intTypePromotion=1

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - HOÁN VỊ GEN

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
240
lượt xem
112
download

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - HOÁN VỊ GEN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - hoán vị gen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - HOÁN VỊ GEN

  1. HOÁN V GEN Trong quá trình gi m phân t o giao t , hi n tư ng ti p h p và trao chéo Câu 1 gi a các crômatit c a các c p NST tương ñ ng x y ra : Kì ñ u c a gi m phân th II A) Kì gi a c a gi m phân th I B) Kì sau gi m phân th I C) Kì ñ u c a gi m phân th I D) D ðÁP ÁN ru i gi m hi n tương trao ñ i chéo gi a các crômatit c a c p NST tương Câu 2 ñ ng x y ra Cơ th cái mà không x y cơ th ñ c A) Cơ th ñ c mà cơ th cái B) Cơ th ñ c và cơ th cái C) m t trong hai gi i D) A ðÁP ÁN Trong t nhiên nh ng ñ i tư ng nào dư i ñây hi n tư ng hoán v gen ch Câu 3 có th x y ra m t trong hai gi i ru i gi m A) ñ u Hà lan B) bư m t m C) A và C ñúng D) -D ðÁP ÁN T i sao ru i gi m ñ c không x y ra hi n tư ng trao ñô chéo giưã các Câu 4 crômatit c a căp NST tương ñ ng trong gi m phân nhưng quá trình t o giao t v n x y ra bình thư ng? Do quá trình ti p h p gi a các crômatit c a c p NST tương ñ ng v n x y A) ra bình thư ng kì sau c a quá trình gi m phân I Do quá trình phân li ng u nhiên c a c p NST tương ñ ng kì ñ u c a quá B) trình gi m phân I Do quá trình ti p h p gi a các crômatit c a c p NST tương ñ ng v n x y C) ra kì ñ u c a quá trình gi m phân I Do qúa trình phân li ng u nhiên c a c p NST tương ñ ng v n x y ra bình D) thư ng kì ñ u c a quá trình gi m phân I C ðÁP ÁN ð c ñi m nào dư i ñây là ñ c ñi m chung c a hi n tư ng hoán v gen và Câu 5 phân li ñ c l p Các gen phân li ng u nhiên và t h p t do A) Làm xu t hi n bi n d t h P B) Làm h n ch xu t hi n bi n d t h p C) Các gen không alen cùng n m trên m t c p NST tương ñ ng D) B ðÁP ÁN nh hi n tư ng hoán v gen (M:alen, N: không alen) n m trên…(C: các c p Câu 6 NST ñ ng d ng khác nhau, D: các crômatit khác nhau trong c p NST http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. tương ñ ng) có ñi u ki n t h p l i v i nhau trên (K: cùng m t ki u gen, S: cùng m t NST) t o thành nhóm gen liên k t M, D, K A) M, C, S B) N, D, S C) N, C, K D) C ðÁP ÁN Nói v s chao ñ i chéo gi a các NST trong quá trình gi m phân, n i dung Câu 7 nào dư i ñây là ñúng? hi n tư ng trao ñ i chéo x y ra trong gi m phân ñã phân b l i v trí cuau A) các gen trong b NST Trên c p NST tương ñ ng, hi n tư ng trao ñ i chéo luôn luôn x y ra t i B) m t v trí nh t ñ nh có tính ñ c trưng cho loài hi n tư ng trao ñ i chéo x y ra gi a các c p NST tương ñ ng khác nhau C) kì ñ u c a quá trình gi m phân I hi n tư ng trao ñ i chéo x y ra gi a các crômatit khác nhau c a c p NST D) tương ñ ng kì ñ u c a quá trình gi m phân D ðÁP ÁN N i dung nào dư i ñây v quá trình trao ñ i chéo gi a các NST trong quá Câu 8 trình là gi m phân là không ñúng hi n tương trao ñ i chéo gi ng như hi n tư ng phân ly ng u nhiên c a các A) NST trong gi m phân, ñã làm tăng cư ng s xu t hi n các t h p gen m id n ñ n hi n tư ng bi n d t h p hi n tư ng trao ñ i chéo x y ra trong gi m phân ñã d n ñ n hi n tương B) hoán v gen trên c p NST tương ñ ng hi n tư ng trao ñ i chéo x y ra gi a các crômatit khác nhau c a c p NST C) tương ñ ng kì ñ u c a quá trình gi m phân I C D) ðÁP ÁN hi n tư ng hoán v gen x y ra trên cơ s Câu 9 Hi n tư ng phân ly ng u nhiên gi a các c p NST tương ñ ng trong gi m A) phân và t h p t do c a chúng trong th tinh Thay ñ i v trí c a các c p gen trên c p NST tương ñ ng do ñ t bi n B) chuy n ño n tương ñ ng hi n tư ng ti p h p và trao ñ i chéo gi a các crômatit c a c p NST tương C) ñ ng trong quá trình gi m phân Các lo i ñ t bi n c u trúc c a các NST các t bào sinh d c liên quan ñ n D) s thay ñ i v trí c a các gen không alen C ðÁP ÁN t n s trao ñ i chéo Câu 10 ñ b n trong c u trúc c a NST trong quá trình duy truy n A) Tính linh ho t c a các crômatit c a các NST trong quá trình gi m phân t o B) giao t th hi n l c liên k t gi a các gen C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. A và B ñúng D) C ðÁP ÁN ñ c ñi m nào dư i ñây không ph i là ñ c ñ c ñi m c a t n s hoán v gen? Câu 11 t n s hoán v gen th hi n l c liên k t gi a các gen A) Các gen trên NST có xu hư ng ch y u là liên k t nên t n s hoán v gen B) không vư t quá 50%q t n s hoán v gen t l ngh ch v i kho ng cách gi a các gen C) t n s hoán v gen ñư c s d ng làm cơ s ñ mô t kho ng cách gi a các D) gen khi l p b n ñ gen B ðÁP ÁN Phát bi u nào dư i ñây v quy lu t hoán v gen là không ñúng? Câu 12 Làm xu t hi n các t h p gen do các gen n m trên các NST khác nhau c a A) c p tương ñ ng thay ñ i v trí Trên cùng m t NST các gen n m cách xa nhau thì t n s hoán v gen càng B) bé và ngư c l i Do xu hương ch y u c a các gen là liên k t nên trong gi m phân t n s C) hoán v gen không vư t quá 50% Cơ s t bào h c c a quy lu t hoán v gen là hi n tư ng trao ñ i chéo gi a D) các crômatit c a c p NST tương ñ ng x y ra trong quá trình gi m phân I B ðÁP ÁN b n ñ di truy n là gì? Câu 13 Sơ ñ s p x p v trí tương ñ i c a các gen trong nhóm gen liên k t A) Sơ ñ s p x p v trí tương ñ i c a m i gen trong t bào B) Sơ ñ s p x p v trí chính xác c a m i gen trong nhóm gen liên k t C) Sơ ñ s p x p v trí chính xác c a m i gen trong t bào D) A ðÁP ÁN b n ñ di truy n ñư c thi t l p cho m i c p NST tương ñ ng. Các…ñư c Câu 14 ñánh s theo th t c a….trong b NST c a…..Khi l p b n ñ ph i ghi nhóm liên k t, tên ñ y ñ ho c kí hi u c a…., kho ng cách tính b ng ñơn v b n ñ b t ñ u t m t ñ u mút ho c t tâm ñ ng c a NST Gen, NST, loài, gen A) Nhóm gen liên k t, NST, cơ th , nhóm gen B) Gen, các gen ñó, loài, NST C) Nhóm liên k t, NST, loài,gen D) -D ðÁP ÁN kho ng cách tương ñ i gi a các gen trong nhóm gen liên k t ñư c thi t l p Câu 15 trên b n ñ di truy n ñư c th c hi n d a vào: t n s c a các t h p gen m i ñ c t o thành trong quá trình phân ly ng u A) nhiên và t h p t do c a các gen trong gi m phân t n s cu các t h p ki u hình khác nhau b m trong quá trình ñ ñánh B) hi n tư ng trao ñ i chéo trong gi m phân t n s hoán v gen qua quá trình trao ñ i chéo gi a các crômatit c a c p C) NST tương ñ ng trong gi m phân Các thay ñ i trên c u trúc c a NST trong các trư ng h p ñ t bi n chuy n D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. ño n C ðÁP ÁN Trong lai phân tích cá th d h p t v 2 c p gen cùng n m trên m t NST, Câu 16 vi c tính t n s hoán v gen ñư c th c hi n b ng cách t ng t n s 2 ki u hình t o b i giao t không hoán v A) t ng t n s gi a m t ki u hình t o b i giao t hoán v và m t ki u hình t o B) b i giao t không hoán v t ng t n s 2 ki u hình t o b i các giao t hoán v C) t n s c a ki u hình tương ng v i ki u gen ñ ng h p l n D) C ðÁP ÁN cà chua, gen A quy ñ nh thân cao, a: thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 17 d c. Gi s 2 c p gen này n m trên m t c p NST. Khi ti n hành lai gi a hai cà chua thu n ch ng thân th p, qu b u d c v i cà chua thân cao, qu tròn thu ñư c F1 sau ñó cho F1 lai phân tích. th hai lai xu t hi n 4 lo i ki u hình: thân cao, qu tròn; thân cao, qu b u d c; thân th p qu tròn và thân th p, qu b u d c. ð tính t n s hoánv gen d a trên t n s c a các lo i kiê hình k t qu lai phân tích, cách nào dư i ñây là ñúng? T ng t n s cá th có ki u hình khác b m A) t ng t n s có ki u hình gi ng b m B) t ng t n s có ki u hình cây thân cao, qu tròn và thân cao, qu b u d c C) t ng t n s cá th có ki u hình thân cao, qu tròn và thân th p, qu b u d c D) A ðÁP ÁN ru i gi m A: quy ñ nh tính tr ng thân xám, a: thân ñen, B: cánh dài, b: Câu 18 cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương ñ ng Ti n hành lai phân tích ru i cái F1 d h p tươr F2 thu ñư c 41% mình xám, cánh c t; 41% mình ñen, cánh dài; 9% mình xám, cánh dài; 9% mình ñen cánh c t. Ki u gen c a ru i cái F1 và t n s hoán v gen f s là: AB A) , f = 18% ab Ab B) , f = 18% aB AB C) , f = 9% ab Ab D) , f= 9% aB B ðÁP ÁN ru i gi m A: quy ñ nh tính tr ng thân xám, a: thân ñen, B: cánh dài, b: Câu 19 cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương ñ ng Lai gi a 2 b m ru i thu n chúng mình xám, cánh c t và mình ñen, cánh dài, v i t n s hoán v là 18%. K t q a F2 khi cho F1 t o giao s là: 25% mình xám, cánh c t: 50% mính xám, cánh dài: 25% mình ñen, cánh A) dài 70,5% mình xám, cánh dài: 4,5% mình xám, cánh c t : 4,5% mình ñen, B) cánh dài http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. 41% mình xám, cánh c t: 41% mình ñen, cánh dài: 9%mình xám, cánh dài: C) 95 mình ñen, cánh c t 54,5%mình xám, cánh dài: 20,5% mình xám, cánh c t: 20,5% mình ñen D) cánh dài: 4,5% mình ñen, cánh c t A ðÁP ÁN ru i gi m A: quy ñ nh tính tr ng thân xám, a: thân ñen, B: cánh dài, b: Câu 20 cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương ñ ng Lai gi a 2 b m ru i thu n ch ng mình xám, cánh dài và mình ñen cánh c t, v i t n s hoán v là 18%. K t qu F2 khi cho F1 t p giao s là: 70,5% mình xám, cánh dài:4,5% mình xám, cánh c t : 4,5% mình ñen, A) cánh dài : 20,5% mình ñen, cánh c t 25% mình xán, cánh c t : 50% mình xám, cánh dài : 25% mình ñen, cánh B) dài 41% mình xám, cánh c t : 41% mình ñen, cánh dài : 9% mình xám, cánh C) dài : 9% mình ñen, cánh c t 54,5% mình xám, cánh dài : 20,5% mình xám, cánh c t : 20,5% mình ñen D) cánh dài : 4,5% mình ñen, cánh c t A ðÁP ÁN ru i gi m A: quy ñ nh tính tr ng thân xám, a: thân ñen, B: cánh dài, b: Câu 21 cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương ñ ng Lai gi a hai b m ru i thu n ch ng mình xám, cánh c t và mình ñen, cánh dài, v i t n soó hoán v là 18%, sau ñó cho ru i d m cái F1 d h p t lai AB v i ru i có ki u gen , F2 s thu ñư c k t qu phân tính aB 41% mình xám, cánh c t : 41% mình ñen, cánh dài : 9% mình xám, cánh A) dài : 9% mình ñen, cánh c t 1 mình xám, cánh c t : 2 mình xám, cánh dài : 1 mình ñen, cánh dài B) 1 mình xám, cánh dài : 1 ru i mình ñen, cánh dài C) 3 mình xám, cánh dài : 1 ru i mình ñen, cánh dài D) D ðÁP ÁN ru i gi m A: quy ñ nh tính tr ng thân xám, a: thân ñen, B: cánh dài, b: Câu 22 cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương ñ ng Ab Ti n hành lai gi a m t ru i gi m ñ c có ki u gen v i ru i gi m cái d Ab h p t , F2 thu ñư c k t qu : 50% ru i mình xám cánh dài : 50% ru i mình xám, cánh c t. Ru i d h p t ñem lai s có ki u gen và ñ c tính sau AB A) ,các gen di truy n liên k t hoàn toàn aB AB B) ,các gen di truy n liên k t hoàn toàn ab Ab AB C) ho c , các gen di truy n liên k t hoàn toàn ho c hoán v aB ab http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. Ab AB D) ho c , các gen di truy n liên k t hoàn toàn aB ab C ðÁP ÁN ru i gi m A: quy ñ nh tính tr ng thân xám, a: thân ñen, B: cánh dài, b: Câu 23 cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương ñ ng AB Ti n hành lai gi a 1 ru i gi m ñ c có ki u gen v i ru i gi m cái d Ab h p t , F2 thu ñư c k t qu : 3 mình xám, cánh dài: m t ru i mình xám cánh c t. Ru i d h p t ñem lai s có ki u gen và ñ c tính sau Ab A) , các gen di truy n liên k t hoàn toàn aB AB B) , các gen di truy n liên k t hoàn toàn ab AB Ab C) ho c các gen di truy n liên k t hoàn toàn ho c hoán v ab aB AB Ab D) ho c các gen di truy n liên k t hoàn toàn ab aB C ðÁP ÁN Moocgan ñã phát hi n hi n tư ng hoán v gen b ng cách lai gi a các ru i Câu 24 thu n ch ng khác nhau 2 c p tính tr ng tương ph n mình xám, mình ñen và cánh dài,cánh c t và sau ñó : Phân tích k t qu lai phân tích ru i gi m ñ c F1 d h p t A) Ti n hành cho F1 t p giao r i phân tích k t qu lai B) Phân tích k t qu lai phân tích ru i gi m cái F1 d h p t C) Quan sát th y hi n tư ng ti p h p và trao ñ i chéo gi a các crômatit c a D) c p NST kép tương ñ ng trong gi m phân C ðÁP ÁN Cách tính t n s hoán v gen b ng cách l y t ng t n s ki u hình c a các cá Câu 25 th khác b m chia t ng s cá th trong k t qu lai phân tích cá th d h p t 2 c p gen liên k t ñ tính toán hoán v gen ch ñúng khi : Cá th d h p t ñem lai có ki u gen v i các gen tr i không alen n m trên A) cùng m t c p NST tương ñ ng Cá th d h p t ñem l i có ki u gen v i các gen tr i không alen n m trên 2 B) NSt khác nhau c a c p tương ñ ng Cá th ñem lai phân tích ph i d h p t v 2 căp gen C) Cách tính trên không ñúng D) A ðÁP ÁN Giá tr c a b n ñ di truy n trong th c ti n Câu 26 Cho phép d ñoán tính ch t di truy n c a các tính tr ng mà các gen c a A) chúng ñã ñư c xác l p trên b n ñ gi m th i gian ch n ñôi giao ph i trong công tác ch n gi ng, rút ng n th i B) gian t o gi ng Giúp tính t n s hoán v gi a các gen không alen trên cùng c p NST tương C) ñ ng http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  7. A và B ñúng D) -D ðÁP ÁN Hi n tư ng hoán v gen có ý nghĩa: Câu 27 Làm tăng s bi n d t h p, cung c p nguyen li u cho quá trình ch n l c và A) ti n hoá Các gen quý n m trên các NST khác nhau c a c p tương ñ ng có th tái t B) h p thành nhóm gen liên k t L p b n ñ gen C) T t c ñ u ñúng D) -D ðÁP ÁN Ý nghĩa nào dư i ñây không ph i c a hi n tương hoán v gen Câu 28 Làm tăng s bi n d t h p, cung c p nguyên li u cho quá trình ch n l c và A) ti n hoá Giúp gi i thích cơ ch c a hi n tư ng chuy n ño n tương h trong ñ t bi n B) c u trúc NST Tái t h p l i các gen quý trên các NST khác nhau c a c p tương ñ ng t o C) thành nhóm gen kiên k t ð t cơ s cho vi c l p b n ñ gen D) B ðÁP ÁN M i quan h gi a liên k t gen và hoán v gen th hi n Câu 29 Sau khi x y ra hi n tư ng hoán v s tái xu t hi n tr l i hi n tư ng liên k t A) gen M c dù có hi n tư ng hoán v gen nhưng xu hư ng ch y u gi a các gen B) v n là hi n tư ng liên k t Hoán v gen x y ra trên cơ s c a hi n tư ng liên k t gen C) t t c ñ u ñúng D) -D ðÁP ÁN S khác bi t cơ b n gi a hai quy lu t liên k t gen và hoán v gen trong di Câu 30 truy n th hi n : v trí c a các gen trên NST A) kh năng t o các t h p gen m i: liên k t gen h n ch , hoán v gen làm B) xu t hi n bi n d t h p S khác bi t gi a cá th ñ c và cái trong quá trình di truy n các tính tr ng C) Tính ñ c trưng c a t ng nhóm liên k t gen D) B ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 31 d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng Cho cà chua thân cao, qu tròn l i v i nhau lai v i cà chua thân th p- b u d c F1 thu ñư c 81 cao-tròn, 79 th p - b u d c, 21cao-b u d c, 19 th p- tròn, hãy cho bi t ki u gen c a cây thân cao qu trong AaBb A) AB B) ab http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  8. Ab C) aB ab D) ab B ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 32 d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng Hi n tư ng nào dư i ñây ñã x y ra trong quá trình di truy n Phân ly ng u nhiên và t h p t do c a các gen chi ph i tính tr ng trong di A) qúa trình duy truy n Thay ñ i v trí c a các gen trên NST tương ñ ng do hi n tư ng trao ñ i B) ch t chéo trong gi m phân Liên k t gen trong bi n d t h p t o ra các t h p gen m i C) xu t hi n hi n tư ng bi n d t h p t o ra các t h p gen m i D) B ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 33 d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng kho ng cách tương ñ i gi a các gen noí trên trên b n ñ gen vào kho ng: 40 centimoocgan A) 20 centimoocgan B) 10 centimoocgan C) 80 centimoocgan D) B ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 34 d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng Gi s khi lai gi a 2 th cà chua thu n ch ng khác nhau b i 2 c p tính tr ng tương ph n nói trên ñư c F1, cho F1 giao ph i v i cá th khác F2 thu ñư c k t qu : 54% cao-tròn, 21% th p - tròn, 21% cao- b u d c, 4% th p- b u d c. Cho bi t quá trình gi m phân t o noãn và t o phân di n ra gi ng nhau, hãy xác ñ nh ki u gen c a F1 và t n s trao ñ i chéo f gi a các gen ? AB A) , f = 40% ab AB B) , f = 20% aB AB C) , f = 20% ab Ab D) , f= 40% aB D ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b qu b u d c. Câu 35 Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng AB T n s c a ki u gen F2 trong k t qu phép lai là bao nhiêu? AB http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  9. 4% A) 16% B) 8% C) 20% D) A ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 36 d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng aB T n s c a ki u gen F2 trong k t qu c a phép lai trên là bao nhiêu? ab 45 A) 9% B) 12% C) 6% D) C ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 37 d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng phép lai gi a cà chua F2 s cho t l phân tính theo t l 25%: 25%: 25%: 25%: 25% trong k t qu lai: Ab ab A) × ab ab Ab AB B) × ab ab AB Ab C) × ab aB aB Ab D) × ab ab D ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 38 d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng Phép lai nào dư i ñây gi a các cá th phép lai F2 làm xu t hi n t l phân tính 3 thân cao, qu tròn: 1 thân cao, qu b u d c trong k t qu lai: AB AB A) × ab Ab AB AB B) × ab Ab AB AB C) × Ab Ab t t c ñ u ñúng D) -D ðÁP ÁN cà chua gen A quy ñ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u Câu 39 d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương ñ ng phép lai nào dưói ñây gi a cá th F2 làm xu t hi n t l phân tính 1 than cao, qu tròn: 1 thân th p, qu tròn trong k t qu lai: http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  10. AB aB A) × ab aB Ab aB B) × aB aB AB aB C) × aB aB t t c ñ u ñúng D) -D ðÁP ÁN Trên b n ñ di truy n c a m t nhóm gen liên k t cho th y các alen A, a Câu 40 v trí 30 centiMoocgan(cM); alen B, b v trí 10 cM. Cho lai gi a hai cơ Ab aB th có ki u gen v i cá th có ki u gen , hãy cho bi t t l các lo i Ab aB ki u hình F2, bi t r ng các gen tr i là tr i hoàn toàn và quá trình gi m phân di n ra gi ng nhau 2 gi i 51% A_B_; 24% A_bb; 24% aaB_; 1%aabb A) 54 A_B_; 21 A_bb; 21 aaB_; 4aabb B) 70%_B_; 5%A_bb; 5%aaB_; 20%aabb C) 60% A_B_; 15% A_bb; 15% aaB_; 10%aabb D) D ðÁP ÁN http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2