Sách hướng dẫn sử dụng D80

Chia sẻ: Nguyen Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
68
lượt xem
2
download

Sách hướng dẫn sử dụng D80

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy D80 chỉ sử dụng Pin EN- EL3e. Không tương thích với các loại pin dành cho D100, D70, D70s là EN-EL3/a và cả pin dùng cho D50 hay với bộ gắn pin MS-D70 CR2. Không sử dụng pin khi nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ c hay trên 40độ C. Nhiệt độ xạc pin từ 5 – 35 độ C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách hướng dẫn sử dụng D80

0<br /> <br /> CHÖÔNG 1<br /> HEÄ THOÁNG MAÙY<br /> <br /> 1. Ñeøn flash gaén trong Accessory shoe :.<br /> 2. Nuùt môû ñeøn flash gaén trong / Ñaët buø tröø phaùt saùng flash.<br /> 3. Nuùt BKT<br /> 4. Nôi nhaän tia hoàng ngoïai ( töø Remote )<br /> 5. Daáu chæ ñònh khi gaén oáng kính<br /> 6. Nôi gaén daây ñeo maùy .<br /> 7. Naép che vuøng keát noái<br /> 8. Noái coång USB .<br /> 9. Coâng taéc ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh .<br /> 10. Noái adapter EH-5 AC ( mua rieâng ) ñeå duøng ñieän DC .<br /> 11. Noái keát chuyeån tín hieäu video .<br /> 12. Nôi caém daây Remote .<br /> 13. Choïn cheá ñoä laáy neùt .<br /> 14. Nuùt thaùo OK .<br /> 15. Voøng tieáp xuùc oáng kính .<br /> 16. Göông phaûn chieáu .<br /> 17. Nuùt xem tröôùc chieàu saâu aûnh<br /> 18. Tay naém ( grip ).<br /> 19. Dóa phuï chænh chöùc naêng .<br /> 20. Nuùt choïn caùc cheá ñoä gaøi ñaët .<br /> 21. Nôi gaén daây ñeo maùy.<br /> 22. Ñeøn chieáu saùng hoå trôï AF / Ñeøn baùo chuïp self-time / Ñeøn giaõm maét ñoû .<br /> 23. Nuùt chuïp.<br /> 24. Coâng taéc nguoàn / Coâng taéc chieáu saùng maøn hình .<br /> 25. Nuùt ñaët buø tröø thôøi chuïp / Nuùt ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh .<br /> 1<br /> <br /> 26. Nuùt choïn cheá ñoä chuïp : Qua hình töøng khung / Qua hình lieân tuïc ./ Chuïp Selftime / Chuïp baèng Remote .<br /> 27. Nuùt AF / Nuùt ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh .<br /> 28. Maøn hình theo doûi caùc chöùc naêng gaøi ñaët .<br /> 29. Naép che Chaân ñeá ñeøn Flash<br /> 30. Chaân ñeá ñeøn Flash .<br /> 31. Daáu baùo vuøng khôûi ñieåm tieâu cöï .<br /> 32. Dóa choïn cheá ñoä .<br /> 33. Choïn cheá ñoä ño saùng . / Nuùt ñònh daïng card .<br /> <br /> 1. Khung ngaém.<br /> 2. Mieáng ñeäm phuû quanh khung ngaém<br /> 3. Ñieàu chænh ñoä caän cuûa maét ngöôøi söû duïng .<br /> 4. Nuùt khoùa AE / AF .<br /> 5. Naép che khung ngaém DK-5 .<br /> 6. Dóa ñieàu khieån chính .<br /> 7. Naép che hoäc chöùa card .<br /> 8. Khoaù focus ñaõ choïn .<br /> 9. Ñeøn baùo xaùc nhaän card .<br /> 10. Nuùt OK .<br /> 11 &12 : Naép hoäc chöùa pin vaø choát gaøi<br /> 13 . Heä thoáng ñieàu chænh baèng nuùt nhaán .<br /> 14. Nôi gaén chaân maùy.<br /> 15. Nuùt ñaët quality /size hình / Nuùt phoùng to hình khi xem laïi .<br /> 16. Nuùt ñaët ISO / Nuùt thu nhoû hình khi xem laïi ( nhieàu hình ) .<br /> 17. Nuùt choïn White balance [ caân baèng traéng ]./ Nuùt hieän baùo thoâng tin trôï giuùp<br /> ./ Baûo veä hình khoâng bò xoùa .<br /> 18. Nuùt môû MENU .<br /> 2<br /> <br /> 19. Nuùt phaùt laïi hình .<br /> 20. Maøn hình .<br /> 21. Nuùt xoùa hình ./ Nuùt ñònh daïng card<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> : View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / move cursor<br /> up :chuyeån con troû leân ñeå choïn chöùc naêng trong hoäp menu .<br /> View next photo : xem hình keá tieáp / Display sub menu : hieän<br /> danh muïc phuï / Make selection : choïn gaøi ñaët .<br /> View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / move cursor<br /> down :chuyeån con troû xuống ñeå choïn chöùc naêng trong hoäp menu .<br /> View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / Return to<br /> previos menu : trôû laïi menu tröôùc / Cancel : Xoùa .<br /> <br /> 1. Vuøng baùo toác ñoä / buø tröø & buø tröø Flash / ISO / trò soá WB hay nhieät ñoä maøu /<br /> Soá laàn ghi hình khi chuïp BKT/<br /> 2. Vuøng hieän soá ISO / Hieän baùo ISO Auto .<br /> 3. Baùo naêng löôïng pin<br /> 4. Baùo ñoàng boä Flash<br /> 5. Chaát löôïng hình .<br /> 6. Kích côû hình<br /> 3<br /> <br /> 7. Cheá ñoä WB.<br /> 8. Baùo soá löôïng hình / Soá löôïng hình chôø ghi vaøo card / Baùo khi keát noái vi tính<br /> / Baùo khi duøng Preset WB.<br /> 9. “K “ baùo khi soá löôïng hgi hình leân ñeán treân 1000 kieåu Vuøng neùt / cheá ñoä AF<br /> trong vuøng choïn .<br /> 10. Caùc cheá ñoä chuïp./ Baùo Self-time / ñieàu khieån Remote.<br /> 11. Baùo khaåu ñoä / Taêng giaõm buø tröø / Baùo noái keát vi tính<br /> <br /> 12. Baùo buø tröø thôøi chuïp<br /> 13. Baùo buø tröø Flash<br /> 14. Cheá ñoä chuïp Program Linh hoaït<br /> 15. Baùo vuøng laáy neùt / Vuøng laáy neùt AF<br /> 16. Cheá ñoä AF.<br /> 17. Baùo möùc theå hieän BKT .<br /> 18. Cheá ñoä ño saùng .Chuïp buø tröø vaø buø tröø WB.<br /> 19. Baùo chuïp gheùp<br /> 20. Baùo chuïp Traéng Ñen<br /> 21. Baùo aâm thanh<br /> 22. Baùo khoâng ñaët thôøi gian<br /> 23. Baùo ñang choïn cheá ñoä BKT .<br /> <br /> 4<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản