Thông tư số 24-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Thông tư số 24-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24-TT/LB về quy định một số chế độ đãi ngộ đối với các lương y được mời để thừa kế giảng dạy, trình bày tâm đắc kinh nghiệm do liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24-TT/LB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24-TT/LB Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1986 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - TÀI CHÍNH S 24-TT/LB NGÀY 12-12-1986 QUY NNH M T S CH ÃI NG I V I CÁC LƯƠNG Y Ư C M I TH A K GI NG D Y TRÌNH BÀY TÂM C KINH NGHI M ti p t c th c hi n t t ngh quy t s 266-CP ngày 19-10-1978 c a H i ng Chính ph v vi c ti p t c phát tri n y h c c truy n dân t c k t h p ch t ch v i y h c hi n i nh m xây d ng n n y h c Vi t Nam và phù h p v i giá c hi n nay, liên B Y t -Tài chính quy nh b xung ch ãi ng v i các lương y ư c m i n th a k gi ng d y, trình bày tâm c kinh nghi m t i các cơ s y t c a Nhà nư c như sau: I. Ch ãi ng i v i lương y danh ti ng có nhi u kinh nghi m ư c m i t i các cơ s y t c a Nhà nư c (b nh vi n, b nh xá, phòng khám b nh, trư ng trung h c, i h c Y dư c tham gia i u tr , gi ng d y và ph bi n kinh nghi m). a) Lương y ư c hư ng ti n thù lao (ch y u chi cho vi c ăn u ng) m i ngày theo các m c: - T 70-80 /ngày/ngư i i v i tuy n huy n , qu n, th xã và thành ph tr c thu c t nh. - T 80-100 /ngày/ngư i i v i tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ s y t Trung ương. Trư ng h p cá bi t, i v i lương y có tài năng c bi t có th ư c hư ng m c ãi ng cao hơn do Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương quy t nh ( i v i a phương) ho c do B Y t quy t nh ( i v i các cơ s y t Trung ương). Ngoài m c cơ b n quy nh trên, ti n thù lao cho m i ngư i/ngày còn ư c c ng thêm kho n ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng quy nh t i quy t nh s 86- CT ngày 4-4-1986 c a Ch t ch H i ng B trư ng và quy t nh s 117-H BT ngày 4-10-1986 c a H i ng B trư ng. b) Lương y ư c thanh toán ti n tàu xe i ư ng theo ch hi n hành. c) Trư ng h p ơn v m i lương y không thu x p ư c ch ăn, t i cơ quan thì ư c thuê khách s n n i a ph c v lương y và n u có i u ki n thì b trí ô tô c a cơ quan ưa ón t nơi n nơi làm vi c và ngư c l i.
  2. M c ăn c a lương y áp d ng như m c ăn c a h i ngh chuyên theo quy nh c a Nhà nư c cho t ng c p (thanh toán b ng ti n thù lao quy nh t i i m a nói trên). d) Khi xong vi c tr v gia ình, tuỳ theo th i gian ph c v và k t qu công tác, lương y ư c hư ng m t kho n thù lao b ng ti n m t t 200 n 300 ng. e) Trong th i gian ư c m i làm vi c, n u m au ph i n m i u tr t i b nh vi n thì t tháng th hai tr i ư c hư ng ch ti n ăn như i tư ng 1 ư c quy nh t i m c 1, ph n II thông tư s 13-TT/LB ngày 15-9-1986 c a liên b Y t - Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh s 72-CT ngày 25-3-1986 c a Ch t ch H i ng B trư ng v ch tr c p ti n thu c, ti n ăn cho ngư i b nh t i các cơ s y t Nhà nư c. i v i các lương y có tài năng c bi t ư c ãi ng m c cao hơn, tuỳ t ng trư ng h p c th do U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ho c B Y t quy t nh. - Trư ng h p lương y ang n m b nh vi n mà mu n v gia ình t i u tr thì ư c c p ti n tàu xe i v n gia ình. - Trư ng h p b ch t, n u ch t t i b nh vi n thì ư c mai táng theo ch hi n hành như i v i công nhân viên ch c Nhà nư c. II. Ch ãi ng i v i lương y có danh ti ng nhưng do tu i già, s c y u không m i n cơ s y t th a k ư c mà ph i c cán b (y, bác sĩ, dư c sĩ) n th a k t i nhà riêng lương y theo các hình th c: - Ph ng v n ho c to àm ghi l i kinh nghi m tâm c c a lương y. - G i b nh nhân n lương y khám, i u tr b nh t i ch theo dõi, h c t p. Lương y ư c b i dư ng theo ch hi n hành áp d ng cho các giáo sư gi ng d y trong các trư ng i h c. III. Ch ãi ng i v i lương y ư c m i d h i ngh tâm c: a) Lương y ư c m i n d h i ngh tâm c báo cáo và trình bày kinh nghi m tâm c c a mình ư c ài th ti n ăn và các chi phí khác (ti n tàu xe, ti n ng khách s n n u có) như i v i lương y ư c m i n gi ng d y ư c quy nh t i m c I trên ây. b) Lương y có nh ng kinh nghi m tâm c ư c ch n l c trình bày trư c h i ngh và ư c coi như báo cáo khoa h c thì ư c hư ng b i dư ng theo ch hi n hành áp d ng cho các báo cáo viên khoa h c ho c các cán b gi ng d y t i các trư ng i h c. c) Nh ng kinh nghi m tâm c ư c v n d ng vào th c ti n phòng, ch a b nh, ư c h i ng khoa h c k thu t y dư c c a b nh vi n ho c chuyên khoa k t lu n là hi u nghi m 70% s ngư i b nh tr lên kh i ho c gi m b nh thì ư c xét khen thư ng. M c khen thư ng do ơn v m i ngh và ph i ư c U ban Nhân dân t nh, thành ph ho c c khu ( i v i các ơn v thu c a phương) và B Y t ( i v i các ơn v thu c B ) quy t nh.
  3. d) Trư ng h p lương y t nguy n c ng hi n nh ng môn thu c gia truy n c hi u ( c áo) cho Nhà nư c s n xu t kinh doanh thì ư c hư ng m t kho n ti n t 5% n 10% s ti n lãi bán ra c a môn thu c ó theo quy nh t i i m 2 trong Quy t nh s 319-CT ngày 15-9-1984 c a Ch t ch H i ng B trư ng v ch thư ng ti n và hi n v t i v i nh ng ngư i c ng hi n môn thu c gia truy n cho cơ quan y t . IV. Kinh phí c p cho ch ãi ng i v i lương y: M i kho n chi phí v ch ãi ng i v i lương y theo các quy nh trong thông tư này u do ơn v m i lương y chi tr . i v i các ơn v y t a phương, S Y t t ng h p l p d trù kinh phí cho vi c m i lương y th a k , d h i ngh tâm c và khen thư ng trình U ban Nhân dân t nh, thành ph , c khu xem xét quy t nh S Tài chính ki m tra và c p phát. i v i các cơ s y t Trung ương, B Y t t ng h p l p d trù và g i B Tài chính xét duy t và c p phát. V. i u kho n thi hành Thông tư này có hi u l c k t ngày thi hành, nh ng quy nh trư c ây trái v i thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u còn gì vư ng m c, khó khăn ngh các a phương, các ơn v cơ s ph n ánh v liên b Y t - Tài chính nghiên c u có hư ng d n b sung c n thi t. Lý Tài Lu n Nguy n Văn àn ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản