intTypePromotion=1

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 3

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
43
lượt xem
4
download

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 3: Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Nội dung chính trong chuyên đề gồm: Virus máy tính và cách phòng chống, bảo vệ dữ liệu máy tính, an ninh mạng, bảo mật thông tin trên mạng. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 3

BDNDlVU<br /> . . .<br /> <br /> <br /> A<br /> <br /> :;::..<br /> <br /> CHUYEN DE III<br /> <br /> <br /> DAM BAo AN TOA.N,AN NINH THONG TIN<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> TAp TAl LIEU GIANG DA Y<br /> .<br /> <br /> DAND eRO L(Jp BOI DUONG<br /> <br /> KIEN TRtre vA KY NANG eONG NGH~ THONG TIN<br /> <br /> <br /> l£~ r N BQ, eONG eHtre XA<br /> ~~<br /> <br /> ~<br /> <br /> (<br /> <br /> ~\<br /> <br /> (Ba1tJ1<br /> <br /> ~. ~<br /> <br /> KHU vve DONG BANG<br /> <br /> <br /> .<br /> <br /> ..~" ..,\:/)~<br /> ,<br /> <br /> t ,"<br /> <br /> ".<br /> <br /> ~o Quyit c1jnh s6: 11-1 IQB-BNV ngily 30 thang '5 nam<br /> ciia BQ tTU'Ong BQ 1VQi vp)<br /> <br /> Hit Noi - 2012<br /> •<br /> .......<br /> <br /> <br /> 2012<br /> <br /> 1.<br /> <br /> DE MVC 1: Virus may tinh va cach phong ch&ng.<br /> <br /> Sau khi hoan thanh nQi dung nay, ngrro; sir d\lng nim drrQ'c:<br /> • Khai ni~m v~ virus may tinh.<br /> • Lich su phat trien clla virus may tfnh.<br /> • Cach phan 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2