intTypePromotion=1

Thực trạng cơ sở vật chất và hoạt động dạy bơi tại các trường tiểu học có bể bơi tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
6
lượt xem
0
download

Thực trạng cơ sở vật chất và hoạt động dạy bơi tại các trường tiểu học có bể bơi tỉnh Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, bài báo tập trung phân tích thực trạng cơ sở vật chất (CSVC), hoạt động dạy bơi tại các trường tiểu học có bể bơi tỉnh Hải Dương. Các nội dung đánh giá gồm: Số lượng bể bơi, kích thước, nguồn nước, trang thiết bị hỗ trợ dạy bơi, đội ngũ giáo viên (GV), chương trình dạy bơi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng cơ sở vật chất và hoạt động dạy bơi tại các trường tiểu học có bể bơi tỉnh Hải Dương

  1. 56 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Thöïc traïng cô sôû vaät chaát vaø hoaït ñoäng daïy bôi taïi caùc tröôøng tieåu hoïc coù beå bôi tænh Haûi Döông NCS. Nguyeãn Thaùi Höng Q TOÙM TAÉT: Töø keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, baøi baùo taäp trung phaân tích thöïc traïng cô sôû vaät chaát (CSVC), hoaït ñoäng daïy bôi taïi caùc tröôøng tieåu hoïc coù beå bôi tænh Haûi Döông. Caùc noäi dung ñaùnh giaù goàm: soá löôïng beå bôi, kích thöôùc, nguoàn nöôùc, trang thieát bò hoã trôï daïy bôi, ñoäi nguõ giaùo vieân (GV), chöông trình daïy bôi. Töø khoùa: thöïc traïng, beå bôi, phöông tieän. ABSTRACT: From the research results of the thesis, the article focuses on analyzing the current situation of facilities and swimming activities at primary schools with swimming pools in Hai Duong province. The evaluation contents include: Number of swimming pools, sizes, water sources, support equipment for teaching swimming, teachers, swimming programs. Keywords: status, swimming pool, facilities. (AÛnh minh hoïa) 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ phaân tích taøi lieäu tham khaûo, trao ñoåi toïa ñaøm, phoûng vaán chuyeân gia, ma traän SOWT, toaùn hoïc thoáng keâ. Bôi loäi laø moân theå thao ñem laïi nhieàu ích lôïi to lôùn. Bôi loäi khoâng chæ giuùp treû em coù moät cô theå khoûe maïnh, tinh thaàn saûng khoaùi ñeå tieáp thu kieán thöùc vaø 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU taêng söùc saùng taïo, bôi loäi coøn giuùp caùc em coù kyõ naêng 2.1. Thöïc traïng ñaàu tö CSVC phoøng choáng ñuoái nöôùc ñeå töï baûo veä mình trong Veà xaây döïng beå bôi taïi caùc tröôøng tieåu hoïc, ñeán nhöõng tình huoáng nguy hieåm. Chính vì vaäy maø bôi loäi naêm 2013 tænh Haûi Döông ñaõ xaây döïng xong 20 beå bôi ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng moân theå thao ñöôïc coi vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng, vôùi toång kinh phí ñaàu tö xaây troïng ñaëc bieät ôû caùc tröôøng tieåu hoïc cuûa tænh Haûi döïng beå bôi laø gaàn 15 tyû ñoàng. Nhö vaäy, 12/12 huyeän, Döông hieän nay. thò xaõ, thaønh phoá ñeàu coù beå bôi trong tröôøng tieåu hoïc. Baét ñaàu töø naêm 2010 tænh Haûi Döông ñaõ coù chuû Coù moät soá huyeän coù tôùi 3 tröôøng tieåu hoïc ñöôïc xaây tröông xaây döïng beå bôi vaø toå chöùc giaùo duïc bôi cho döïng beå bôi (nhö huyeän Bình Giang, Gia Loäc, Töù hoïc sinh (HS) tieåu hoïc. Sau 3 naêm thöïc hieän ñaõ coù Kyø); coù huyeän coù 2 tröôøng coù beå bôi (nhö huyeän Kinh nhöõng keát quaû nhaát ñònh tuy nhieân vaãn coøn nhieàu haïn Moân); coøn laïi thoâng thöôøng moãi huyeän coù 1 tröôøng cheá khoù khaên. Xuaát phaùt töø lyù do treân ñeà taøi tieán tieåu hoïc coù beå bôi. Nhöõng tröôøng ñöôïc choïn xaây döïng haønh nghieân cöùu: “Ñaùnh giaù thöïc traïng CSVC vaø beå bôi caên cöù vaøo nhieàu yeáu toá, trong ñoù coù tính ñeán hoaït ñoäng daïy bôi taïi caùc tröôøng tieåu hoïc coù beå bôi nguoàn voán xaõ hoäi hoùa maø ñòa phöông huy ñoäng ñöôïc, tænh Haûi Döông”. nguoàn nöôùc cung caáp cho beå bôi, nhu caàu cuûa nhaø Trong quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi ñaõ söû duïng caùc tröôøng, phuï huynh, HS… Thöïc traïng ñoù ñöôïc trình baøy phöông phaùp nghieân cöùu: phöông phaùp toång hôïp vaø taïi baûng 1. SOÁ 1/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 1.Thöïc traïng soá beå bôi ñaõ ñöôïc xaây döïng taïi caùc tröôøng tieåu hoïc taïi tænh Haûi Döông 57 Tröôøng TT Huyeän/Thaønh phoá Thôøi ñieåm xaây xong Kích thöôùc beå Kinh phí ñaõ ñaàu tö Tieåu hoïc Bình Xuyeân 2011 6m x 15m 599.562.000 1 Bình Giang Thaùi Döông 2011 8m x 20m 750.000.000 Nhaân Quyeàn 2011 6m x 15m 147.293.000 Phöông Höng 2011 6m x 15m 572.087.000 2 Gia Loäc Thoáng Keânh 2011 6m x 15m 529.000.000 Leâ Lôïi 2011 6m x 15m 633.911.300 Coäng Laïc 2011 8m x 20m 227.293.000 Taân Kyø 2011 12m x 25m 1.096.518.000 3 Töù Kyø Vaên Toá 2011 8m x 25m 430.000.000 Quaûng Nghieäp 2013 12m x 25m 1.947.293.000 Thöôïng Quaän 2013 6m x 15m 372.087.000 4 Kinh Moân Baïch Ñaúng 2013 6m x 15m 800.000.000 5 Thanh Mieän TT Thanh Mieän 2011 6m x 15m 326.518.000 6 Thò xaõ Chí Linh Phaû Laïi 2 2011 12m x 25m 826.518.000 7 Caåm Giaøng Cao An 2011 12m x 25m 1.152.269.000 8 Kim Thaønh Kim Xuyeân 2011 6m x 15m 372.087.000 9 Thaønh phoá Haûi Döông Thanh Bình 2011 12m x 25m 3.200.000.000 10 Nam Saùch An Laâm 2011 6m x 15m 326.518.000 11 Ninh Giang Ñoàng Taâm 2013 6m x 15m 326.518.000 12 Thanh Haø Thanh Long 2011 6m x 15m 326.518.000 Coäng 20 beå 14.961.990.300 Qua khaûo saùt thoáng keâ, caùc beå bôi ñöôïc xaây döïng chæ thöïc hieän 1- 2 laàn trong suoát caû muøa bôi. ôû caùc tröôøng tieåu hoïc treân ñòa baøn tænh Haûi Döông ñaõ Veà trang bò phöông tieän phuïc vuï cho hoaït ñoäng ñaûm baûo ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cô baûn, tuy nhieân daïy bôi. Khoâng chæ coù beå bôi, trang bò phöông tieän kích thöôùc beå haàu heát ôû côõ nhoû vaø trung bình. Treân phuïc vuï cho hoaït ñoäng daïy bôi cuõng raát quan troïng, toång soá 20 beå bôi, chæ coù 6 beå kích thöôùc roäng töø 8m hoã trôï raát lôùn cho vieäc daïy vaø hoïc bôi. Thieát bò hieän ñeán 12m vaø daøi töø 20m ñeán 25m, coøn laïi ña soá laø beå ñaïi, ñaày ñuû khoâng chæ giuùp HS thích thuù, höng phaán nhoû vôùi kích thöôùc roäng 6m, daøi 15m neân khi daïy bôi hoïc taäp, an toaøn khi hoïc taäp, ruùt ngaén thôøi gian hoïc seõ raát haïn cheá veà soá löôïng HS. Do Tænh chæ hoã trôï taäp maø coøn giuùp ngöôøi thaày yeân taâm, tin töôûng hôn kinh phí xaây döïng moãi beå bôi laø 350.000.000ñ (töông khi giaûng daïy. Keát quaû khaûo saùt thöïc traïng phöông öùng vôùi beå bôi kích thöôùc roäng 6m, daøi 15m vaø chieàu tieän phuïc vuï cho hoaït ñoäng daïy bôi taïi caùc beå bôi treân saâu 0,8m - 1,2m) neân chæ tröôøng naøo coù quyõ ñaát roäng ñòa baøn tænh Haûi Döông ñöôïc trình baøy taïi baûng 3. vaø huy ñoäng theâm ñöôïc kinh phí xaõ hoäi hoùa môùi coù Qua khaûo saùt cho thaáy vaán ñeà ñaûm baûo an toaøn theå xaây ñöôïc beå bôi côõ lôùn hôn. cho HS khi tham gia hoïc bôi ñaõ ñöôïc tính ñeán khi Veà nguoàn nöôùc söû duïng cho beå bôi, ñöôïc trình baøy trieån khai döï aùn xaây döïng caùc beå bôi tuy nhieân chöa taïi baûng 2. ñöôïc chuù troïng ñuùng möùc. Caùc thieát bò thieát yeáu cho Qua keát quaû taïi baûng 2 cho thaáy coù 15/20 tröôøng daïy bôi nhö: phao, vaùn bôi, saøo cöùu hoä, coøi cöùu hoä, (75%) ñöôïc söû duïng nöôùc maùy, coøn laïi 5/20 tröôøng caùc thieát bò y teá… ít ñöôïc trang bò, quaàn aùo bôi, kính (40%) vaãn phaûi duøng nöôùc gieáng khoan. Veà heä thoáng bôi… coøn thieáu raát nhieàu vaø haàu heát laø gia ñình, caùc loïc nöôùc, chæ coù duy nhaát 01 tröôøng (5%) söû duïng heä em HS phaûi töï tuùc mua saém. thoáng maùy loïc tuaàn hoaøn, 05 tröôøng (25%) söû duïng 2.2. Thöïc traïng veà toå chöùc daïy bôi nöôùc gieáng khoan phaûi loïc nöôùc thoâng qua beå loïc, 14 Veà ñoäi nguõ GV giaûng daïy bôi tröôøng (70%) duøng nöôùc maùy coù xöû lyù baèng hoùa chaát. Keát quaû khaûo saùt cho thaáy coù 2 tröôøng laø coù 2 GV Do ñoù, yeáu toá veä sinh nguoàn nöôùc cuõng laø moät trong theå duïc (tuy nhieân moãi tröôøng ñeàu coù 1 GV kieâm nhöõng trôû ngaïi lôùn vaø aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hieäu nhieäm) coøn laïi 18 tröôøng chæ coù 1 GV. Thöïc teá hieän quaû coâng taùc daïy bôi cho HS. Vieäc thay nöôùc haàu nhö nay caùc GV daïy theå duïc ñeàu ñaõ ñöôïc ñaøo taïo kyõ naêng KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2019
  3. 58 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 2.Thöïc traïng nguoàn nöôùc vaø ñieàu kieän ñaûm baûo veä sinh nguoàn nöôùc beå bôi taïi caùc tröôøng tieåu hoïc Nguoàn nöôùc TT Huyeän/Thaønh phoá Tröôøng tieåu hoïc Nöôùc gieáng Heä thoáng loïc nöôùc Nöôùc maùy khoan Bình Xuyeân x Beå loïc 1 Bình Giang Thaùi Döông X Khoâng Nhaân Quyeàn X Khoâng Phöông Höng X Khoâng 2 Gia Loäc Thoáng Keânh x Beå loïc Leâ Lôïi x Beå loïc Taân Kyø X Khoâng Coäng Laïc X Khoâng 3 Töù Kyø Vaên Toá X Khoâng Quaûng Nghieäp X Khoâng Thöôïng Quaän X Khoâng 4 Kinh Moân Baïch Ñaèng X Khoâng 5 Thanh Mieän TT Thanh Mieän X Khoâng 6 Thò xaõ Chí Linh Phaû Laïi 2 X Khoâng 7 Caåm Giaøng Cao An X Khoâng 8 Kim Thaønh Kim Xuyeân x Beå loïc 9 Haûi Döông Thanh Bình X Maùy loïc tuaàn hoaøn 10 Nam Saùch An Laâm X Khoâng 11 Ninh Giang Ñoàng Taâm X Khoâng 12 Thanh Haø Thanh Long x Beå loïc Toång 15 05 Baûng 3.Thöïc traïng phöông tieän phuïc vuï hoaït ñoäng daïy bôi cho HS taïi caùc tröôøng tieåu hoïc Phöông tieän daïy bôi Huyeän/ TT Tröôøng tieåu hoïc Phao cöùu Saøo cöùu Coøi cöùu Kính Thaønh phoá AÙo phao Vaùn bôi hoä hoä hoä bôi Bình Xuyeân Khoâng Khoâng Coù 10 10 0 1 Bình Giang Thaùi Döông Coù Coù Coù 15 15 5 Nhaân Quyeàn Khoâng Coù Coù 15 0 5 Phöông Höng Khoâng Khoâng Coù 0 10 0 2 Gia Loäc Thoáng Keânh Khoâng Khoâng Coù 10 10 0 Leâ Lôïi Khoâng Khoâng Coù 15 10 0 Taân Kyø Coù Coù Coù 10 10 5 Coäng Laïc Khoâng Coù Coù 10 10 0 3 Töù Kyø Vaên Toá Coù Coù Coù 15 0 5 Quaûng Nghieäp Coù Coù Coù 15 10 0 Thöôïng Quaän Khoâng Coù Coù 15 10 0 4 Kinh Moân Baïch Ñaúng Khoâng Khoâng Coù 10 10 0 5 Thanh Mieän TT Thanh Mieän Khoâng Khoâng Coù 15 0 0 6 Thò xaõ Chí Linh Phaû Laïi 2 Coù Coù Coù 10 10 0 7 Caåm Giaøng Cao An Coù Coù Coù 10 10 0 8 Kim Thaønh Kim Xuyeân Khoâng Coù Coù 15 10 0 9 Haûi Döông Thanh Bình Coù Coù Coù 15 0 5 10 Nam Saùch An Laâm Khoâng Khoâng Coù 15 10 0 11 Ninh Giang Ñoàng Taâm Khoâng Khoâng Coù 15 0 0 12 Thanh Haø Thanh Long Khoâng Coù Coù 10 10 0 Toång 7 12 20 250 155 20 SOÁ 1/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 4. Thöïc traïng ñoäi nguõ GV daïy theå duïc taïi caùc tröôøng tieåu hoïc coù beå bôi tænh Haûi Döông 59 Nhieäm vuï Chöùng chæ Toång soá Giôùi tính Trình ñoä chuyeân moân bôi loäi TT Tröôøng tieåu hoïc GV theå duïc Chuyeân Kieâm Cao Chöa Nam Nöõ Ñaïi hoïc Ñaõ coù traùch nhieäm ñaúng coù 1 Bình Xuyeân 1 1 1 1 2 TT Thanh Mieän 1 1 1 1 3 Taân Kyø 2 1 1 2 1 1 1 4 Phöông Höng 1 1 1 1 1 5 Phaû Laïi 2 1 1 1 1 1 6 Cao An 1 1 1 1 1 7 Kim Xuyeân 1 1 1 1 1 8 Thanh Bình 2 1 1 1 1 1 1 2 9 An Laâm 1 1 1 1 1 10 Ñoàng Taâm 1 1 1 1 1 11 Thöôïng Quaän 1 1 1 1 1 12 Thanh Long 1 1 1 1 1 13 Thaùi Döông 1 1 1 1 1 14 Coäng Laïc 1 1 1 1 1 15 Thoáng Keânh 1 1 1 1 1 16 Leâ Lôïi 1 1 1 1 1 17 Vaên Toá 1 1 1 1 1 18 Quaûng Nghieäp 1 1 1 1 1 19 Nhaân Quyeàn 1 1 1 1 1 20 Baïch Ñaúng 1 1 1 1 1 1 Toång 22 20 02 16 06 06 16 03 17 bôi vaø coù khaû naêng höôùng daãn bôi loäi cho HS (do ñaõ giöõa caùc tröôøng. Ngay trong choïn kieåu bôi ñeå daïy cho ñöôïc hoïc trong caùc cô sôû ñaøo taïo chuyeân ngaønh), tuy caùc em, coù tröôøng daïy kieåu bôi tröôøn saáp, coù tröôøng nhieân, sau khi ra tröôøng caùc GV ít coù ñieàu kieän vaän daïy bôi eách. Moân Bôi vaãn ñang trong chöông trình duïng vaøo thöïc teá neân khoâng phaùt huy ñöôïc chuyeân ngoaïi khoùa, chöa ñöôïc ñöa vaøo chöông trình chính moân, hôn nöõa khi tieáp caän taøi lieäu giaûng daïy vaø tieán khoùa. Caùc tröôøng thöôøng môû lôùp daïy bôi vaøo nhöõng haønh daïy bôi vaø kyõ naêng phoøng choáng ñuoái nöôùc cho thaùng heø, caùc muøa khaùc trong naêm khoâng tieán haønh HS coøn khaù bôõ ngôõ vaø luùng tuùng. Caù bieät cuõng coù giaûng daïy (do khoâng coù beå bôi nöôùc noùng). Theo tröôøng coù beå bôi nhöng GV theå duïc khoâng theå ñaûm khaûo saùt, trung bình 1 tröôøng coù khoaûng 85 HS ñöôïc ñöông daïy bôi neân ñaõ phaûi hôïp ñoàng thueâ höôùng daãn hoïc bôi vaøo moãi dòp heø. vieân beân ngoaøi. Hieän taïi coù moät soá GV ñaõ ñöôïc taäp Ñeå laøm roõ hôn thöïc traïng ñaàu tö CSVC vaø daïy bôi huaán boài döôõng theo chöông trình bôi cuûa Toång cuïc taïi caùc tröôøng tieåu hoïc treân ñòa baøn tænh Haûi Döông, theå duïc theå thao vaø ñaõ ñöôïc caáp chöùng chæ. chuùng toâi ñaõ tieáp caän ñieàu tra vaø phoûng vaán thaày coâ Veà toå chöùc daïy bôi giaùo ôû 20 tröôøng tieåu hoïc ñaõ coù beå bôi vaø phaân tích Qua ñieàu tra vaø phoûng vaán veà chöông trình daïy bôi nhöõng yeáu toá SWOT trong toå chöùc daïy bôi cho HS cho HS ôû caùc tröôøng tieåu hoïc ñaõ coù beå bôi treân ñòa tieåu hoïc. Keát quaû toïa ñaøm phaân tích tình hình toå chöùc baøn tænh Haûi Döông, keát quaû cho thaáy haàu heát caùc GV daïy bôi theo ma traän SWOT nhö baûng 5. theå duïc töï nghieân cöùu, bieân soaïn chöông trình giaûng Keát quaû phaân tích ma traän SWOT ñaõ cung caáp cô daïy. Ñaõ coù moät soá GV ñöôïc tham döï lôùp boài döôõng veà sôû thöïc tieãn, laøm tieàn ñeà ñeå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp daïy bôi choáng ñuoái nöôùc cho HS do Toång cuïc Theå höõu ích naâng cao chaát löôïng ñaàu tö CSVC vaø toå chöùc duïc theå thao (TDTT) toå chöùc, tuy nhieân, cuõng chöa daïy bôi ôû caùc tröôøng tieåu hoïc cuûa tænh Haûi Döông nhaân roäng vaø thoáng nhaát ñöôïc chöông trình giaûng daïy trong nhöõng naêm tieáp theo. KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2019
  5. 60 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 5 Nhöõng ñieåm maïnh (S): Nhöõng ñieåm yeáu (W): - Caùc tröôøng tieåu hoïc ôû Haûi Döông coù neà neáp thöïc hieän coâng - Quyõ ñaát daønh cho xaây beå bôi ôû thaønh thò, keå caû noâng thoân caùc giaùo duïc theå chaát vaø theå thao nhieàu naêm qua. haïn heïp. - Laõnh ñaïo caùc tröôøng, ñoäi nguõ GV quan taâm vaø coi troïng - Nguoàn nöôùc saïch cung caáp cho beå bôi vaø ñaûm baûo xaây beå coâng taùc giaùo duïc toaøn dieän, ñaëc bieät vaán ñeà daïy bôi choáng bôi coù maùi che laø raát khoù khaên. ñuoái nöôùc cho HS. - Nhìn chung, möùc thu nhaäp cuûa ngöôøi daân noâng thoân Haûi - Ñoäi nguõ GV chuyeân traùch theå duïc ñaõ coù ôû taát caû caùc tröôøng. Döông coøn thaáp neân vieäc ñoùng goùp ñaàu tö duy trì, baûo döôõng - YÙ thöùc nhaân daân ôû Haûi Döông uûng hoä chuû tröông daïy bôi beå bôi haïn cheá. cho treû em. - Nhaän thöùc cuûa nhaân daân veà vai troø cuûa bôi loäi trong coâng taùc choáng ñuoái treû em chöa ñöôïc ñaày ñuû. - Coäng taùc vieân daïy bôi vöøa thieáu vöøa yeáu. Nhöõng cô hoäi (O): Nhöõng thaùch thöùc (T): - UBND Tænh giao Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (GD&ÑT) thöïc - ÔÛ caùc tænh phía Baéc thöôøng chæ coù muøa heø coù thôøi tieát phuø hieän ñeà aùn ñaàu tö beå bôi cho tröôøng phoå thoâng ñeå daïy bôi hôïp cho vieäc daïy bôi. Thôøi gian trong naêm coøn ít neân khoù giai ñoaïn 2010 – 2020 laø cô hoäi ñeå toå chöùc daïy bôi. duy trì keá hoaïch giaûng daïy coù soá ñoâng HS. - Chính phuû, Boä GD&ÑT, Boä Vaên hoùa - Theå thao vaø Du lòch, - Beå bôi ngoaøi trôøi raát khoù quaûn lyù giöõ gìn saïch seõ, xuoáng Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi ñaõ trieån khai caáp nhanh. chuû tröông ñaàu tö xaây döïng beå bôi vaø coù ñeà aùn daïy bôi töø 10 - HS nghæ heø ôû noâng thoân raát khoù taäp hôïp ñeå daïy bôi. naêm qua. - Nguoàn kinh phí baûo trì nguoàn nöôùc chi phí toán keùm, huy - Xaõ hoäi vaø dö luaän uûng hoä daïy bôi cho HS ñaõ saâu roäng trong ñoäng ñoùng goùp leä phí raát haïn heïp. toaøn quoác. - Ñoäi nguõ thaày coâ giaùo ñaûm traùch daïy bôi ngoaøi giôø laø raát - Ñeán heát 2013 ñaõ coù 20 tröôøng hoïc xaây xong beå bôi laø cô khoù khaên hieän nay. GV theå duïc thieáu vaø chöa ñöôïc taäp huaán hoäi ñeå thöïc hieän daïy bôi cho treû em. qua caùc lôùp boài döôõng chuyeân moân. 3. KEÁT LUAÄN lôùp höôùng daãn chuyeân moân cuûa Toång cuïc TDTT, coøn Ñeán cuoái naêm 2013 tænh Haûi Döông ñaõ coù 20 laïi 13 tröôøng giaùo vieân chöa ñöôïc tham gia taäp huaán tröôøng tieåu hoïc ñöôïc tænh caáp kinh phí vaø huy ñoäng neân töï bieân soaïn baøi daïy bôi. kinh phí ñòa phöông vôùi tinh thaàn xaõ hoäi hoùa hoaøn Thöïc traïng daïy bôi cho HS noâng thoân raát khoù veà thaønh vieäc xaây beå bôi vôùi kích thöôùc khaùc nhau vaø nguoàn nöôùc, trang thieát bò hoã trôï hoïc bôi vaø vieäc huy nguoàn nöôùc khaùc nhau tuøy thöïc tieãn ôû töøng nôi. Maëc ñoäng HS ñi hoïc bôi vaøo dòp heø gaëp nhieàu khoù khaên. duø coù 20 beå bôi ñöôïc xaây döïng nhöng chính thöùc môùi Ñeà taøi ñaõ toïa ñaøm vôùi thaày coâ giaùo veà thuaän lôïi, coù 16 beå bôi toå chöùc daïy bôi cho HS. Haàu heát GV theå khoù khaên phaùt trieån bôi ôû noâng thoân vaø söû duïng ma duïc taïi caùc tröôøng chöa ñöôïc trang bò lyù luaän vaø traän SWOT ñaùnh giaù ñieåm maïnh, yeáu, cô hoäi, thaùch phöông phaùp daïy bôi choáng ñuoái nöôùc. thöùc trong hoaït ñoäng daïy bôi cho HS ñeå töø ñoù coù cô Ñeà taøi ñaõ böôùc ñaàu nghieân cöùu tình hình daïy bôi sôû ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp phuø hôïp. cuûa 16 tröôøng trong ñoù coù 3 tröôøng coù GV ñaõ tham gia TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä GD&ÑT, Coâng vaên soá 664/BGDÑT-CTHSSV ngaøy 09 thaùng 02 naêm 2010 veà vieäc Trieån khai coâng taùc phoøng choáng ñuoái nöôùc vaø thí ñieåm daïy bôi trong tröôøng tieåu hoïc giai ñoaïn 2010 - 2015. 2. Chính phuû (2013), Quyeát ñònh soá 2158/QÑ-TTg veà vieäc Pheâ duyeät chöông trình phoøng, choáng tai naïn, thöông tích treû em giai ñoaïn 2013 - 2015. 3. Keá hoaïch phoái hôïp lieân tòch soá 176/KHLT/BLÑ-TB&XH-BYT-BGD&ÑT-BGTVT-BCA-BVHTT&DL- ÑTNCSHCM-HPNVN-HNDVN ngaøy 26 thaùng 04 naêm 2012 veà Phoøng choáng ñuoái nöôùc treû em giai ñoaïn 2012 – 2015. 4. UBND tænh Haûi Döông, Quyeát ñònh soá1236 QÑ-UBND ngaøy 17 thaùng 5 naêm 2010 veà vieäc pheâ duyeät Ñeà aùn giaùo duïc bôi cho HS tieåu hoïc tænh Haûi Döông giai ñoaïn 2010 - 2015. Nguoàn baøi baùo: trích töø ñeà taøi tieán só giaùo duïc hoïc: “ Nghieân cöùu giaûi phaùp phaùt trieån bôi loäi choáng ñuoái nöôùc cho HS tieåu hoïc taïi caùc tröôøng coù beå bôi cuûa tænh Haûi Döông” cuûa NCS Nguyeãn Thaùi Höng, döï kieán baûo veä naêm 2019. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 12/12/2018; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 16/1/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 21/2/2019) SOÁ 1/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2