intTypePromotion=1

Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_5

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
213
lượt xem
58
download

Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiết xuất này đã được Chuẩn bị bởi IASC Quỹ nhân viên và chưa được sự chấp thuận của IASB. Đối với các tài liệu tham khảo yêu cầu phải được thực hiện Chuẩn mực Báo cáo tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_5

 1. CHÛÚNG 26 IAS 31 BAÁ O CAÁ O TAÂ I CHÑNH CHO CAÁ C KHOAÃ N PHÊN CHIA QUYÏÌ N LÚÅ I TRONG CAÁ C LIÏN DOANH G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG TIÏËP THEO BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH CHO CAÁC KH0AÃN PHÊN CHIA QUYÏÌN LÚÅI TRONG CAÁC LIÏN DOANH Vêën àïì thûá ba: Àïí minh hoaå, giaã sûã rùçng Techno Inc. laâ möåt liïn doanh. BAÁO CAÁO THU NHÊÅP TÖÍNG HÚÅP CHO NÙM TAÂI CHÑNH KÏËT THUÁC NGAÂY 30/6/20x1 Nghòn àöla Doanh thu (Pheáp tñnh a) 3.252 Chi phñ baán haâng (Pheáp tñnh b) (1.820) Lúåi nhuêån göåp 1.432 Caác loaåi thu nhêåp hoaåt àöång khaác (Pheáp tñnh c) 102 Chi phñ hoaåt àöång (Pheáp tñnh d) (870) Lúåi nhuêån trûúác thuïë 664 Chi phñ thuïë thu nhêåp (Pheáp tñnh e) (281) Lúåi nhuêån roâng cuãa caã kyâ 383 NHÊÅN XEÁT Phûúng phaáp húåp nhêët theo tyã lïå àûúåc aáp duång bùçng caách cöång thïm 40% cuãa caác khoaãn trong G baáo caáo thu nhêåp cuãa Techno Inc. vaâo caác khoaãn cuãa Mechan Inc.. Caác giao dõch giûäa caác cöng ty àûúåc xûã lyá bùçng caách ghi buát toaán vaâo nhêåt kyá húåp nhêët nhû sau: G Ghi núå Ghi coá Nghòn àöla Nghòn àöla Baán haâng (40% x 600) 240 Chi phñ baán haâng 240 (Trûâ phêìn baán haâng trong nöåi böå têåp àoaân) Chi phñ baán haâng (40% x 20/120x240) 16 Haâng töìn kho 16 (Trûâ lúåi nhuêån chûa thûåc hiïån àûúåc trong haâng töìn kho) Thuïë traã chêåm (baãng töíng kïët taâi saãn) (30% x 16) 4,8 Chi phñ thuïë thu nhêåp (baáo caáo thu nhêåp) 4,8 (AÃnh hûúãng thuïë àïën viïåc xoaá phêìn lúåi nhuêån chûa thûåc hiïån) Chi phñ quaãn lyá haânh chñnh àûúåc xoáa ài bùçng caách trûâ ài caác thu nhêåp hoaåt àöång khaác cuãa G Mechan Inc. trong töíng chi phñ, tûác laâ 48.000 àöla vaâ giaãm chi phñ hoaåt àöång tûúng ûáng. AÃnh hûúãng roâng àïën lúåi nhuêån töíng húåp laâ 0. 110
 2. CHÛÚNG 26 IAS 31 BAÁ O CAÁ O TAÂ I CHÑNH CHO CAÁ C KHOAÃ N PHÊN CHIA QUYÏÌ N LÚÅ I TRONG CAÁ C LIÏN DOANH G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG TIÏËP THEO BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH CHO CAÁC KH0AÃN PHÊN CHIA QUYÏÌN LÚÅI TRONG CAÁC LIÏN DOANH CAÁC PHEÁP TÑNH Nghòn àöla a. Baán haâng Mechan 3.100 Baán trong nöåi böå têåp àoaân (40% x 600) (240) Techno (40% x 980) 392 3.252 b. Chi phñ baán haâng Mechan 1.800 Baán trong nöåi böå têåp àoaân (240) Lúåi nhuêån chûa thûåc hiïån (40% x 20/120 x 240) 16 Techno (40% x 610) 244 1.820 c. Thu nhêåp hoaåt àöång khaác Mechan 150 Chi phñ trong nöåi böå têåp àoaân (40% x 120) (48) 102 d. Chi phñ hoaåt àöång Mechan 850 Techno (40% x 170) 68 Phñ trong nöåi böå têåp àoaân (40% x 120) (48) 870 e. Chi phñ thuïë thu nhêåp Mechan 250 Lúåi nhuêån chûa thûåc hiïån (30% x 16 àaä laâm troân lïn) (5) Techno (40% x 90) 36 281 111
 3. CHÛÚNG 27 CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY (IAS 32) IAS 32 vaâ 39 àaä àûúåc ban haânh thaânh nhûäng chuêín mûåc riïng nhûng trong thûåc tiïîn àûúåc aáp duång nhû möåt àún võ do 2 chuêín mûåc naây xûã lyá caác trûúâng húåp kïë toaán giöëng hïåt nhau. IAS 39 qui àõnh cho viïåc ghi nhêån vaâ tñnh toaán caác cöng cuå taâi chñnh vaâ ngoaâi ra coân göìm coá möåt söë nöåi dung cöng böë böí sung cho nhûäng nöåi dung theo yïu cêìu cuãa IAS 32. Nhûäng yïu cêìu àûúåc nïu trong chûúng naây àïí cung cêëp àêìy àuã têët caã caác nöåi dung vïì cöng böë vaâ trònh baây liïn quan túái caác cöng cuå taâi chñnh. 27.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA Ngûúâi sûã duång cêìn thöng tin àïí nêng cao hiïíu biïët vïì têìm quan troång cuãa caác cöng cuå taâi chñnh trong vaâ ngoaâi baãng liïn quan àïën tònh traång taâi chñnh cuãa möåt doanh nghiïåp, hoaåt àöång vaâ lûu chuyïín tiïìn tïå, àaánh giaá khöëi lûúång, thúâi gian vaâ tñnh chùæc chùæn cuãa caác doâng lûu chuyïín tiïìn tïå trong tûúng lai gùæn liïìn vúái caác cöng cuå àoá. IAS naây: G Àûa ra caác yïu cêìu cho viïåc trònh baây caác cöng cuå taâi chñnh trong baãng töíng kïët taâi saãn. G Xaác àõnh thöng tin cêìn àûúåc cöng böë vïì caác cöng cuå taâi chñnh caã trong baãng (àûúåc ghi nhêån) vaâ caã ngoaâi baãng (chûa àûúåc ghi nhêån). 27.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG IAS quy àõnh cho têët caã caác loaåi cöng cuå taâi chñnh, caã nhûäng loaåi àûúåc ghi nhêån, vaâ chûa àûúåc cöng nhêån. Möåt cöng cuå taâi chñnh laâ bêët kyâ húåp àöìng naâo mang laåi möåt taâi saãn taâi chñnh cho doanh nghiïåp vaâ möåt khoaãn núå taâi chñnh hoùåc cöng cuå vöën cöí phêìn cho möåt doanh nghiïåp khaác. 27.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 27.3.1 Möåt taâi saãn taâi chñnh laâ bêët kyâ taâi saãn naâo laâ: tiïìn mùåt (vñ duå tiïìn gûãi ngên haâng), G möåt quyïìn theo húåp àöìng àïí thu àûúåc tiïìn mùåt hoùåc möåt taâi saãn taâi chñnh (vñ duå möåt khoaãn G thu núå vaâ cöng cuå phaái sinh), G quyïìn theo húåp àöìng àem trao àöíi cöng cuå taâi chñnh theo caác àiïìu kiïån coá lúåi tiïìm taâng, hoùåc G möåt cöng cuå vöën cöí phêìn cuãa möåt doanh nghiïåp khaác (vñ duå àêìu tû vaâo cöí phiïëu). Caác taâi saãn vêåt chêët (vñ duå haâng töìn kho vaâ saáng chïë) khöng phaãi laâ nhûäng taâi saãn taâi chñnh, vò nhûäng taâi saãn naây khöng mang laåi cho hiïån taåi quyïìn thu tiïìn mùåt hoùåc caác taâi saãn taâi chñnh khaác. 27.3.2 Möåt khoaãn núå taâi chñnh laâ möåt nghôa vuå theo húåp àöìng àïí: G giao möåt taâi saãn taâi chñnh bêët kyâ (vñ duå möåt nghôa vuå núå vaâ cöng cuå phaái sinh) hoùåc G trao àöíi caác cöng cuå taâi chñnh theo caác àiïìu kiïån coá khaã nùng bêët lúåi. Caác khoaãn núå phaát sinh do yïu cêìu luêåt àõnh (vñ duå thuïë thu nhêåp) khöng phaãi caác khoaãn núå taâi chñnh vò khöng theo húåp àöìng. 27.3.3 Möåt cöng cuå vöën laâ bêët kyâ húåp àöìng naâo cho thêëy phêìn lúåi ñch coân laåi trong caác taâi saãn cuãa doanh nghiïåp sau khi trûâ ài têët caã caác khoaãn núå. Nghôa vuå phaát haânh cöng cuå vöën cöí phêìn khöng phaãi laâ nghôa vuå núå taâi chñnh do nghôa vuå naây dêîn àïën viïåc laâm tùng vöën cöí phêìn vaâ khöng gêy töín thêët cho doanh nghiïåp. 112
