intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ thuật khi đi họp báo

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

100
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hơn một lần, tôi được các quan chức hoặc phóng viên nước ngoài nhận xét như sau về phóng viên của chúng tôi thường trú tại các quốc gia khác: "Tôi chả mấy khi thấy phóng viên của các anh tham dự họp báo." Họ đã sai vì thực sự là phóng viên của chúng tôi có mặt tại nhiều cuộc họp báo, nhưng họ đã đúng vì sự có mặt này nhiều khi... có cũng như không. Mà chả cứ ở nước ngoài, cách đây mấy năm thì họp báo ở trong nước, dù toàn nói bằng tiếng Việt, cũng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật khi đi họp báo

  1. Th thu t khi i h p báo
  2. Hơn m t l n, tôi ư c các quan ch c ho c phóng viên nư c ngoài nh n xét như sau v phóng viên c a chúng tôi thư ng trú t i các qu c gia khác: "Tôi ch m y khi th y phóng viên c a các anh tham d h p báo." H ã sai vì th c s là phóng viên c a chúng tôi có m t t i nhi u cu c h p báo, nhưng h ã úng vì s có m t này nhi u khi... có cũng như không. Mà ch c nư c ngoài, cách ây m y năm thì h p báo trong nư c, dù toàn nói b ng ti ng Vi t, cũng ch lôi kéo ư c m y nhà báo t câu h i. Thông tin ưa ra th nào thì bi t v y, nhi u ngư i c ôm ư c thông cáo báo chí là yên tâm, còn "chính ch " mu n có bài c bi t th nào thì kh c t liên h . Chuy n h p báo c a phóng viên hi n nay trong nư c ã khác trư c nhi u, nh t là khi có h p báo v các v n nóng c a xã h i. Bên c nh nh ng cu c h p báo gi ng như ki u h p m t chi u, ch có "m y v c báo cáo như di n văn" còn nhà báo thì ch nh n tài li u (có k p phong bì) v nhà xào n u, ã có r t nhi u cu c h p báo th c s ... gi ng h p báo(!) - nơi ngư i ta săn lùng thông tin.
  3. Tuy nhiên, i h p báo mang ư c v nhi u k t qu , cũng c n có vài th thu t. Di n àn Báo chí Vi t Nam (Vietnam Journalism) xin gi i thi u vài g ch u dòng trích t cu n S tay tác nghi p c a Reuters Foudation. c thêm: - n h i ngh , xin ng ưa tin h i ngh ! - Cách ưa tin v các cu c h p, h i ngh - Tìm hi u thêm ngoài thông cáo báo chí - Ai nói "không" v i phong bì? Ng i hàng gh u - và ng nghe theo l i ngư i ch t a yêu c u ưa ra nhi u câu h i g p v i nhau b i nh ng quan ch c thông minh khi tr l i t i các cu c h p báo thư ng t p trung vào các câu h i d và b qua các câu h i khó. Ki m tra thông tin cơ b n (background) - c n nghiên c u trư c ch c a bu i h p báo và tìm hi u càng nhi u thông tin background càng t t. Cũng c n liên h v i các um i bi t nh ng v n s ư c ưa ra t i cu c h p báo, và nghe ngóng c các tin n.
  4. Ki m tra tên - nh ng ngư i tham d h p báo thư ng có bi n ghi tên t trên bàn. Hãy v sơ trong s tay v v trí c a nh ng ngư i tham d và ánh s th t (1, 2, 3) nhanh chóng xác nh ngư i phát bi u. Ph i h p làm vi c - Thông thư ng r t khó h i liên ti p nhi u câu h i, vì th hãy theo sát c câu h i c a nh ng phóng viên khác. M t phòng h p báo v i nh ng nhà báo bi t ph i h p v i nhau thì s thu ư c nhi u thông tin hơn là m t nhóm nh và ch t p trung vào m t s câu h i. Ch t v n t i c a - Hãy ti p c n các quan ch c/nh ng ngư i d h p báo khi h r i phòng, ho c trư c khi h vào phòng h p báo. Nhi u ngư i s n sàng tr l i các câu h i sâu hơn v v n ư c c p t i h p báo. Tìm phóng viên chuyên ngành - N u b n ph i ưa tin v m t ch khó và b n không năm rõ thì t t nh t là tìm g p m t phóng viên chuyên ngành - ngư i h i nh ng câu h i sâu - và nói chuy n v i phóng viên ó. Các chuyên gia luôn s n sàng chia s ki n th c./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2