Quyết định số 690/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 690/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực Hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hồi Giấy phép đầu tư số 04/GP-BN ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh, giải thể Công ty TNHH AMUR Bắc Ninh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 690/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 690/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V CHẤM DỨT HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH, THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ SỐ 04/GP-BN NGÀY 31/8/2001 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH, GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH AMUR BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09/6/2000; Căn cứ Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000; Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Giấy phép đầu tư số 04/GP-BN ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 301/KH-KTĐN ngày 27/4/2006 kèm theo hồ sơ kết quả thanh lý tài sản Công ty TNHH AMUR Bắc Ninh, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Chấm dứt hiệu lực HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH, giải thể doanh nghiệp liên doanh “ Công ty TNHH AMUR Bắc Ninh” tại Giấy phép đầu tư số 04/GP- Bắc Ninh ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh giữa các bên, gồm : - Bên Việt Nam : Công ty xuất nhập khẩu Bắc Ninh; - Bên nước ngoài : Phòng thương mại và Công nghiệp Viễn Đông, Liên Bang Nga ( Trụ sở đặt tại 680000, thành phố Khabarovsk, phố Seronov 113 ). Điều 2. Các bên Hợp doanh có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy phép đầu tư số 04/GP- BN ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Điều 3. Các bên Hợp doanh có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 4. Quyết định này được lập thành 05 bản ( năm ); 02 ( hai) bản gửi cho các bên hợp tác kinh doanh; 01 ( một ) bản lưu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp; 01 ( một ) bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 01 ( một ) bản lưu tại UBND tỉnh Bắc Ninh ./.
  2. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản