intTypePromotion=1

Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu

Chia sẻ: Phượng Cửu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
91
lượt xem
10
download

Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Thương mại điện tử là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế một cách kinh tế nhất, hiệu quả nhất. Vì thế mạnh của Thương mại điện tử so với thương mại truyền thống là không biên giới, tốc độ. Vậy doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu muốn tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế cần làm gì để tận dụng thế mạnh của Thương mại điện tử cho doanh nghiệp để có thể ngồi ở Việt Nam và tiếp cận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu

  1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I I N T V.E.C a ch : 82-84 Calmette, P.202, Qu n 1, Tp.HCM Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063 Email: info@vecvn.com www.vecvn.com, www.vnmarketplace.net, www.toiyeudulich.com S TAY KI N TH C THƯƠNG M I I N T DOANH NGHI P S N XU T HÀNG XU T KH U T N D NG THƯƠNG M I I N T TĂNG DOANH S Biên so n b i: Công ty TM T V.E.C www.vecvn.com M CL C L i ng Ph n 1: Hi n di n trên m ng 1.1. Website 1.2. e-catalogue Ph n 2: T gi i thi u mình 2.1. Email marketing 2.2. Gi i thi u mình và tìm i tác trên các Sàn giao d ch qu c t 2.3. Trao i link 2.4. Qu ng cáo trên m ng 2.5. Các cách khác Ph n 3: Khách hàng t tìm n 2.1. Li t kê trên B tìm ki m 2.2. Li t kê trên Danh b website S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh s Biên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 1
  2. L I NG i v i doanh nghi p s n xu t hàng hóa xu t kh u, Thương m i i n t là công c h u hi u giúp doanh nghi p vươn ra th trư ng qu c t m t cách kinh t nh t, hi u qu nh t. Vì th m nh c a Thương m i i n t so v i thương m i truy n th ng là không biên gi i, t c . V y, doanh nghi p s n xu t hàng hóa xu t kh u mu n tìm ki m m r ng th trư ng qu c t c n làm gì t n d ng th m nh c a Thương m i i n t cho doanh nghi p có th ng i Vi t Nam và ti p c n khách hàng ti m năng trên toàn th gi i? Quy n sách này cho quý c gi câu tr l i câu h i trên. Quy n sách i n t (e-book) này do Chuyên viên Thương m i i n t c a Công ty Thương m i i n t V.E.C (www.vecvn.com) biên so n, nh m ph c v nhu c u r t cao c a ông o doanh nhân quan tâm n vi c t n d ng Thương m i i n t m r ng th trư ng qu c t . Quý c gi có th chia s ki n th c trong quy n sách này v i b t kỳ nh ng ai quan tâm. Trân tr ng, V.E.C Co., Ltd. www.vecvn.com PH N 1: HI N DI N TRÊN M NG Mu n t n d ng Thương m i i n t tìm ki m khách hàng qu c t , doanh nghi p nh t thi t ph i có m t s hi n di n trên m ng, có th xem là show-room trên m ng, nh ng ai quan tâm n doanh nghi p và hàng hóa u có th d dàng truy c p y thông tin. 1.1. WEBSITE Doanh nghi p r t nên có website c a mình. Trong th i i thông tin hi n nay, m t doanh nghi p mu n làm ăn v i khách hàng qu c t mà không có website thì ch c ch n không t o ư c n tư ng v tính chuyên nghi p, quy mô... v i khách hàng ti m năng. N u khách hàng ti m năng nh ng qu c gia xa xôi mu n tìm hi u thông tin v doanh nghi p, v s n ph m c a doanh nghi p, mà doanh nghi p không có website trưng bày nh ng thông tin ó m t cách y nh t, thì khách hàng ti m năng này ph i làm sao tìm hi u? Quý c gi n u mu n hi u rõ v website, xây d ng như th nào, doanh nghi p c n làm gì chu n b cho vi c xây d ng website... xin vui lòng download quy n sách i n t v tài Website này t i www.vecvn.com. 1.2. E-CATALOGUE N u doanh nghi p không mu n xây d ng website vì có quá ít thông tin mu n trưng bày, doanh nghi p còn m t kh năng hi n di n trên m ng, ó là xây d ng m t catalogue i n t (e- catalogue) trên m t sàn giao d ch qu c t nào ó. N u doanh nghi p ã có website nhưng website không ư c marketing t t, ít ngư i vào xem, thì gi i pháp e-catalogue này cũng r t h u d ng cho doanh nghi p. S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh s Biên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 2
  3. www.vnmarketplace.net là m t sàn giao d ch chuyên gi i thi u, trưng bày hàng hóa xu t kh u Vi t Nam ra th gi i, do công ty Thương m i i n t V.E.C (www.vecvn.com) xây d ng. Quý doanh nghi p có th ăng ký xây d ng m t e-catalogue trên www.vnmarketplace.net v i các quy n l i sau: - tên mi n www.vnmarketplace.net/tendoanhnghiep - email tendoanhnghiep@vnmarketplace.net - trưng bày t 01 n hàng trăm món hàng - ư c hư ng lư ng khách (là doanh nhân Vi t Nam và qu c t ) s n có c a website này - ch c năng liên l c gi a ngư i mua và ngư i bán - ... Bên dư i là m t vài e-catalogue hi n có trên www.vnmarketplace.net quý c gi tham kh o: - www.minhlong.vnmarketplace.net - www.vnmarketplace.net/ec/minhhai/ - www.vnmarketplace.net/sg/ Chi phí có ư c m t e-catalogue như th ph thu c vào s lư ng m t hàng trưng bày, dao ng t trên dư i m t tri u ng phí xây d ng và duy trì m i năm. PH N 2: T GI I THI U MÌNH Sau khi doanh nghi p ã hi n di n trên m ng, vi c ph i làm k ti p và làm thư ng xuyên là t gi i thi u mình v i các i tư ng khách hàng m i nơi trên th gi i. 2.1 EMAIL MARKETING Vi c ph bi n nh t là g i email mang thông i p mu n gi i thi u. Tuy nhiên, câu h i t ra là doanh nghi p làm sao bi t ph i g i n a ch email nào? Danh nghi p nên b ng nhi u cách ph i tìm ư c a ch email c a nh ng i tư ng khách hàng, có th tìm b ng cách tìm ki m thu nh t t ng email thông qua các b tìm ki m như www.google.com, www.yahoo.com, hay các danh b website, v.v... Song cách này th c s m t r t nhi u th i gian, và không mang l i hi u qu , vì thông thư ng ngư i bán thư ng cho a ch email c a mình “tho i mái” trên Internet, song, ngư i mua l i r t dè d t khi cho a ch email ph bi n trên Internet vì s b nh n thư rác (spam). V.E.C có cung c p danh sách nh ng nhà nh p kh u các ngành ngh theo yêu c u c a ngư i mua. Quý c gi có th download nh ng danh sách m u (mi n phí) t i www.vnmarketplace.net ho c www.vecvn.com. Nh ng danh sách m u này ch cung c p m t s lư ng gi i h n các nhà nh p kh u, doanh nghi p c n mua s lư ng nhi u hơn vui lòng liên h V.E.C theo a ch u quy n sách này. Vi c g i email này còn kèm theo m t vài y u t quan tr ng như: thi t k email cho chuyên nghi p, súc tích, h p d n; không g i email thư ng xuyên vì s gây b c mình cho ngư i nh n; cho ngư i nh n quy n t ch i nh n... V.E.C có th tư v n, thi t k email g i i, g i, cung c p danh sách email... cho doanh nghi p có nhu c u. S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh s Biên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 3
  4. 2.2. GI I THI U MÌNH VÀ TÌM I TÁC TRÊN CÁC SÀN GIAO D CH QU C T Trên th gi i hi n nay có r t nhi u sàn giao d ch qu c t , tương t như www.vnmarketplace.net nói trên. Quý doanh nghi p nên tham gia gi i thi u mình và ch ng liên h v i ngư i ang tìm mua nh ng m t hàng mà doanh nghi p ang mu n bán. làm vi c này, òi h i doanh nghi p ph i bi t kha khá ti ng Anh có th s d ng nh ng công c gi i thi u thông tin, liên l c v i ngư i mua... c a các website này. Trong khuôn kh quy n e-book này, chúng tôi không gi i thi u c n k cách th c gi i thi u thông tin, liên l c v i ngư i mua... Quý c gi nào c n h tr , vui lòng liên l c và n văn phòng V.E.C, chúng tôi s t n tình ch d n và cung c p thêm tài li u chi ti t. Dư i ây là m t s a ch website c a các sàn giao d ch n i ti ng: - www.alibaba.com - www.ec21.com - www.ecplaza.net - www.asiatrade.com - www.asiannet.com - www.indiamart.com Vi c làm này c n ư c th c hi n thư ng xuyên. 2.3. TRAO I LINK nhi u ngư i bi t n mình ( a ch website c a mình) hơn, doanh nghi p c n ph i tham gia trao i link (liên k t web) v i các website khác, t c là “anh gi i thi u tôi, tôi gi i thi u anh”. làm vi c này, doanh nghi p c n có ngư i thư ng xuyên tìm ki m các website ngang t m (n u website kia quá n i ti ng hơn website c a doanh nghi p thì h s t ch i trao i link, ho c doanh nghi p ph i tr ti n ư c li t kê trên website kia), ngh trao i link. Lưu ý: nên tìm nh ng website có i tư ng ngư i xem trùng v i i tư ng khách hàng c a doanh nghi p tăng hi u qu . 2.4. QU NG CÁO TRÊN M NG Doanh nghi p có th ph i u tư ti n b c ư c t banner (thư ng là nh ng hình ch nh t có hình nh b t m t, ư c t hai c t d c theo trang web, xem www.vnmarketplace.net) trên các website ông ngư i xem, thu hút s chú ý c a h , khi h click vào banner c a doanh nghi p, h s ư c d n n website c a doanh nghi p, ho c m t m u thông tin qu ng cáo c a doanh nghi p. 2.5. CÁC CÁCH KHÁC Doanh nghi p có th ăng rao v t trên các website cho phép ăng rao v t, có th t i ưu hóa website c a mình ư c li t kê Top 10 trong k t qu tìm ki m c a các b tìm ki m (Google, Yahoo!...) v i t khóa (keyword) ch n trư c. Ví d : doanh nghi p s n xu t cà phê xu t kh u ch n t khóa là instant coffee khi ai ó gõ t này vào Google/Yahoo thì website c a doanh nghi p s ư c li t kê trong 10 k t qu u tiên ư c tìm th y. Nh ng cách như th , doanh nghi p thư ng không có kh năng t th c hi n, mà ph i nh m t ơn v chuyên v marketing qua m ng th c hi n. V.E.C có th giúp ho c tư v n cho doanh nghi p th c hi n hi u qu nh ng vi c nói trên. S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh s Biên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 4
  5. PH N 3: KHÁCH HÀNG T TÌM N Doanh nghi p ch u khó t gi i thi u mình v i các i tư ng khách hàng, tuy nhiên, v n có cách cho nh ng ai quan tâm có th t tìm th y website c a doanh nghi p. 3.1 LI T KÊ TRÊN B TÌM KI M ây chính là ph n ã nói trong m c 2.5. trên. Ví d : khi b n gõ t Thương m i i n t vào ph n tìm ki m c a www.google.com, b n s th y k t qu tr v có kho ng hơn 150.000 trang web liên quan n c m t này. Nhưng thông thư ng b n s không th có kiên nh n và th i gian xem h t 100 k t qu u tiên, do ó, website c a b n ư c li t kê trong 10 hay 20 k t qu u tiên là vi c r t quan tr ng. N u doanh nghi p mu n ư c như th , vui lòng liên h V.E.C chúng tôi nghiên c u h tr . 3.2. LI T KÊ TRÊN DANH B WEBSITE Ngoài các b tìm ki m thì ngư i tìm thông tin còn hay dùng các danh b website như www.dmoz.org, www.google.com, www.websitevietnam.net... tìm ki m các website có nh ng n i dung h quan tâm. Do ó, doanh nghi p nên thư ng xuyên ăng ký a ch website c a mình v i th t nhi u danh b website này. N u quý c gi chưa bi t cách làm, có th liên l c và ghé qua văn phòng V.E.C ư c tư v n và cung c p tài li u hư ng d n mi n phí. GI I THI U V.E.C V.E.C là công ty chuyên nghi p v Thương m i i n t và e-marketing v i s m nh mang l i nh ng gi i pháp Thương m i i n t và e-marketing hi u qu nh t cho DNVN, c bi t là DN v a và nh t n d ng e-marketing xúc ti n xu t kh u và các DN s n xu t, d ch v trong nư c t n d ng m ng Internet marketing, tương tác v i ngư i tiêu dùng Vi t Nam. Trân tr ng c m ơn b n ã c quy n S tay Ki n th c Thương m i i n t này! R t hân h nh ư c nh n s óng góp ý ki n c a các b n cũng như gi i áp m i th c m c c a các b n v lĩnh v c này! V.E.C Tháng 01 năm 2005. Ghi chú: b n có quy n s d ng l i thông tin trong quy n e-book này v i i u ki n ghi rõ ngu n “Công ty V.E.C, www.vecvn.com” S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh s Biên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2