Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 3

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

78
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 3: Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Chuyên đề này cung cấp các kiến thức về: Virus máy tính và cách phòng chống, bảo vệ dữ liệu máy tính, an ninh mạng, bảo mật thông tin trên mạng. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 3

BONOlVU<br /> . . .<br /> <br /> <br /> CHUYEN DE III<br /> <br /> .DAM BAo AN TOAN, AN NINH THONG TIN<br /> TAp TAl LIEU GIANG DAY<br /> •<br /> •<br /> •<br /> , DANH eHO<br /> <br /> LOP DOl DUONG<br /> <br /> KY NANG eONG NGH~ THONG TIN<br /> DO, eONG eHUe XA KHU vve MIEN NUl, TRUNG DU<br /> <br /> KIEN THUe VA<br /> eHO<br /> <br /> '<br /> <br /> N Q I<br /> <br /> ~~<br /> (Ba<br /> -'<br /> <br /> '..; '.;'~ ·~<br /> <br /> ""<br /> <br /> __<br /> <br /> ,j<br /> ~1·<br /> ~;-<br /> <br /> ,<br /> <br /> A<br /> <br /> VA ~UNGDANToe<br /> <br /> Quyet djnh<br /> <br /> so:4r-/<br /> <br /> IQD-BNV ngiJy<br /> "<br /> ella B"" (l--Wong B""N""· IT{l)<br /> f)<br /> Q Ql<br /> ?<br /> <br /> "<br /> <br /> L<br /> <br /> L<br /> L<br /> I<br /> <br /> ~<br /> <br /> i<br /> <br /> l<br /> <br /> l<br /> <br /> <br /> Hit Noi - 2012<br /> <br /> •<br /> <br /> _<br /> <br /> 30 thang ; nam<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 1. DE MVC 1: Virus may tlnh va cach phong chang.<br /> <br /> Sau khi hoan thanh nQi dung nay, ngrrOi Stf dl}ng n~m dU'Q'c:<br /> <br /> • Khai ni~m v€ virus may tinh.<br /> • Lich sir phat tri~n cua virus may tinh.<br /> • Cach phan IOl;li virus may tiOO.<br /> • Phuong thuc hOl;lt dng .com, .exe, .bat, .pif, .sys, vv...Khi chl;ly<br /> <br /> m(>t file chuang trinh da bi nhi~m virus cling la hIc virus duQ'c kich hOl;lt va ti~p tlJC tim<br /> cac files chuang trinh khac trong may tinh d~ lay vao. ThtJc t~ cac IOl;li virus lay file<br /> ngay nay cling hfru nhu khong con xUfrt hi~n va lay Ian r(>ng nfra. Khi may tinh bi<br /> nhi~m virus lay file, t6t nhfrt nguai su dt,mg nen su dt,mg phfrn m~m di~t virus m6i nhfrt<br /> d~ quet toan b(> 6 cling cua minh va lien h~ v6i nha cung cfrp phfrn m~m di~t virus d~<br /> <br /> duQ'c tu vfrn, h6 trQ'.<br /> <br /> 1.3.2. Virus boot.<br /> Ngay nay, hfru nhu khong con thfry virus boot tren cac may tinh, vi virus boot co<br /> t6c d(> lay Ian rfrt ch~m va khong con phil hqp v6'i thai dl;li cua internet. Tuy nhien,<br /> virus boot v~n la m(>t phfrn trong lich su virus may tinh.<br /> Khi may tinh duQ'c khai d(>ng, mN dOl;ln chuang trinh nha trong 6 ilia khai d(>ng<br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2