cila D8 an don gian hoa thil 1\1chanh chinh trong cac linh V\l'Cquan ly nha nuoc giai do~ 2007 - 2010 ban hanh kern theo Quy@tdinh s6 30/QD- TIg ngay 10 thang 01 nam 2007 cua Thil tu6ng Chinh phu (duoi day vi@tt~t la D8 an 30). Cac cO'quan nganh dQc dong t~i dia phuong tf\l'c thu9C cac B9, cO'quan ngang BQ, cO'quan thuQc Chinh phil th\1c hi~n vi~c xay dvng va ap d\lng h~ th6ng quan ly chAt luqng theo mo hinh khung h~ th6ng quan ly chAt IUQ11g o d cac BQ, cO'quan ngang BQ, cO'quan thuQc Chinh phil xay dvng va cong b6.
  3. 3 Uy ban nhan dan cAp tinh, Uy ban nhan dan cAp huy~nva cac cO'quan chuyen mon tf\l'C thuQc th\lc hi~n vi~c xay d\lng, ap d\lng h~ th6ng quan ly chAt IUQ'ngtheo mo hinh khung do BQ Khoa hQCva Cong ngh~ xay d\lng va cong b6. d) Xay d\lng va cong b6 mo hinh khung h~ th6ng quan ly chAt luqng: Mo hinh khung h~ th6ng quan ly chAt luqng bao g6m h~ th6ng van bim, danh m\lC cac thil t\lC hanh chinh, quy trinh xu ly cong vi~c trong cac cO'quan hanh chinh nha nuac. Tren cO'sa ket q~a cila DS an 30, BQ Khoa hQCva Cong ngh~ xay d\lng mo hinh khung h~ th6ng quan ly chAt luqng cho tUng lo~i hinh cO'quan hanh chinh t~i dia phuong, hoan thanh va cong b6 truac ngay 31 thang 12 nam 2010. Tren cO' sa ket qua cila DS an 30, cac BQ, cO'quan ngang BQ, cO'quan thuQc Chinh phil co h~ th6ng co: quan nganh dQc dong t~i dia phuong ph6i hQ'Pvai BQ Khoa hQCva Cong ngh~ xay d\lng mo hinh khung h~ th6ng quan ly chAt luqng cho timg lo~i hinh cO'quan nganh dQc dong t~i dia phuong, hoan thanh va cong b6 truac ngay 31 thang 12 nam 2010. d) Can cu mo hinh khung h~ th6ng quan ly chAt luqng duQ'c quy dinh t~i di~m d khoan nay, cac BQ, cO'quan ngang BQ, cO'quan thuQc Chinh phil, Uy ban nhan dan cAp tinh tien hanh vi~c ra soat tinh hinh th\lc hi~n, l~p va phe duy~t ke ho~ch tri6n khai d6i vqi cac cO'quan chua tri6n khai ap d\lng; ma rQng lInh V\lCap d\lng d6i vai cO'quan quy dinh t~i cac di~m a, b khoan nay, nh~m bao dam tAt ca cac cO'quan, don vi tf\l'CthuQc xay d\lng va ap d\lng h~ th6ng quan ly chAt luqng d6i vai toan bQ ho~t dQng lien quan den giai quyet thil tvc hanh chinh cho ca nhan, t6 chuc. Ke ho~ch phai duQ'c phe duy~t truac ngay 31 thang 03 nam 2011 va gui vS BQ Khoa hQCva Cong ngh~ d6 t6ng hQ'Pchung, theo doi va ph6i hQ'Pth\lC hi~n. 2. Tien dQ th\lc hi~n: a) Can cu ket qua cila DS an 30, cac BQ, cO' quan ngang BQ, cO' quan thuQc Chinh phil, den ngay 31 thang 12 nam 2012, phai hoan thanh vi~c xay d\lng va ap d\ll1g h~ th6ng quan ly chAt luqng d6i vai toan bQ ho~t dQng lien quan den giai quyet thil t\lC hanh chinh cho ca nhan, t6 chuc. b) Cac cO' quan nganh dQc dong t~i dia phuong tf\l'c thuQc cac BQ, cO' quan ngang BQ, cO'quan thuQc Chinh phil, den ngay 31 thang 12 nam 2012, phai hoan thanh vi~c xay d\lng va ap d\lng h~ th6ng quan ly chAt luqng theo mo hinh khung do cac BQ, cO'quan ngang BQ, cO'quan thuQc Chinh phil xay d\lng va cong b6.
  4. 4 c) Uy ban nhan dan c~p tinh, Uy ban nhan dan c~p huy~n va cac co quan chuyen mon trvc thuQc, den ngay 31 thang 12 nam 2013, phai hoan thanh vi~c xay d\ffig va ap d\lng h~ th6ng quan Iy ch~t lugng theo mo hinh khung do BQ Khoa hQc va Cong ngh~ xay d\ffig va cong b6." 4. Sua d&i I)i~u 10 nhtr sau: "I)i~u 10. Nhi~m vI} cua Bq, cooquan ngang Bq, cooquan thuqc Chinh phu, Uy ban nhan dan cAp tinh 1. Xac dinh vi~c xayd\ffig va ap d\lng h~ th6ng quan Iy ch~t lugng la mQt nQi dung b~t bUQccua cong tac cili cach hanh chinh va la tieu chi d8 xem xet, quyet dinh vi~c thi dua, khen thuOng hang nam d6i v6i cac co quan hanh chinh; chiu trach nhi~m v~ toan bQ ho~t dQng xay d\ffig, ap d\lng, duy tri hi~u l\Ic, hi~u qua cua h~ th6ng quan Iy ch~t lugng t~i cac co quan, don vi trvc thuQc. 2. Chu tri, ph6i hgp v6i BQ Khoa hQCva Cong ngh~ va cac co quan, don vi lien quan th\Ic hi~n cac nhi~m V\l sau: . a) T6 chuc tri8n khai vi~c xay d\ffig va ap d\lng h~ th6ng quan Iy chAt lugng theo quy dinh t~i Quyet dinh nay. b) Th\Ic hi~n vi~c ki8m tra, giam sat ho~t dQng xay d\ffig, ap d\lng, duy tri h~ th6ng quan Iy chAt lugng t~i co quan, don vi trvc thuQc; ho~t dQng tu vAn, danh gia cua cac t6 chuc tu vAn, t6 chuc chUng nh~, chuyen gia tu vA~, chuyen gia danh gia khi th\Ic hi~n vi~c tu vAn, danh gia t~i co quan, don vi trvc thuQc. 3. Cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQc Chinh phu giao mQt don vi trvc thuQc chu tri giup vi~c tri8n khai th\Ic hi~n Quyet dinh nay. Don vi chu tri th\Ic hi~n cac nhi~m V\l sau: a) L~p ke ho~ch tri8n khai xay d\ffig va ap d\lng h~ th6ng quan fy chAt lugng d6i v6i cac co quan, don vi trvc thuQc, trinh BQ truOng, Thu truOng co quan ngang BQ, Thil truOng co quan thuQc Chinh phu phe duy~t va girl v~ BQ Khoa hQCva Cong ngh~ d8 t6ng hgp chung, theo doi va ph6i hgp th\Ic hi~n. b) Chil tri, ph6i hQ'PvOi BQ Khoa hQCva Cong ngh~ xay d\Illg mo hiOO khung h~ th6ng quan Iy chAt lugng cho timg lo~i hiOOco quan nganh dQc dong t~i dia phuong, triOOBQ truOng, Thil truimg co quan ngang BQ, Thil truimg co quan thuQc ChiOO phu cong b6 (truCmg hQ'PBQ, co quan ngang BQ, co quan thuQc ChiOOphil co h~ th6ng co quan nganh dQc dong ~i dia phuong).
