intTypePromotion=1

Tập tài liệu giảng dạy Quản trị văn phòng và văn hóa công sở (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực đồng bằng)

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
108
lượt xem
19
download

Tập tài liệu giảng dạy Quản trị văn phòng và văn hóa công sở (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực đồng bằng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập tài liệu giảng dạy Quản trị văn phòng và văn hóa công sở (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực đồng bằng) có bố cụ gồm 2 phần như sau: Phần 1 trình bày về nghiệp vụ quản trị văn phòng tại UBND xã, phần 2 là văn hóa công sở tại UBND xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập tài liệu giảng dạy Quản trị văn phòng và văn hóa công sở (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực đồng bằng)

-_......<br /> <br /> . .<br /> <br /> <br /> BONOlVU<br /> .<br /> <br /> ?<br /> <br /> ."""<br /> <br /> "<br /> <br /> "."""<br /> <br /> ,<br /> <br /> A<br /> <br /> QUAN TRJ VAN PHONG VA VAN HOA CONG<br /> <br /> sa<br /> <br /> <br /> TJP TAl LIeU GIANG DJY<br /> DANH CHO LOP BOI DUONG NGHIEP VU<br /> <br /> CHUC DANH CONG CHUC VAN PHONG-THONG ICE xA<br /> <br /> KHU VVc DONG BANG<br /> <br /> (Ban hcmh kern theo Quyit atnh s6: 348IQD-BNV ngay 19 thimg 4 niirn 2012<br /> ella B9 truirng B9 N9i v~)<br /> <br /> Hi! N(Ji - 2012<br /> <br /> <br /> ~<br /> <br /> ?<br /> <br /> MUCLUC<br /> . .<br /> <br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> <br /> ,-;.,<br /> <br /> I<br /> <br /> Trang<br /> <br /> NQIDUNG<br /> <br /> Stt<br /> Myclyc<br /> Liri noi diu<br /> NQidung<br /> <br /> A. Ph lin I - Qulin trl van phimg tt}i UBND xli<br /> BtU 1. Nhii'ng vin dS chung vS van phimg va Quan tri van phimg<br /> UBNDxii<br /> <br /> I. Khai niem van phong va van phong UBND xa.<br /> II. Quan tri van phong UBND xa<br /> III. TIn,Ic hanh<br /> Bai 2: PhU'O'ng phap thlfC hien<br /> phong ciia UBND xii<br /> <br /> nhi~m<br /> <br /> vy trong<br /> <br /> hm~d dQng Qua~<br /> <br /> ~<br /> <br /> trj van<br /> <br /> kY<br /> <br /> IV. Phuang phap t6 chuc chuy~n di cong tac cua lanh d~o UBND xa.<br /> <br /> 14.<br /> 15.<br /> 16.<br /> 17.<br /> 18.<br /> 19.<br /> <br /> ":'cy<br /> <br /> II. Phu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2