intTypePromotion=3

Thư viện Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là việc quảng cáo, bán hàng, phân phối sản phẩm và dịch vụ được mua bán và thanh toán trên môi trường mạng Internet. Thương mại điện tử ra đời làm cho mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi đáng kể và đang trở thành xu thế mới, tất yếu thay thế dần phương thức kinh doanh truyền thống bởi những ưu điểm nổi bật như không phụ thuộc không gian và thời gian, tiết kiệm chi phí. Các mô hình kinh doanh điện tử phổ biến hiện nay bao gồm: B2B, B2C, B2G, C2C và G2C. Tham khảo nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình và kinh nghiệm về Thương mại điện tử giúp các bạn cũng cố kiến thức cần thiết để xây dựng một mô hình kinh doanh trực tuyến thành công.
Hiển thị 1-10 trên 602 kết quả
 • After studying this chapter you will be able to understand: PHP comparison operators, PHP conditional statements, PHP - The if...else statement, the PHP switch statement, the PHP while loop, the PHP foreach loop,...

  ppt75p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • Lecture E-Commerce - Chapter 29: PHP (part I). After studying this chapter you will be able to understand: What is PHP? What is a PHP file? What can PHP do? Why PHP? What do i need? Set up PHP on your own PC? Basic PHP syntax, PHP case sensitivity,...

  ppt66p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • In this chapter students will be able to: JS variables, JS data types, JS functions, JS events, JS objects, JS strings, JS numbers, javascript operators, javascript math object, javascript dates, javascript booleans, javascript comparison and logical operators, javascript if...else statements, javascript loop statements ( for, while, do/while), javascript best practices.

  ppt61p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • In this chapter students will be able to: Introduction, javascript where to, javascript output, javascript syntax, javascript statements, javascript comments, javascript variables, javascript data type.

  ppt52p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • In this chapter students will be able to: Creating the application, exploring the application folders, adding styles and a consistent look (layout), adding a controller, adding views for displaying the application.

  ppt50p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • Lecture E-Commerce - Chapter 25: ASP.NET MVC. In this chapter students will be able to: Introduction, MVC application, MVC folders, MVC layout, MVC controllers, MVC views, MVC database, MVC models.

  ppt90p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • Lecture E-Commerce - Chapter 24: ASP.NET (part III). In this chapter students will be able to: Webpages databases, webpages helpers, webpages webgrid, webpages charts, webpages email, webpages PHP, webpages publish, introduction to SQL.

  ppt68p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • In this chapter students will be able to: Webpages databases, webpages helpers, webpages webgrid, webpages charts, webpages email, webpages PHP, webpages publish, introduction to SQL.

  ppt55p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Webpages introduction, webpages razor, webpages layout, webpages folders, webpages global, webpages forms, webpages objects, webpages files, webpages databases, webpages helpers, webpages webgrid, webpages charts, webpages email, webpages PHP, webpages publish.

  ppt63p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 • In this chapter, the following content will be discussed: JS Strings, JS numbers, javascript operators, javascript math object, javascript dates, javascript booleans, javascript comparison and logical operators, javascript if...else statements, javascript loop statements ( for, while, do/while), javascript best practices.

  ppt80p  nanhankhuoctai2 25-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản