intTypePromotion=1

Quyết định về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
390
lượt xem
59
download

Quyết định về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  466/TTg  n g µ y   T t p s 02 th¸ng 7 n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c  ti Õ n h µ n h  t æ n g  ki Ó m  kª  ¸n h  gi¸ ¹i µi s¶ n c è  ® Þ n h   ñ a N h µ  n íc t¹i ®  l  t   c   k h u  v ù c h µ n h  c h Ý n h  s ù  n g hi Ö p Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; §Ó  n¨m  îct×nh  ×nh  µis¶n  µ   íctrong c¸cc¬  ®  h t  Nh n       quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiªp,lµm  ¬  ë    c s cho  Öc  vi quy  nh    Èn  nh  ®Þ tiªuchu ®Þ møc,  Õ     Ýnh  ch ®é ch s¸ch qu¶n  ýtµis¶n  µng    l    h n¨m  µ  ©u  µi,b¶o  ¶m   Êp  µnh  vl d  ® ch h nghiªm  Ët  Lu Ng ©n  s¸ch Nhµ   ícvµ    n   Ph¸p  Önh  ùc hµnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý  l th   ti   ch l∙ngph trong  viÖc mua   ¾ m,  ö  ông  µis¶n  µ   íc trong c¸c c¬  s sd t  Nh n       quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.­TiÕn  µnh    h tæng  Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n  è  nh  õ ki kª,® gi¸l i     c ®Þ (tr   vò  Ý, khÝ  µivµ  kh   t   trang thiÕtbÞ  ü  ËtchiÕn  u  µ  ôc  ô  Õn  u,      k thu   ®Ê v ph v chi ®Ê c¸c c«ng  ×nh    tr phßng  ñ  éc  èc  th thu qu phßng  µ  ninh)cña  µ   íc t¹    v an    Nh n   i c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp  õ Trung  ng  n   a   ¬ng  Ó  x∙,ph­ t  ¬ ®Õ ®Þ ph (k c¶    êng),c¸c c¬      quan  µ   íc ®ãng  ¹  íc ngoµi(§¹i qu¸n,Tæng     ù, c¸c Nh n   ti  n    sø    l∙nhs     c¬ quan  êng  ót¹  ícngoµi. .  ¬  th tr   i   n . )c quan  , §¶ng,quèc    phßng, an    ninh vµ      c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ x∙héicã  ö  ông  ch tr       s d kinh phÝ  ña  ©n    c ng s¸ch nhµ  íct¹  êi   n  i  th ®iÓ m   ngµy  th¸ng01  0h  01    n¨m 1998. §i Ò u    µnh  Ëp  2.­Th l Ban ChØ   o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  Bé  ëng  é  ¬ do  tr B TµichÝnh  µm  ëng    l Tr ban,Uû       viªnBan chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  å m:    ¬g Thø tr ng  é  Õ   ë B K hoach  µ  Çu ,Thø  ëng  é  ©y  ùng,Thø  ëng  é  v§ t  tr BX d   tr B Gi¸o dôc    vµ  µo  ¹o,Thø  ëng  é   tÕ,Phã  § t  tr B Y    tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  èng    ã  c Th kª,Ph tr ng  ë Ban  Ët    ña  Ýnh  ñ. V gi¸c Ch ph Ban  ChØ   o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, ®«n  c,   h    ®è   kiÓm      é, c¬  trac¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Uû   thu   ph   ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, tæ  ¬   chøc  §¶ng, c¸c tæ      chøc  chÝnh  Þ x∙ héi (sau  y   äi t¾t lµ c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng)  ùc  Ön  tr       ®© g         ng   ph th hi viÖc  Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n  è  nh,  ki kª,® gi¸l     i c ®Þ tæng  îp b¸o  ChÝnh  ñ  Õt  h  c¸o  ph k qu¶  Óm    µ  Õn  Þ  Ön  ki kª v ki ngh bi ph¸p qu¶n  ý, ö  ông  ÕtkiÖm,  ã  Öu      l  d s ti   c hi qu¶ c¸clo¹ tµis¶n  µy.     i n §i Ò u    Bé,  µnh,®Þa   ¬ng  Þu  3.­C¸c  ng   ph ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn      h  c¸c ®¬n  Þ, tæ  v   chøc  ùcthuéc thùc hiÖn  ètviÖc  Óm    ¸nh    ¹ tµis¶n  µ  tr       t  ki kª,® gi¸l     i v
  2. 2 tæng  îp b¸o    Õt  h   c¸o k qu¶  tæng  Óm    öivÒ   ki kª g   Ban ChØ   o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ­ ¬ng  ícngµy  th¸ng01  tr   31    n¨m  1998    Þp  êib¸o c¸o Ch Ýnh  ñ. ®Ó k th       ph §i Ò u 4.­Kinh  Ý   ùc  Ön    ph th hi tæng  Óm   do    é,  µnh, ®Þa   ki kª  c¸c B ng   ph¬ng  ù s ¾p   Õp  è  Ý trong  ù  t  x b tr   d to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1997. Kinh    phÝ  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  ChØ   o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng  Bé  µichÝnh  Êp. ¬ do  T   c   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 5.­Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 6.­Trëng    ban Ban ChØ   o  Óm     ®¹ ki kª Trung  ng, Bé   êng    ¬   tr c¸c Bé,  ñ  ëng    ¬  Th tr c¸c c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Thñ  ëng  thu Ch ph   tr c¸cc¬    quan,tæ    chøc  ã  ªnquan  µ  ñ  Þch  û   c li   v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én,  chøc  ùc  Ön    h d tæ  th hi Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2