Thông tư liên Bộ số 1012/TT-LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư liên Bộ số 1012/TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên Bộ số 1012/TT-LB về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng do Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên Bộ số 1012/TT-LB

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B XÂY D NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1012/TT-LB Hà N i , ngày 25 tháng 12 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B XÂY D NG - BAN T CH C ,CÁN B CHÍNH PH S 1012/TT-LB NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1996 V VI C HƯ NG D N NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, GIÚP U BAN NHÂN DÂN NA PHƯƠNG QU N LÝ NHÀ NƯ C V NGÀNH XÂY D NG Th c hi n Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c các lĩnh v c thu c B Xây d ng; B Xây d ng và Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW (g i chung là t nh) th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ngành xây d ng (bao g m: Ki n trúc, quy ho ch; xây d ng; nhà , công th , tr s làm vi c; công trình công c ng ô th , c m dân cư nông thôn; v t li u xây d ng). A- CH C NĂNG: S Xây d ng, Văn phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph , S Nhà t, S Giao thông công chính là cơ quan chuyên môn giúp UBND t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c ngành xây d ng ho c m t s chuyên ngành thu c ngành xây d ng trên a bàn t nh, ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a B Xây d ng. B- NHI M V , QUY N H N C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UBND T NH QU N LÝ NHÀ NƯ C V NGÀNH XÂY D NG I. TH C HI N PHÁP LU T V NGÀNH XÂY D NG 1. Giúp U ban nhân dân t nh so n th o các văn b n th c hi n Lu t, Pháp l nh và các văn b n pháp quy khác v ngành xây d ng; hư ng d n th c hi n các văn b n pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c và các văn b n v xây d ng c a a phương. 2. C p và thu h i các lo i gi y phép, ch ng ch v xây d ng theo quy nh c a pháp lu t, hư ng d n c a B Xây d ng và s phân c p c a U ban nhân dân t nh. 3. Th c hi n công tác thanh tra Nhà nư c, thanh tra và ki m tra chuyên ngành theo quy nh c a Nhà nư c và c a UBND t nh.
  2. II. V QU N LÝ KI N TRÚC, QUY HO CH PHÁT TRI N Ô THN, C M DÂN CƯ NÔNG THÔN Văn phòng Ki n trúc sư trư ng ho c S Xây d ng ( i v i t nh không có Ki n trúc sư trư ng thành ph ) giúp UBND t nh th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v ki n trúc, quy ho ch xây d ng phát tri n ô th , c m dân cư nông thôn trên a bàn t nh; có nhi m v và quy n h n sau: 1. L p k ho ch quy ho ch xây d ng, d án qu n lý ki n trúc - c nh quan ô th và t ch c th c hi n k ho ch, d án ó sau khi ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. T ch c l p, thNm nh các d án quy ho ch xây d ng các lo i ô th , khu công nghi p, c c dân cư nông thôn trình UBND t nh, UBND t nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n; 3. T ch c qu n lý xây d ng các ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn theo quy ho ch ư c duy t g m: công b quy ho ch xây d ng ã ư c duy t nhân dân bi t, th c hi n và ki m tra; gi i thi u a i m, tho thu n v m t ki n trúc quy ho ch i v i các d án u tư và c p gi y phép xây d ng theo s u quy n c a Ch t ch UBND t nh; ki m ta và giám sát vi c th c hi n gi y phép xây d ng, hư ng d n l p và lưu tr các h sơ hoàn công; 4. L p, thNm nh h sơ phân lo i ô th UBND t nh trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c quy t nh theo thNm quy n. III. V QU N LÝ XÂY D NG S Xây d ng giúp UBND t nh qu n lý nhà nư c v xây d ng trên a bàn t nh; có nhi m v và quy n h n sau: 1. Qu n lý công tác kh o sát, thi t k , d toán công trình a) Giúp UBND t nh qu n lý nhà nư c i v i các t ch c, cá nhân th c hi n d án u tư xây d ng công trình trên a bàn theo úng pháp lu t c a Nhà nư c và hư ng d n c a B Xây d ng. b) T ch c thNm nh thi t k k thu t, d toán và chuNn b h sơ thi t k k thu t các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p thu c các d án do UBND t nh quy t nh u tư trình UBND t nh phê duy t. c) Xét duy t thi t k k thu t m t s d án xây d ng công trình dân d ng và công nghi p nhóm B, C theo s u quy n c a UBND t nh; ph i h p v i các cơ quan có liên quan thNm tra t ng d toán các công trình do a phương qu n lý trình U ban nhân dân t nh xét duy t. 2. Qu n lý ch t lư ng: a) Giúp UBND t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t.
  3. b) T ch c ho c tham gia giám nh ch t lư ng các công trình xây d ng công nghi p, dân d ng do t nh qu n lý, tham gia nghi m thu các công trình dân d ng, công nghi p xây d ng trên a bàn theo hư ng d n c a B Xây d ng. c) Ch trì ho c tham gia vi c i u tra s c các công trình xây d ng công nghi p và dân d ng trên a bàn do t nh qu n lý; tham gia gi i quy t các tranh ch p v s c công trình. d) T ng h p các s c c a công trình xây d ng trên a bàn, báo cáo v i UBND t nh và B Xây d ng. 3. Qu n lý giá: a) Ph i h p v i S Tài chính và các cơ quan có liên quan trình UBND t nh, ban hành ơn giá xây d ng cơ b n t i a phương theo hư ng d n c a B Xây d ng. b) Ph i h p v i S Tài chính và S K ho ch và u tư t nh trong vi c xem xét l p h sơ d toán các công trình xây d ng do a phương qu n lý trình UBND t nh phê duy t. IV. V QU N LÝ NHÀ , CÔNG TH , TR S LÀM VI C S Nhà t ho c S Xây d ng ( i v i t nh không có S Nhà t) giúp UBND t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v nhà , công th , tr s làm vi c; có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Xây d ng chi n lư c, k ho ch 5 năm và các d án phát tri n nhà trên a bàn ô th , nông thôn trình UBND t nh; t ch c hư ng d n th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Qu n lý nhà , công thư, tr s làm vi c thu c s h u Nhà nư c do a phương qu n lý; hư ng d n vi c qu n lý, khai thác, s d ng và phát tri n qu nhà , công th , tr s làm vi c ư c giao qu n lý theo quy nh c a Chính ph và c a B Xây d ng. 3. T ch c th c hi n vi c i u tra, th ng kê, l p danh b , h sơ v di n tích, tình tr ng, phân lo i, m c ích s d ng nhà và vi c chuy n d ch s h u nhà thu c các thành ph n kinh t . V. QU N LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG C NG Ô THN,C M DÂN CƯ NÔNG THÔN ( ư ng sá, c p thoát nư c, v sinh môi trư ng, cây xanh, chi u sáng) S Giao thông công chính ho c S Xây d ng ( i v i t nh không có S Giao thông công chính) giúp UBND t nh qu n lý nhà nư c v công trình công c ng ô th , c m dân cư trên a bàn; có nhi m v và quy n h n sau: 1. Trình UBND t nh chi n lư c, k ho ch phát tri n công trình công c ng ô th , c m dân cư trên a bàn; t ch c hư ng d n th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  4. 2. Giúp UBND t nh qu n lý nhà nư c v vi c khai thác, s d ng, b o dư ng, s a ch a các công trình công c ng ô th ; ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan c a t nh nghiên c u giá các d ch v công trình công c ng trên a bàn trình UBND t nh. VI. QU N LÝ V T LI U XÂY D NG S Xây d ng giúp UBND t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v VLXD; có các nhi m v và quy n h n sau: 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch 5 năm phát tri n VLXD c a a phương trình UBND t nh; t ch c hư ng d n th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan xét duy t thi t k công ngh s n xu t, công ngh khai thác m tài nguyên giao cho a phương qu n lý s n xu t VLXD theo hư ng d n c a B Xây d ng. 3. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan v vi c qu n lý ch t lư ng s n phNm VLXD t i a phương. C- CƠ C U T CH C C A S XÂY D NG, S NHÀ T 1. T ch c giúp Giám c S th c hi n các nhi m v quy n h n quy nh trong m c B c a Thông tư này g m có: - Văn phòng - Các Phòng, Ban chuyên môn nghi p v Văn phòng và các Phòng, Ban chuyên môn nghi p v thu c S do Giám c S và Trư ng ban T ch c chính quy n trình Ch t ch UBND t nh quy t nh. Biên ch c a S do Ch t ch UBND t nh quy t nh n m trong t ng s biên ch c a t nh ư c giao theo k ho ch. 2. Các ơn v s nghi p thu c lĩnh v c xây d ng S ư c UBND giao qu n lý tr c ti p. 3. S Xây d ng, S Nhà t do m t Giám c S ph trách, giúp Giám c S có 1 n 3 Phó giám c qu n lý t ng lĩnh v c công tác theo s phân công c a Giám c S . Ch t ch UBND t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c và các Phó giám c, riêng i v i Giám c S ph i có văn b n tho thu n c a B trư ng B Xây d ng. D. T CH C C A VĂN PHÒNG KI N TRÚC SƯ TRƯ NG S CÓ QUY NNH RIÊNG. E. T CH C TH C HI N
  5. 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các cơ quan qu n lý ngành xây d ng nêu trên và i u ki n c th t ch c các cơ quan này s c th c hi n t t ch c năng qu n lý nhà nư c v ngành xây d ng t nh t i a phương. 2. Thông tư này th c hi n k t ngày ban hành. Nh ng quy nh và hư ng d n trư c ây v các n i dung trên trái v i Thông tư này thì th c hi n theo Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c ngh b sung, s a i ph n ánh v B Xây d ng và Ban TCCB Chính ph cùng xem xét gi i quy t. Quang Trung Ngô Xuân L c ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản