intTypePromotion=1

Thông tư 48/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
104
lượt xem
2
download

Thông tư 48/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   4 8 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 1   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   c ¬   c h Õ   t µ i   c h Ý n h   t h ù c   h i Ö n   b µ n   g i a o   v µ   x ö   l ý   v è n  vay ®Çu t tµi s¶n ®êng giao th«ng, hÖ thèng ®iÖn, c«ng tr×nh  thuû lîi, trêng häc, tr¹m x¸ cña n«ng, l©m trêng vÒ  ®Þa ph¬ng vµ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam qu¶n lý Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 255/2003/Q§­TTg ngµy 1/12/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bµn giao  ®êng giao th«ng,   hÖ   thèng   ®iÖn,   c«ng  tr×nh  thuû   lîi,  trêng  häc,   tr¹m  x¸   cña   c¸c   n«ng,   l©m   trêng   vÒ   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý,   Bé   Tµi   chÝnh híng dÉn thùc hiÖn §iÓm 1 §iÒu 4 cña QuyÕt ®Þnh nµy   nh sau: 1. Tµi s¶n bµn giao lµ: ­ HÖ  thèng  ®êng giao th«ng bao gåm:  ®êng giao th«ng  phôc vô chung cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña n«ng,   l©m trêng vµ d©n c trªn ®Þa bµn. ­ C«ng tr×nh thuû  lîi bao gåm:  ®Ëp n íc, hå  chøa níc,  hÖ  thèng kªnh m¬ng phôc vô  chung cho ho¹t  ®éng s¶n xuÊt  kinh doanh cña n«ng, l©m trêng vµ d©n c trªn ®Þa bµn. ­ Trêng häc bao gåm: trêng mÇm non, líp mÉu gi¸o, tr­ êng tiÓu häc, trêng trung häc c¬  së, trêng trung häc phæ  th«ng  ®îc nhµ  níc hç  trî  vÒ  kinh phÝ  ho¹t  ®éng theo chÕ  ®é hiÖn hµnh (kh«ng bao gåm c¸c trêng ®µo t¹o chuyªn m«n,  nghiÖp vô chuyªn ngµnh). ­ Tr¹m x¸ lµ   ®¬n vÞ  y tÕ   ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp vµ   ®îc hç  trî  kinh phÝ  ho¹t  ®éng  ®Ó  phôc vô  c¸n bé, c«ng nh©n viªn n«ng, l©m trêng vµ  d©n c  trªn ®Þa bµn.  ­ HÖ  thèng  ®iÖn bao gåm:  ®êng  ®iÖn trung, h¹  thÕ  vµ  tr¹m biÕn ¸p, hÖ thèng c«ng t¬ ®Õn tËn hé d©n vµ c¸c tr¹m   ph¸t  ®iÖn do n«ng, l©m trêng  ®Çu t  tríc  ®©y  ®Ó  phôc vô  chung cho s¶n xuÊt kinh doanh cña n«ng, l©m tr êng vµ phôc  vô chung cho d©n c trªn ®Þa bµn. 2. §èi tîng giao nhËn tµi s¶n:  ­ Bªn giao:  lµ  Gi¸m  ®èc n«ng, l©m trêng, xÝ  nghiÖp,  c«ng ty hiÖn ®ang qu¶n lý c¸c tµi s¶n thuéc diÖn bµn giao  (gäi t¾t lµ Bªn giao). ­ Bªn nhËn: lµ  c¸c  ®¬n vÞ   ®îc uû  quyÒn nhËn bµn giao  tµi s¶n (gäi t¾t lµ Bªn nhËn) gåm: + §èi víi c¸c ngµnh: giao th«ng, thuû lîi, trêng häc,  y tÕ  lµ  Gi¸m  ®èc c¸c  ®¬n vÞ  chuyªn ngµnh  ® îc Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè uû quyÒn;
  2. 2 +  §èi víi ngµnh  ®iÖn lùc lµ  Gi¸m  ®èc c¸c  ®¬n vÞ   ®iÖn  lùc do Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam uû quyÒn. ­ §¬n vÞ  chñ  tr×  viÖc giao nhËn tµi s¶n:   lµ  Uû  ban   nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng; Uû ban  nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng cã  thÓ  uû quyÒn cho Së Tµi chÝnh thay mÆt chñ tr× viÖc giao nhËn  tµi s¶n. 3. Nguyªn t¾c bµn giao: Bµn giao nguyªn tr¹ng vÒ  tµi s¶n vµ  vèn theo sè  liÖu  ghi trªn sæ s¸ch kÕ  to¸n cña Bªn giao t¹i thêi  ®iÓm bµn  giao. Bªn   giao:  thùc   hiÖn   ghi   gi¶m   nguyªn   gi¸,   gi¶m   khÊu  hao, gi¶m vèn ®èi víi tµi s¶n bµn giao.  §èi víi tµi s¶n ®Çu t  b»ng nguån vèn : ­ Vay (vay ng©n hµng, vay Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn, vay  c¸n bé, c«ng nh©n viªn, vay kh¸c); ­ Huy   ®éng  (huy  ®éng  cña  d©n, cña  c¸n bé   c«ng nh©n  viªn cã giao íc tr¶ nî); ­ Sö dông Quü phóc lîi ®Ó ®Çu t; NÕu Bªn giao cã ®Çy ®ñ hå s¬ chøng minh sè nî vay, sè   vèn huy  ®éng vµ  sö  dông nguån Quü  phóc lîi  ®Ó   ®Çu t  tµi  s¶n; sè  cßn nî  cha tr¶ thÓ  hiÖn trªn sæ s¸ch kÕ  to¸n vµ  cã  Biªn b¶n  ®èi chiÕu x¸c nhËn nî  th×   ®îc ng©n s¸ch Nhµ  níc xem xÐt hç  trî  mét phÇn kinh phÝ   ®Ó  thanh to¸n sè  nî   cßn l¹i.  Bªn nhËn: Thùc hiÖn tiÕp nhËn tµi s¶n, h¹ch to¸n t¨ng  nguyªn gi¸ vµ  vèn theo kÕt qu¶ bµn giao thuéc nguån vèn  ng©n s¸ch vµ thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông tµi s¶n theo tÝnh  chÊt ho¹t  ®éng cña  ®¬n vÞ  lµ  s¶n xuÊt kinh doanh,  ®¬n vÞ  sù nghiÖp cã thu hoÆc ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. 4. Hå s¬ bµn giao tµi s¶n bao gåm: ­   QuyÕt   ®Þnh   ®Çu   t,   dù   to¸n   ®îc   duyÖt,   biªn   b¶n  nghiÖm thu c«ng tr×nh, quyÕt to¸n x©y dùng c¬ b¶n ® îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ­ Hå  s¬  tµi liÖu liªn quan viÖc x¸c  ®Þnh nguyªn gi¸,  khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi s¶n  bµn giao. ­ KhÕ  íc vay, hîp ®ång vay, huy ®éng vèn ®èi víi ng©n  hµng, Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn, c¸n bé, c«ng nh©n viªn, c¸c  tæ chøc kinh tÕ kh¸c. Biªn b¶n  ®èi chiÕu x¸c nhËn nî  víi ng©n hµng, Quü  Hç  trî   ph¸t   triÓn   hoÆc   bªn   cho   vay;   c¸c   chøng   tõ   sæ   s¸ch 
  3. 3 ph¶n ¶nh sè  nî   ®∙ tr¶ vµ  sè  nî  cha tr¶  ®Õn thêi  ®iÓm bµn  giao. Trêng hîp Bªn giao kh«ng cã   ®ñ  hå  s¬  theo quy  ®Þnh,  Bªn giao vµ  Bªn nhËn vÉn thùc hiÖn bµn giao tµi s¶n; Së  Tµi   chÝnh   cïng   hai   bªn   giao,   nhËn   cã   tr¸ch   nhiÖm   x¸c   ®Þnh, thuyÕt minh râ  nguyªn nh©n, kiÕn nghÞ  biÖn ph¸p xö  lý ®èi víi sè cßn nî vay vèn ®Çu t . 5. Xö lý hç trî vèn vay ®Çu t:  a. Møc hç  trî: Møc hç  trî  kinh phÝ   ®Ó  thanh to¸n nî  ®Çu t tµi s¶n bµn giao kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ  cßn l¹i cña  tµi s¶n theo sæ s¸ch kÕ  to¸n t¹i thêi  ®iÓm bµn giao sau  khi  ®∙ sö  dông nguån vèn khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh, nguån  Quü   ®Çu t ph¸t triÓn  ®Ó  tr¶ nî. Møc hç  trî  kh«ng v ît qu¸  sè d nî vay ®Çu t t¹i thêi ®iÓm bµn giao. ViÖc hç trî vèn  vay ®Çu t  cßn nî chØ thùc hiÖn cho Bªn giao. b. Ph¬ng thøc hç trî: ­ §èi víi doanh nghiÖp do  ®Þa ph¬ng qu¶n lý, Së  Tµi  chÝnh  ®Þa ph¬ng cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së  KÕ  ho¹ch  vµ   §Çu   t  b¸o   c¸o   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc  Trung  ¬ng  ®Ó  tr×nh Héi  ®ång  nh©n  d©n cïng cÊp bè  trÝ nguån vèn hç trî tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng n¨m 2005. Tr­ êng hîp c¸c  ®Þa ph¬ng cã  khã  kh¨n vÒ  nguån xö  lý  nî  vay  ®Çu t t¹i thêi ®iÓm bµn giao, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh. Bé  Tµi  chÝnh  c¨n  cø kh¶ n¨ng  ng©n  s¸ch nhµ  níc tæng hîp tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh hç trî mét phÇn tõ  ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. ­ §èi  víi doanh  nghiÖp   do Trung  ¬ng  qu¶n  lý: Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh bè trÝ nguån vèn   tõ    ng©n s¸ch trung  ¬ng n¨m 2005  ®Ó  xö  lý  hç  trî  nî  vay  ®Çu t  tµi s¶n   cho c¸c n«ng, l©m trêng thuéc Trung  ¬ng  qu¶n lý. c. Thñ tôc hç trî: ­ Trªn c¬  së  Biªn b¶n bµn giao tµi s¶n, Bªn giao lËp  hå s¬ ®Ò nghÞ hç trî kinh phÝ thanh to¸n nî vay ®Çu t göi  vÒ Së Tµi chÝnh ®Þa ph¬ng (®èi víi doanh nghiÖp ®Þa ph¬ng  qu¶n lý) hoÆc Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi doanh nghiÖp do Trung  ¬ng qu¶n lý. Hå s¬ gåm: + C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp; + Biªn b¶n bµn giao tµi s¶n; + B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003; + Biªn  b¶n  ®èi chiÕu  nî  cã   x¸c nhËn  cña ng©n  hµng,  Quü Hç trî ph¸t triÓn hoÆc bªn cho vay.
  4. 4 6. Tr¸ch nhiÖm cña bªn giao, bªn nhËn vµ  c¸c c¬  quan  liªn quan: ­ Bªn giao:   + ChuÈn bÞ  hå  s¬  tµi liÖu  ®Ó  bµn giao theo néi dung  nªu t¹i §iÓm 4 cña Th«ng t nµy. + Cã c«ng v¨n ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  hoÆc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam uû  quyÒn cho  ®¬n vÞ  chuyªn ngµnh tiÕp nhËn tµi s¶n vµ  Së  Tµi chÝnh trªn  ®Þa  bµn ®Ó tæ chøc thùc hiÖn bµn giao tµi s¶n. +  Hoµn tr¶ vèn vay sau khi ®îc Ng©n s¸ch hç trî kinh  phÝ. ­ Bªn nhËn:  + TiÕp  nhËn  tµi s¶n,  hå  s¬,  tµi liÖu  liªn  quan  tµi  s¶n do Bªn giao bµn giao. + H¹ch  to¸n  t¨ng  tµi s¶n,  qu¶n  lý, sö  dông  tµi  s¶n  sau bµn giao theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. ­ Së Tµi chÝnh c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng chñ tr× vµ híng dÉn Bªn giao, Bªn nhËn thùc hiÖn giao  nhËn tµi s¶n theo  ®óng híng dÉn cña Th«ng t  nµy vµ  lËp  Biªn b¶n bµn giao tµi s¶n (theo BiÓu sè  1); KÕt thóc n¨m  2004, tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn bµn giao tµi s¶n cña c¸c  doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn (theo BiÓu sè 2) b¸o c¸o Uû ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè  vµ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tæng hîp b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.  ­   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng cã  v¨n b¶n uû  quyÒn vµ  híng dÉn, kiÓm tra  ®¬n  vÞ   ®îc uû  quyÒn thuéc  ®Þa ph¬ng tiÕp nhËn, qu¶n lý    tµi  s¶n theo ®óng quy ®Þnh. ­ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cã c«ng v¨n uû quyÒn  C«ng ty  ®iÖn lùc c¸c tØnh  thùc  hiÖn tiÕp nhËn,  qu¶n lý  tµi s¶n vµ  phèi hîp víi Së  tµi chÝnh trªn  ®Þa bµn híng  dÉn, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn bµn giao. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy  ®¨ng   C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ph¸t sinh víng m¾c  ®Ò  nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng, ngµnh  ®iÖn, c¸c n«ng, l©m trêng cã  tµi s¶n bµn giao  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt BiÓu sè 1 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
  5. 5 BI£N B¶N BµN GIAO TµI S¶N Cè §ÞNH H«m nay, ngµy... th¸ng... n¨m 2004, t¹i..... Chóng t«i gåm cã:  I. Bªn giao: N«ng (L©m ) trêng, C«ng ty..... 1. ¤ng/Bµ:................... Gi¸m ®èc c«ng ty 2. ¤ng/Bµ:................... KÕ to¸n trëng c«ng ty 3. ¤ng/Bµ:................... Chñ tÞch c«ng ®oµn II. Bªn nhËn:  * Trêng hîp lµ doanh nghiÖp: 1. ¤ng/Bµ:.................. Gi¸m ®èc c«ng ty 2. ¤ng/Bµ:.................. KÕ to¸n trëng c«ng ty 3. ¤ng/Bµ:.................. Chñ tÞch c«ng ®oµn * Trêng hîp lµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp: 1. ¤ng/Bµ:.................. Thñ trëng ®¬n vÞ 2. ¤ng/Bµ:.................. Trëng phßng tµi chÝnh ­  kÕ to¸n 3. ¤ng/Bµ:.................. Chñ tÞch c«ng ®oµn III. Bªn chøng kiÕn: 1. §¹i diÖn Uû  ban nh©n d©n  ®Þa ph¬ng/hoÆc §¹i diÖn  Së Tµi chÝnh ®Þa ph¬ng (nÕu ®îc uû quyÒn) 2. §¹i diÖn Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam (nÕu tµi  s¶n bµn giao lµ hÖ thèng ®iÖn)/ §¹i diÖn lµ Së, ban ngµnh  (nÕu tµi s¶n bµn giao lµ  hÖ  thèng  ® êng giao th«ng, trêng  häc, tr¹m x¸, c«ng tr×nh thuû lîi). C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   255/2003/Q§­TTg   ngµy   1/12/2003  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bµn giao  ®êng giao th«ng,  hÖ   thèng   ®iÖn,   c«ng   tr×nh  thuû   lîi,   trêng  häc,   tr¹m   x¸  cña c¸c n«ng, l©m trêng vÒ ®Þa ph¬ng qu¶n lý. C¨n cø Th«ng t   sè  48/2004/TT­BTC ngµy 1/6/2004 cña  Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¬ chÕ tµi chÝnh thùc hiÖn bµn giao  vµ  xö  lý  vèn vay  ®Çu t tµi s¶n  ®êng giao th«ng, hÖ  thèng  ®iÖn, c«ng tr×nh thuû  lîi, trêng häc, tr¹m x¸ cña n«ng,  l©m trêng vÒ   ®Þa ph¬ng vµ  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam  qu¶n lý.
  6. 6 C¨n cø hå  s¬  tµi liÖu liªn quan  ®Õn tµi s¶n bµn giao  bao gåm: ­ QuyÕt ®Þnh ®Çu t, dù to¸n ®îc duyÖt, biªn b¶n nghÖm  thu   c«ng   tr×nh,   QuyÕt   to¸n   x©y   dùng   c¬   b¶n   ®îc   cÊp   cã  thÈm quyÒn phª duyÖt. ­   KhÕ  íc   vay   (Hîp   ®ång   vay)   ng©n   hµng,   Quü   Hç   trî  ph¸t triÓn, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n.. . ­   Biªn b¶n  ®èi chiÕu c«ng nî  cã  x¸c nhËn cña Ng©n  hµng hoÆc Bªn cho vay.  ­ C¸c chøng tõ sæ s¸ch ph¶n ¶nh sè nî ®∙ tr¶ vµ sè nî  cha tr¶ ®Õn thêi ®iÓm bµn giao. Sau khi trao  ®æi  ®∙ thèng nhÊt bµn giao c¸c tµi s¶n  sau: §¬n vÞ : 1.000 ®ång TT ChØ tiªu Gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao §êng  §êng  ...... Tæng  ®iÖn /th«ng . céng 1 Nguyªn   gi¸   tµi   s¶n  C§ 2 KhÊu hao 3 Gi¸ trÞ cßn l¹i 4 Nguån vèn ®Çu t Trong ®ã: ­ Ng©n s¸ch ­ Vay ng©n hµng ­   Vay   tæ   chøc   K/T  kh¸c ­ Vay CBCNV ­ Vay kh¸c 5 Nî   vay   ®Çu   t  cha  tr¶ 6 Sè d quü khÊu hao 7 Sè d quü ®Çu t PT  Biªn b¶n  ®ù¬c thµnh lËp 07 b¶n göi: Uû  ban nh©n d©n  tØnh, Së  Tµi chÝnh  ®Þa ph¬ng, C¬  quan chñ  qu¶n cÊp trªn,   ®¬n vÞ Bªn giao vµ Bªn nhËn,  B£N GIAO B£N NHËN KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (Thñ trëng ®/
  7. 7 vÞ)          B£N CHøNG KIÕN §¹i diÖn UBND  §¹i diÖn Së Tµi  §¹i diÖn TCT §iÖn  tØnh, thµnh phè chÝnh lùc ViÖt Nam       BiÓu sè 2 B ¸ O   C ¸ O   T × N H   H × N H   B µ N   G I A O   T µ I   S ¶ N   § ¦ ê N G   G I A O  T H ¤ N G ,   H Ö   T H è N G   § I Ö N ,   C ¤ N G   T R × N H   T H U û   L î I ,   T R ¦ ê N G  HäC, TR¹M X¸ §ÕN 31/12/2004 KÝnh göi: Bé Tµi chÝnh Theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   48/2004/TT­BTC   ngµy  1/6/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn c¬  chÕ  tµi chÝnh thùc  hiÖn bµn giao vµ  xö  lý  vèn vay  ®Çu t  tµi s¶n  ®êng giao  th«ng,   hÖ   thèng   ®iÖn,   c«ng   tr×nh   thuû   lîi,   trêng   häc,  tr¹m x¸ cña n«ng, l©m trêng vÒ   ®Þa ph¬ng vµ  Tæng c«ng ty  §iÖn lùc ViÖt Nam qu¶n lý. Së  Tµi chÝnh vËt gi¸ tæng hîp b¸o c¸o tinh h×nh thùc  hiÖn bµn giao tµi s¶n ®Õn 31/12/2004 trªn ®Þa bµn nh sau: §¬n vÞ: 1.000 ®ång Tªn doanh Nguyª KhÊu  Gi¸  Nguån vèn ®Çu t Nî vay  nghiÖp  n gi¸  hao trÞ  ®Çu t ®Õn  bµn giao  TS cßn  thêi  bµn  tµi s¶n l¹i giao cha  tr¶ Ng©n  Vèn vay s¸ch N/hµng vµ  Vay  TCTD kh¸c 1. DN A ­ §êng GT ­   Trêng  häc ......... ......... .. Tæng céng
  8. 8 N¬i nhËn: Gi¸m ®èc ­ Bé Tµi chÝnh Së Tµi chÝnh ­ Lu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2