  5. 5 c) Tren co so hu6ng ddn cua BQ Tai chinh, d\l tru kinh phi triSn khai th\lc hi~n QuySt dinh nay, trinh BQ truang, Thu truang co quan ngang BQ, Thu truong co quan thuQc Chinh phu phe duy~t. d) Xay d\lllg kS ho~ch va t6 chuc cac lap dao ~o, nang cao nh~ thuc vS h~ thBng quan ly ch~t luqng cho Lanh d~o BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQc Chinh phu, Lanh d~o co quan, dan vi tr1!cthuQc. , d) Theo doi" don dBc, kiSm tra tiSn dQ triSn khai xay d\lng va a'p d\lng h~ thong quan ly chat luqng cua cac co quan, dan vi tf\lC thuQc theo ke ho~ch dti dugc phe duy~t. e) Bao cao co quan c~p tren va BQ Khoa hQCva Cong ngh~ dS xu ly theo thdm quySn dBi v6i cac vi ph~m cua co quan, dan vi tf\lC thuQc, t6 chuc tu v~n, t6 chuc chUng nh~n, chuyen gia tu v~n, chuyen gia danh gia trong qua trinh triSn khai th\lc hi~n. 4. Dy ban nhan dan c~p tinh"giao mQt dan vi tf\lC thuQc chu tri giup vi~c triSn khai th\lC hi~n QuySt dinh nay. Dan vi chu tri la So Khoa hQc va Cong ngh~, Chi C\lCTieu chudn Do luOng Ch~t luqng la dan vi tham muu, th\lc hi~n cac nhi~m V\l sau: a) Nhi~m V\l cua So Khoa hQc va Cong ngh~: Can cu tinh hinh th\lC tS xay d\lllg va ap d\lllg h~ thBng quan ly ch~t lugng cua cac co quan, dan vi tren dia ban tinh, thanh ph6, can cu mo hinh khung do BQ Khoa hQc va Cong ngh~ cong b6, l~p kS ho~ch triSn khai xay d\lllg·va ap d\lng h~ th6ng quan ly ch~t lugng d6i v6i cac co quan, dan vi tren dia ban tinh, thanh ph6, trinh Chu tich. Dy ban nhan dan c~p tinh phe ,duy~t va glri vS BQ Khoa hQc va Cong ngh~ de tong hqp chung, theo doi va phoi hqp thvc hi~n. Tren co so huang ddn cua BQ Tai chinh, phBi hqp v6i So Tai chinh cac tinh, thanh ph6 hu6ng d~n co quan, dan vi d\l tru kinh phi th\lc hi~n xay d\lllg va ap d\lllg h~ thBng quan ly ch~t lugng; t6ng hqp va dv tru kinh phi cho cac ho~t dQng lien quan dam bao th\lc hi~n kS ho~ch, trinh Chu tich Dy ban nhan dan c~p tinh phe duy~t. Theo doi, don d6c, kiSm tra tiSn dQ triSn khai xay d\lllg va ap d\lllg h~ th6ng quan ly ch~t lugng trong cac co quan, dan vi tren dia ban tinh, thanh ph6 theo kS ho~ch dti dugc phe duy~t. b) Nhi~m V\lcua Chi C\lCTieu chudn Do luOng Ch~t lugng: Can cu mo hinh khung h~ th6ng quan ly ch~t lugng, ph6 biSn, hu6ng ddn dS Dy ban nhan dan cac c~p, cac co quan chuyen mon thuQc Dy ban nhan dan c~p tinh, c~p huy~n ap d\lng.
  6. 6 Xay d1;Cllg@ho~ch va t6 chuc cac lap dao t~o, nang cao oo~ thuc vS h~ k th6ng quan ly chfit lugng cho Lanh d~o tioo, thanh ph6 tn.rc thuQc Trung uOllg, Lanh d~o cac co quan, dOll vi tren dia ban tiOO,thanh ph6. Giup Uy ban nhan dan cfip tiOOt6 chuc th\lc hi~n OOi~mV\l quy diOOt~i diSm b khmln 2 DiSu nay. Bao cao co quan cfip tren va BQ Khoa hQCva Cong ngh~. dS xu ly theo th~m quySn d6i vai cac vi ph~m cua co quan, dOll vi tren dia ban tinh, thaOO ph6, t6 chuc tu vfin, t6 chuc chUng OO~n,chuyen gia tu vfin, chuyen gia danh gia trong qua triOOtriSn khai th\lc hi~n. 5. TriSn khai cong tac tuyen truySn tren cac phuang ti~n thong tin d~i chung vS cac ho~t dQng lien quan d@nQuy@tdiOOnay, nang cao nh~ thuc vS ap d\lng h~ th6ng quan ly chfit lugng vao ho~t dQng cua cac co quan, dOll vi trong ph~m vi BQ, nganh, dia phuang .. 6. DiOOky thang 6, thang 12 hang nam va dQt xu fit khi co yeu cdu, t6ng hqp bao cao tinh hiOOxay d1;Cllg~ th6ng quan ly chfit lugng 9ua cac co quan, h dOll vi trong ph~m vi BQ, nganh, dia phuOllg, gui BQ Khoa hQc va Cong ngh~ dS t6ng hqp, bao cao Thu tuang Chinh phu." 5. Sira d8i Di~u 11 nhu sau: ... "Di~u 11. Nhiem vu cua Bo Tai chinh Chu tri, ph6i hqp vai BQ Khoa hQCva Cong ngh~ nghien ct'ru, sua d6i nQi dung huang dfu1 cong tac quan ly tai chinh d6i vai vi~c xay d1;Cllg ap va d\lllg h~ th6ng qUID ly chfit lugng t~i co quan haOO chinh nha nuac phu hQ-p vai tinh hinh th\lc t@va cac quy dinh t~i Quy@tdinh nay." 6. Sira d8i Di~u 12 nhu sau: "Di~u 12. Nhi~m vy cua BQKhoa hqc va Cong ngh~ 1. Ban hanh va triSn khai th\lc hi~n cac quy dinh, van ban huang dfu1 th\lc hi~n Quy@tdinh nay. 2. Quy dinh cac nQi dung dao t~o ki@nthuc vS qUID ly hanh chinh nha nuac cho chuyen gia tu vfin, chuyen gia danh gia va quan ly ho~t dQng nay. 3. Quy diOOchi ti@tcac diSu ki~n ho~t dQng d6i vai t6 chuc tu vfin, chuyen gia tu vfin, t6 chuc chUng oo~, chuyen gia danh gia quy diOO ~i khoan 2, khOID 3 DiSu 6 va khOID 3 DiSu 7 cua Quy@tdiOOs6 144/2006/QD-TTg va quy dinh vi~c cfip the cho cac chuyen gia tu vfin, chuyen gia danh gia du diSu ki~n. 4. Ph6i hqp vai cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQc Chinh phu, Uy ban nhan dan cfip tinh l~p k@ho~ch triSn khai xay d1;Cllg ap d\lllg h~ th6ng qUID va ly chfit lugng theo quy djOOt~i Quy@tdjnh nay; t6ng hqp chung, theo d5i, don d6c va kiSm tra tioo hiOOth\lc hi~n theo k@ho~ch ~i cac BQ,nganh, dia phuang.
  7. 7 5. Tren co so k~t qua cua D8 an 30, ti~n hanh khao sat vi~c xay d\lllg, ap d\lng h~ th6ng quan ly ch~t lUQ11g 6i vai co quan hanh chiOOOOilnuac ~i 05 d dia phuong d€ nghien Clm, xay d\lllg mo hiOOkhung h~ th6ng quan ly ch~t lUQ11g vai timg lo~i hiOOco quan hanh chiOOdia phuong va quy diOOnQi d6i dung cong vi~c cAn thue tu v~, nQi dung cong vi~c co quan haOO chiOOOOa nuac t\l thvc hi~n. 6. Ph6i hqp vai BQ Thong tin va Truy8n thong, cac BQ, nganh, dia phuong co lien quan tri€n khai cong tac tuyen truy8n tren cac phuong ti~n thong tin d~i chung vS cac ho~t dQng lien quan d~n Quy~t diOOnay, nang cao nh~n thuc v8 ap d\lng, h~ th6ng quan ly ch~t lugng vao ho~t dQng cua cac co quan haOOchiOOOOanuac trong ca nuac. 7. Huang d~n cac don vi chu tri, Chi C\lCTieu chuAn Do lUCmgCh~t lUQ11g tiOO,thanh ph6 tv dao ~o can bQ, cong chuc va su d\lhg can bQ, cong chuc du nang l\lc d€ ti~n haOOho~t dQng ki€m tra, giam sat ho~t dQng tu v~n, daOO gia cua cac t6 chuc tu v~o, t6 chuc chUng oo~, chuyen gia tu v~, chuyen gia danh gia; ho~t dQng xay d\lllg, ap d\lng, duy tri h~ th6ng quan ly ch~t lUQ11grong co quan hanh chinh nha nuac . t ."-'J.:. 8. Ki€m tra; giam 's~t.hp~t dQng xay d\lllg, ap d\lng, duy tri h~ th6ng quan ly ch~t lUQ11g i co quanhani1,;~~inh OOanuac; ho~t dQng tu v~, danh gia h~ th6ng ~ quan ly chdt lUqrlg~ th(yicp~ chiOO,xu ly cac vi ph~ 'kip theothb quy8n. ~~ 9. Dinh kY thang 6, tllbg 12 hang nam, bao cao Thu tuang Chinh phu tinh hinh xay d\lllg, ap d\mg h~ th6ng quan ly chdt lUQ11g,ki~n nghi chu truong, bi~n phap can thi~t d€ nang cao hi~u qua cua h~ th6ng quan 19 chdt lugng trong cac co quan haOO chinh OOanuac; t6 chuc hQi nghi so k~t, hQi nghi t6ng k~t tiOOhinh tri€n khai thvc hi~n." 7. Sua dai Di~u 13 nhtr sau: "Di~u 13. Nhi~m V\I cua Thu trtrang cac CO'quan, dO'n vi la d8i ttrC}'ng th\fC hi~n vi~c xay d\fDg, ap d\lng, duy tri va cai ti~n h~ th8n.g quan Iy J.. chat luC}'ng 1. Xac dinh vi~c xay dvng va ap d\lllg h~ th6ng quan ly chdt IUQ11grong t ho~t dQng cua co quan, don vi Ia mQt nQi dung b~t bUQccua chuong trinh cai cach hanh chiOO.N~en Clm, ap d~g cong n~~ thong tin vao ,ho~t dQng xay d\lllg va duy tri h~ thong quan Iy chat IUQ11g Oamdap Ung yeu cau cai cach thu O !\Ic hanh chinh. 2. Bao dam toan bQ ho~t dQng lien quan d~n giai quy~t thu !\Ic hanh chiOO cho ca OOan,t6 chuc dugc ap d\lllg h~ th6ng quan Iy chdt lUQ11g; tri€n khai ap d\lllg d6i vai cac ho~t dQng nQi bQ, ho~t dQng khac cua co quan, don vi n~u xet thdy cAnthi~t.
  8. 8 3. Ki8m soat qua trinh xdy d\lIlg va ap d\ll1g he th6ng qUl,\nly chftt IUQ1lg; chiu trach nhiem vS hieu 19c, hieu qua cua viec xdy d\lIlg, ap d\ll1g, duy tri, cai ti8n he th6ng quan ly chftt IUQ1lgtrong ho~t dQng cua co quan, don vi. 4. Tren co sa huang dftn cua BQ Tai chinh, dg tru kinh phi d6i v6i ho~t dQng xdy d\lIlg, ap d\lng he th6ng quan ly chftt IUQ1lg co quan, don vi. t~i 5. T6 chuc dao ~o nang cao nh~ thuc vS he th6ng qU8n iychftt IUQ1lg cho dQi ngu can bQ, cong chuc." .. 8. Biii bo cac I)i~u 14, 15. I)i~u 2. Quy8t dinh nay cOhieu 19cthi hanh k8 tUngay 25 thang 11 nam 2009. I)i~u 3. Cac BQ truang, Thu truang co quan ngang BQ, Thu truang co quan thuQc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh phB trgc thuQc Trung uong chiu trach nhiem thi hanh Quy8t dinh nay.!. THUTUONG Nl1i nhpn: - Ban Bi thu Trung ucmg Dang; - Thu tu&ng, cac Ph6 Thu m&ng Chinh phu; - Cac Bo, cO'quan ngang Bo, cO'quan thuoc CP; - VP BCD TW v~ pbOng, ch6ng tham nhUng; - HDND, UBND cac tinh, TP tT\ICthuoc TW; - Van phong Trung ucmg va cac Ban cua Dang; -.-.---.- - Van phong CM tich nuac; ..-.. - Hoi d6ng Dan toc va cac Uy ban cua Qu6c hQi; - Van phong Qu6c hoi; Nguy~n Tin Dung - Toa an nhan dan t6i cao; - Vi~n Ki€m sat nban dan t6i cao; - Ki€m toan Nha nuac; - Uy ban Giam sat tai chinh Qu6c gia; - Ngan hang Chinh sach Xa hOi; - Ngan hang Phat tri€n Vi~t Nam; - UBTW M~t tr~ T6 qu6c Vi~t Nam; - CO'quan Trung ucmg cua cac doan th€; - VPCP: BTCN, cac PCN, C6ng TTDT, cac V l,l,Cl,lC,dcm vi tr\!,c thuoc, Cong bao; - Luu: Van thu, TCCV (5b). XH JlJO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2