intTypePromotion=1

Tài liệu học 3DS Max cơ bản

Chia sẻ: Pham Hoang Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

2
1.576
lượt xem
559
download

Tài liệu học 3DS Max cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3D MAX là một phần mềm đồ họa vi tính ba chiều, rất hữu ích với các bạn học thiết kế đồ họa. Với những kiến thức cơ bản sau đây, hy vọng sẽ giúp được các bạn nắm vững được các kiến thức cơ bản, phục vụ tốt quá trình học của mình. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu học 3DS Max cơ bản

 1. ! ! % &( " #$ ' ) *( $+ ! ,- ! ! &, ' 0 % &( " ./ " & - 1* ' ! '2 3 4 5' , ) * ( 7 8 9 : $ " 6 $+ 5 4 ( (9 7$ ' 5 ; ! < +7! = ! > 2 ?' ! %; ' ( $" & : (9 S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 2. @ !0 + ( + 9 1 0"A B&C ! "# $% & '( )' * + , %-. /0 1)' %2 - D& " + , EF ( ,( 3.4 5 6 .$ 5 1( % 2 $, 3 %2 7 ) 8 4 5 % 9( % $ ! %2 7 ) 8 :7; - %8 ! "# &< % = %6 ; > + ? @A % B( C )' ? @D% B( C & "+ ' EF ' %# ;6 E 3 ; % &< / % ;F > + ? @A % G% C )' ? @D% G% C G ( ' 8' ) 2 3 H! ; 1 6 3 ; 3 ! 4 )' ; 6 # 2 4 H $* H 9( 1 G ( I J +' 8' ) 2! 3 H! ; 1 6 3 3 4 F ; S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 3. 1 ! +0 ' " + 'J KL ! MN "O " $" I JK + (L( 9 9 ;) ' 9 / 1 M 0 5 (( - -$ "( M ( %+ N H /1 E % + H = (O / 1 BP PP + Q E R+ 1 0 S P ! 58 " Q H ! ' R ' "8 ! LS %+ T D %+ K G ;H + O T U B( V% %+ ' $Q 3 W (+ 3 %X / 1 DP3 P+ ); 4 /1 BR + 8; 3 /1 %B + 1)' Y * ) ! 09 E% + 1 %Y Z +1 ' [( + \& $ ' ] (P + ' ^ !0 %3 0 ( M !9:O " "( " 0 S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 4. _ 0 +3 ' $ # _ R (+ 0 9 _ % ;% R+ 0 % $ Ánh sáng Studio Ánh sáng studio là lo i ánh sáng gi l p ánh èn chi u trong các trung tâm studio (ch p nh và video). R t có l i t o ra nh ng i m sáng n t ng trên hình. T t nhiên là b n cài Vray r i nhé . 1. B n vào Cutomize > unit setup và thi t l p giá tr s o là milimeters trong ô Metric , sau ó kích nút Sphere , trên khung nhìn Front v 3 trái c u . 2. Trên khung nhìn Front v m t cylinder , sau ó chuy n qua Modify ch n l nh Bend và MeshSmooth Tham s Modify c a Cylinder , bend và meshsmooth nh hình d i S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 5. 3. Nào, bây giwof b n t o m t camera lo i Target và t chi u chi u nh hình d i. Trong khung nhìn Perspective b n kích ph i chu t vào ch Perspective ch n View > Camera 01 và Show Safe Frame S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 6. 4. Áp v t li u cho trái banh en và nh tham s sau : 5. Nh n F10 m b ng thi t l p Vray , và thi t l p theo các tham s sau: Trích: - output size là 480*360px - global switches: T t nút default lights - image sampler to adaptive QMC - antialising filter "mitchell-netravali" - indirect illumination "ON" - Secondary bounces multiplier to 0.8 - Irradiance map settings: - "low" preset - hsph subdivs = 20 - environment: - skylight pure white color, 1.0 multiplier - reflection/refraction pure black, 1.0 multiplier - system: - render region division 50*50 px - frame stamp: delete all except rendertime part. Render b n s có k t qu sau: S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 7. 