intTypePromotion=1

Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự di truyền liên kết với giới tính

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
360
lượt xem
118
download

Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự di truyền liên kết với giới tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là câu hỏi trắc nghiệm và đáp án sinh học 12 về sự di truyền liên kết với giới tính giúp các bạn ôn tập môn sinh học 12.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự di truyền liên kết với giới tính

  1. S DI TRUY N LIÊN K T V I GI I TÍNH Hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính ñư c phát hi n ñ u tiên b i: Câu 1 Moocgan A) Menñen B) Coren và Bo C) Oatxơn và Cric D) A ðáp án H ên tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là hi n tư ng: Câu 2 Di truy n các tính tr ng gi i tính mà gen quy ñ nh chúng n m trên các NST A) thư ng Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy ñ nh chúng n m trên NST Y B) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy ñ nh chúng n m trên NST X C) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy ñ nh chúng n m trên NST gi i tính D) D ðáp án Mô t nào sau ñây là không ñúng v i hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính Câu 3 : Nhi u gen liên k t v i gi i tính ñư c xác minh là n m trên NST gi i tính X A) Hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là hi n tư ng di truy n c a các tính B) tr ng thư ng mà các gen ñã xác ñ nh chúng n m trên NST gi i tính Trên NST Y ña s các loài h u như không mang gen C) M t s NST gi i tính do các gen n m trên các NST thư ng chi ph i s di D) truy n c a chúng ñư c g i là di truy n liên k t v i gi i tính D ðáp án Trong trư ng h p di truy n liên k t v i gi i tính, gen n m trên các NST gi i Câu 4 tính X, k t qu c a phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau do: Có s thay ñ i quá trình làm b , làm m trong quá trình lai A) Do s khác bi t trong c p NST gi i tính cơ th b và m nên b m không B) ñóng vai trò như nhau trong quá trình di truy n các tính tr ng Do có hi n tư ng di truy n chéo, cơ th XX s ch truy n gen cho con XY th C) h sau Do có hi n tư ng di truy n th ng, cơ th XY s ch truy n gen cho con XY D) th h sau B ðáp án ð c ñi m nào dư i ñây không ph i là ñ c ñi m di truy n c a gen l n quy ñ nh Câu 5 tính tr ng thư ng n m trên NST gi i tính X: Tính tr ng có xu hư ng d bi u hi n cơ th mang c p NST gi i tính XX A) Có hi n di truy n chéo B) T l phân tính c a tính tr ng bi u hi n không gi ng nhau hai gi i C) K t qu c a phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau D) A ðáp án ð phân bi t hi n tư ng di truy n qua các gen n m trên NST thư ng v i hi n Câu 6 tư ng di truy n liên k t v i NST gi i tính X ngư i ta d a vào các ñ c ñi m nào? http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Gen trên NST thư ng không có hi n tư ng di truy n chéo A) Gen trên NST thư ng luôn luôn bi u hi n gi ng nhau c hai gi i B) Gen trên NST thư ng cho k t qu gi ng nhau trong phép lai thu n ngh ch C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án B nh nào dư i ñây c a ngư i b nh là do ñ t bi n gen l n di truy n liên k t v i Câu 7 gi i tính: B nh thi u máu huy t c u ñ hình lư i li m A) H i ch ng Claiphentơ B) B nh mù màu C) H i ch ng Tơcnơ D) C ðáp án ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t Câu 8 tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen và ki u giao ph i khác nhau? 3 ki u gen, 6 ki u giao ph i A) 3 ki u gen, 3 ki u giao ph i B) 6 ki u gen, 4 ki u giao ph i C) 5 ki u gen, 6 ki u giao ph i D) D ðáp án ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t Câu 9 tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. C p nào dư i ñây ñư c coi là c p lai thu n ngh ch ♂ XWXw x ♀ XWY và ♂XWXw x ♀ XwY A) ♂ XwXw x ♀ XWY và ♂XWXW x ♀ XwY B) ♂ XwXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XWY C) ♂ XWXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XwY D) B ðáp án ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t Câu 10 tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây d n ñ n hi n tư ng phân tính theo gi i tính(các tính tr ng bi u hi n không gi ng nhau hai gi i) ♂ X WX w x ♀ X WY A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂XWXW x ♀ XwY C) A và B ñúng D) A ðáp án ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t Câu 11 tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây d n ñ n hi n tư ng phân tính theo gi i tính: ♂XWXw x ♀ XwY A) ♂XwXw x ♀ XWY B) ♂ X WX W x ♀ X WY C) A và B ñúng D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. -D ðáp án ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t Câu 12 tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây s cho t l phân tính 1 m t ñ : 1 m t tr ng ♂ X WX w x ♀ X WY A) ♂XwXw x ♀ XWY B) ♂XWXW x ♀ XwY C) A và B ñúng D) -D ðáp án ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t Câu 13 tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây s cho t l phân tính 1 ru i cái m t ñ : 1 ru i ñ c m t tr ng ♂XWXw x ♀ XwY A) ♂XwXw x ♀ XWY B) ♂ X WX w x ♀ X WY C) ♂XWXW x ♀ XwY D) B ðáp án ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t Câu 14 tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây s cho t l phân tính 3 ru i m t ñ : 1 ru i m t tr ng trong ñó ru i m t tr ng ñ u là ru i ñ c: ♂ X WX w x ♀ X WY A) ♂XWXW x ♀ XwY B) ♂XWXw x ♀ XwY C) ♂XwXw x ♀ XWY D) A ðáp án ru i gi m gen W quy ñ nh tính tr ng m t ñ , gen w quy ñ nh tính tr ng m t Câu 15 tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i ñây d n s cho t l phân tính 1 : 1: 1: 1 h lai: ♂XWXW x ♀ XwY A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂ X WX w x ♀ X WY C) ♂XwXw x ♀ XWY D) B ðáp án ð c ñi m nào dư i ñây không ph i là ñ c ñi m c a b nh di truy n do gen l n Câu 16 liên k t v i NST gi i tính X ngư i: B nh có xu hư ng d bi u hi n ngư i nam do gen l n ñ t bi n không có alen A) bình thư ng tương ng trên Y át ch M mang gen b nh tr ng thái d h p s làm bi u hi n m t n a s con trai B) B m mang gen b nh s truy n gen b nh cho m t n a s con gái C) Ngư i n khó bi u hi n b nh do mu n bi u hi n gen b nh ph i tr ng thái D) ñ ng h p C ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. B nh di truy n do gen l n liên k t v i NST Gi i tính X ngư i có xu hư ng d Câu 17 bi u hi n ngư i nam do: NST gi i tính X b b t ho t nên gen b nh trên NST gi i tính X không gây bi u A) hi n ngư i n XX Do trong qu n th , m là ngư i mang gen b nh nên truy n gen b nh cho con B) trai ngư i nam gen l n ñ t bi n d dàng xu t hi n tr ng thái ñ ng h p và bi u C) hi n b nh ngư i nam gen l n bi u hi n trên NST X không có alen bình thư ng tương D) ng trên Y át ch D ðáp án B nh máu khó ñông ngư i r t khó g p n do: Câu 18 b nh do gen l n ñ t bi n n m tên NST gi i tính X, ngư i n mang c p NST A) gi i tính XX nên mu n bi u hi n gen ph i tr ng thái ñ ng h p. Ngư i nam XY do ch có m t NST gi i tính X nên ch c n m t gen là ñ ñ gây b nh b nh do gen l n ñ t bi n n m tên NST gi i t ínhY nên ch bi u hi n ngư i B) nam, ngư i n mang c p NST gi i tính XX nên mu n bi u hi n gen ph i x y ra ñ t bi n chuy n ño n NST mang gen ñ t bi n qua NST X b nh do gen l n ñ t bi n n m tên NST gi i t ính X, ngư i n m c b nh s có C) bi u hi n n ng n hơn so v i ngư i nam do ñó b ch t s m d n ñ n k t qu là b nh ít g p ngư i n hơn so v i nam A và C ñúng D) A ðáp án ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy Câu 19 ñ nh máu ñông