intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuật ngữ viễn thông

Chia sẻ: Nguyen Huu Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:181

894
lượt xem
641
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viễn thông miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư). Các tín hiệu nhìn thấy được đã được sử dụng trong thế kỷ 18 như hệ thống biểu hiện các chữ cái bằng cách đặt tay hay 2 lá cờ theo một vị trí nhất định (semaphore) hay máy quang báo (heliograph) là một dụng cụ truyền tin bằng cách phản chiếu ánh sáng mặt trời. Theo nghĩa hẹp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ viễn thông

 1. Thuật ngữ viễn thông
 2. THU T NG VI N THÔNG A-AH Abreviated Addressing AA ð nh ñ a ch vi t t t Absolute (access) address AA ð a ch truy nh p tuy t ñ i Arithmetic and Logical Unit AALU ðơn v s h c và logic Advanced Mobile Phone System AAMPS H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n Automatic Alternate Routing AAR ð nh tuy n thay th t ñ ng AARE A-associate-response ðáp ng liên k t A A-associate-request AARQ yêu c u liên k t A Adaptive Antenna AAS Anten ñáp ng Automatic Addressing System AAS H th ng ñ nh ñ a ch t ñ ng Alternate Access Vendors AAV Các hãng truy nh p thay th Adaptive break-in Differential Sensitivity (Series G) ABDS ð nh y chênh l ch ng t thích ng Asynchronous Balanced Mode (HDLC) ABM Ch ñ cân b ng không ñ ng b Answer Bid Ratio (Series Q) ABR H s l nh tr l i
 3. Available Bit Rate (ATM) ABR T c ñ bit kh d ng A-abort (Series X) ABRT Kh i d li u giao th c ng d ng a-abort Access Control (Token Ring, FDDI) AC ði u khi n truy nh p Alter Context Acknowledge PPDU ACA PPU PPDU báo nh n ng c nh thay th Access Barred Signal (Series Q) ACB Tín hi u ch n truy nh p Austrian CCITT Committee ACC y ban CCITT nư c áo Automatic Congestion Control ACC ði u khi n t c ngh n t ñ ng Associated Control Channel ACCH Kênh ñi u khi n g n li n Automatic Call Distribution ACD Phân b cu c g i t ñ ng Automatic Cross-connection Equipment (also known as AXE) ACE Thi t b k t n i chéo t ñ ng (còn g i là AXE) Advanced Communications Function ACF Ch c năng truy n thông cao c p Advisory Committee on ACITS Information Technology Standardisation (SOG-IT) y ban tư v n v tiêu chu n hóa công ngh thông tin Acknowledge(ment) (Series Q,T) ACK Báo nh n Address Complete Message (Series Q) ACM Tin báo ñ a ch hoàn ch nh Association Control Protocol Machine ACPM Cơ ch giao th c ñi u khi n k t h p Alter Context PPDU (Series X) ACPPU PPDU c a văn c nh bi n ñ i Association Control Service Element (Series T) ACSE
 4. Môi trư ng d ch v ñi u khi n k t h p Approvals Committee for Terminal Equipment ACTE H i ñ ng phê chu n thi t b ñ u cu i Advisory Committee on Technical and Operational Matters ACTOM (of Inmarsat) y ban tư v n v các v n ñ k thu t và khai thác Advisory Committee on ACTS Information Technology Standardisation (SOG-IT) y ban tư v n v tiêu chu n hóa công ngh thông tin Acknowledgement Signal Unit (Series Q) ACU Kh i tín hi u báo nh n Address Complete Signal Charge (Series Q) ADC Th c hi n ñ a ch hoàn ch nh ñ tính cư c Analog-to-Digital Converter (Series P) ADC B chuy n ñ i tương t s Advanced Data Communications Control Procedures (ANSI) ADCCP Các th t c ñi u khi n truy n s li u tiên ti n (ANSI) Address Incomplete Signal (Series Q) ADI Tín hi u ñ a ch không hoàn ch nh Adaptive Delta Modulation ADM ði u ch Delta thích ng Assynchronous Disconnected Mode ADM Ch ñ n g t k t n i ñ n g b Administration Management Domain (Series F, X) ADMD Mi n qu n lý hành chính Address Complete Signal, No charge (Series Q) ADN Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh không tính cư c Answer Detection Pattern (Series V) ADP Mô hình phát hi n ngư i tr l i Adaptive Differential Pulse Code Modulation ADPCM ði u xung mã (PCM) vi sai thích ng Average of Daily Peak Full Hour (Series E) ADPFH Trung bình c a gi cao ñi m hoàn toàn trong ngày Average Daily Peak Hour (Series E) ADPH
 5. Gi cao ñi m trung bình trong ngày Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL ðư ng dây thuê bao s không ñ i x ng Antennuation Distortion Unit (Series P) ADU ðơn v méo do sung hao Address Complete Signal, Coin Box (Series Q) ADX Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh, h p b ti n Application Entity (Series Q, X) AE Th c th ng d ng Associated Equipments (Series F) AE Các thi t b liên k t AECMA Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aerospatial (European Association for the Construction of Aero-Space Equipment) Hi p h i châu Âu v thi t k thi t b hàng không vũ tr (ti ng Pháp) Asociación Electrotécnica (Electrotechnical Association) AEE Hi p h i k thu t ñi n t Address Extension Facility (Series X) AEF Phương ti n m r ng ñ a ch Address Extension Field (Series I) AEF Trư ng m r ng ñ a ch AENOR Asociación Espanõla de Normalization (Standard Association, Spain) Hi p h i tiêu chu n c a Tây Ban Nha Alighnment Error Rate Monitor (Series Q) AERM B giám sát h th ng s l i ñ ng ch nh Aircraft Earth Station (Series Q) AES Tr m m t ñ t hàng không Address field (Series I, X) AF Trư ng ñ a ch Address-complete signal, Subscriber-Free Charge (Series Q) AFC Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh thuê bao t do, có tính cư c Authority and Format Identifier (Series I, Q, X) AFI Ph n t nh n d ng th m quy n và khuôn d ng
 6. AFN Address-Complete Signal, Subscriber-Free, No Charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh thuê bao t do, không tính cư c Association Francaice de Normalización AFNOR (Standard Association, France) Hi p h i tiêu chu n c a Pháp AFUTT Association Francaiςe des Utilisateurs du Telesphone et des Télécommunications (French Telegraphs and Telephone Users’ Association) Hi p h i nh ng ngư i s d ng báo - tho i c a Pháp AFX Address-complete signal, Subscriber-free charge, Coin box (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh, thuê bao t do, h p b ti n Additional Global Functions (Series I) AGF Các ch c năng toàn c u ph tr Additional Higher Layer Function (Series I) AHLF Ch c năng l p cao ph tr AI-AX Action indicator (Series Q) Ai B ch th hành vi Artificial Intelligence AI Trí tu nhân t o Advanced Intelligent Network AIN M ng thông minh cao c p Alarm Indication Signal AIS Tín hi u ch th c nh báo Acknowledged Information Transfer Service (ITU - T) AITS D ch v chuy n t i thông tin có báo nh n (ITU - T) Data Acknowledgement TPDU (Series X) AK TPDU báo nh n d li u Data Acknowledgement (Series X) AK TPDU Báo nh n d li u
 7. Local Acknowledgement Time (Series X) AL Th i gian báo nh n c c b Approval Liaison Engineer (UK) ALE K sư thông tin liên l c ñư c phê chu n (Anh) Additional Low Layer Function (Series I) ALLF Ch c năng l p th p ph tr Abstract Local Primitive (Series X) ALP Nguyên g c c c b tr u tư ng Amplitude Modulation AM ði u ch biên ñ , ñi u biên Alternate Mark Inversion (Series O) AMI ð o d u luân phiên Advanced Mobile Phone System AMPS H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n Amplitude-modulated Voice-frequency Telegraph (Series R) AMVFT ði n báo t n s tho i ñi u biên Answer signal, Charge (Series Q) ANC Tín hi u tr l i, có tính cư c Automatic Number Identification (ISDN) ANI Nh n d ng s g i t ñ ng Answer Signal, No Charge (Series Q) ANN Tín hi u tr l i, không tính cư c Automatic Network Routing ANR ð nh tuy n m ng t ñ ng American National Standards Institute ANSI Vi n tiêu chu n qu c gia Hoa Kỳ Answer Signal, Unqualifield (Series Q) ANU Tín hi u tr l i, vô ñi u ki n Advice of Charge (Series I) AOC Thi t b tính cư c Access Point (UPT) AP ði m truy nh p (UPT) Application Program AP Chương trình ng d ng
 8. Active Position Backward (Series T) APB Ngư c tr l i v trí tích c c Adaptive dictive Coding (Series E, Q) APC Mã hóa báo trư c thích ng Application-Protocol-Control-Information (Series X) APCI Thông tin ñi u khi n giao th c ng d ng Active Position Down (Series T, X) APD Phía dư i v trí tích c c Application Protocol Data Unit APDU Kh i d li u giao th c ng d ng Active Positon Forward (Series T) APF Phía trư c v trí tích c c Active Postion Home (Series T) APH Thư ng trú v trí tích c c Average Picture Level (Series N) APL M c nh trung bình Analogue Private Line APL ðư ng dây riêng analog Applications Portability Profile APP ð c trưng di chuy n ñư c c a các ng d ng Active Position Return (Series T, X) APR Quay v v trí tích c c Automatic Protection Switching APS Chuy n m ch b o v t ñ ng Telephony Applications System APT H th ng các chương trình ng d ng ñi n tho i Active Position Up (Series T) APU Phía trên v trí tích c c Remote Acknowledge Time (Series X) AR Th i gian báo nh n t xa Access Registration Point (UPT) ARA ði m ñăng ký truy nh p Alternative routing from (Series E) ARF ð nh tuy n thay th t
 9. Asynchronous Response Mode (HDLC) ARM Phương th c ñáp ng không ñ ng b , ch ñ tr l i không ñ ng b (HDLC) Abnormal Release Provider PPDU (Series X) ARP PPDU PPDU nhà cung ng gi i t a b t thư ng Automatic Repeat Request (Series T) ARQ Yêu c u l p l i t ñ ng Automatic Request Repetition ARQ L p l i yêu c u t ñ ng Automatic Rerouting (Series E) ARR Tái ñ nh tuy n t ñ ng Alternative Routing To (Series E) ART ð nh tuy n thay th t i... Autorité de Régulation des Télécommunications ART (French Approval Authority) Cơ quan quy n l c ñi u hành vi n thông Pháp Abnormal Release User PPDU (Series X) ARU PPDU PPDU ngư i dùng gi i tr b t thư ng Assessment Services AS Các d ch v ñ nh m c/các d ch v ñánh giá American Standard Code for Information Interchange ASCII Mã tiêu chu n M dùng ñ trao ñ i thông tin Adverse State Detector (Series V) ASD B phát hi n tr ng thái b t l i (ngư c) Application-Service Element (Series Q) ASE Môi trư ng d ch v ng d ng Application Specific Integrated Circuit ASIC M ch t h p có ng d ng ñ c bi t Abstract Syntax Notation One (Series Q, T, X) ASN.1 Chú gi i cú pháp tr u tư ng s 1 Abstract Service Primitive (Series X) ASP Nguyên g c d ch v tr u tư ng Advanced Speech Processor ASP B x lý ti ng nói tiên ti n
 10. Assignment Source Point (Series Q) ASP ði m ngu n phân ñ nh Answer Seizure ratio (Series E) ASR T l chi m phía tr l i Analogue Simultaneous Voice and Data ASVD Ti ng nói và s li u mô ph ng analog Additional Trunk Capacity (Series E) ATC Dung lư ng trung k b sung Asynchronous Time Division Multiplexing ATDM Ghép kênh chia th i gian không ñ ng b Time Assignment With Sample Interpolation (Series G) ATIC Gán th i gian v i n i suy m u Asynchronous Transfer Mode ATM Phương th c chuy n t i không ñ ng b ATME Automatic Transmission Measuring and Signalling Testing Equipment (Series M, Q) Thi t b th báo hi u và ño truy n d n báo hi u Automatic Transmission Measuring Equipment (Series M) ATME Thi t b ño th truy n d n t ñ ng Austrian Telecommunications Regulation Authority ATRA Cơ quan ñi u hành vi n thông c a áo Air Traffic Services (Series Q) ATS Các d ch v v n chuy n hàng không Australian Telecommunications Standardisation Committee ATSC y ban tiêu chu n hóa úc Access Unit (Series F, Q, T, X) AU Kh i truy nh p Administrative Unit (Series G) AU Kh i qu n lý hành chính Administrative Unit Pointer (Series G) AU PTR Kh i qu n lý hành chính Authenticication Centre AUC Trung tâm ch ng th c Attachment Unit Interface AUI Giao di n v i kh i g n s n
 11. Aceptable Use Policy AUP Chính sách s d ng ch p nh n ñư c Attribute Value Assertion (Series X) AVA G n giá tr thu c tính Audio/Video Kernel AVK Lõi âm thanh/Video Automatic Vehicle Location AVL ð nh v xe c t ñ ng Audio Visual Management AVM Qu n lý b ng nghe nhìn American Wire Gause AWG C dây tiêu chu n M , tiêu chu n dây d n M Automatic Cross-Connection Equipment (also known as ACE) AXE Thi t b k t n i chéo t ñ ng (còn ñư c g i là ACE) B B-CDMA Broaband Code Division Multiple Access ða truy nh p phân chia theo mã băng r ng, CDMA băng r ng B-ICI Broaband Intercarrier Interface (ATM) Giao di n gi a các nhà khai thác băng r ng B-ISDN Broadband ISDN ISDN băng r ng B-LE Broadband Loacal Exchange (B-ISDN) T ng ñài n i h t băng r ng (B-ISDN) B-TA Broadband Terminal Adapter (B-ISDN) B thích ng ñ u cu i băng r ng (B-ISDN) B-TE Broaband Terminal Equipment (B-ISDN) Thi t b ñ u cu i băng r ng (B-ISDN) BA Block Address (Series H) ð a ch k h i BA Balanced Asynchronous (HDLC) Không ñ ng b cân b ng (HDLC)
 12. BABT British Approvals Board for Telecommunications H i ñ ng phê chu n vi n thông Anh Qu c BAC Balanced Asynchronous Class (Series V) L p không ñ ng b cân b ng BAC Block Acknowledged Counter (Series Q) B ñ m ñư c báo nh n theo kh i BAC Buffer Address Counting Tính cư c ñ a ch ñ m BACE Basic Automatic Checkout Equipment Thi t b ki m tra t ñ ng cơ b n BACK Bus Acknowledge Báo nh n, theo Bus BACP Bandwidth Allocation Control Protocol (PPP, ISDN) Giao th c ñI u khi n phân ph i d i thông (PPP, ISDN) BACT Advisory Committee On Telecommunications For Small Businesses (UK) y ban tư v n v vi n thông cho các doanh nghi p nh (Anh Qu c) BAE Beacon Antenna Equipment Thi t b anten c a pha vô tuy n BAI Bus Address Incresement Inhibit C m tăng ñ a ch Bus BAIC Barring of All Incoming Calls Ch n t t c các cu c g i ñ n BAID Boolean Array Identifier B nh n d ng b ng Bool BAKOM Bundesamt fur Post und Telekommunikation (Federal Office for Communication - Switzerland) Văn phòng Bưu chính Vi n thông Th y S BAL Balance S cân b ng BAL Basic Assembler Language H p ng cơ s , ngôn ng Assembler cơ s
 13. BALUN Balancing Unit Kh i cân b ng BAM Basic Access Method Phương pháp truy nh p cơ b n BAN Bionics Adaptive Network M ng thích ng ph ng sinh h c BAOC Barring of All Outgoing Calls Ch n t t c các cu c g i ñ n BAP Bandwidth Allocation Protocol Giao th c phân ph i d i thông BAPT Bundesamt fur Post und Telekommunikation (Federal Office for Post and Telecommunication - Germany) Cơ quan Liên bang v Bưu chính và Vi n thông c a ð c BAR Buffer Address Register B ghi ñ a ch ñ m BAS Bit Rate Allocation Signal (Series G, H) Tín hi u gán theo t c ñ bit BASIC Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code Mã l nh theo ký hi u v n năng dùng cho ngư i m i l p trình BASN Block-Acknowledged Sequence Number (Series Q) S chu i ñư c báo nh n theo kh i BBA Bus-to-Bus Access Truy nh p gi a các Bus BBC Back-to-Back Connection K t n i lưng v i lưng (máy) BBC British Broadcasting Corporation T p ñoàn phát thanh truy n hình Anh BBC Broadband Bearer Capability Kh năng m ng băng r ng BBR Blocked By Reception Of The Bloking Signal (Series Q) B ch n do thu ñư c tín hi u ch n BBS Bloked By Sending The Blocking Signal (Series Q) B ch n do g i ñi tín hi u ch n
 14. BC Bearer Capability (Series Q, T, V) Kh năng m ng, dung lư ng m ng BC Buffer Control (Series H) ði u khi n b ñ m BCC Basic Connection Components (Series I) Các c u ki n k t n i cơ b n BCC Blocked-Completed Counter (Series Q) ð m các kh i hoàn ch nh BCCH Broadcast Control Channel Kênh ñi u khi n phát qu ng bá BCD Binary Coded Decimal (ATM) S th p phân mã hóa nh phân BCLB Broadband Connectionless Bearer Service (ATM) D ch v m ng phi liên k t băng r ng (trong ATM) BCOB Broadband Connection-Oriented Bearer Service (ATM) D ch v mang ñ nh hư ng n i k t băng r ng BCSN Bloked-Completed Sequence Number (Series Q) S chu i c a các kh i hoàn ch nh BCUG Bilateral Closed User Group (Series Q) Nhóm khách hàng khép kín song phương BCUGOA Bilateral Closed User Group With Outgoing Access (Series Q) Nhóm khách hàng khép kín song phương v i truy nh p g i ra BDT Telecommunication Development Beareau of the ITU Văn phòng phát tri n vi n thông c a ITU BER (T) Bit Error Rate (Test) H s l i kh i bít (trong ño th ) BHCA Busy Hour Call Attemps Các cu c g i th gi cao ñi m BHLF Basic High Layer Function Ch c năng l p cao cơ b n BHLI Broaband High Layer Information Thông tin l p cao băng r ng
 15. Bi Signalling 1D Assigned By Exchange B Báo hi u 1D do kênh B gán BIB Backward Indicator Bit (Series Q) Bít c a b ch th hư ng ngư c BIC Bearer Identification Code (Series X) Mã nh n d ng v t mang BIP Bit Interleaved Parity (Series G) Ngang b ng ch n l xen bít BIPT Belgian Institute for Posts and Telecommunications H c vi n Bưu chính Vi n thông c a B BISUP Broadband ISDN User’s Part Ph n ngư i s d ng ISDN băng r ng BLER(T) Block Error Rate (Test) H s l i kh i bít (ño th ) BMPT Bundesministerium fur Post und Telekommunikation (Federal Ministry for Posts and Telecommunications, Germany) B Bưu chính Vi n thông toàn liên bang (ð c) BNS Broadband Network Service D ch v m ng băng r ng BNT Groupe Belge des Normes de Télécommunications or Belgium Telecommunications Standards group Nhóm tiêu chu n hóa vi n thông c a B BOM Beginning of Message B t ñ u b n tin BORSCHT Battery feed Overvoltage Protection, Ringing Superision Hybrid and Testing Coding/Decoding BPDU Bridge Protocol Data Node (ATM) BPH Break Permitted Here (Series T) Cho phép ng t t i ñây BPP Bridge Port Pair (ATM) C p c ng c u BPSK Binary Phase-Shift Keying (Series Q)
 16. Khóa d ch pha nh phân BRC Background Revision Control (Series H) ði u khi n duy t l i n n BRI Basic Rate Interface (ISDN) Giao di n t c ñ cơ b n (ISDN) BRITE Basic Rate Interface Transmission Equipment Thi t b truy n d n c a giao di n t c ñ cơ b n BRLU Broadband Remote Line Unit Kh i ñư ng dây ñ u xa băng r ng BS Bearer Services D ch v mang BS Base Station Tr m g c BSC Base Station Controller B ñi u khi n tr m g c BSGL Branch System General Licence (UK) Gi y phép ph thông cho các h th ng cơ quan (Anh) BSI British Standards Institute Vi n tiêu chu n Anh Qu c BSI Bit Sequence Independence (Series H) Tính ñ c l p chu i bít BSIC Base Transceiver Station Identity Code Mã nh n d ng tr m thu phát g c BSM Backward Set-up Message (Series Q) Tin báo thi t l p hư ng ngh ch BSN Backward Sequence Number (Series Q) S chu i hư ng ngh ch BSNR Backward Sequence Number Received (Series Q) S chu i hư ng ngh ch ñư c thu BSNT Backward Sequence Number Of Next SU to be transmitted (Series Q) S chu i hư ng ngh ch c a SU k sau c n ñư c phát BSS Basic Synchronised Subset H th ng ph cơ b n ñư c ñ ng b hóa
 17. BSS Broadband Switching System H th ng chuy n m ch băng r ng BSS Base Station System H th ng tr m g c BSS Broadcasting-Satellite Service D ch v v tinh qu ng bá BSSMAP Base Station Systems Management Application Part Ph n ng d ng ñ qu n lý các h th ng tr m g c BSU Bearer Switchover Unit (Series R) Kh i chuy n giao v t mang BT Burst Tolerance (ATM) Dung sai b c phát, bùng n (ATM) BT Business Telecommunications (as used by ETSI) or British Telecom Vi n thông doanh nghi p (mà ETSI hay dùng) ho c Vi n thông Anh Qu c BT Bridge Taps (Series G) Các nhánh b c c u BTNR British Telecom Network Requirement Yêu c u m ng c a vi n thông Anh Qu c BTR British Telecom Requirement Yêu c u c a Vi n thông Anh BTS Base Transceiver Station Tr m thu phát g c BUC Background Update Control (Series H) ði u khi n vi c c p nh t n n BUS Broadcast and Unknown Server Server qu ng bá và không ñư c bi t BW Bandwidth D i thông, ñ r ng d i C-CD
 18. Conditional/Consumer (Series T) C ði u ki n/Tiêu th Carrier To Noise Ratio C/N H s sóng mang trên t p âm Command/Response Bit (Series Q, V) C/R Bít l nh/ðáp ng Cerification Authority (Series X) CA Th m quy n xác nh n Contractual Agreement (Series F, X) CA Th a thu n theo h p ñ ng Civil Aviation Authority CAA Cơ quan hàng không dân d ng Computer-Aided Automatic Assembly CAAA T ñ ng l p ñ t b ng máy tính Carrier Access Billing System CABS H th ng tính cư c truy nh p nhà khai thác Connection Admission Control (ATM) CAC ði u khi n nh p k t n i, cho k t n i (ATM) Computer-Aided Circuit Analysis CACA Phân tích m ch nh máy tính Computer Aided Design CAD Thi t k b ng máy tính Computer/Aided Design/Computer-Aided Manufacture CAD/CAM Thi t k b ng máy tính/S n xu t ñư c tr giúp c a máy tính Computer-Aided Engineering CAE Thi t k k thu t b ng máy tính Common Air Interface CAI Giao di n vô tuy n chung Charge Advice Information (Series Q) CAI Thông báo c a thi t b tính cư c Call Accepted Message (Series X) CAM Tin báo ch p nh n cu c g i Centralized Automatic Message Accounting CAMA Tin báo tính cư c t ñ ng t p trung hóa
 19. Customised Applications for Mobile Network Enhanced Logic CAMEL M ch logic cao c p c a nh ng ng d ng theo yêu c u khách hàng m ng di ñ ng Cancel (Series T) CAN H yb Comité Européen de Normalisation Electrotechnique CANELEC (European Electrotechnical Standards Commitee) y ban tiêu chu n hóa k thu t ñi n châu Âu CAMEL Application Protocol CAP Giao th c ng d ng CAMEL Carrierless Amplitude/Phase Modulation CAP ði u biên/Pha không có sóng mang Common ISDN API CAPI API c a m ng ISDN thông d ng Community Antenna Relay Service CARS D ch v chuy n ti p theo anten c ng ñ ng Channel Associated Signalling CAS Báo hi u ñi theo kênh Cordless Access Service CAS D ch v truy nh p không dây Common Application Service Elements (Series T) CASE Các môi trư ng d ch v ng d ng chung Cable Television also Community Antennae Television CATV Truy n hình cáp, còn g i là truy n hình anten c ng ñ ng Controlled Access Unit (Token Ring) CAU Thi t b truy nh p có ñi u khi n Component Analog Video CAV Video Analog h p thành Citizens Band CB Băng t n nghi p dư Clear-back Signal No.1-No-3 (Series Q) CB1-3 Tín hi u xóa sau No.1, No.3 Changeback Acknowledgement Signal (Series Q) CBA Tín hi u xóa ngư c
 20. Changeback Declaration Signal (Series Q) CBD Tín hi u khai báo ñ i ngư c Connectionless Broadband Data Service (ETSI) CBDS D ch v d li u băng r ng phi liên k t (ETSI) Clear-Back Signal (Series Q) CBK Tín hi u xóa ngư c Code Bit Number Variation (Series T) CBNV Bi n phân c a s bít mã Continuous Bit Stream Oriented (Series I) CBO ð nh hư ng lu ng bít liên t c Constant Bit Rate (ATM) CBR T c ñ bít không ñ i (ATM) Common Base Station CBS Tr m g c chung Computerised Branch Exchange CBX T ng ñài nhánh ñư c máy tính hóa Call Connected (Series X) CC Cu c g i ñư c k t n i Calling Channel (Series X) CC Kênh ch g i Call Control (Series Q) CC ði u khi n cu c g i Character Code (Series T) CC Mã ký Clearing Cause (Series T) CC Nguyên nhân xóa Connection Confirm (Series X) CC Phê chu n k t n i Continuity-Check (Series Q) CC Ki m tra tính liên t c Country Code (Series E, Q, X) CC Mã qu c gia, mã nư c Call Control Agent (Series Q) CC Nhân viên ñi u khi n cu c g i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2