intTypePromotion=3

Tổng quan về Microsoft.NET & Visual Studio.NET

Chia sẻ: Nguyen Duc Bau | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
436
lượt xem
123
download

Tổng quan về Microsoft.NET & Visual Studio.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học khoa học tự nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về Microsoft.NET & Visual Studio.NET

 1. Tổng quan về Microsoft.NET & Visual Studio.NET Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại học Khoa Học Tự Nhiên
 2. Thế hệ thứ nhất Basic Automation Mục tiêu /Computerization Mainframes, COBOL, Oracle, Kỹ năng SQL Server, VB Kiến trúc Monolithic, Client/Server
 3. Thế hệ thứ hai Mục tiêu Web Enabling, Online Presence Kỹ năng HTML, DHTML, CORBA, COM, EJB Kiến trúc Phân tán / Multi Tier World Wide Web
 4. Web Services Mô hình ứng dụng trong tương lai Partner Web Service Web Services Internet + XML Partner Web Service YourCompany.com Application Data Access Business Logic and Storage Tier Tier Other Applications
 5. Smart Clients •Next Gen Clients •XML Web services •Client-Server •RAD •Components •PC GUI •LAN •Web •App Server Capabilities •PC CUI •Mainframe •Dumb terminal Time
 6. Thế hệ tiếp theo…. Mục tiêu Tích hợp ứng dụng và tính di động Kỹ năng XML, SOAP, Mobile Programming Framework Kiến trúc Dynamic Service, Device Based World Wide Web World Wide Web
 7. The Mobile Device Universe User Experiences & Solutions User Experiences & Solutions Clients Web services Tools Authentication SMS Voice Calls Subscriber DB MMS Data Calls Personalization Billing etc… Infrastructure Servers, e.g. Network Operators
 8. Microsoft .NET Platform
 9. Các mô hình lập trình VB VC++ VJ++ VB Lang. API MFC / WIN32 API Java SDK MSVBVM MSVCRT MSJVM
 10. Mô hình lập trình trong .NET VB VB C++ C# VC++ JScript VJ++… XML Web Services User Interface VB Lang. API ADO.NET:WIN32 API MFC / Data & XML Java SDK NET Framework Base Class Library MSVBVM Common Language Runtime MSJVM MSVCRT
 11. .NET Framework & Visual Studio.NET VB C++ C# JScript … Common Language Specification Visual Studio.NET Visual Studio.NET ASP.NET: Web Services Windows and Web Forms Forms ADO.NET: Data and XML NET Framework Base Class Library Common Language Runtime
 12. .NET Framework & Visual Studio.NET Base Class Library Support VB C++ C# JScript … Thread Support COM Marshaler Common Language Specification Type Checker Exception Manager Visual Studio.NET Visual Studio.NET ASP.NET: Web Services Windows Security Engine Debug Engine and Web Forms Forms MSIL to Native Code ADO.NET: Data and XML Garbage Compilers Manager Collector NET Framework Base Class Library Class Loader Common Language Runtime
 13. .NET Framework & Visual Studio.NET VB C++ C# JScript … Common Language SpecificationSystem.Runtime. System System.Security InteropServices Visual Studio.NET Visual Studio.NET System.Net System.Text System.Globalization ASP.NET: Web Services Windows System.Reflection System.Threading System.Configuration and Web Forms Forms System.IO System.Diagnostics System.Collections ADO.NET: Data and XML NET Framework Base Class Library Common Language Runtime
 14. .NET Framework & Visual Studio.NET VB C++ C# JScript … Common Language Specification Visual Studio.NET Visual Studio.NET System.Data System.Xml ASP.NET: Web Services Windows DataSet DataRow and Web Forms Forms System.Xml.Schema DataTable DataView and XML ADO.NET: Data System.Xml.Serialization NET Framework Base Class Library Common Language Runtime
 15. .NET Framework & Visual Studio.NET VB C++ C# JScript … System.Web Common Language Specification Visual Studio.NET Visual Studio.NET Services UI Description HtmlControls ASP.NET: Web Services Windows Discovery WebControls and Web Forms Forms Protocols ADO.NET: Data and XML Caching Security Configuration SessionState NET Framework Base Class Library Common Language Runtime
 16. .NET Framework & Visual Studio.NET VB C++ C# JScript … System.Windows.Forms Common Language Specification Visual Studio.NET Visual Studio.NET ASP.NET: Web Services Windows System.Drawing and Web Forms Forms ADO.NET: Data and XML NET Framework Base Class Library Common Language Runtime
 17. Các ngôn ngữ hỗ trợ .NET  Visual Basic  Pascal  C#  C  Jscript  SmallTalk  C++  Oberon  Visual J#  Scheme  Perl  Mercury  Python  APL  COBOL  Eiffel  Haskell  ML  Oz  Ada  Objective Caml
 18. Quá trình thông dịch Program in Program Interpreter source language execution results Error messages
 19. Quá trình biên dịch Source language Compiler Object code program Error messages
 20. Object code Program in L1 Compiler Object code Linker Object code language Object code
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản