Thông tư số 113/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
4
download

Thông tư số 113/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 113/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 113/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 113/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 66/2009/TT-BTC NGÀY 30/3/2009 V QUY NNH CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ C P H CHI U, THN TH C, GI Y T V NH P C NH, XU T C NH, QUÁ C NH VÀ CƯ TRÚ T I VI T NAM Căn c Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh 107/2007/N -CP ngày 25/6/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Cư trú; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 36/2009/Q -TTg ngày 05/3/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c bãi b Quy t nh s 875/TTg ngày 21/11/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c gi i quy t cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài h i hương v Vi t Nam; B Tài chính hư ng d n như sau: i u 1. Bãi b kho n l phí c p gi y thông hành h i hương, gi y ch ng nh n h i hương quy nh t i i m 9 Ph l c II – M c thu i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ban hành kèm theo Thông tư s 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p h chi u, th th c, gi y t v nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và cư trú t i Vi t Nam. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh v B Tài chính xem xét gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW ng; - Văn phòng QH; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - y ban nhân dân, S Tài chính, C c thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu VT, CST (CST 3).
Đồng bộ tài khoản