 4. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G 27.3.4 Töí chûác phaát haânh möåt cöng cuå taâi chñnh cêìn phên loaåi cöng cuå naây hoùåc caác thaânh phêìn cuãa cöng cuå nhû möåt khoaãn núå hoùåc vöën theo: G Nöåi dung cuãa thoaã thuêån theo húåp àöìng khi ghi nhêån lêìn àêìu. G Caác àõnh nghôa nïu úã trïn. Quy tùæc chuá troång nöåi dung hún hònh thûác àiïìu chónh viïåc phên loaåi (vñ duå möåt cöí phêìn ûu àaäi coá thïí hoaân traã laâm phaát sinh möåt nghôa vuå laâm cho cöí phêìn naây trúã thaânh möåt nghôa vuå taâi chñnh chûá khöng phaãi vöën). 27.3.5 Khi möåt doanh nghiïåp phaát haânh möåt cöng cuå taâi chñnh keáp coá caã hai yïëu töë núå vaâ yïëu töë vöën chuã súã hûäu (vñ duå traái phiïëu chuyïín àöíi), cêìn phên loaåi riïng caác thaânh phêìn cuãa cöng cuå: Töíng söë - phêìn núå = phêìn vöën. G G Àõnh giaá v n + àõnh gi á núå = t ng giaá trõ. Phên böí söë k t chuyïín theo t ã l å vúái gi á trõ àaä x c l ê p ë í ë á å. Khi àûúåc phên loaåi nhû vêåy, viïåc phên loaåi khöng àûúåc thay àöíi ngay caã khi tònh hònh kinh tïë thay àöíi. Khöng coá möåt khoaãn löî hoùåc laäi naâo phaát sinh tûâ viïåc ghi nhêån vaâ trònh baây riïng tûâng phêìn. 27.3.6 Laäi, cöí tûác, löî vaâ lúåi nhuêån liïn quan túái möåt nghôa vuå taâi chñnh cêìn àûúåc baáo caáo trong baáo caáo thu nhêåp nhû möåt khoaãn chi phñ hoùåc thu nhêåp. Phêìn phên chia cho nhûäng ngûúâi nùæm giûä möåt cöng cuå vöën cêìn àûúåc ghi núå trûåc tiïëp vaâo vöën cöí phêìn. Viïåc phên loaåi cöng cuå taâi chñnh quyïët àõnh phûúng phaáp kïë toaán cho nhûäng khoaãn muåc nïu trïn: Cöí tûác hûúãng tûâ caác cöí phêìn àûúåc phên loaåi laâ nhûäng khoaãn núå, vò vêåy, seä àûúåc phên loaåi G laâ chi phñ theo cuâng caách thûác nhû thanh toaán tiïìn laäi suêët cuãa möåt khoaãn vay. Hún nûäa, söë cöí tûác naây phaãi àûúåc tñch luyä theo thúâi gian. Löî vaâ laäi (àûúåc coi laâ phêìn chïnh lïåch hoùåc giaãm trûâ) tûâ viïåc hoaân traã hoùåc taái cêëp vöën cuãa G nhûäng cöng cuå àûúåc phên loaåi laâ núå thò àûúåc baáo caáo trong baáo caáo thu nhêåp, khi löî vaâ laäi tûâ nhûäng cöng cuå àûúåc phên loaåi laâ vöën cöí phêìn cuãa töí chûác phaát haânh thò àûúåc baáo caáo laâ nhûäng thay àöíi vïì vöën cöí phêìn. 27.3.7 Möåt taâi saãn taâi chñnh vaâ möåt khoaãn núå taâi chñnh chó àûúåc buâ trûâ khi: Coá quyïìn thûåc thi theo phaáp luêåt àïí tiïën haânh buâ trûâ, vaâ G Coá yá àõnh hoùåc thanh toaán theo phûúng phaáp buâ trûâ hoùåc chuyïín taâi saãn thaânh tiïìn vaâ G àöìng thúâi thanh toaán khoaãn núå. 27.4 CÖNG BÖË 27.4.1 Chñnh saách quaãn lyá ruãi ro Diïîn giaãi caác muåc tiïu vaâ chñnh saách quaãn lyá ruãi ro taâi chñnh, bao göìm caác nöåi dung sau: Chñnh saách tûå baão hiïím ruãi ro tûâng loaåi giao dõch chñnh theo dûå baáo. G G Ruãi ro vïì giaá (tiïìn tïå, laäi suêët vaâ ruãi ro thõ trûúâng). G Ruãi ro tñn duång. G Ruãi ro vïì tñnh thanh khoaãn. G Ruãi ro vïì luöìng tiïìn. 27.4.2 Thúâi haån, àiïìu kiïån vaâ chïë àöå kïë toaán Àöëi vúái tûâng loaåi taâi saãn taâi chñnh, núå taâi chñnh vaâ cöng cuå vöën thò cöng böë: G Thöng tin vïì mûác àöå vaâ baãn chêët, bao göìm caác àiïìu khoaãn vaâ àiïìu kiïån quan troång coá thïí aãnh hûúãng túái söë lûúång, thúâi gian vaâ tñnh chùæc chùæn cuãa doâng lûu chuyïín tiïìn tïå trong tûúng lai, vñ duå: Söë lûúång göëc/söë lûúång ûúác lûúång Tyã lïå hoùåc giaá trõ laäi vaâ cöí tûác Ngaây àaáo haån hoùåc thûåc hiïån Gûãi laâm thïë chêëp Quyïìn lûåa choån thanh toaán trûúác vaâ caác kyâ Thöng tin vïì ngoaåi tïå Quyïìn lûåa choån chuyïín àöíi Caác khïë ûúác v.v.. Söë lûúång vaâ thúâi haån cuãa caác khoaãn thu vaâ thanh toaán trong tûúng lai. 113
 5. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G Chïë àöå kïë toaán, bao göìm caác tiïu chñ ghi nhêån vaâ phûúng phaáp thanh toaán, nhû: G Caác phûúng phaáp vaâ caác giaã àõnh cho viïåc ûúác tñnh giaá trõ thûåc tïë cho riïng tûâng loaåi taâi G saãn vaâ núå taâi chñnh. Viïåc caác khoaãn löî/laäi khi tñnh toaán laåi caác taâi saãn taâi chñnh coá thïí àem baán àûúåc tñnh vaâo G löî hoùåc laäi trong kyâ hay àûúåc ghi nhêån trûåc tiïëp vaâo vöën cöí phêìn. Viïåc “caác thûác thöng thûúâng” maâ caác khoaãn mua vaâ baán taâi saãn taâi chñnh àûúåc kïë toaán vaâo G ngaây giao dõch hay ngaây thanh toaán (cho tûâng loaåi taâi saãn taâi chñnh). 27.4.3 Ruãi ro laäi suêët Àöëi vúái tûâng loaåi taâi saãn taâi chñnh vaâ núå taâi chñnh, cöng böë: Ngaây àõnh giaá laåi theo húåp àöìng hoùåc ngaây àaáo haån, lêëy theo ngaây naâo súám hún. G Laäi suêët aáp duång. G Caác thöng tin khaác vïì ruãi ro laäi suêët. G 27.4.4 Ruãi ro tñn duång Àöëi vúái tûâng loaåi taâi saãn taâi chñnh, cöng böë: Söë lûúång thïí hiïån töët nhêët mûác àöå ruãi ro tñn duång töëi àa maâ khöng cêìn tñnh àïën giaá trõ G thûåc tïë cuãa khoaãn thïë chêëp. Maãng têåp trung chuã yïëu cuãa ruãi ro tñn duång. G Caác thöng tin khaác vïì ruãi ro tñn duång. G 27.4.5 Giaá trõ thûåc tïë Àöëi vúái tûâng loaåi taâi saãn vaâ núå taâi chñnh, cöng böë thöng tin vïì giaá trõ thûåc tïë: Giaá trõ thûåc tïë cuãa caác cöng cuå àûúåc giao dõch: G Taâi saãn àûúåc giûä hoùåc nghôa vuå núå seä àûúåc phaát haânh: giaá chaâo mua. I Taâi saãn seä àûúåc mua vaâo hoùåc núå nùæm giûä: giaá chaâo baán. I Àöëi vúái cöng cuå khöng àûúåc giao dõch, coá thïí cöng böë caác giaá trõ khaác nhau. G Khi viïåc xaác àõnh giaá trõ thûåc tïë möåt caách àaáng tin cêåy khöng aáp duång àûúåc trong thûåc G tiïîn, thò sûå viïåc àoá phaãi àûúåc cöng böë cuâng vúái thöng tin vïì caác àùåc àiïím chñnh cuãa cöng cuå taâi chñnh cú baãn tûúng ûáng vúái giaá trõ thûåc tïë. 27.4.6 Taâi saãn taâi chñnh vûúåt quaá giaá trõ thûåc tïë Àöëi vúái nhûäng taâi saãn taâi chñnh àûúåc kïët chuyïín vúái giaá trõ cao hún giaá trõ thûåc tïë thò cöng böë: Giaá trõ kïët chuyïín vaâ giaá trõ thûåc tïë theo riïng tûâng taâi saãn hoùåc theo nhoám tûúng ûáng G cuãa nhûäng taâi saãn naây. Lyá do khöng giaãm söë kïët chuyïín, bao göìm bùçng chûáng chûáng minh cho khaã nùng thu höìi G söë lûúång àoá. 27.4.7 Baão hiïím ruãi ro àêìu tû taâi chñnh Cöng böë riïng cho caác khoaãn baão hiïím theo giaá trõ thûåc tïë àaä xaác àõnh, baão hiïím ruãi ro cho luöìng tiïìn vaâ baão hiïím ruãi ro cuãa möåt khoaãn àêìu tû thuêìn vaâo möåt àún võ úã nûúác ngoaâi: Diïîn giaãi vïì khoaãn tûå baão hiïím ruãi ro. G Diïîn giaãi vïì caác cöng cuå taâi chñnh àûúåc duâng àïí tûå baão hiïím ruãi ro vaâ giaá trõ thûåc tïë cuãa G caác cöng cuå naây. Baãn chêët cuãa loaåi ruãi ro àûúåc baão hiïím. G Àöëi vúái baão hiïím cho caác giao dõch trong dûå baáo: G Kyâ dûå tñnh seä diïîn ra giao dõch I Thúâi gian dûå tñnh seä xaác àõnh löî hoùåc laäi roâng I Diïîn giaãi vïì bêët kyâ giao dõch naâo maâ trûúác àêy àaä àûúåc kïë toaán baão hiïím ruãi ro nhûng I khöng coân àûúåc xem laâ seä xaãy ra nûäa. 114
 6. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G Àöëi vúái caác khoaãn löî/laäi liïn quan àïën baão hiïím ruãi ro luöìng tiïìn àaä àûúåc ghi nhêån trûåc G tiïëp vaâo vöën cöí phêìn (thöng qua baáo caáo thay àöíi vöën chuã súã hûäu). Söë àûúåc ghi nhêån vaâo vöën cöí phêìn; G Söë àûúåc taách tûâ vöën cöí phêìn chuyïín sang löî/laäi roâng trong kyâ. G Söë àûúåc taách khoãi vöën cöí phêìn vaâ phên böí vaâo söë kïët chuyïín cuãa taâi saãn hoùåc núå trong möåt G giao dõch theo dûå baáo àûúåc baão hiïím ruãi ro. 27.4.8 Caác nöåi dung cöng böë böí sung liïn quan àïën caác cöng cuå taâi chñnh Àöëi vúái caác khoaãn löî/laäi tûâ viïåc tñnh toaán laåi caác taâi saãn taâi chñnh daânh àïí baán àaä àûúåc ghi G nhêån vaâo vöën: I Söë àûúåc ghi nhêån. I Söë àûúåc taách khoãi vöën cöí phêìn sang löî/laäi roâng cuãa caã kyâ. Caác khoaãn muåc quan troång vïì thu nhêåp, chi phñ, lúåi nhuêån, löî tûâ caác taâi saãn vaâ núå taâi G chñnh. Thu nhêåp laäi vaâ chi phñ laäi àûúåc trònh baây riïng. I Giaá trõ àaä thûåc hiïån vaâ chûa thûåc hiïån àûúåc trònh baây riïng. I I Caác khoaãn lúåi nhuêån vaâ löî sau khi thöi ghi nhêån àûúåc trònh baây taách riïng vúái caác khoaãn sau khi àiïìu chónh giaá trõ thûåc tïë. I Giaá trõ thu nhêåp laäi àûúåc tñch luäy tûâ caác khoaãn núå xêëu àûúåc trònh baây riïng. Àöëi vúái caác taâi saãn taâi chñnh àûúåc tñnh theo chi phñ hao moân: G I Cöng böë sûå kiïån I Mö taã caác taâi saãn taâi chñnh I Söë kïët chuyïín I Lyá giaãi taåi sao khöng tñnh toaán àûúåc giaá trõ thûåc tïë möåt caách àaáng tin cêåy. I Nhûäng giaá trõ ûúác tñnh coá nhiïìu khaã nùng bùçng giaá trõ thûåc tïë I Cöng böë nhûäng nöåi dung sau khi taâi saãn àûúåc àem baán: I Cöng böë sûå viïåc I Söë kïët chuyïín vaâo thúâi àiïím baán I Löî hoùåc laäi àûúåc ghi nhêån I Lyá do cho viïåc phên loaåi laåi bêët kyâ taâi saãn taâi chñnh naâo phaãi àûúåc baáo caáo theo chi phñ hao moân chûá khöng phaãi giaá trõ thûåc tïë. I Àöëi vúái möåt khoaãn löî do giaãm giaá hoùåc ghi àaão khoaãn löî àoá: I Baãn chêët cuãa khoaãn löî I Giaá trõ Söë kïët chuyïín cuãa nhûäng taâi saãn taâi chñnh àûúåc àem thïë chêëp àaãm baão cho nhûäng khoaãn G núå vaâ bêët kyâ àiïìu kiïån naâo liïn quan àïën taâi saãn àûúåc àem thïë chêëp. Àöëi vúái viïåc chûáng khoaán hoáa hoùåc caác thoãa thuêån mua laåi: G I Tñnh chêët vaâ qui mö giao dõch I Diïîn giaãi vïì viïåc àaãm baão vaâ thöng tin àõnh lûúång vïì nhûäng giaã àõnh quan troång trong viïåc tñnh toaán giaá trõ thûåc tïë. I Viïåc caác taâi saãn taâi chñnh coá bõ tûâ boã ghi nhêån. Bïn cho vay cöng böë: G I Giaá trõ thûåc tïë cuãa khoaãn àaãm baão àûúåc chêëp nhêån vaâ àûúåc cho pheáp baán hay thïë chêëp laåi nïëu khöng coá löîi. I Giaá trõ thûåc tïë cuãa khoaãn àaãm baão àûúåc baán hoùåc àem thïë chêëp laåi. Bêët kyâ àiïìu kiïån quan troång naâo liïn quan àïën viïåc sûã duång taâi saãn àaãm baão. I Phuå luåc III coá baãng toám tùæt vaâ kïët húåp caác yïu cêìu vïì cöng böë trong IAS 1, 30, 32 vaâ 39 theo phên loaåi ruãi ro cho viïåc trònh baây caác baáo caáo taâi chñnh cuãa caác ngên haâng vaâ caác töí chûác tûúng tûå. 115
 7. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY Caác àoaån trñch dêîn dûúái àêy àûúåc lêëy tûâ caác baáo caáo nùm cuãa möåt söë doanh nghiïåp àïí minh hoåa möåt söë nöåi dung cöng böë theo IAS 32 vaâ 39. 10. CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH Cöng cuå phaái sinh Chuáng töi haån chïë viïåc sûã duång caác cöng cuå phaái sinh àïí quaãn lyá ruãi ro coá thïí aãnh hûúãng bêët lúåi àïën tñnh linh hoaåt trong viïåc cêëp vöën vaâ trong hoaåt àöång laâm cho luöìng lûu chuyïín tiïìn tïå öín àõnh hún vïì lêu daâi vaâ tiïët kiïåm so vúái caác phûúng tiïån cêëp vöën khaác. Chiïën lûúåc quaãn lyá ruãi ro cuãa chuáng töi àûúåc àûa ra nhùçm phoâng traánh nhûäng thay àöíi bêët lúåi vïì tyã giaá höëi àoaái, laäi suêët vaâ thuïë suêët doanh nghiïåp, vaâ mùåt khaác, taåo thuêån lúåi cho caác chiïën lûúåc cêëp vöën cuãa chuáng töi. Chuáng töi sûã duång möåt vaâi loaåi cöng cuå phaái sinh trong viïåc quaãn lyá nhûäng ruãi ro naây, bao göìm caác húåp àöìng ngoaåi tïå kyâ haån vaâ quyïìn lûåa choån, thoãa thuêån trao àöíi laäi suêët, mûác trêìn vaâ saân laäi suêët vaâ caác thoaã thuêån trao àöíi cú baãn. Caác thoaã thuêån cöng cuå phaái sinh àûúåc gùæn vúái caác khoaãn núå hoùåc taâi saãn cuå thïí vaâ tûå baão hiïím cho nhûäng ruãi ro kinh tïë liïn quan. Chuáng töi khöng nùæm giûä caác cöng cuå phaái sinh cho muåc àñch kinh doanh. Vaâo nùm 1997 vaâ 1996, chuáng töi àaä ghi nhêån khoaãn thu nhêåp 17,3 triïåu àöla vaâ 12,7 triïåu àöla trûúác thuïë trong baáo caáo thu nhêåp liïn quan àïën têët caã caác hoaåt àöång quaãn lyá ruãi ro cuãa mònh. Quaãn lyá ruãi ro laäi suêët Baãng dûúái àêy cung cêëp thöng tin böí sung vïì caác thoaã thuêån trao àöíi laäi suêët cuãa chuáng töi, saân vaâ trêìn laäi suêët vaâ caác thoaã thuêån trao àöíi cú baãn. Möåt söë thoaã thuêån trao àöíi laäi suêët cuãa chuáng töi (dûúái àêy àûúåc tñnh vaâo “Caác khoaãn trao àöíi ngoaåi tïå/Laäi suêët”) cuäng chûáa àûång thaânh phêìn ngoaåi höëi àûúåc diïîn giaãi trong phêìn “Quaãn lyá ruãi ro ngoaåi höëi” dûúái àêy. Chuáng töi sûã duång caác thoaã thuêån trao àöíi laäi suêët naây àïí tûå baão hiïím cho giaá trõ cuãa möåt söë khoaãn àêìu tû quöëc tïë. Caác thoaã thuêån thûúâng yïu cêìu chuáng töi thu tiïìn thanh toaán theo laäi suêët cöë àõnh vaâ traã tiïìn thanh toaán theo laäi suêët biïën àöíi. Caác thoaã thuêån trao àöíi núå cú cêëu laåi chuyïín àöíi möåt söë loaåi núå cú cêëu trung haån sang caác khoaãn núå coá laäi suêët cöë àõnh thöng thûúâng trong khi giaãm chi phñ cêëp vöën. Laäi suêët cöë àõnh coá hiïåu lûåc cuãa nhûäng khoaãn núå naây trung bònh laâ 6,1% vaâ 6,2% vaâo ngaây 31/12/1997 vaâ 1996. Caác thoaã thuêån trao àöíi laäi suêët khaác, àöi khi laâ quyïìn lûåa choån cöng ty, vaâ caác mûác trêìn vaâ saân laäi suêët àïìu àûúåc sûã duång àïí àiïìu chónh caác mûác laäi suêët trong danh muåc núå vaâ cho pheáp chuáng töi àaåt àûúåc muåc àñch kïët húåp giûäa núå coá tyã giaá thaã nöíi vaâ cöë àõnh. Caác thoaã thuêån trao àöíi cú baãn baão hiïím möåt phêìn danh muåc cho thuï àoân bêíy àöëi vúái nhûäng aãnh hûúãng bêët lúåi cuãa thuïë suêët cöng ty. Caác thoaã thuêån yïu cêìu chuáng töi thu tiïìn theo möåt chó söë laäi suêët (theo LIBOR) vaâ traã tiïìn thanh toaán theo chó söë thõ trûúâng loaåi trûâ yïëu töë thuïë (J.J Kenney). Chuáng töi kïë toaán caác thoaã thuêån trao àöíi cú baãn naây theo giaá trõ thûåc tïë vaâ mûác thu nhêåp àûúåc ghi nhêån 4,2 triïåu àöla vaâ 20,2 triïåu àöla vaâo nùm 1997 vaâ 1996 liïn quan àïën caác àiïìu chónh theo thõ trûúâng. Nhûäng söë lûúång ûúác tñnh trònh baây dûúái àêy àûúåc sûã duång àïí tñnh toaán tiïìn thanh toaán laäi seä àûúåc trao àöíi. Caác khoaãn naây thûåc tïë khöng àûúåc thanh toaán hoùåc nhêån àûúåc, maâ cuäng khöng phaãi àïí tñnh toaán caác khoaãn löî laäi tiïìm nùng tûâ ruãi ro thõ trûúâng. Chuáng khöng thïí hiïån ruãi ro cuãa chuáng töi trong trûúâng húåp bïn àöëi taác khöng thûåc hiïån cam kïët hoùåc cuäng khöng thïí hiïån nhu cêìu tiïìn mùåt trong tûúng lai cuãa chuáng töi. Caác cöng cuå taâi chñnh cuãa chuáng töi àûúåc phên nhoám dûúái àêy theo tñnh chêët cuãa hoaåt àöång tûå baão hiïím ruãi ro. 116
 8. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY TIÏËP THEO (Triïåu àöla) Tyã lïå bònh quên gia quyïìn Söë ûúác tñnh Thúâi gian àaáo haån Vaâo ngaây 31/12 àöla Nhêån (%) Traã (%) Caác thoaã thuêån trao àöíi laäi suêët Trao àöíi laäi suêët/ ngoaåi tïå 1997 375,4 1998-2002 4,5 6,2 1996 928,4 1997-2002 3,3 5,9 Trao àöíi laäi suêët khaác Traã theo mûác cöë àõnh 1997 260,0 1999-2005 5,7 5,9 1996 221,2 1997-2005 5,7 6,0 Traã theo mûác biïën àöíi 1997 783,7 1999-2006 6,6 6,1 1996 530,7 1997-2004 6,5 6,4 Trao àöíi núå cú cêëu 1997 60,0 1999 1996 105,0 1997-2004 Thoaã thuêån laäi suêët trêìn/saân 1997 262,0 1999-2001 1996 140,0 1999-2001 Thoaã thuêån trao àöíi cú baãn 1997 1.001,0 2003-2004 1996 1.001,0 2003-2004 117
 9. (IAS 8) NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY TIÏËP THEO Giaá trõ thûåc tïë cuãa caác cöng cuå taâi chñnh Baãng dûúái àêy cung cêëp thöng tin böí sung vïì caác cöng cuå taâi chñnh quan troång: Cöng cuå taâi chñnh Phûúng phaáp àaánh giaá Tiïìn vaâ caác khoaãn tûúng àûúng vaâ àêìu tû ngùæn haån Söë mang sang Núå (ngoaåi trûâ thuïë vöën) Baáo giaá thõ trûúâng vúái àiïìu khoaãn vaâ àaáo haån tûúng tûå hoùåc doâng tiïìn tûúng lai àûúåc chiïët khêëu theo tyã lïå hiïån haânh. Caác khoaãn àêìu tû chi phñ vaâo caác àún võ kinh doanh chûa töíng húåp vaâ núå phaãi thu Caác doâng tiïìn tûúng lai àûúåc chiïët khêëu theo t ã l å hiïån haânh. B o giaá thõ trû ng àöëi v i nh n á â á äg cöng cuå tûúng tûå hoùåc c c mö hònh àõnh gi á kh c. á á Trao àöíi laäi suêët vaâ caác thoaã thuêån khaác Laäi hoùåc löî àïí chêëm dûát thoaã thuêån hoùåc söë lûúång àûúåc traã àïí lùåp laåi caác thoaã thuêån theo tyã lïå hiïån haânh. Caác húåp àöìng ngoaåi tïå kyâ haån vaâ húåp àöìng lûåa choån Baáo giaá thõ trûúâng hoùåc laäi/löî àïí chêëm dûát thoaã thuêån. 118
 10. (IAS 8) NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY TIÏËP THEO Triïåu àöla 1997 1996 31/12 Mang sang Giaá trõ thûåc tïë Mang sang Giaá trõ thûåc tïë àöla àöla àöla àöla Núå 19.437,7 19.988,9 17.981,8 18.150.7 Àêìu tû chi phñ vaâo caác àún võ kinh doanh chûa töíng húåp 1.693,0 1.464,6 1.785,3 1.968,5 Núå phaãi thu, laäi suêët thuêìn vaâ caác thoaã thuêån trao àöíi khaác: 32,9 33,2 93,6 93,8 Taâi saãn 26,3 31,8 11,8 23,0 Núå 24,8 31,8 39,5 53,3 Caác húåp àöìng kyâ haån ngoaåi tïå vaâ húåp àöìng lûåa choån: * G Taâi saãn ,2 - 19,9 19,9 G Núå ,2 ,2 2,3 2,3 * Khöng coá phêìn ngoaåi tïå caá nhên naâo vûúåt quaá 0,2 triïåu àöla vaâo ngaây 31-12-1997 vaâ 19,8 triïåu àöla vaâo 31-12-1996. Söë mang sang thûåc hiïån cho caác cöng cuå phaái sinh bao göìm caã löî laäi àïí laåi sau. Khoaãn àêìu tû cuãa chuáng töi vaâo Viacom àûúåc àûa vaâo “Àêìu tû vöën vaâo caác àún võ kinh doanh chûa àûúåc töíng húåp” úã baãng trïn, laâ úã trong phêìn cöí phêìn ûu àaäi khöng àûúåc giao dõch röång raäi vaâ vò thïë giaá trõ thûåc tïë nïu trïn bao göìm nhûäng khoaãn àûúåc tñnh theo nhûäng mö hònh àaánh giaá lyá thuyïët coá thïí chuyïín àöíi. Tuy nhiïn, nhûäng mö hònh naây khöng gaán vaâ khöng àûa bêët kyâ giaá trõ naâo vaâo khña caånh chiïën lûúåc cuãa khoaãn àêìu tû naây. Chuáng töi khöng thïí quyïët àõnh giaá trõ thûåc tïë cuãa caác khoaãn àêìu tû khaác, vúái giaá trõ mang sang laâ 183,3 triïåu àöla vaâ 195,7 triïåu àöla vaâo ngaây 31/12/1997 vaâ 1996 maâ khöng coá chi phñ phaát sinh quaá lúán. Núå taâi chñnh Caác khoaãn núå coá giaá trõ thûåc tïë xêëp xó giaá trõ kïët chuyïín: SFAS107yïu cêìu cöng böë giaá trõ thûåc tïë cho nhûäng khoaãn núå tiïìn gûãi khöng ghi kyâ haån (tûác laâ tiïìn gûãi khöng kyâ haån, caác khoaãn tiïìn gûãi tiïët kiïåm vaâ caác khoaãn tiïìn gûãi trïn thõ trûúâng tiïìn tïå) coá giaá trõ bùçng söë kïët chuyïín. SFAS khöng cho pheáp ghi nhêån giaá trõ cêëp vöën tiïìm êín cuãa nhûäng cöng cuå naây. Giaá trõ thûåc tïë cuãa caác khoaãn tiïìn gûãi nûúác ngoaâi, caác quyä liïn bang àûúåc mua vaâo vaâ chûáng khoaán àûúåc baán theo caác thoaã thuêån mua laåi, thûúng phiïëu, caác loaåi quyä ài vay khaác, caác khoaãn chêëp nhêån ngên haâng àang lûu haânh, caác taâi khoaãn phaãi traã, vaâ caác khoaãn núå döìn tñch àûúåc cho laâ coá giaá trõ xêëp xó vúái giaá trõ kïët chuyïín do tñnh chêët ngùæn haån cuãa nhûäng khoaãn naây. Caác khoaãn Tiïìn gûãi Kyâ haån Trong nûúác: giaá trõ thûåc tïë cuãa caác khoaãn tiïìn gûãi kyâ haån àûúåc ûúác tñnh bùçng caách chiïët khêíu luöìng tiïìn theo thúâi gian àaáo haån àaä thoaã thuêån vúái mûác laäi suêët bùçng vúái mûác huy àöång caác nguöìn quyä coá kyâ haån tûúng tûå. Caác khoaãn Núå Thûúng maåi: Chase coá caác khoaãn núå thûúng maåi, bao göìm coá chûáng khoaán baán ra nhûng chûa mua vaâo, caác khoaãn núå cú cêëu vaâ caác húåp àöìng phaái sinh vaâ trao àöíi ngoaåi tïå vúái giaá trõ thûåc tïë ûúác tñnh. 119
 11. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY TIÏËP THEO Caác cöng cuå daâi haån liïn quan túái núå: viïåc àõnh giaá caác khoaãn núå daâi haån, göìm coá laäi suêët hûúãng lúåi ûu àaäi àaãm baão cuãa caác khoaãn traái khoaán thûá cêëp cuãa Chase traã laäi vïì sau, cêìn phaãi xeát àïën möåt söë yïëu töë nhû laäi suêët hiïån haânh trïn thõ trûúâng vaâ àõnh mûác tñn nhiïåm cuãa Chase. Caác mûác baáo giaá àûúåc têåp húåp tûâ nhiïìu ngên haâng àêìu tû vúái mûác lúåi tûác daânh cho chûáng khoaán cuãa Chase vúái nhiïìu mûác àaáo haån khaác nhau. Caác khoaãn cam kïët liïn quan àïën viïåc cho vay: Chase àaä kiïím tra phêìn cam kïët chûa huy àöång àûúåc vöën àïí cêëp tñn duång dûå phoâng vaâ thû tñn duång vaâ Chase àaä xaác àõnh àûúåc giaá trõ thûåc tïë cuãa nhûäng cöng cuå taâi chñnh naây laâ khöng mang tñnh troång yïëu. Baãng dûúái àêy thïí hiïån giaá trõ kïët chuyïín vaâ giaá trõ thûåc tïë ûúác tñnh cuãa caác taâi saãn vaâ núå taâi chñnh àûúåc àõnh giaá theo SFAS 107, vaâ möåt söë húåp àöìng phaái sinh sûã duång cho caác hoaåt àöång taâi saãn/núå liïn quan àïën nhûäng taâi saãn vaâ núå taâi chñnh naây. Taâi saãn/Núå taâi chñnh Húåp àöìng phaái sinh cho caác hoaåt àöång taâi saãn/núå Giaá trõ Söë kïët Laäi chûa Löî chûa Giaá trõ Söë kïët å31/12/1999 chuyïínc thûåc tïë ûúác ghi nhêån ghi nhêån thûåc tïë chuyïína,b (àún võ triïåu $) tñnha,b ûúác tñnhd TAÂI SAÃN TAÂI CHÑNH Taâi saãn coá giaá trõ thûåc tïë xêëp xó söë kïët chuyïín $81.126 $81.126 $4 $15 $(9) $10 Taâi saãn thûúng maåi 63.269 63.269 - - - - Chûáng khoaán àïí baán 60.625 60.625 (22) - - (22) Chûáng khoaán giûä àïën khi àaáo haån 888 876 - - - - Caác khoaãn cho vay, trûâ ài dûå phoâng löî 172.702 173.405 (19) 249 (179) 51 Caác taâi saãn khaác 8.804 10.168 93 28 (345) (224) Töíng taâi saãn taâi chñnh $387.414 $389.469 $56 $292 $(533) $(185) NÚÅ TAÂI CHÑNH Caác khoaãn núå coá giaá trõ thûåc tïë xêëp xó söë kïët chuyïín $ 292.343 $292.343 $227 $69 $(381) $(85) Caác khoaãn tiïìn gûãi kyâ haån trong nûúác 30.022 30.207 243 27 (239) 31 Núå thûúng maåi 38.573 38.573 - - - - Caác cöng cuå daâi haån liïn quan àïën núå 20.140 19.476 63 79 (213) (71) Töíng núå taâi chñnh $381.078 $380.599 $533 $175 $(833) $(125) 120
 12. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY TIÏËP THEO 31/12/1998 TAÂI SAÃN TAÂI CHÑNH Taâi saãn coá giaá trõ thûåc tïë xêëp xó söë kïët chuyïín $59.251 $59.251 $41 $70 $(159) $(48) Taâi saãn thûúng maåi 57.692 57.692 - - - - Chûáng khoaán àïí baán 62.803 62.803 (151) - - (151) Chûáng khoaán giûä àïën khi àaáo haån 1.687 1.703 - - - - Caác khoaãn cho vay, trûâ ài dûå phoâng löî 169.202 171.063 90 335 (678) (253) Caác taâi saãn khaáce 5.103 5.444 118 283 (74) 327 Töíng taâi saãn taâi chñnh $355.738 $357.956 $98 $688 $(911) $(125) NÚÅ TAÂI CHÑNH Caác khoaãn núå coá giaá trõ thûåc tïë xêëp xó söë kïët chuyïín $247.833 $247.833 $106 $159 $(413) $(148) Caác khoaãn tiïìn gûãi kyâ haån trong nûúác 35.933 35.746 260 308 (112) 456 Núå thûúng maåi 38.502 38.502 - - - - Caác cöng cuå daâi haån liïn quan àïën núå 18.375 18.438 68 430 (31) 467 Töíng núå taâi chñnh $340.643 $340.519 $434 $897 $(556) $775 a. Göìm coá giaá trõ kïët chuyïín vaâ giaá trõ thûåc tïë ûúác tñnhcuãa caác húåp àöìng cöng cuå phaái sinh duâng cho caác hoaåt àöång taâi saãn/núå. b. Giaá trõ kïët chuyïín vaâ giaá trõ thûåc tïë ûúác tñnh cuãa caác khoaãn giao dõch kyá quyä haâng ngaây cho caác húåp àöìng tûúng lai múã chuã yïëu àûúåc àûa vaâo muåc Caác taâi saãn khaác trïn baãng töíng kïët taâi saãn, trûâ khi àûúåc sûã duång cho nhûäng muåc àñch liïn quan àïën caác chûáng khoaãn àïí baán seä àûúåc kïët chuyïín theo giaá trõ thûåc tïë vaâ àûa vaâo muåc Chûáng khoaán: Daânh àïí Baán trïn baãng töíng kïët taâi saãn. Chase sûã duång caác húåp àöìng tûúng lai trong caác hoaåt àöång taâi saãn/núå àïí thay àöíi caác àùåc tñnh laäi suêët cuãa caác cöng cuå trïn baãng töíng kïët taâi saãn nhû chûáng khoaán àïí baán,caác khoaãn cho vay vaâ tiïìn gûãi. Laäi roâng chûa àûúåc ghi nhêån tûâ caác khoaãn thanh toaán kyá quyä haâng ngaây tûâ caác húåp àöìng tûúng lai múã laâ 22 triïåu $ vaâo ngaây 31/12/1999, àöëi ûáng vúái khoaãn löî roâng chûa ghi nhêån laâ 8 triïåu $ vaâo ngaây 31/12/1998. c. Giaá trõ kïët chuyïín cuãa caác cöng cuå phaái sinh duâng cho caác hoaåt àöång taâi saãn/núå àûúåc ghi laâ caác khoaãn phaãi thu vaâ phaãi traã vaâ chuã yïëu àûúåc àûa vaâo Caác loaåi taâi saãn khaác trïn baãng töíng kïët taâi saãn, trûâ nhûäng cöng cuå phaái sinh àûúåc sûã duång coá caác muåc àñch liïn quan chûáng khoaán àïí baán, àûúåc kïët chuyïín theo giaá trõ thûåc tïë vaâ àûúåc àûa vaâo Chûáng khoaán: Daânh àïí baán trïn baãng töíng kïët taâi saãn. d. Caác húåp àöìng cöng cuå phaái sinh duâng cho caác hoaåt àöång taâi saãn/núå àûúåc àõnh giaá sûã duång caác mûác giaá thõ trûúâng vaâ caác mö hònh àõnh giaá thöëng nhêët vúái caác mö hònh àûúåc Chase sûã duång trong viïåc àõnh giaá caác cöng cuå tûúng tûå duâng cho muåc àñch thûúng maåi. e. Vaâo ngaây 31/12/1999, caác khoaãn laäi vaâ löî tñnh luâi vïì sau coá liïn quan túái caác giao dõch taâi saãn/núå dûå tñnh trûúác laâ khöng àaáng kïí. 121
 13. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY TIÏËP THEO Àoaån trñch dûúái àêy àûúåc lêëy tûâ Baáo caáo nùm 2000 cuãa Ngên haâng Thïë giúái minh hoaå cho viïåc cöng böë vïì ruãi ro tñn duång. THUYÏËT MINH E. RUÃI RO TÑN DUÅNG Ruãi ro tñn duång quöëc gia: Ruãi ro naây göìm coá caác khoaãn löî coá thïí phaát sinh trong tûúng lai tûâ nhûäng khoaãn núå dêy dûa chûa àûúåc ngûúâi ài vay thanh toaán. IBRD quaãn lyá ruãi ro tñn duång quöëc gia thöng qua giúái haån ruãi ro theo tûâng nûúác theo mûác tñn nhiïåm. Nhûäng giúái haån ruãi ro naây àûúåc gùæn vúái hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa caác chñnh saách kinh tïë vô mö vaâ cú cêëu. Ngoaâi ra, IBRD lêåp ra nhûäng giúái haån tuyïåt àöëi cho phêìn caác khoaãn vay töìn àoång cho tûâng ngûúâi ài vay. Ruãi ro tñn duång quöëc gia àûúåc tiïëp tuåc quaãn lyá bùçng caác khoaãn khuyïën khñch taâi chñnh nhû caác khoaãn cho vay duâng chi phñ ài àõnh giaá vay cuãa IBRD vaâ xoaá möåt phêìn laäi phaãi traã vúái àiïìu kiïån thanh toaán àuáng thúâi haån àïí ngûúâi ài vay coá quyïìn lúåi àöåc lêåp trong nùng lûåc trung gian cuãa IBRD. Ruãi ro thu höìi àûúåc baão hiïím trong Dûå phoâng Tñch luyä cho Löî caác khoaãn vay. IBRD coân sûã duång möåt mö hònh khuyïën khñch àïí àaánh giaá vïì khaã nùng àaáp ûáng vïì vöën cöí phêìn bao göìm caác khoaãn dûå trûä cho nhûäng khaách haâng hoùåc nhoám khaách haâng ài vay lúán, chêëm dûát cho vay thïm thúâi haån. Ruãi ro tñn duång thûúng maåi: Àïí quaãn lyá ruãi ro, IBRD tham gia möåt söë húåp àöìng cöng cuå taâi chñnh trong àoá coá möåt söë thaânh phêìn ruãi ro tñn duång vûúåt quaá giaá trõ ghi vaâo baãng töíng kïët taâi saãn. Ruãi ro tñn duång thïí hiïån töín thêët kïë toaán tiïìm nùng töëi àa do caác bïn phaãi thûåc hiïån húåp àöìng vaâ caác àöëi taác theo caác àiïìu khoaãn húåp àöìng coá thïí khöng thûåc hiïån nghôa vuå cuãa mònh. Ngoaâi ra, tñnh chêët cuãa caác cöng cuå liïn quan àïën giaá trõ húåp àöìng vaâ giaá trõ göëc ûúác tñnh khöng àûúåc phaãn aánh trong caác baáo caáo taâi chñnh cú baãn. Àöëi vúái caác chûáng khoaãn caã trong vaâ ngoaâi baãng, IBRD giúái haån giao dõch theo danh muåc caác nhaâ giao dõch àûúåc pheáp vaâ caác àöëi taác. Ruãi ro tñn duång àûúåc kiïím soaát qua viïåc aáp duång caác tiïu chñ vaâ giúái haån khöëi lûúång cho caác giao dõch vúái caác àöëi taác caá nhên vaâ thöng qua viïåc sûã duång caác thoaã thuêån thïë chêëp theo thõ trûúâng àöëi vúái caác giao dõch trao àöíi IBRD coá thïí yïu cêìu thïë chêëp bùçng tiïìn hoùåc caác chûáng khoaán thanh khoaãn àûúåc chêëp thuêån cuãa caác àöëi taác caá nhên àïí loaåi trûâ ruãi ro tñn duång. Ngoaâi ra, IBRD tham gia caác húåp àöìng phaái sinh chñnh coá caác àiïìu khoaãn buâ trûâ mang tñnh thûåc thi phaáp lyá. Nhûäng thoaã thuêån naây coá thïí laâm giaãm ruãi ro tñn duång göåp liïn quan àïën caác khoaãn trao àöíi trònh baây dûúái àêy. Ruãi ro tñn duång cuãa caác taâi saãn taâi chñnh theo caác thoaã thuêån cöng cuå phaái sinh chñnh chó mêët ài khi caác khoaãn núå taâi chñnh vúái cuâng möåt àöëi taác àûúåc thanh toaán sau khi taâi saãn àûúåc chuyïín thaânh tiïìn. Do ruãi ro bõ aãnh hûúãng theo tûâng giao dõch theo thoaã thuêån, mûác àöå giaãm thiïíu ruãi ro coá thïí thay àöíi àaáng kïí trong möåt khoaãng thúâi gian ngùæn sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn. 122
 14. CHÛÚNG 27 IAS 32 CAÁ C CÖNG CUÅ TAÂ I CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂ Y G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG CAÁC CÖNG CUÅ TAÂI CHÑNH: CÖNG BÖË VAÂ TRÒNH BAÂY TIÏËP THEO Giaá trõ húåp àöìng/giaá trõ ûúác tñnh vaâ ruãi ro tñn duång cuãa caác cöng cuå taâi chñnh naây vaâo ngaây 30/6/2000 vaâ 30/6/1999 (trûúác khi tñnh àïën bêët kyâ cöng cuå phaái sinh chuã yïëu hoùåc caác thoaã thuêån thïë chêëp àaä tham gia) àûúåc trònh baây dûúái àêy: Àún võ: Triïåu $ CAÁC KHOAÃN ÀÊÌU TÛ - DANH MUÅC GIAO DÕCH 2000 1999 Quyïìn lûåa choån, húåp àöìng tûúnglai vaâ kyâ haån G Võ thïë trûúâng 805 3.433 G Võ thïë àoaãn 1.250 3.653 G Ruãi ro tñn duång do caác bïn àöëi taác coá thïí khöng thûåc hiïån * 1 Trao àöíi tiïìn tïå G Ruãi ro tñn duång do caác bïn àöëi taác coá thïí khöng thûåc hiïån 77 182 Trao àöíi laäi suêët giûäa caác loaåi tiïìn tïå G Ruãi ro tñn duång do caác bïn àöëi taác coá thïí khöng thûåc hiïån 306 100 Trao àöíi laäi suêët G Giaá trõ göëc ûúác tñnh 13.687 12.924 G Ruãi ro tñn duång do caác bïn àöëi taác coá thïí khöng thûåc hiïån 3 1 DANH MUÅC ÀI VAY Trao àöíi tiïìn tïå G Ruãi ro tñn duång do caác bïn àöëi taác coá thïí khöng thûåc hiïån 3.863 2.051 Trao àöíi laäi suêët G Giaá trõ göëc ûúác tñnh 69.625 55.633 G Ruãi ro tñn duång do caác bïn àöëi taác coá thïí khöng thûåc hiïån 869 731 * Dûúái 0,5 triïåu $ 123
 15. CHÛÚNG 28 THU NHÊÅP TRÏN MÖÅT CÖÍ PHIÏËU (IAS 33) 28.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA Caác nguyïn tùæc xaác àõnh vaâ trònh baây thu nhêåp trïn möåt cöí phiïëu àûúåc quy àõnh vúái troång têm hûúáng vaâo mêîu söë cuãa pheáp tñnh. Chuêín mûåc naây yïu cêìu cöng böë caã thu nhêåp cú baãn cuäng nhû thu nhêåp pha loaäng trïn möåt cöí phiïëu. 28.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG Chuêín mûåc naây aáp duång cho caác àún võ coá cöí phiïëu àûúåc giao dõch àaåi chuáng hoùåc trong quaá trònh àang àûúåc phaát haânh ra cöng chuáng trïn thõ trûúâng chûáng khoaán, vaâ caác àún võ khaác lûåa choån cöng böë thu nhêåp trïn cöí phiïëu. Chuêín mûåc naây aáp duång cho thöng tin töíng húåp chó khi cöng ty meå lêåp baáo caáo taâi chñnh töíng húåp. 28.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 28.3.1 Cöí phiïëu thûúâng laâ cöng cuå vöën coá thûá haång thêëp hún têët caã caác loaåi cöng cuå vöën chuã súã hûäu khaác. Möåt doanh nghiïåp coá thïí phaát haânh nhiïìu loaåi cöí phiïëu. 28.3.2 Cöí phiïëu thûúâng tiïìm nùng laâ möåt cöng cuå taâi chñnh hoùåc húåp àöìng coá thïí trao cho ngûúâi nùæm giûä quyïìn súã hûäu cöí phiïëu thûúâng (vñ duå caác cöng cuå núå hoùåc caác cöng cuå vöën coá thïí chuyïín àöíi sang cöí phiïëu thûúâng, caác chûáng quyïìn keâm theo cöí phiïëu vaâ quyïìn lûåa choån mua cöí phiïëu mang laåi cho ngûúâi nùæm giûä quyïìn mua cöí phiïëu thûúâng). 28.3.3 Thu nhêåp cú baãn trïn möåt cöí phiïëu (BEPS) àûúåc tñnh bùçng caách chia lúåi nhuêån roâng hoùåc löî trong kyâ cuãa caác cöí àöng thûúâng cho söë bònh quên gia quyïìn cuãa söë cöí phiïëu thûúâng. Thu nhêåp cú baãn Lúåi nhuêån roâng hoùåc löî trong kyâ sau khi trûâ ài cöí tûác ûu àaäi. G Trûâ tûâ cöí tûác ûu àaäi: G Söë cöng böë trong kyâ àöëi vúái nhûäng cöí phiïëu ûu àaäi khöng tñch luyä. I Toaân böå söë cöí tûác ûu àaäi tñch luyä trong kyâ cho duâ coá àûúåc cöng böë hay khöng. I Söë cöí phiïëu bònh quên gia quyïìn Söë cöí phiïëu bònh quên gia quyïìn àang lûu haânh trong kyâ (tûác laâ söë cöí phiïëu thûúâng lûu G haânh vaâo àêìu kyâ, àûúåc àiïìu chónh theo söë cöí phiïëu mua laåi hoùåc phaát haânh trong kyâ nhên vúái yïëu töë troång söë thúâi gian). Nhûäng cöí phiïëu coá thïí phaát haânh bêët thûúâng àûúåc cho laâ àang lûu haânh vaâ àûa vaâo pheáp G tñnh BEPS chó tûâ ngaây têët caã caác àiïìu kiïån cêìn àûúåc thoãa maän. Àiïìu chónh söë cöí phiïëu trong kyâ hiïån taåi vaâ têët caã caác kyâ trûúác àêy àûúåc trònh baây cho G nhûäng thay àöíi vïì cöí phiïëu maâ khöng coá thay àöíi tûúng ûáng trong nguöìn vöën (vñ duå cöí phiïëu thûúãng vaâ taách cöí phiïëu). Àiïìu chónh söë cöí phiïëu thûúâng cho têët caã caác kyâ trûúác khi phaát haânh quyïìn bao göìm yïëu töë G thûúãng vúái hïå söë sau: Giaá trõ thûåc tïë cuãa möåt cöí phiïëu ngay trûúác khi thûåc hiïån quyïìn Giaá trõ thûåc tïë khöng hûúãng quyïìn trïn möåt cöí phiïëu theo lyá thuyïët 124
 16. CHÛÚNG 28 IAS 33 THU NHÊÅ P TRÏN MÖÅ T CÖÍ PHIÏË U G 28.3.4 Thu nhêåp trïn möåt cöí phiïëu pha loaäng (DEPS): Lúåi nhuêån roâng thuöåc vïì caác cöí àöng thûúâng vaâ söë cöí phiïëu bònh quên gia quyïìn àûúåc àiïìu chónh cho nhûäng aãnh hûúãng cuãa têët caã caác cöí phiïëu thûúâng tiïìm nùng pha loaäng. Thu nhêåp pha loaäng Thu nhêåp cú baãn àûúåc àiïìu chónh theo nhûäng aãnh hûúãng sau thuïë cuãa nhûäng khoaãn dûúái G àêy liïn quan túái caác cöí phiïëu thûúâng tiïìm nùng pha loaäng: Cöí tûác trong kyâ. I Laäi trong kyâ. I Nhûäng thay àöíi khaác vïì thu nhêåp hoùåc chi phñ do chuyïín àöíi cöí phiïëu (vñ duå tiïët kiïåm I laäi liïn quan àïën nhûäng cöí phiïëu naây coá thïí dêîn túái viïåc laâm tùng chi phñ liïn quan túái kïë hoaåch bùæt buöåc phên chia lúåi nhuêån cho nhên viïn). Töíng söë cöí phiïëu bònh quên gia quyïìn Töíng söë cöí phiïëu bònh quên gia quyïìn cho BEPS cöång vúái söë cöí phiïëu seä àûúåc phaát haânh G khi chuyïín àöíi têët caã cöí phiïëu thûúâng coá tiïìm nùng pha loaäng. Cöí phiïëu thûúâng coá tiïìm nùng àûúåc cho laâ pha loaäng khi viïåc chuyïín àöíi nhûäng cöí phiïëu naây laâm giaãm lúåi nhuêån roâng trïn möåt cöí phiïëu tûâ nhûäng hoaåt àöång thöng thûúâng àang tiïëp diïîn. Nhûäng cöí phiïëu naây àûúåc cho laâ àaä àûúåc chuyïín àöíi sang cöí phiïëu thûúâng vaâo àêìu kyâ, hoùåc, G nïëu sau àoá thò laâ vaâo ngaây phaát haânh cöí phiïëu. 28.3.5 Söë thu nhêåp trïn möåt cöí phiïëu seä àûúåc khùèng àõnh laåi nhû sau: Nïëu söë cöí phiïëu lûu haânh bõ aãnh hûúãng do vöën hoáa, phaát haânh cöí phiïëu thûúãng, taách cöí G phiïëu hoùåc taách ngûúåc laåi cöí phiïëu, thò pheáp tñnh BEPS vaâ DEPS seä àûúåc àiïìu chónh ngûúåc laåi. Nïëu nhûäng thay àöíi naây xaãy ra sau ngaây lêåp baãng töíng kïët taâi saãn nhûng trûúác khi phaát G haânh baáo caáo taâi chñnh thò caác pheáp tñnh cho möåt cöí phêìn àûúåc tñnh theo söë cöí phiïëu múái. BEPS vaâ DEPS cho têët caã caác kyâ baáo caáo àûúåc àiïìu chónh theo aãnh hûúãng cuãa: G Caác löîi cú baãn. I Thay àöíi chïë àöå kïë toaán. I Húåp nhêët quyïìn lúåi. I 28.4 TRÒNH BAÂY VAÂ CÖNG BÖË 28.4.1 TRÒNH BAÂY BEPS vaâ DEPS àûúåc trònh baây nöíi bêåt nhû nhau trïn baáo caáo thu nhêåp cho tûâng loaåi cöí G phiïëu thûúâng coá quyïìn khaác nhau. Ngay caã nhûäng khoaãn löî trïn möåt cöí phiïëu cú baãn vaâ pha loaäng cuäng àûúåc baáo caáo. G 28.4.2 CÖNG BÖË Nhûäng nöåi dung sau cêìn àûúåc cöng böë: Söë àûúåc duâng laâm tûã söë cho BEPS vaâ DEPS vaâ cên àöëi nhûäng söë naây vúái khoaãn lúåi nhuêån G roâng vaâ löî trong kyâ. Töíng söë cöí phiïëu bònh quên gia quyïìn àûúåc sûã duång laâm mêîu söë trong viïåc tñnh toaán BEPS G vaâ DEPS vaâ cên àöëi caác mêîu söë vúái nhau. Nïëu thu nhêåp trïn möåt cöí phiïëu àûúåc cöng böë thò ngoaâi viïåc cöng böë BEPS vaâ DEPS: G Cung cêëp söë cên chiïëu cuãa tûã söë àûúåc sûã duång vúái möåt doâng khoaãn muåc àûúåc nïu trong I baáo caáo thu nhêåp. Sûã duång cuâng möåt mêîu söë cho BEPS. I 125
 17. CHÛÚNG 28 IAS 33 THU NHÊÅ P TRÏN MÖÅ T CÖÍ PHIÏË U G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG THU NHÊÅP TRÏN MÖÅT CÖÍ PHIÏËU Vöën cöí phêìn àaä àûúåc phaát haânh vaâ thanh toaán àuã cuãa Angli Inc. khöng thay àöíi vúái söë dûúái àêy kïí tûâ ngaây thaânh lêåp cho túái nùm taâi chñnh kïët thuác ngaây 31/3/20x4: 1.200.000 cöí phiïëu thûúâng khöng coá mïånh giaá. G 300.000 6% cöí phiïëu ûu àaäi tham gia vúái 1 àöla möåt cöí phiïëu. G Cöng ty hoaåt àöång coá laäi trong nhiïìu nùm. Do viïåc aáp duång möåt chñnh saách cöí tûác baão thuã cuãa caác thaânh viïn höåi àöìng quaãn trõ trong nhûäng nùm trûúác, trïn baãng töíng kïët taâi saãn coá möåt söë dû lúåi nhuêån tñch luyä lúán. Vaâo ngaây 1/7/20x4 caác thaânh viïn höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh phaát haânh cho têët caã caác cöí àöng thûúâng hai cöí phiïëu chuyïín thaânh vöën cho möîi möåt cöí phiïëu nùæm giûä trûúác àoá. Àoaån trñch dûúái àêy àûúåc lêëy tûâ baáo caáo thu nhêåp töíng húåp cho nùm taâi chñnh kïët thuác ngaây 31/3/20x5: 20x5 20x4 Àöla Àöla Lúåi nhuêån trûúác thuïë 400.000 290.000 Lúåi ñch thiïíu söë (30.000) (20.000) Lúåi nhuêån roâng tûâ caác hoaåt àöång thöng thûúâng 370.000 270.000 Caác khoaãn bêët thûúâng - (10.000) Lúåi nhuêån roâng cuãa caã nùm 370.000 260.000 Caác khoaãn cöí tûác sau àûúåc traã/cöng böë vaâo cuöëi caác kyâ baáo caáo: 20x5 20x4 Àöla Àöla Cöí tûác thûúâng 165.000 120.000 G Cöí tûác ûu àaäi 34.500 30.000 G Caác cöí àöng giûä cöí phêìn ûu àaäi tham gia coá quyïìn phên chia lúåi nhuêån theo cuâng tyã lïå maâ hoå àûúåc hûúãng cöí tûác, sau khi thanh toaán khoaãn cöí tûác ûu àaäi cöë àõnh. Caác cöí àöng seä àûúåc hûúãng lúåi ñch nhû nhau khi thanh lyá cöng ty. Thu nhêåp trïn möåt cöí phiïëu (theo yïu cêìu cuãa IAS 33) vaâ cöí tûác trïn möåt cöí phiïëu (theo yïu cêìu cuãa IAS 1) phaãi àûúåc àûa vaâo trong baáo caáo taâi chñnh têåp àoaân cho nùm taâi chñnh kïët thuác ngaây 31/3/20x5, àûúåc tñnh nhû sau: 20x5 20x4 THU NHÊÅP TRÏN MÖÅT CÖÍ PHIÏËU Thu nhêåp coá thïí àûúåc phên chia (Pheáp tñnh b) chia cho töíng söë cöí phiïëu bònh quên gia quyïìn (Pheáp tñnh c) Cöí phiïëu thûúâng 320.000 220.00 G 3.600.000 3.600.000 = 0,089 àöla = 0,061 àöla Cöí phiïëu ûu àaäi tham gia 50.000 40.000 G 300.000 300.000 = 0,167 àöla = 0,133 àöla 126
 18. CHÛÚNG 28 IAS 33 THU NHÊÅ P TRÏN MÖÅ T CÖÍ PHIÏË U G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG THU NHÊÅP TRÏN MÖÅT CÖÍ PHIÏËU TIÏËP THEO CÖÍ TÛÁC TRÏN MÖÅT CÖÍ PHIÏËU Cöí tûác chia cho söë cöí phiïëu thûåc tïë àûúåc phaát haânh 20 x 5 20 x 4 Cöí phiïëu thûúâng G (20x4 àiïìu chónh cho töíng söë phaát haânh 165.000 120.000 àûúåc chuyïín thaânh vöën àïí coá thïí so saánh) 3.600.000 3.600.000 = 0,046 àöla = 0,033 àöla Cöí phiïëu ûu àaäi 34.500 30.000 G 300.000 300.000 = 0,115 àöla = 0,10 àöla CAÁC PHEÁP TÑNH a. Phêìn trùm lúåi nhuêån chia cho caác loaåi cöí phêìn 20x5 20x4 Àöla Àöla Töíng söë cöí tûác ûu àaäi àem chia 34.500 30.000 Phêìn cöë àõnh (6%x300.000 àöla) (18.000) (18.000) 16.500 12.000 Cöí tûác traã cho caác cöí àöng thûúâng 165.000 120.000 Vò vêåy: Caác cöí àöng ûu àaäi tham gia àûúåc hûúãng lúåi nhuêån theo tyã lïå 1:10 vúái caác cöí àöng coá cöí phiïëu thûúâng sau khi thanh toaán cöí tûác ûu àaäi cöë àõnh traã tûâ lúåi nhuêån. b. Thu nhêåp theo tûâng loaåi cöí phêìn 20x5 20x4 Àöla Àöla Lúåi nhuêån roâng cuãa caã kyâ 370.000 260.000 Cöí tûác ûu àaäi cöë àõnh (18.000) (18.000) 352.000 242.000 Phêìn thuöåc vïì cöí àöng thûúâng 10/11 320.000 220.000 Phêìn thuöåc vïì caác cöí àöng ûu àaäi tham gia 1/11 32.000 22.000 Cöí tûác cöë àõnh 18.000 18.000 50.000 40.000 127
 19. CHÛÚNG 28 IAS 33 THU NHÊÅ P TRÏN MÖÅ T CÖÍ PHIÏË U G NGHIÏN CÛÁU TÒNH HUÖËNG THU NHÊÅP TRÏN MÖÅT CÖÍ PHIÏËU TIÏËP THEO c. Töíng söë cöí phiïëu thûúâng bònh quên gia quyïìn àûúåc phaát haânh 20x5 20x4 Cöí phêìn Cöí phêìn Söë dû, ngaây 1/4/20x3 1.200.000 1.200.000 Töíng söë phaát haânh chuyïín thaânh vöën 2.400.000 2.400.000 3.600.000 3.600.000 128
 20. CHÛÚNG 29 BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH TAÅM THÚÂI (IAS 34) 29.1 VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA Thöng tin taâi chñnh taåm thúâi tùng cûúâng tñnh chñnh xaác cho viïåc dûå àoaán thu nhêåp vaâ giaá cöí phiïëu. IAS naây quy àõnh cho caác baáo caáo taâi chñnh taåm thúâi theo nhûäng nöåi dung sau: Nöåi dung töëi thiïíu. G Caác nguyïn tùæc ghi nhêån vaâ tñnh toaán. G 29.2 PHAÅM VI AÁP DUÅNG Chuêín mûåc naây aáp duång cho têët caã caác doanh nghiïåp àûúåc yïu cêìu (theo luêåt àõnh hoùåc caác cú quan quaãn lyá) hoùåc tûå nguyïån ban haânh baáo caáo taâi chñnh taåm thúâi cho möåt kyâ ngùæn hún möåt nùm taâi chñnh àêìy àuã (vñ duå nûãa nùm hoùåc möåt quyá). 29.3 HAÅCH TOAÁN KÏË TOAÁN 29.3.1 Möåt baáo caáo taâi chñnh taåm thúâi göìm coá nhûäng nöåi dung sau (caác yïu cêìu vïì söë liïåu so saánh àûúåc àûa trong ngoùåc): G Baãng töíng kïët taâi saãn toám tùæt (vaâo cuöëi möîi kyâ baáo caáo taåm thúâi vaâ so saánh vaâo cuöëi nùm taâi chñnh àêìy àuã trûúác àoá). G B o caáo thu nhêåp t m tùæt (k â baáo c o taåm thúâi hiïån taåi v â tñch luyä cho nùm taâi chñnh hi n t i á á á å å cho àïën ng y baáo c o, vúái söë liïåu so saánh cho caác kyâ b o c o taåm th i àû c so s nh cuãa nùm t i â á á á â å á â chñnh trû c. Vñ duå, m t cöng ty àûa ra b o caáo t i chñnh t m th i theo tûâng quyá seä ph i lêå pbö ë n á å á â å â ã b o c o thu nhêåp trong quyá thûá 3, tûác l â möåt baáo caáo cho 9 th ng tñch lu ä k í tûâ à u nùm, m t á á á ì å b o caáo cho riïng quyá 3, vaâ c c baáo caáo thu nhêåp so s nh cho caác kyâ so s nh tûúng ûáng c a ùm á á á á ãn t i h trû c). â cñnh úá G Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå toám tùæt (tñch luyä cho nùm taâi chñnh hiïån taåi cho àïën ngaây baáo caáo vaâ so saánh vúái kyâ taåm thúâi so saánh cuãa nùm taâi chñnh trûúác). G Baáo caáo toám tùæt vïì thay àöíi vöën chuã súã hûäu (tñch luyä cho nùm taâi chñnh hiïån taåi cho àïën ngaây baáo caáo vaâ so saánh vúái kyâ so saánh taåm thúâi cuãa nùm taâi chñnh trûúác). Thuyïët minh baáo caáo choån loåc. G 29.3.2 Hònh thûác vaâ nöåi dung cuãa möåt baáo caáo taâi chñnh taåm thúâi àûúåc quy àõnh nhû sau: Àûa vaâo úã mûác töëi thiïíu: G T ng nh m h ng m c l n v â t ng söë cuãa t ng nh m àû c àûa v o b o c o t i chñnh nùm g n â á å åá í â á å â á á â ì I nhêët. Thuyïët minh baáo caáo choån loåc theo yïu cêìu cuãa chuêín mûåc naây. I Thu nhêåp trïn möåt cöí phêìn cú baãn vaâ pha loaäng cêìn àûúåc trònh baây trïn baáo caáo thu nhêåp. G Möåt cöng ty meå cêìn phaãi lêåp baáo caáo töíng húåp. G 29.3.3 Khi quyïët àõnh caách ghi nhêån, tñnh toaán, phên loaåi hoùåc cöng böë möåt khoaãn muåc cho muåc àñch baáo caáo taâi chñnh taåm thúâi, tñnh troång yïëu cêìn àûúåc àaánh giaá trong möëi tûúng quan vúái thöng tin taâi chñnh kyâ taåm thúâi chûá khöng phaãi laâ söë liïåu haâng nùm theo ûúác tñnh. 29.3.4 Trong baáo caáo taâi chñnh taåm thúâi doanh nghiïåp cêìn aáp duång cuâng chïë àöå kïë toaán nhû àaä aáp duång 129
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2