bình thư ng B và con trai ñ u m c b nh khó ñông,m bình thư ng , nh n ñ nh nào dư i ñây là ñúng: Con tri ñã nh n gen b nh t b A) m không mang gen b nh XHXH B) m mang gen b nh tr ng thái d h p XHXh C) Toàn b con gái c a hai ngư i này s có ki u gen d h p t XHXh D) C ðáp án ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy Câu 20 ñ nh máu ñông bình thư ng B m c b nh máu khó ñông,m bình thư ng, ông ngo i m c b nh khó ñông, nh n ñ nh nào dư i ñây là ñúng: Con gái c a h không bao gi có ngư i m c b nh A) 100% s con trai c a h s m c b nh B) 50% s con trai c a h có kh năng m c b nh C) 100% s con gái c a h s m c b nh D) C ðáp án ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy Câu 21 ñ nh máu ñông bình thư ng http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. B m c b nh máu khó ñông, m bình thư ng, ông ngo i m c b nh máu khó ñông, H có m t ngư i con gái bình thư ng. Con gái c a h l y ch ng hoàn toàn bình thư ng, nh n ñ nh nào dư i ñây là ñúng: kh năng m c b nh con c a h là 50% A) 100% s con trai c a h hoàn toàn bình thư ng B) 50% s con trai c a h hoàn toàn bình thư ng C) 50% s con gái c a h s m c b nh D) C ðáp án ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy Câu 22 ñ nh máu ñông bình thư ng kh năng ñ m t c p v ch ng sing con gái m c b nh máu khó ñông có th ñư c g p trong tình hu ng sau: b m c b nh, m bình thư ng, ông ngo i m c b nh A) b m c bênh, m bình thư ng, ông bà ngo i bình thư ng nhưng có c u m c B) b nh b m c b nh, m bình thư ng nhưng có dì m c b nh C) t t c ñ u ñúng D) -D ðáp án ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy Câu 23 ñ nh máu ñông bình thư ng B m bình th ơng, ông n i m c b nh máu khó ñông, ông bà ngo i bình thư ng, kh năng h sinh con trai m c b nh s là 12,5% A) 50% B) 25% C) 0% D) D ðáp án ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy Câu 24 ñ nh máu ñông bình thư ng M t ngư i nam m c bênh l y m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m m c b nh, kh năng h sinh ra ñư c ñ a con kho m nh là bao nhiêu? 100% A) 25% B) 50% C) 75% D) C ðáp án ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy Câu 25 ñ nh máu ñông bình thư ng M t ngư i nam m c b nh l y m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m m c b nh, kh năng h sinh ra ñư c ñ a con gái kho m nh là bao nhiêu? 100% A) 25% B) 50% C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. 75% D) C ðáp án ngư i b nh máu khó ñông do gen l n h n m trên NST X quy ñ nh, gen H quy Câu 26 ñ nh máu ñông bình thư ng M t ngư i nam bình thư ng k t hôn v i m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m c b nh, hk năng h sinh ra ñư c ñ a con kho m nh là bao nhiêu? 75% A) 25% B) 50% C) 100% D) A ðáp án mèo, gen B quy ñ nh màu lông ñen n m trên NST gi i tính X, gen B quy ñ nh Câu 27 màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn. M tam th x b ñen, t l màu lông c a các mèo con s là: Mèo cái toàn ñen, mèo ñ c 50% ñen,50% hung A) Mèo cái: 50%ñen: 50% tam th , mèo ñ c 100% ñen B) Mèo cái: 50% ñen:50% tam th , mèo ñ c 100% hung C) Mèo cái:50% ñen:50% tam th , mèo ñ c:50% ñen:50% hung D) D ðáp án mèo, gen B quy ñ nh màu lông ñen n m trên NST gi i tính X, gen B quy ñ nh Câu 28 màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn m hung x b ñen, t l màu lông c a các mèo con s là: Mèo cái toàn ñen, mèo ñ c toàn hung A) Mèo cái toàn tam th , mèo ñ c toàn hung B) Mèo cái toàn tam th , mèo ñ c toàn ñen C) Mèo cái toàn hung, mèo ñ c toàn ñen D) B ðáp án mèo, gen B quy ñ nh màu lông ñen n m trên NST gi i tính X, gen B quy ñ nh Câu 29 màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn Mèo ñ c tam th ch có th xu t hi n trong trư ng h p: m lông ñen, b lông hung, mèo b b r i lo n phân ly c p NST gi i tính, mèo A) ñ c tam th có NST gi i tính là XXY m lông hung, b lông ñen, m b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo ñ c B) tam th có NST gi i tính là XXY m lông ñen, b lông hung, m b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo ñ c C) tam th có NST gi i tính là XXY m lông hung, b lông hung, b b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo ñ c D) tam th có NST gi i tính là XXY A ðáp án h ên tư ng di truy n th ng trong di truy n kiên k t v i gi i tính là hi n tư ng Câu 30 Gen quy ñ nh tính tr ng n m trên NST X do ñó cơ th mang c p NST gi i A) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  7. tính XY tính t ng luôn luôn ñư c truy n cho cá th cùng gi i th h sau Gen quy ñ nh tính tr ng n m trên NST Y do ñó cơ th mang c p NST gi i B) tính XY tính t ng luôn luôn ñư c truy n cho cá th khác gi i th h sau Gen quy ñ nh tính tr ng n m trên NST X do ñó cơ th mang c p NST gi i C) tính XY tính t ng luôn luôn ñư c truy n cho cá th khác gi i th h sau Gen quy ñ nh tính tr ng n m trên NST Y do ñó cơ th mang c p NST gi i D) tính XY tính t ng luôn luôn ñư c truy n cho cá th cùng gi i th h sau D ðáp án b nh t t nào dư i ñây ngư i gây ra b i ñ t bi n gen l n trên NST Y: Câu 31 Mù màu A) Máu khó ñông B) t t dính ngón tay s 2 và s 3 C) B nh teo cơ D) C ðáp án b nh nào dư i ñây ngư i gây ch bi u hi n nam gi i: Câu 32 Mù màu A) Máu khó ñông B) t t có túm lông tai C) h i ch ng Tơcnơ D) C ðáp án b nh di truy n nào dư i dây ngư i hi n ñã có th ñi u tr ñư c m t ph n và Câu 33 cho phép ngư i b nh s ng m t cu c s ng g n như bình thư ng B nh teo cơ A) b nh máu khó ñông B) h i ch ng Tơcnơ C) h i ch ng Claiphentơ D) B ðáp án Ý nghĩa trong s n xu t c a hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là: Câu 34 Giúp phân bi t gi i tính giai ño n s m, nh t là gia c m A) Tăng cư ng hi u qu c a phép lai thu n ngh ch trong vi c t o ưu th lai B) ch n ñôi giao ph i thích h p d t o ra các bi n d t h p monhgmu n C) t t c ñ u ñúng D) A ðáp án Ý nghĩa trong c a hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là ñ i v i y h c là Câu 35 Giúp phân bi t gi i tính c a thai nhi giai ño n s m A) Giúp tư v n di truy n và d phòng ñ i v i các b nh di truy n liên k t v i gi i B) tính Giúp h n ch s xu t hi n trong trư ng h p b t thư ng c a c p NST gi i tính C) Giúp hi u ñư c nguyên nhân và cơ ch gây ra các trư ng h p b t thư ng v s D) lư ng c a c p NST gi i tính B ðáp án ngư i ta g i b nh mù màu và b nh máu khó ñông là b nh c a nam gi i vi: Câu 36 b nh gây ra do ñ t bi n gen l n trên NST Y không có alen tương ng trên NST A) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  8. X b nh gây ra do ñ t bi n gen tr i trên NST X không có alen tương ng trên NST B) Y b nh gây ra do ñ t bi n gen tr i trên NST Y không có alen tương ng trên NST C) X b nh gây ra do ñ t bi n gen l n trên NST X không có alen tương ng trên NST D) Y D ðáp án s di truy n c a các tính tr ng ñư c quy ñ nh b i gen trên NST Y có ñ c ñi m Câu 37 như th nào? ch bi u hi n cơ th ñ c A) ch bi u hi n cơ th cái B) Có hi n tư ng di truy n chéo C) ch bi u hi n cơ th XY D) D ðáp án s di truy n c a các b nh t t ñư c quy ñ nh b i gen ñ t bi n trên NST Y Câu 38 ngư i có ñ c ñi m như th nào? Ch bi u hi n ngư i nam A) b luôn luôn truy n b nh t t cho con trai B) Tính ch t tr i ho c l n c a gen ñ t bi n không có ý nghĩa C) t t c ñ u ñúng D) -D ðáp án gà gen tr i R quy ñ nh lông v n, gen r quy ñ nh gen không v n n m trên NST Câu 39 X ñ có th s m phân bi t tr ng và mái khi gà m i n b ng tính tr ng trên NST X ngư i ta ph i th c hi n phép lai nào? ♂XRXR x ♀XrY A) ♂XrXr x ♀XRY B) ♂XRXr x ♀XRY C) ♂XRXr x ♀XrY D) B ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2