intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Chia sẻ: Bui Dinh Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

260
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần cao su Phước Hòa" trình bày các nội dung sau: tổng quan công ty cổ phần cao su phước hòa; nguyên liệu sản xuất; qui trình công nghệ chế biến SVR L và SVR 3L; qui trình công nghệ chế biến SVR 10, SVR 20; qui trình công nghệ chế biến SVR CV50, SVR CV 60; qui trình công nghệ xử lý nước thải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần cao su Phước Hòa

 1. GVHD: PGS.TS Nguyễn Vĩnh Trị SVTH: Trần Quang Vinh 911910H Phạm Phú Vinh 911909H Bùi Đình Hoàng Việt 911911H Huỳnh Ngọc Giàu 911927H Lê Thị Hồng Hảo 911834H Ngô Nhất Linh 911947H Vương Nhân Minh 911860H Nguyễn Huỳnh Hoài Bình 911007H
 2. Công ty CP Cao Su Phước Hòa thành lập năm 1982 hiện có 15.800ha trải dài trên 3 huy ện Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo tỉnh Bình Dương với 5700 lao động. Công ty có 3 nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất thiết kế 27.000tấn/năm. bao gồm : •Nhà máy chế biến Bố Lá : 6.000tấn/năm •Nhà máy chế biến mủ ly tâm: 3.000tấn/năm •Nhà máy chế biến Cua Paris: 18.000tấn/năm
 3. Sản phẩm của công ty bao gồm các chuẩn loại: Cao su khối: • SVRL, SVR3L • SVRCV50, SVRCV60 • SVR10, SVR20 Cao su ly tâm : HA, LA. LATEX Các sản phẩm trên với chất lượng cao đã có uy tín ở thị trường trong và ngoài nước nhiều năm.
 4. Latex là mủ cao su ở trạng thái lỏng chứa các chất phân tán nằm lơ lửng trong dung dịch chứa nhiều chất hữu cơ và vô cơ. Ngoài hyđrocacbon cao su ra, latex còn chứa nhiều chất cấu tạo có trong mọi tế bào sống, đó là prôtêin acid béo, sterol, glucid, enzyme, muối khoáng… Trong latex có nhiều loại hạt như phân tử cao su, hạt lutoid…chứa trong dung dịch chất lỏng gọi là “serum” tương tự như serum của sữa. Serum có cấu tạo là nước có hòa tan nhiều chất muối khoáng, acid, đường, muối hữu cơ, kích thích tố, sắt tố, enzyme có PH = 6.9-7.0 và có điểm đẳng điện thấp ( PH = 4.7).
 5. • Cấu trúc phân tử cao su thiên nhiên là polyizopren có công thức –(C5H8)-n = 20.000 ở dạng izopren cis- 1,4. • Mỗi 1 đơn vị C5H8 của dây phân tử lại có 1 nối đôi (chưa có bão hòa) làm cho cao su lưu hóa dễ dàng, nhất là lưu hóa huỳnh. Tuy nhiên điều này cũng làm cho cao su dễ bị oxi hóa, ozone tác kích dẫn đến tình trạng lão hóa (đứt mạch), do đó tính chịu nhiệt của cao su kém. Cao su thiên nhiên dễ dàng bị phân hủy ở nhiệt độ 1920C.
 6. Khi cho acid vào latex tức là hạ pH xuống giúp cho pH đạt đến điểm đẳng điện, tức là đến độ mà sức đẩy điện của các hạt cao su không còn nữa thì latex sẽ đông tụ lại. Sự đông tụ của latex không phải là một hiện tượng xảy ra ngay lập tức, nó xảy ra với tốc độ tương đối chậm. Trong sản xuất ta cho HCOOH từ 0,4 0,7% để đánh đông latex Ngoài ra còn có nhiều hình thức đông tụ latex như: • Đông tụ bằng muối hay chất điện giải • Đông tụ bằng cồn (rượu) • Đông tụ bằng cánh khuấy trộn • Đông tụ bể nhiệt.
 7. ∆ φ MỨC YÊU STT CHỈ TIÊU •Mỗi xe chứa mủ khi CẦU về đến nhà máy được 1 Hàm lượng cao su khô 18÷26% xác định khối lượng (cân hoặc đo) và chất lượng Độ Ph hồ hỗn hợp (trước khi 2 6.3÷8.5 của mủ nước. Lấy mẫu đánh đông) mủ nước để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng và để xác định DRC. •Xác định hàm lượng cao su khô DRC. Kiểm tra ngoại quan để xác định trạng thái, tạp chất, …
 8. RÂY LỌC HỒ ĐỒNG HÓA
 9. STT CHỈ TIÊU MỨC YÊU CẦU 1 Nồng độ dd CH3COOH(Caxit%) 1,2÷2,5% 2 Độ Ph đánh đông 4.8÷6.2 Sai lệch gía trị pH đo trên 3 điểm 3 < ±0,2 (đầu, giữa,cuối mương) pH 4 Thời gian thành thục 6÷24h 5 Oxi hóa hoặc cợn mặt mương mủ Bị oxi hóa hoặc cợn mặt
 10. STT CHỈ TIÊU MỨC YÊU CẦU 1 Bề dày tờ mủ sau khi cán kéo 60÷70mm 2 Bề dày tờ mủ sau khi cán máy Crep 3 7,5÷10,5mm 3 Kích thước hạt cốm sau khi băm 5mm x 10mm 4 Thời gian để ráo 20÷50 phút Khối lượng cao su khô/ hộc (bình 5 17±2 kg thường) 6 3÷6 thùng cuối ngày 12 > 8 kg
 11. S MỨC YÊU CẦU T CHỈ TIÊU Kiểu lò Sphere 24 T trolleys Nhiệt độ sấy T1 110÷1230C 1 (ghi tại nhiệt kế nơi buồng T2 100÷1100C quạt chính) Thời gian sấy 2 (Từ lúc thùng mủ vào đến 240 ± 12 phút lúc ra lò) Khoảng thời gian 3 giữa hai thùng vào liên 10 ± 0,5 phút tiếp
 12. Tiếp Cán thô Caét to, và tồn phoái Muû ñoâng, nhận,pha lieäu trữ muû cheùn n loại Xeù thoâ 2 Khuaáy Nhaët Xeù thoâ 1 (Slab cutter röûa 1 raùc (Slab cutter 2) 1) Khuaáy Baêm buùa Khuaáy Caùn röûa röûa 2 (Hammermil röûa 3 laàn 1, 2, l) 3 Baêm tinh Caùn röûa baêm thoâ (Shredder 2) laàn 4, 5, (Shredder 1) 6, 7 Xeáp hoäc vaø ñeå raùo Saáy khoâ Laøm nguoäi EÙp baønh Caân Bao baønh, daùn Voâ kieän nhaõn Löu kho
 13. Nguyeân lieäu saûn Nguyeân lieäu saûn xuaát SVR 20 xuaát SVR 10 Muû ñoâng saïch Muû ñoâng saïch (phoái troän vôùi muû cheùn) Muû cheùn saïch Muû ñoâng dô (khoâng quaù 30% nguyeân lieäu phoái troän) Muû cheùn saïch (treân 70% nguyeân lieäu phoái troän) Muû cheùn dô (khoâng quaù 30% nguyeân lieäu phoái troän)
 14. Xeù thoâ 2 Khuaáy Nhaët Xeù thoâ 1 (Slab cutter röûa 1 raùc (Slab cutter 2) 1) Khuaáy Baêm buùa Khuaáy Caùn röûa röûa 2 (Hammermil röûa 3 laàn 1, 2, l) 3 Baêm tinh Caùn röûa baêm thoâ 2 1 (Shredder 2) laàn 4, 5, (Shredder 1) 6, 7 S Yeâu caàu kyõ ÑVT 3-CRE1 2-CRE2 2-CRE3 t4 thuaät t 1 Beà roäng laøm mm 760 760 760 vieäc truïc 2 Soá voøng quay V/ph 26 28 30 truïc chuû ñoäng uùt 3 Raõnh truïc caùn mm 5x5 4x4 3x3 4 Khe hôû giöõa 2 mm 2± 1± 0.5 ± 3 truïc 0.05 0.05 0.05 S Yeâu caàu kyõ ÑVT 3- 2- 2- 2- t5 thuaät CRE4 CRE5 CRE6 CRE7 S Chæ tieâu Möùc yeâu caàu t 6 tt 1 Beà roäng laøm mm 760 760 760 760 1 Beà daøy tôø muû sau Töø 7,5mm vieäc truïc khi caùn qua maùy CRE7 ñeán 10,5mm 2 Soá voøng quay V/p 26 28 30 32 truïc chuû ñoäng huù 2 Kích thöôùc haït coám 5mm x 5mm t sau khi baêm tinh (côõ haït coám 3 Raõnh truïc caùn mm 4x4 3x3 2x2 2x2 soá 1) 4 Khe hôû giöõa 2 mm 1,5 ± 1± 0.5 ± 0,3 ±
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2