6. Nào, bây gi chúng ta t 2 t m chi u sáng Vray light . Ch n Vray light và t o ra 2 t m chi u sáng v i kích th c là : - T m trái: 400*350 mm with tham s 3.5 multiplier - T m ph i 360*500mm v i tham s 5.5 multiplier. t chúng nh hình S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 8. 7. Render b n có k t qu B n có th i u ch nh t l sáng gi a 2 t m sáng thông qua tham s Multiflier v i các t l sau: left=3.5 and right=5.5 left=2 and right=7 B n có v i t l 2/7 : ó là ánh sáng Studio trong 3dsmax b n có th hi u nh v y S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 9. 1! 2 ' ( T ' = U 2 8; !' ` Da Z )b MK > :T 2 c ^ % 4de A) 6 A ( 8 S !(( ? [ I E . IBI] % H ) $ H( )? T ! + f Kf Kh g g i U +hj i +hW i + h E ) (O H $ ! 5 k lE % A +lk lE %A J 0 V; l m (? n 8( H & o V; A ) 6 A(. ) H ' ' 6 02 nE ) (O Hk ) ' ' / ] fA 4 9(' $ 6 % ) p qr s] ^ ! 6 ; m S !(( ? [ I ] ) 4 H& o V; S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 10. t A4 # ( % (T H =/e A) 6 P8 . S !(( ? [ I E IBk E; %% % H E; % )? 6 02 B ; 4 *%? 6 uE ) (O H ) 6D% )? ) 6D% UE ) E; %5 k8 ( ? v $ ! ; m S !(( ? [ Iw )? 4 Hlx B l UE ) (O Hk l E % A +lk lE %AJ 0 V;l U m (? 4H & o @` % KC UE ) H I %2 H y b ( ? 02 ( O UE ) (O Hk B U m (? D> 09 H( lB A% P% A; x lk Xf ( g 'l P + P B% l% 8 ( ? %k ) c pKr H( ; zA4 # ( 9$ ; {; ( ? 02 % ] ^ ! 6 ; m S !(( ? [ I ] ) 4 H& o gE ) cl JK x M l ) 4H ; S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 11. ]7 - ; % | d e @) ' 0 4 02 )} 9 6~ C ~ A) 6 P 8 S !(( ? [ I E . IBIB % ) $ %# )? B Q o b) 6D% 6 02 >E$3 c ^ % e A) 6 P. % H ) $ H( )? :Q o *%? / ( 3 !( hE ) H l% W ;l E ) H 0 K> @ g e 5 C UE ) p[ P P V ;r m (? [ I [ "# &[ k8 ( ? W kV ) B( % g k ) p qr nq V ^ *%? 6 02 E ) H A k[ ; %% A 49(' $ %# v z g $ = 0O nk ) p qr S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 12. f] ^ ! 6 ; @A% 0 9( ;' o $ & 0 % H 4e &=O 8 E? 6 9 ; e / ' %' %8 0 -. Q )' e % .Qe % Qe % 0 9(; 0 y 6 H 4e & • $)' '€ Q: • H 0C s W{; . T c ^ 4e & ; H 1 ! A R ! ; ' '! ! D I W 9 ' 1V ! ]6 -. 6 >G 3 6 =b & )$ 9 ] 5 O% ; H• b Q 4 )4 ;0‚ ' #^6 >G ƒ ?" 6 ^ % ! $. ; 2 Q - 4 )4 4 e % 8 & 6 c 8 8. D 8 z „ 8; 6 5 4 )4 O :5 .{; 0 70 ; ^ ! 6 $+ ` Da Z )b MK >A ) 6 A (0 {; % H 6 08 )• @4 0 e ' #^6 >G 6{6; (T & ^>GC hm (? D K z ")4 e O@0 ! C nE ) H H6 08 )• . …M P ; ' $ + f = y 9; 6 Y s ]7 - { ; ;8D zK @0 ^ ! 6 $C W e0 ;0 ^ % 6 ! Q 6 $ S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 13. " " hB G MK 8( ;e ;( @ %C + B& " + ;e ;( # 2@ ? d H # % ) OC ; ;" # † & eO A ; *%? / ; ? d 6 ! H *%? $ * 6 O ! ?K = @$ ) 5K 0 5 ; *%? C D&F ;e ;( y .' ) $* @$ ) 0 K '' 6% " )? C ; ' X! 1 U " * + Z U " ! 5 5Y ' ;e ;( ) ! & o ( 3 !( = 0‚ ' # ; @ C. ; ' #e ;@ % C ; ' X! ! 1 U" , 5 5 ! * +! Y " 0K ;e ; T & o b 0O M P ; 6 4 0O H V% %% + I + 2 y/$ )? @ %* $ ; % H %H / e;. ! & 0b ' $D ` 4 6D` C [H ? + ' 9 \" "' 2 ! ( 8 ] + 9 !5 ^ ` Da Z )b MK A% ) 6 A( { .; % HA ( % . H ] K H B( % . ; B( % g ‡A (% g ]K b g 02 >` E% a B ( a% E % H 6 %Y 0 e h9 5 m (? ˆ d - hE ) H E% a E % a% A E % H % 6 n` 0O M @ 6 0 KC A6 4 0O H )[V % % E ) H c pV % r8 ( ? W . B( % g ) p qr f A6 4 0O H[ E % %. ) H V S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 14. sA4 # ( ) H p~r b 0O [ V E % % Uk V E % U kE ) p qr t A6 4 0O HV V% %E ) H p[ ( r 8 ( ? W. . E% g ) p qr c ;E % { ! d E% g uE ) H (O ) 6 V%( . (? E 8 09 E % z m (? ~ ) % y H / % " "' 5 8 + A !4 T +U " ! %6!4 ` E% a B % V% a (% A % H 8 % )? 3;•@ '. ' ) T dC > A 4 #. ( E% a B (a KW - 6 @0 3 ' #B M ; $! Qc *%? / C S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 15. hE ) H (O ) 6 A( )? ) 6 ; ` E% a E % a% A E % n ]8 H …M A6 4 … )[V % %. ) H pV ) % r %2 H%) 6 A( ) 8 % 5 fE ) 8 H I/ …[ E % % b %H … ;@ 4 T C E) H V +V H( & 2 A4 # ( ) H p~r b 0O [ V E % % Uk V E % UkE ) p qr s :‰ 0O ; H 2 ( ? %2 . 6 4 0O HV V% %E) H p[ ( r %2 H% ) 6 A( ) H - @ KC - ; - Š E % t m (? ~ K "K % { ; H 4 8; ; H 60 (O 50 f u m (? E 09 E % g ]7 - { )? ; ; ) 6 V%( 8~ b < eO / 6 z 4 $ H ( 60 {; [ a ) V% M R ) p qr 4 0 { H ( %€ S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 16. C n b n v modeling c th ng i Theo mình bi t thì trong các trang di n àn c a VN ch a có các bài tut c b n h ng d n v Modeling ng i t! gót n cái chân tóc, nên mình s giúp ai quan tâm n vi c t o hình 3d c th ng i, hy v ng m i ng i b qua cho n u 1 s l"i l i di n t trong tut b l ng c ng. Theo b n thì modeling ng i hay modeling chi c xe h i cái nào khó h n ? M"i cái u có cái khó, vì khi modeling ng i b n ph i t o t!ng c b p c a các chi, còn trong vi c modeling xe h i b n ph i t o các chi ti t 1 cách chính xác, ví d nh các góc c nh, các ng rãnh,... cho khung xe. Còn trong vi c làm cho chuy n ng v t th , thì t o chuy n ng cho ng i là khó nh t vì b n ph i quan tâm n các c , chúng ph i c c # ng nh th nào cho phù h p, khó nh t là c m t, r i n các kh p x ng,...Còn xe h i thì kh e h n, b n ch t o chuy n ng cho bánh xe thôi. Có nhi u cách b n Modeling c th ng i, nh b n Tydieu có làm 1 tut v modeling u ng i, ó là 1 cách t o t! polygons, b n có th n n nhân v t t! 1 box nh ang n n t ng, hay b n dùng Nurbs,... Mình s h ng d n b n t o hình t! 1 box và d$a theo các Template(hình m u) ngh%a là b n v lên gi y 1 c th ng i(chính di n và ngang) sau ó d$a vào nó b n dùng box n n t! t! các polygon hay vertex. Vi c modeling ng i òi h i b n ph i kiên nh n, và t m t!ng c b p cho ra 1 k t qu & p.Th t s$ mà nói khi mình m i b t tay vào vi c Modeling ng i khi mình ch a n m v ng các công c trong Max nên t o hình r t v t v , làm i làm l i, ch nh t i ch nh lui, làm cái chân ng i xong nhìn l i gi ng cái chân ...gà , vì a s mình toàn mò m m các công c và d$a theo 1 s tut, mà 3D VN l i ko có bài nào h ng d n modeling ng i b'ng ti ng Vi t m i au, nh ng khi b n mò c(ng có cái hay, vì b n s nh lâu h n là vi c b n ng i h c thu c lý thuy t, các công c th m chí có cái mình ch)ng bao gi ng n. Nói s cho các b n bi t th thôi, mình khuyên b n là công vi c modeling ng i i v i ai m i b t u là r t v t v và t n nhi u th i gian, nh ng mình s c g ng vi t Tut sao cho b n d hi u nh t, v i i u ki n là b n ph i quy t tâm và theo dõi hình minh h a 1 cách t m t!ng Edges, vertexs, polygons vì nh th m i cho ra k t qu nh ý c. Hy v ng sau khi hoàn thành tut v ng i mình có th i gian h ng d n các b n modeling 1 chi c xe h i hoàn ch nh. Nói nhi u r i, chúng ta b t tay vào vi c thôi, mình s h ng d n b n t o Templates, Tydieu có h ng d n làm cái này t! 1 Box r i, nh ng mình s h ng d n b n làm cái Template b'ng cách khác, t! Plane. This is simply the best tutorial I have seen and I based on originally written by www.escultopintura.com in Brazin. ( T t h n nên ghi rõ ngu n g c c a tut mình ã d$a vào cái ã vì tut này mình có dùng Templates c a h ). Tut này mình d$a theo 1 tut c a Brazin , mình ã làm l i hoàn toàn hình minh h a sao cho b n d hi u nh t. - B n save as 2 hình này l i, ây là hình có th hi n các c rõ và chu*n nh t, !ng thu nh hình khi b n ã save as, hãy yên cho nó . Sau khi save as chúng, cho ch c, b n xem size c a nó có ph i là 600x650 không, sai 1 tí c(ng ko sao. S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 17. X+n tay áo lên, lon bia v i b ch khô bò bên c nh , xong ch a? chúng ta b t u. - !ng quên Reset Max. - vi c Modeling hi u qu chúng ta thi t l p thông s sao cho Templates c th hi n rõ trong Max, b n làm theo hình Costomize => Preferences, b n làm theo b c 1-2. sau ó OK. S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 18. S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 19. - B n ch n Creat => Geometry => Plane và v 1 hình t i c#a s, Front View sau ó thi t l p thông s cho Plane là Length=600 và Width=545. S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
 20. Sau ó nh n M g i ra b ng Material Editor, nh hình mô t b n ch n b t k- 1 hình c u nào c(ng c, sau ó m h p Maps ra => click None c a Diffuse Colour => click úp vào Bitmap => ch n hình chính di n => Open. S u t m: Weblog: Kienthanh@live.com http://kienthanh07.spaces.live.com.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2