intTypePromotion=1

Thông tư số 17/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
141
lượt xem
13
download

Thông tư số 17/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 17/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C TRÍCH N P VÀ S D NG KINH PHÍ CÔNG OÀN I V I DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ VĂN PHÒNG I U HÀNH C A PHÍA NƯ C NGOÀI TRONG H P NG H P TÁC KINH DOANH - Căn c Ngh nh s 133/H BT ngày 20/4/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) hư ng d n thi hành Lu t Công oàn; - Căn c Quy t nh s 133/2008/Q -TTg ngày 01/10/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c trích n p kinh phí công oàn i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh; - Căn c Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 5/9/2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh ngh êp; - Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi th ng nh t v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n vi c trích n p kinh phí công oàn i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh như sau: 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này qui nh vi c trích n p và s d ng kinh phí công oàn i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh t i Vi t Nam có t ch c công oàn ho t ng theo Lu t Công oàn. 2. i tư ng i u ch nh a. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài do nhà u tư nư c ngoài thành l p th c hi n ho t ng u tư t i Vi t Nam; b. Doanh nghi p Vi t Nam do nhà u tư nư c ngoài mua c ph n trên 49%; c. Văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh t i Vi t Nam. 3. M c và căn c trích n p kinh phí công oàn
  2. a. M c trích n p kinh phí công oàn b ng 1% qu ti n lương, ti n công ph i tr cho lao ng ngư i Vi t Nam làm vi c t i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh. b. Qu ti n lương, ti n công làm căn c trích n p kinh phí công oàn là toàn b ti n lương, ti n công tr cho ngư i lao ng Vi t Nam ư c phép kh u tr vào chi phí h p lý, h p l tính thu thu nh p doanh nghi p. 4. Th i gian trích n p và phương th c h ch toán a. Doanh nghi p, văn phòng ph i ti n hành trích n p kinh phí công oàn m t quí m t l n vào tháng u tiên c a quí cho công oàn cơ s doanh nghi p ho c công oàn c p trên tr c ti p c a công oàn doanh nghi p theo ngh c a công oàn cơ s . b. Cu i kỳ k toán, sau khi l p báo cáo tài chính, doanh nghi p trích n p kinh phí công oàn còn thi u cho công oàn cơ s . c. Kho n trích n p kinh phí công oàn ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ. 5. S d ng kinh phí công oàn a. Toàn b kinh phí công oàn thu ư c, công oàn cơ s ư c s d ng ph c v cho các ho t ng công oàn t i cơ s , chi cho các ho t ng phúc l i c a ngư i lao ng Vi t Nam và tr lương, ph c p (n u có) cho cán b công oàn t i doanh nghi p theo hư ng d n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. b. S dư c a kinh phí công oàn năm trư c ư c t ng chuy n sang năm sau. 6. T ch c th c hi n a. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n công oàn cơ s qu n lý và s d ng ngu n thu kinh phí công oàn theo Lu t Công oàn và i u l Công oàn Vi t Nam. b. Ch doanh nghi p, trư ng văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài có trách nhi m th c hi n qui nh v trích n p kinh phí công oàn theo qui nh t i Thông tư này. Ch doanh nghi p không can thi p vào vi c qu n lý và s d ng kinh phí công oàn c a công oàn cơ s , t o i u ki n cho các cơ quan có thNm quy n ki m tra vi c trích n p kinh phí công oàn c a doanh nghi p, văn phòng. c. Công oàn cơ s có trách nhi m qu n lý và s d ng kho n trích n p kinh phí công oàn ph c v l i ích c a công oàn viên cơ s theo úng qui nh c a pháp lu t và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. d. Cơ quan công oàn các c p ch trì ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p và cơ quan thu trên a bàn ki m tra vi c trích n p và s d ng kinh phí công oàn t i các doanh nghi p, văn phòng.
  3. e. Th i i m trích n p kinh phí công oàn theo qui nh t i Thông tư này ư c th c hi n theo i u 3 Quy t nh s 133/2008/Q -TTg ngày 1/10/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c trích n p kinh phí công oàn i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và văn phòng i u hành c a phía nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh. 7. i u kho n thi hành a. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. b. Trong quá trình th c hi n, n u g p khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam có hư ng d n gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VPCP ( báo cáo); - VPTW và các Ban c a ng ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các oàn th ; Tr n Xuân Hà - S Tài chính, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - L L các t nh, TP; các công oàn ngành TW; - T ng L L VN; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các V , C c, TC c thu c B TC; - Website BTC, website VPCP; - Ki m toán nhà nư c; - Công báo; - Lưu: VT, C c QLN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản