intTypePromotion=1

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sx và tính giá thành sp theo các đối tượng

Chia sẻ: Tran Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
220
lượt xem
74
download

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sx và tính giá thành sp theo các đối tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xác địnhh đối tượng kế toán tập hợp chiu phí sx là khâu đầu tiên của công tác kế toan tập hợp chi phi sx. có xác định đúng đắn đối tượng kế toán chi phí sx mới đáp ứng được yêu cầu quản lí chi phí x và giúp cho công tác kế toán tập hợp chi phí sx của DN. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí là phạm vi giới hạn dể tập hợp chi phí nhàm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí và giá thành sản phẩm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sx và tính giá thành sp theo các đối tượng

  1. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc  lêi më ®Çu tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sx vµ tÝnh gi¸ thµnh sp theo c¸c ®èi tîng . * §èi t¬ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ: ViÖc x¸c ®Þnhh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chiu phÝ sx lµ kh©u ®Çu tiªn cña c«ng t¸c kÕ toan tËp hîp chi phi sx. cã x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ sx míi ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lÝ chi phÝ x vµ gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sx cña DN. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ lµ ph¹m vi giíi h¹n dÓ tËp hîp chi phÝ nhµm ®¸p øng yªu cÇu kiÓm so¸t chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Khi x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝsx ph¶i c©n nh¾c c¸c yÕu tè nh: Quy tr×nh c«ng nghÖ sx , chÕ t¹o sp, ®Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc sx cña DN , ®Æ ®iÓm s¶n phÈm............. Tuú theo c¬ cÊu sx, yªucÇu vµ trt×nh ®é qöan lÝ sx kinh doanh yªu cÇu hach to¸n kinh doanh cña doanh nhgiÖp mµ ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cã thÓ lµ: toµn bé quy trinh s¶n xuÊt cña DN , chÕ t¹o s¶n phÈm , tõng giai ®o¹n, tõng quy tr×nh c«ng nghÖ, tõng ph©n xëng, tæ sx; tõng nhãm sp, tõng mÆt hµng, tõng c«ng tr×nh xay dng, tïng ®¬n ®Æt hµng. Nãi tãm l¹i, x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ sx ë mçi lo¹i h×nhDN lµ mét ®ßi hái hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n. MËt kh¸c x¸c ®Þnh nã mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n lµ c¬ së tiÒn dÒ quan träng ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh chi phÝ, t¨ng cêng tr¸ch nhiÖmm vËt chÊt cho tõng bé ph¹n, ®ång thêi cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt cho viÔc tÝnh c¸c chØ tiªu gi¸ thµnh. *§èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh sp lµ lo¹i sp, c«ng viÖc, lao vô do DN sx ra cÇn ph¶i tÝnh ®îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi t¬ng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh sp cña kÕ to¸n. §Ó x¸c ®Þnhdîc ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cÇn ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc sx, ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ sx. a) Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp: gåm - chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô trùc tiÕp: gåm -§Æc biÖt ®èi víi c¸c lo¹i hµng gia c«ng th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tØ träng rÊt nhá trong gi¸ thµnh . - Bao b× ®ãng gãi : nÕu ®îc phÝa kh¸ch hµng chuyÓn giaop cho c«ng ty cïng víi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thi chi phÝ vËn chuyÓn tÝnh hÕt vµo cho vËt liÖu phô còng cã trêng hîp hai bªn tho¶ thuËn trong trêng hîp 2 bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång , c«ng ty mua bao b× vµ phÝa kh¸ch hµng sÏ hoµn tr¶ l¹i. Lóc nµy kho¶n chi phÝ bao b× sÏ ®îc theo râi riªng kh«ng tãnh vµo gi¸ thµnh.
  2. §èi víi hµng xuÊt khÈu thêng th× chi phÝ bao b× ®î tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ to¸n c¨n cø vµo mµ hµng th¸ng c¸c xÝ nghiÖp göi lªn cho c«ng ty thÓ hiÖn sè bao b× hçn hîp ®· xuÊt dïng thùc tÕ cho tõng m· hµng vµ m· tån. b) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Gåm chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n c«ng sx vµ c¸c kho¶n vtrÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. c) chi phÝ sx chung: gåm tiÒn l¬ng, BHXH, cña nh©n viªn qu¶n lÝ ph©n x- ëng, chi phÝ khÊu hao TSC§, CCDC,NVL../chi phÝ tiÒn kh¸c... d) Chi phÝ thuª gia c«ng: lóc nµy kÕ to¸n ph¶i h¹ch to¸n tµi kho¶n chi phÝ thuª gia c«ng vµo gi¸ thµnh. XÕt vÒ b¶n chÊt ta cã thÓ coi kho¶n nµy lµ 1 kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc chi phÝ sx chung nhng do yªu cÇu qu¶n lÝ h¹ch to¸n còng nh ph¬ng ph¸p tÝnh gi¨ thµnh nªn DN ¸p dông tËp hîp chi phÝ nµy riªng vµ chi tiÕt cho tõng m· hµng cã chi phÝ thuª gia c«ng, khi s¶n phÈm hoµn thµnh kho¶n chi phÝ nµy sÏ ®îc tËp hîp trùc tiÕp vµo go¸ thµnh s¶n phÈm * KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªn thô sp: theo dâi chi tiÕt t×nh h×nhnhËp tån kho thµnh phÈm , gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt ghgi sæ Tk155 cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè 8 vµ sè 11 vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh sp: hµng th¸nh nhËn c¸c b¸o c¸o tõ xÝ ngiÖp gØ lªn lËp b¸o c¸o nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè1 , tËp hîp b¶ng chi phÝ sx dÓ cuèi th¸ng ghi vµo b¶ng kª sè 4. TÝnh gi¸ thµnh sp theo ph¬ng ph¸p hÖ sè. Cuèi th¸ng lËp b¶ng kª sè4. NhËt kÝ chøng tõ sè 7. chøng tõ kÕ to¸n Sæ nh¹t kÝ Sæ nhËt kÝ Sæ, thÎ kÕ ®Æc biÖt chung tãan chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b¸o c¸o tµi CHÝNH
  3. ghi chó: ghi hang ngay : ghi cuèi th¸ng, ®inh k×: quan hÖ ®èi chiÕu, kiÓm tra * biÓu sè 2: tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt kÝ chun- sæ c¸i. chøng tõ kÕ to¸n Sæ sæ B¶ng thÎ quy tæng hîp kÕ chøng tõ to¸n kÕ t¸n chi tiÕt nhËt kÝ - sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt b¸o c¸o tµi chÝnh ghi chó:
  4. ghi hµng ngµy: ghi hµng th©ng: ®èi chiÕu kiÓm tra: biÓu sè 3: tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thc kÕ to¸n chøng t ghi sæ chøng tõ kÕ to¸n Sè thÎ Sæ quü B¶ng tæng hîp chi tiÕt chøng tõ kÕ kÕ to¸n to¸n cïng lo¹i Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh b¸o c¸o tµi chÝnh
  5. biÓu sè 04: tr×nh tù kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt kÝ- chøng tõ chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Sæ, thÎ kÕ b¶ng kª nhËt kÝ chøng to¸n chi tiÕt tõ B¶ng tæng Sæ c¸i hîp chi tiÕt b¸o c¸o tµi chÝnh ghi chó: ghi hµng ngµy: ghi cuèi th¸ng: ®èi chiÕu kiÓm tra:
  6. PhÇn 1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n ph¶m t¹i c«ng ty cæ phÇn m¸y tÝnh Thiªn Trêng 1/ lÝ luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1/ chi phÝ s¶n xuÊt : 1.1.1/ kh¸i niÖm s¶n xuÊt: lµ toµn bé c¸c chi phÝ nh nh©n c«ng vËt liÖu mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra trong góa tr×nh s¶n xuÊt . 1.1.2/ ph©n lo¹iu chi phÝ s¶n xuÊt: 1.1.2.1/
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2