Tập làm văn - CỐT TRUYỆN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
161
lượt xem
19
download

Tập làm văn - CỐT TRUYỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Nắm được thế nào là cốt truyện và ba phần cơ bản của cốt truyện ( mở đầu, diễn biến, kết thúc ) 2. Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để sắp xếp lại các sự việc chính của một câu chuyện tạo thành cốt truyện 3. Giáo dục các em tình yêu thương đoàn kết với anh em trong gia đình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - CỐT TRUYỆN

 1. T p làm văn C T TRUY N I/ M c ích, yêu c u : 1. N m ư c th nào là c t truy n và ba ph n cơ b n c a c t truy n ( m u, di n bi n, k t thúc ) 2. Bư c u bi t v n d ng ki n th c ã h c s p x p l i các s vi c chính c a m t câu chuy n t o thành c t truy n 3. Giáo d c các em tình yêu thương oàn k t v i anh em trong gia ình II Tài li u và phương ti n : - B ng ph ghi yêu c u c a bài t p 1, kho ng tr ng vi t bài. - 6 băng gi y vi t 6 s vi c chính c a truy n c tích cây kh ph n luy n t p. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Ki m tra bài cũ : - Yêu c u HS lên b ng tr l i câu h i ? - HS tr l i 1. M t b c thư g m nh ng ph n nào ? 2. Em hãy nêu nh ng b ph n chính c a m i ph n c a m t b c thư ? 3. Yêu c u 1 s em c b c thư các em vi t g i cho m t b n trư ng khác B. D y bài m i 1. Gi i thi u bài : Các em ã tìm hi u cách 1
 2. xây d ng nhân v t trong bài k chuy n. Ngoài y u t trên trong văn k chuy n còn có m t y u t quan tr ng khác là c t truy n. Bài h c hôm nay s giúp các em hi u th nào là c t truy n. 2. Ph n nh n xét Bài t p 1 , 2 - Yêu c u HS c yêu c u bài t p 1,2 - GV giao vi c cho nhóm - Ho t ng nhóm - GV yêu c u : Ghi ng n g n các ý. - Các nhóm m truy n D Mèn - Tr ng tài c a l p ch t l i l i gi i úng. bênh v c b n y u ( 2 ph n ) ghi l i nh ng s vi c chính trong Bài t p 1 : truy n. S vi c 1 - D Mèn g p nhà trò ang g c u khóc bên t ng á - i di n các nhóm trình bày S vi c 2 - D Mèn g n h i : Nhà trò k t qu th o lu n nhóm c a k l i tình c nh kh n khó b mình. b n nh n c hi p và òi ăn - Các nhóm khác nh n xét, b th t. sung S vi c 3 - D Mèn ph n n cùng nhà trò i n ch mai ph c c a b n nh n S vi c 4 - G p l i b n nh n. D Mèn ra oai lên án s nh n tâm c a chúng, b t chúng phá vòng vây hãm nhà trò. S vi c 5 - B n nh n s hãi nghe theo Bài t p 2 : C t truy n là m t chu i các s vi c làm nòng c t cho di n bi n c a c t truy n. 2
 3. Bài t p 3 - Yêu c u HS c yêu c u bài t p 3 - HS nh c l i - Yêu c u HS tr l i câu h i - HS nh c l i - HS và GV ch t l i : c t truy n thư ng g m 2 ph n. *M u - S vi c kh i ngu n cho - HS nh c l i các s vi c khác . ( D Mèn - HS nh c l i b t g p nhà trò ng i khóc bên t ng á. * Di n bi n - Các s vi c chính k ti p theo nhau nói lên tính cách nhân v t . Ý nghĩa c a truy n ( D Mèn nghe nhà trò k tình c nh c a mình/ D Mèn ph n n n ch b n nh n/ D Mèn ra oai , lên án b n nh n, b t chúng ph i phá vòng vây , tr t do cho nhà trò. * K t thúc K t qu c a các s vi c ph n m u và ph n chính ( b n nh n ph i vâng l nh D Mèn, nhà trò ư c c u thoát ) 3. Ghi nh - Yêu c u 3 HS c n i dung SGK 4. Luy n t p Bài t p 1 - G i 1 HS c yêu c u c a bài t p. 3
 4. - GV gi i thích thêm : Truy n cây kh g m 6 s vi c chính : th t các s vi c ư c s p x p úng. Các em c n s p x p l i sao cho s vi c di n ra trư c trình bày trư c. S vi c di n ra sau trình bày sau cho thành c t truy n. Khi s p x p ch c n ghi s th t úng c a s vi c. - Yêu c u HS c th m các s vi c - GV yêu c u HS làm vi c theo c p - HS và GV ch t l i th t úng c t truy n - HS c th m các s vi c ph i là b- d- a- c- e- g. - HS làm vi c trao i . Săpó - Yêu c u HS vi t th t úng vào v . x p l i các s vi c cho úng th Bài t p 2 : Yêu c u HS c yêu c u d a vào 6 t . s vi c ã ư c s p x p v bài t p k l i câu - Các nhóm trình bày k t qu . chuy n theo th t 1 trong 2 cách L p nh n xét - HS và GV k t lu n theo 2 cách k - HS ghi vào v . Cách 1 - HS c yêu c u bài t p 1b Cha m ch t, ngư i anh chia gia tài , ngư i em ch ư c cây kh - HS k theo cách 1 2a Cây kh có qu chim n ăn ngư i - HS k . L p nh n xét em phàn nàn và chim h n tr ơn b ng vàng. 3a Chim ch ngư i em bay ra ol y vàng. Nh th ngư i em tr nên giàu có. 4c Ngư i anh bi t chuy n i gia tài c a mình l y cây kh , ngư i em b ng lòng. 5e Chim l i n ăn, m i chuy n di n ra như cũ nhưng ngư i anh mang túi 4
 5. quá to và l y quá nhi u vàng. 6g Ngư i anh b rơi xu ng b n và ch t. Cách 2 : HS k phong phú thêm s vi c 1b Xưa có hai anh em sau khi n m m t . Ngư i anh l y t t c tài s n, ch - 2 -3 em trình bày trư c l p. cho ngư i em m t cây kh . Ngư i em nh n nh n h ng ngày chăm sóc cây kh mong cây kh s m ra qu . 2d n mùa cây kh cho r t nhi u qu to, chín vàng. M t hôm có m t con chim phư ng hoàng r t l n và t âu bay n u trên cành cây, ăn h t qu này n qu khác. Ngư i em bu n rau b o chim “ Chim ăn h t kh ta l y gì mà s ng ây ? “ nghe v y, Phư ng hoàng áp : “ ăn m t qu tr c c vàng, may túi ba gang mang di mà ng ? r i bay i. 3a Ngư i em l y v i may m t cái túi nh . Vài ngày sau, phư ng hoàng n ch ngư i em bay ra m t hòn o có r t nhi u vàng b c. Ngư i em l y vàng b túi r i cư i lưung chim bay v . t ó ngư i em tr nên giàu có. 4c Ít lâu sau, ngư i anh n chơi th y em giàu có thì h t s c ng c nhiên, ngư i am thành th c k l i câu chuy n. Ngư i anh th y v y òi i 5
 6. gia tai c a mình l y cây kh . Ngư i em b ng lòng . 5e Ng ơi anh ngày êm ch c s n bên cây kh . Phư ng hoàng l i n ngư i anh gi v phàn nàn. chim cũng h n s ưa anh ta i l y vàng. Ngư i anh may s n m t cái túi th t to. Khi chim ưa anh ra o, anh ta nh t vàng y túi l còn gi t vàng kh p ngư i. 6g Phư ng hoàng còng ngưòi anh và túi vàng bay v . Nh ng túi vàng to và n ng quá. n gi a chim ki t s c nghiêng cánh . Th là ngư i anh và c túi vàng rơi xu ng bi n. 5. C ng c - D n dò - GV nh n xét ti t h c - V nhà c l i nôi dung ghi nh và ghi l i - 3 HS nh c l i nh ng s vi c chính ã h c * Bài sau : Luy n t p xây d ng c t truy n 6
 7. T p làm văn LUY N T P XÂY D NG CÔT TRUY N I/ M c ích, yêu c u : 1. Th c hành tư ng tư ng và t o l p m t c t truy n ơn gi n theo g i ý khi ã cho s n nhân v t, ch câu chuy n. 2. Giáo d c lòng kính yêu v i nh ng ngư i sinh thành ra ta. II Tài li u và phương ti n : - Tranh minh ho c t truy n nói v lòng hi u th o c a ngư i con khi m m. - B ng ph vi t s n bài GV phân tích. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Ki m tra bài cũ - yêu c u HS tr l i. - HS tr l i. 1. Nói l i ghi nh c a bài c t truy n. 2. Em hãy k l i câu chuy n cây kh d a vào c t truy n ã có. B. D y bài m i 1. Gi i thi u bài : Ti t h c hôm nay giúp các em th c hành tư ng tư ng và t o l p m t c t truy n ơn gi n theo g i ý khi ã cho s n nhân v t ho c ch c a câu chuy n. 2. Hư ng d n HS xây d ng c t 7
 8. truy n a. Xác nh yêu c u c a bài : - Yêu c u 1 em c yêu c u c a bài - 1 em c bài - GV cùng HS phân tích , g ch chân và k l i v n t t m t câu chuy n có 3 nhân v t : bà m m, ngư i con b ng tu i em và bà tiên. - GV nh c HS + xây d ng ư c c t truy nv i nh ng i u ki n ã cho ( có 3 nhân v t : bà m m, ngư i con, bà tiên ) em ph i tư ng tư ng hình dung i u gì s x y ra, di n bi n câu chuy n. + Vì là xây d ng c t truy n ( b khung cho câu chuy n ) em ch k v n t t không c n k chi ti t. b. L a ch n ch c a câu chuy n - Yêu c u 2 HS n i ti p nhau và c - 2 em c. L p theo dõi SGK g i ý 1 và 2 - Yêu c u vài HS n i ti p nhau nói ch câuc huy n em l a ch n . em k câu chuy n v s hi u th o hay v tính trung th c. - GV nh c HS t bài ã cho các em có th tư ng tư ng ra nh ng c t truy n khác nhau. SGK g i ý 2 ch (S hi u th o, tính trung th c ) các em có th tư ng tư ng xây d ng c t truy n theo 1 trong 2 hư ng ó. c. Th c hành xây d ng c t truy n 8
 9. - Yêu c u HS làm vi c cá nhân - HS làm vi c cá nhân c th m và tr H i bài t p a l i câu h i. + Ngư i m m như th nào ? - m r t n ng + Ngư i con chăm sóc m như th nào - Ngư i con thương m , chăm sóc m t n tu ngày êm. + ch a kh i b nh cho m , ngưòi - Ph i tìm 1 lo i thu c r t hi m ( ho c con g p khó khăn gì ? ph i tìm bà tiên s ng trên ng n núi r t cao, ư ng i l m gian truân ) - Ngư i con l n l trong r ng sâu gai cào, ói ăn, nhi u r n r t v n không s n lòng quy t tâm tìm b ng ư c cây thu c quý. + Bà tiên giúp hai m con như th - Bà tiên c m ng v tính yêu nào ? thương, lòng hi u th o c a ngư i con ã hi n ra giúp. - Yêu c u vài HS nh c l i - HS nh c l i Bài t p b : Yêu c u HS k câu chuy n v tính trung th c c n tư ng tư ng và - HS tư ng tư ng và tr l i câu h i tr l i câu h i. + Ngư i m m như th nào ? - m r t n ng - Ngư i con thương m , chăm sóc m t n t y ngày êm. + ch a kh i b nh cho m , ngưòi - Nhà nghèo không có ti n ch b nh con g p khó khăn gì ? + Bà tiên c m ng trư c tình c m - Ngư i con v a i v a lo không hi u th o c a ngư i con nhưng mu n ti n mua thu c cho m thì th y bên l th thách lòng trung th c c a ngư i ư ng có v t gì như chi c tay n i ai b con như th nào ? quên. Chi c tay n i h mi ng, ngưòi con nhìn th y bên trong có nh ng th i vàng l p lánh, phía trư c có m t bà c 9
 10. ang i. Ngư i con oán ó là chi c tay n i c a bà c bèn ch y theo g i. + Bà tiên giúp ngư i con trung th c - Bà c quay l i m m cư i nói v i như th nào ? ngư i con : con r t trung th c, th t thà ta mu n th lòng con v quên chi c tay n i. Nó là ph n thư ng ta t ng con con mua thu c ch a nh cho m con. - Yêu c u t ng c p HS k v n t t câu - HS k t ng c p chuy n tư ng tư ng theo tài ã ch n. - Yêu c u HS thi k trư c l p. - HS thi k trư c l p.L p nh n xét - HS và GV ch n b n k chuy n sinh ng h p d n - Yêu c u HS vi t v n t t vào v c t truy n c a mình 5/ C ng c - d n dò : - Yêu c u HS nói cách xây d ng c t - HS ghi c t truy n. truy n. - V nhà k l i câu chuy n tư ng - Hình dung ư c : các nhân v t c a tư ng c a mình cho ngư i thân nghe. câu chuy n, ch c a câu chuy n. - Chu n b phong bì, gi y vi t, tem thư Di n bi n c a câu chuy n c n h p lý nghĩ n i twongj em s vi t thư t o nên m t c t truy n có ý nghĩa. làm t t bài ki m tra vi t thư 10
 11. 11
Đồng bộ tài khoản