intTypePromotion=1
ADSENSE

Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, một triết lý nhân sinh và hành động - Giá trị và ý nghĩa thời đại

Chia sẻ: Hồ Khải Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

56
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày nội dung về: Luận giải và khẳng định những giá trị tinh thần có ý nghĩa cải tạo thực tiễn sâu sắc trong triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Phương pháp để giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện dân sinh và an sinh xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, một triết lý nhân sinh và hành động - Giá trị và ý nghĩa thời đại

Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh,<br /> một triết lý nhân sinh và hành động Giá trị và ý nghĩa thời đại<br /> Hoµng ChÝ B¶o (*)<br /> Tãm t¾t: Néi dung bµi viÕt luËn gi¶i vµ kh¼ng ®Þnh nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn vµ cã ý<br /> nghÜa c¶i t¹o thùc tiÔn s©u s¾c trong triÕt lý ph¸t triÓn x· héi cña Hå ChÝ Minh mét triÕt lý nh©n sinh vµ hµnh ®éng mang gi¸ trÞ vµ ý nghÜa thêi ®¹i cã sù g¾n kÕt<br /> h÷u c¬ vµ toµn diÖn, lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa<br /> Marx-Lenin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n−íc ta vµ lµ sù kÕ thõa vµ ph¸t triÓn c¸c gi¸<br /> trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i. Quan<br /> ®iÓm ®ã, triÕt lý ®ã lÊy thùc tiÔn cuéc sèng lµm ®iÓm xuÊt ph¸t, lÊy gi¶i phãng vµ<br /> ph¸t triÓn con ng−êi lµm môc tiªu. Víi Hå ChÝ Minh, x©y dùng chñ nghÜa x· héi<br /> kh«ng chØ g¾n liÒn víi ®éc lËp d©n téc, mµ cßn lµ con ®−êng, ph−¬ng thøc ®Ó gi÷<br /> v÷ng ®éc lËp d©n téc, thùc hiÖn d©n sinh vµ an sinh x· héi.<br /> Tõ khãa: TriÕt lý Hå ChÝ Minh, TriÕt lý ph¸t triÓn, TriÕt lý nh©n sinh, Chñ nghÜa<br /> x· héi, D©n chñ<br /> 1.(*)Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cã vèn<br /> sèng vµ kinh nghiÖm v« cïng phong phó<br /> trong tr−êng ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng,<br /> trong tiÕp xóc víi mäi ng−êi thuéc mäi<br /> giai tÇng, mäi tÇng líp, mäi ®èi t−îng,<br /> kh«ng chØ víi ®ång bµo m×nh vµ n−íc<br /> m×nh mµ cßn ®èi víi c¸c d©n téc kh¸c,<br /> c¸c n−íc kh¸c nªn triÕt lý Hå ChÝ Minh<br /> phong phó, s©u s¾c vµ tinh tÕ. Cã thÓ<br /> nãi, triÕt lý lµ mét h×nh thøc ®éc ®¸o vµ<br /> næi bËt trong sù biÓu ®¹t t− t−ëng Hå<br /> ChÝ Minh. Mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x·<br /> héi ®Òu ®−îc Ng−êi chó träng nh− nhau,<br /> ngang nhau, kh«ng xem nhÑ mét lÜnh<br /> (*)<br /> <br /> GS.TS., Chuyªn gia cao cÊp, Héi ®ång Lý luËn<br /> Trung −¬ng.<br /> <br /> vùc nµo, h¬n n÷a triÕt lý cña Ng−êi<br /> thÊm vµo c¸c lÜnh vùc ®ã, ®−îc lý luËn<br /> hãa, thµnh t− t−ëng triÕt häc, ®Æc biÖt<br /> lµ triÕt häc nh©n sinh. Trong ho¹t ®éng<br /> vµ trong øng xö cña con ng−êi, Hå ChÝ<br /> Minh chó träng tíi c¸c quan hÖ, c¸c líp<br /> quan hÖ - víi tù m×nh, víi ng−êi, víi<br /> viÖc, víi ®oµn thÓ. Th«ng qua c¸c mèi<br /> quan hÖ ®ã, Ng−êi chó träng tíi triÕt lý<br /> cña nã vµ vÒ nã.<br /> C¸ch m¹ng lµ vÊn ®Ò lín lao, hÖ<br /> träng, ®−îc c¸c nhµ t− t−ëng lý luËn x¸c<br /> lËp thµnh häc thuyÕt. VËy mµ Hå ChÝ<br /> Minh ®Ò cËp tíi t− t−ëng c¸ch m¹ng mét<br /> c¸ch dung dÞ, gi¶n dÞ hãa nã thµnh ra<br /> triÕt lý. Ng−êi nãi c¸ch m¹ng lµ ph¸ c¸i<br /> cò l¹c hËu, lçi thêi, ®æi ra c¸i míi tèt<br /> <br /> 4<br /> t−¬i, tiÕn bé. Quan niÖm hay ®Þnh nghÜa<br /> Êy mang tÝnh triÕt lý. Ng−êi cßn nãi,<br /> muèn c¸ch m¹ng trong x· héi, tr−íc hÕt<br /> ph¶i c¸ch m¹ng chÝnh b¶n th©n m×nh<br /> ®·. §ã lµ mét triÕt lý.<br /> Ngµy nay, §¶ng khëi x−íng vµ l·nh<br /> ®¹o c«ng cuéc §æi míi, viÖc vËn dông triÕt<br /> lý cña Ng−êi trë nªn cÇn thiÕt, cã ý nghÜa<br /> s©u s¾c kh«ng chØ ®èi víi hiÖn t¹i mµ cßn<br /> ®èi víi sù ph¸t triÓn trong t−¬ng lai.<br /> Trong Di chóc, Ng−êi c¨n dÆn c¸c<br /> thÕ hÖ sau, x©y dùng ®Êt n−íc sau chiÕn<br /> tranh cã nhiÒu viÖc ph¶i lµm, ph¶i cã<br /> ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thËt cô thÓ, chu<br /> ®¸o, ph¶i chñ ®éng, tr¸nh r¬i vµo bÞ<br /> ®éng, thiÕu sãt, sai lÇm. Ng−êi nhÊn<br /> m¹nh, tr−íc hÕt nãi vÒ §¶ng, trong<br /> §¶ng ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt thèng<br /> nhÊt nh− gi÷ g×n con ng−¬i cña m¾t<br /> m×nh. C«ng viÖc ®Çu tiªn lµ c«ng viÖc<br /> víi con ng−êi. Ng−êi quan t©m tíi cuéc<br /> sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n<br /> d©n, tíi c¸c tÇng líp, c¸c ®èi t−îng, c¸c<br /> thÕ hÖ, kh«ng sãt mét ai. Vµ ®©y còng<br /> lµ triÕt lý cña Ng−êi. T×nh th−¬ng yªu<br /> cña Ng−êi víi d©n, víi §¶ng cµng thÓ<br /> hiÖn triÕt lý cña Ng−êi lµ mét triÕt lý<br /> ph¸t triÓn x· héi, triÕt lý nh©n sinh vµ<br /> hµnh ®éng. §ã lµ triÕt lý sèng v× d©n.<br /> Ng−êi h×nh dung nh÷ng c«ng viÖc<br /> ph¶i lµm, tøc lµ thùc hiÖn ®æi míi toµn<br /> diÖn c¸c lÜnh vùc nh− chóng ta nãi hiÖn<br /> nay, ®ã thùc sù lµ mét cuéc chiÕn ®Êu<br /> khæng lå gi÷a nh÷ng c¸i míi mÎ, tèt<br /> t−¬i, tiÕn bé víi nh÷ng c¸i cò kü, lçi<br /> thêi, l¹c hËu, nh÷ng c¸i xÊu xa, h−<br /> háng. Ph¶i ®éng viªn søc d©n, tËp hîp<br /> lùc l−îng nh©n d©n, tæ chøc c¸c phong<br /> trµo cña d©n ®Ó thùc hiÖn. §ã lµ sù<br /> nghiÖp cña toµn d©n. C¸n bé ®¶ng viªn<br /> ph¶i tiªn phong, g−¬ng mÉu ®Ó d©n noi<br /> theo. Theo ®ã, §¶ng ph¶i tù ®æi míi<br /> chÝnh m×nh ®Ó thóc ®Èy ®æi míi x· héi.<br /> §ã lµ ®iÒu cÇn thiÕt, thiÕt thùc nhÊt tá<br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7.2015<br /> <br /> râ §¶ng vËn dông, thùc hµnh triÕt lý Hå<br /> ChÝ Minh.<br /> Lµ mét nhµ t− t−ëng cã t− t−ëng<br /> c¸ch t©n, cã ®Çu ãc ®éc lËp tù chñ vµ<br /> s¸ng t¹o, Ng−êi nh¹y c¶m víi c¸i míi vµ<br /> nç lùc ®æi míi, tõ ®æi míi t− duy ®Õn ®æi<br /> míi hµnh ®éng, nghÜ míi ®Ó lµm míi.<br /> Chó träng tíi ph−¬ng ph¸p, coi träng<br /> tÝnh thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ nªn Hå ChÝ<br /> Minh th−êng nhÊn m¹nh tíi c¸ch nghÜ<br /> (ph−¬ng ph¸p t− duy) vµ c¸ch lµm<br /> (ph−¬ng ph¸p hµnh ®éng). §Ó ®æi míi,<br /> ®Ó ®¹t ®−îc tiÕn bé vµ ph¸t triÓn ph¶i<br /> v−ît qua c¸i cò l¹c hËu, lçi thêi vµ v−¬n<br /> tíi c¸i míi tiªn tiÕn, tÝch cùc. Xö lý mèi<br /> quan hÖ gi÷a cò vµ míi mét c¸ch biÖn<br /> chøng, Ng−êi ý thøc râ sù cÇn thiÕt ph¶i<br /> kÕ thõa trªn tinh thÇn phª ph¸n. Chän<br /> läc tõ c¸i cò nh÷ng g× cßn ®óng ®¾n, hîp<br /> lý, cßn cã Ých ®Ó x©y dùng c¸i míi th× gi÷<br /> l¹i, c¶i biÕn vµ ph¸t huy, nh÷ng g× tá ra<br /> kh«ng cßn phï hîp, thËm chÝ ®· qu¸<br /> thêi, c¶n trë sù ph¸t triÓn th× ph¶i läc<br /> bá, lo¹i bá. C¸i míi còng vËy. ChØ c¸i<br /> míi nµo thùc sù lµ tÝch cùc, thóc ®Èy<br /> tiÕn bé vµ ph¸t triÓn míi theo ®uæi vµ<br /> ¸p dông. Ph©n biÖt râ rµng, chÝnh x¸c<br /> gi÷a thùc vµ gi¶ trong nh÷ng hiÖn<br /> t−îng, sù vËt, sù kiÖn gäi lµ míi ®Ó øng<br /> xö vµ hµnh ®éng cho ®óng, ®ã lµ ®iÒu<br /> kh«ng ®¬n gi¶n. B»ng quan s¸t vµ ph©n<br /> tÝch, Ng−êi ®· tõ hiÖn t−îng mµ nhËn<br /> ra b¶n chÊt, nãi nh− Marx, biÕt ph©n<br /> biÖt nh÷ng hiÖn t−îng ph¶n ¸nh ®óng<br /> b¶n chÊt vµ nh÷ng gi¶ t−îng xuyªn t¹c<br /> b¶n chÊt. Dùa vµo ®©u ®Ó nhËn râ ®iÒu<br /> ®ã? §ã chÝnh lµ thùc tiÔn, thùc tÕ ®êi<br /> sèng hµng ngµy, ë ®©y lµ cuéc sèng cña<br /> ng−êi d©n. §ßi hái cña cuéc sèng vµ<br /> tiÕng nãi cña ng−êi d©n lu«n lu«n lµ<br /> nh÷ng së cø v÷ng ch¾c nhÊt gióp cho t−<br /> duy ®óng vµ hµnh ®éng ®óng. Ph−¬ng<br /> ph¸p Hå ChÝ Minh lµ nh− vËy, ®ã còng<br /> lµ t− t−ëng, lµ quan ®iÓm t− t−ëng cña<br /> <br /> TriÕt lý ph¸t triÓn x· héi...<br /> <br /> Ng−êi - quan ®iÓm thùc tiÔn, quan ®iÓm<br /> ph¸t triÓn.<br /> Ng−êi còng ý thøc s©u s¾c r»ng,<br /> theo ®uæi mét c¸i míi tiÕn bé vµ tõ bá<br /> mét c¸i cò l¹c hËu, ®ã lµ c¶ mét cuéc<br /> ®Êu tranh phøc t¹p, nhÊt lµ trong t©m<br /> lý, ý thøc con ng−êi, bëi nã ®ông ch¹m<br /> tíi nhËn thøc vµ thãi quen.<br /> Lenin ®· tõng nãi, thãi quen lµ ®iÒu<br /> ®¸ng sî nhÊt. Nh÷ng thãi quen xÊu, Hå<br /> ChÝ Minh gäi lµ mét kÎ ®Þch, nÕu kh«ng<br /> tù v−ît qua, tù ®¸nh th¾ng th× kh«ng<br /> thÓ ph¸t triÓn ®−îc. §Êu tranh cho c¸i<br /> míi th¾ng lîi lµ mét cuéc ®Êu tranh rÊt<br /> gian nan, khã nhäc, kh«ng chØ cÇn cã<br /> ®éng c¬, môc ®Ých ®óng, cã ý chÝ vµ nghÞ<br /> lùc mµ cßn cÇn ®Õn ®øc tin, niÒm tin<br /> khoa häc, t×nh c¶m c¸ch m¹ng trong<br /> s¸ng vµ ph−¬ng ph¸p s¸ng t¹o.<br /> Qua ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ nghiªn<br /> cøu lý luËn, Hå ChÝ Minh ®· thÓ nghiÖm<br /> trùc tiÕp trong ®Êu tranh, ®· tr¶i<br /> nghiÖm tõ chÝnh cuéc sèng, tõ sù dÊn<br /> th©n cña m×nh trong phong trµo c¸ch<br /> m¹ng ®Ó t×m ra vµ chøng thùc ch©n lý.<br /> V−ît qua biÕt bao thö th¸ch, sãng giã,<br /> v−ît qua nh÷ng hiÓm nguy, c¶ nh÷ng Ðo<br /> le tr¾c trë, Ng−êi ®· gi÷ v÷ng niÒm tin,<br /> kiªn tr× h−íng ®i, bÒn bØ thùc hµnh lý<br /> t−ëng. Nhê ®ã, nh÷ng tr¶i nghiÖm,<br /> chiªm nghiÖm cña Ng−êi ®−îc ®óc kÕt<br /> l¹i thµnh triÕt lý cã ý nghÜa s©u s¾c vÒ<br /> nhiÒu mÆt. §ã lµ ý nghÜa ®èi víi sù tu<br /> d−ìng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ thùc hµnh<br /> lèi sèng cña c¸ nh©n. §ã cßn lµ ý nghÜa<br /> ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng,<br /> cña d©n téc, ®èi víi c«ng cuéc ®æi míi vµ<br /> ph¸t triÓn hiÖn nay.<br /> Ng−êi ®· tõng nãi, thãi quen rÊt<br /> khã ®æi. C¸i tèt mµ l¹, ng−êi ta cã thÓ<br /> cho lµ xÊu. C¸i xÊu mµ quen ng−êi ta<br /> cho lµ th−êng (Hå ChÝ Minh, toµn tËp,<br /> 1995, TËp 5, tr.107).<br /> <br /> 5<br /> Do ®ã, thãi quen vµ truyÒn thèng l¹c<br /> hËu còng lµ kÎ ®Þch to. Nã ngÊm ngÇm<br /> ng¨n trë c¸ch m¹ng tiÕn bé, chóng ta l¹i<br /> kh«ng thÓ trÊn ¸p nã, mµ ph¶i c¶i t¹o<br /> nã mét c¸ch rÊt cÈn thËn, rÊt chÞu khã,<br /> rÊt l©u dµi (Hå ChÝ Minh, toµn tËp,<br /> 1996, TËp 9, tr.287).<br /> Chóng ta ph¶i thay ®æi triÖt ®Ó<br /> nh÷ng nÕp sèng, thãi quen, ý nghÜ vµ<br /> thµnh kiÕn cã gèc rÔ s©u xa hµng ngµn<br /> n¨m (Hå ChÝ Minh, toµn tËp, 1996, TËp<br /> 8, tr.493).<br /> §èi víi ViÖt Nam, con ®−êng gi¶i<br /> phãng ®Ó ph¸t triÓn lµ con ®−êng ®éc<br /> lËp d©n téc g¾n liÒn víi CNXH. §i tíi<br /> ®Ých trªn con ®−êng ®ã, Ng−êi nhËn râ,<br /> x©y dùng CNXH kh«ng thÓ mét sím<br /> mét chiÒu. §ã lµ c¶ mét c«ng t¸c tæ chøc<br /> vµ gi¸o dôc (Hå ChÝ Minh, toµn tËp,<br /> 1996, TËp 8, tr.228).<br /> Nh− vËy, triÕt lý Hå ChÝ Minh, triÕt<br /> lý nh©n sinh vµ hµnh ®éng v× d©n, thùc<br /> chÊt lµ mét triÕt lý ph¸t triÓn. Gi¶i<br /> phãng ®Ó thùc hiÖn ph¸t triÓn, mµ ph¸t<br /> triÓn v× cuéc sèng ngµy cµng tèt ®Ñp<br /> h¬n, v× mçi mét ng−êi d©n cña d©n téc<br /> ViÖt Nam, còng v× tÊt c¶ mäi ng−êi trªn<br /> tr¸i ®Êt, v× nh©n lo¹i.<br /> Ch÷ D¢N lµ ®iÓm quy tô tÊt c¶ mäi<br /> suy t−, mäi hµnh ®éng trong sù nghiÖp<br /> Hå ChÝ Minh, lµ tÊt c¶ trong cuéc ®êi Hå<br /> ChÝ Minh. Trong ng«n ng÷ cña Ng−êi,<br /> trong b¶ng tõ vùng cña Ng−êi, ch÷ D¢N<br /> ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt, cã tÇn sè lín<br /> nhÊt. Ng−êi nh¾c tíi ®¹o lµm ng−êi,<br /> Ng−êi t×m thÊy §−êng c¸ch m¹ng còng<br /> lµ ®Ó v¹ch ra ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng v×<br /> d©n. Bëi thÕ, Ng−êi dµnh trän cuéc ®êi<br /> vµ sù nghiÖp ®Ó thùc hµnh triÕt lý th©n<br /> d©n vµ chÝnh t©m, võa noi theo ®¹o<br /> th¸nh hiÒn, võa n©ng cao lªn, v−¬n tíi<br /> tÇm thêi ®¹i vµ hiÖn ®¹i, ®em vµo triÕt<br /> lý truyÒn thèng ®ã mét tr×nh ®é ph¸t<br /> <br /> 6<br /> triÓn míi thµnh ra mét chÊt l−îng nh¶y<br /> vät míi - triÕt lý D©n chñ vµ §¹o ®øc<br /> c¸ch m¹ng, cña §¶ng c¸ch m¹ng vµ mçi<br /> ng−êi c¸ch m¹ng.<br /> TriÕt lý ph¸t triÓn x· héi, triÕt lý<br /> nh©n sinh vµ hµnh ®éng cña Hå ChÝ<br /> Minh lµ chñ nghÜa nh©n v¨n Hå ChÝ<br /> Minh - mét chñ nghÜa nh©n v¨n céng<br /> s¶n. Ng−êi céng s¶n Hå ChÝ Minh ®ång<br /> thêi lµ nhµ nh©n v¨n chñ nghÜa trªn lËp<br /> tr−êng c¸ch m¹ng céng s¶n, thÓ hiÖn<br /> s©u s¾c tinh thÇn d©n téc, truyÒn thèng<br /> vµ b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, nhuÇn<br /> nhuyÔn gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i,<br /> gi÷a d©n téc víi nh©n lo¹i.<br /> Trong triÕt lý Hå ChÝ Minh, Ng−êi<br /> kh«ng chØ nhÊn m¹nh ch÷ d©n mµ cßn<br /> chó träng ch÷ nh©n, ®Æc biÖt ®Ò cao t−<br /> t−ëng “nh©n hßa”, coi nh©n hßa lµ gèc, lµ<br /> quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh nhÊt trong<br /> mèi liªn hÖ kh¨ng khÝt víi “Thiªn thêi”<br /> vµ “§Þa lîi”, hîp thµnh mét chØnh thÓ:<br /> Thiªn thêi, §Þa lîi, Nh©n hßa.<br /> Khi ®Ò cËp tíi “Nh©n” vµ “D©n”,<br /> Ng−êi thÊy ë ®ã c¶ ®¹o ®øc, ®ã lµ nh©n<br /> nghÜa vµ nh©n ¸i, lµ khoan hßa, ®é<br /> l−îng, lµ t×nh yªu vµ t×nh th−¬ng, lµ<br /> ®iÒu thiÖn, sù l−¬ng thiÖn, nh©n tÝnh c¶ tÝnh ng−êi (tÝnh c¸ch) vµ t×nh ng−êi<br /> (®· lµ ng−êi th× dï xÊu, tèt, v¨n minh<br /> hay d· man, xÐt ra ®Òu cã t×nh). ChiÒu<br /> s©u nh©n b¶n, nh©n ®¹o vµ nh©n v¨n Êy<br /> kh«ng ph¶i ë ®êi ai còng nh×n thÊy vµ<br /> nhËn ra. Hå ChÝ Minh - con ng−êi rÊt<br /> mùc nh©n t×nh ®· thÊy rÊt s©u ®Ó nhËn<br /> ra rÊt râ c¸i b¶n chÊt Êy cña con ng−êi.<br /> §ã lµ phÈm chÊt cña bËc minh triÕt ë<br /> nhµ hiÒn triÕt, cèt c¸ch ¸ §«ng vµ b¶n<br /> s¾c ViÖt Nam.<br /> TriÕt lý Hå ChÝ Minh næi bËt tÝnh<br /> chÊt vµ néi dung ®¹o ®øc bëi Ng−êi<br /> kh«ng chØ nhÊn m¹nh “Nh©n” víi t−<br /> c¸ch con ng−êi mµ cßn lµ ®¹o ®øc, lµ con<br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7.2015<br /> <br /> ng−êi ®¹o ®øc, lµ ®¹o Nh©n - ®¹o lµm<br /> ng−êi, trong ®ã cã ®¹o lµm t−íng. Ng−êi<br /> x¸c ®Þnh b¶ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc: Nh©n TrÝ - Dòng - Liªm - Trung víi néi dung<br /> chuÈn mùc cña ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cÇn<br /> kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t−. Trong<br /> triÕt lý Êy, ngoµi ch÷ Nh©n cßn cã ch÷<br /> D©n, ®−îc tiÕp cËn tõ lîi Ých vµ quyÒn<br /> lùc, tõ vai trß vµ ®Þa vÞ cña d©n trong t−<br /> c¸ch chñ thÓ. D©n lµ gèc, gèc cña n−íc,<br /> gèc cña chÕ ®é, cña giang s¬n, x· t¾c,<br /> cña quèc gia - d©n téc, cña thÕ giíi nh©n<br /> lo¹i. Søc m¹nh s©u xa, b¶n chÊt cña d©n<br /> lµ søc m¹nh cña ng−êi chñ vµ lµm chñ,<br /> lµ tù do chø kh«ng cam chÞu lµm n« lÖ.<br /> Bëi thÕ, trong triÕt lý Hå ChÝ Minh, D©n<br /> chñ, lµm chñ lµ ®iÒu hÖ träng, cao c¶, lµ<br /> ®éng lùc cña ph¸t triÓn, tiÕn bé, lµ ®¶m<br /> b¶o cho sù bÒn v÷ng kh«ng chØ ®èi víi<br /> chÝnh thÓ, víi chñ thÓ cÇm quyÒn mµ<br /> cßn ®èi víi d©n téc, réng ra víi c¶ thÕ<br /> giíi nh©n lo¹i. Sù nèi liÒn kh«ng thÓ<br /> t¸ch rêi gi÷a NH¢N vµ D¢N còng lµ thÓ<br /> thèng nhÊt h÷u c¬ gi÷a con ng−êi c¸ thÓ<br /> víi céng ®ång x· héi, gi÷a ®¹o ®øc vµ<br /> chÝnh trÞ, gi÷a kinh tÕ víi chÝnh trÞ, víi<br /> v¨n hãa, trong ®ã cã cèt lâi §¹o ®øc.<br /> Bëi thÕ, Hå ChÝ Minh kh«ng chØ nãi<br /> nh©n d©n mµ cßn nãi quÇn chóng, ®ång<br /> bµo, nãi d©n téc mµ còng nãi nh©n lo¹i.<br /> Trªn ph−¬ng diÖn con ng−êi vµ<br /> nh©n c¸ch, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh coi<br /> ®øc lµ gèc. §øc Êy chÝnh lµ lßng nh©n,<br /> sù nh©n tõ b¸c ¸i, ®é l−îng, vÞ tha. Trªn<br /> ph−¬ng diÖn chÝnh trÞ, Chñ tÞch Hå ChÝ<br /> Minh coi d©n vµ ®Þa vÞ lµm chñ cña d©n<br /> lµ cao nhÊt, quý nhÊt vµ søc m¹nh ®oµn<br /> kÕt cña d©n lµ søc m¹nh to lín, quyÕt<br /> ®Þnh nhÊt: trong bÇu trêi kh«ng g× quý<br /> b»ng nh©n d©n, trªn thÕ giíi kh«ng g×<br /> m¹nh b»ng søc m¹nh ®oµn kÕt cña<br /> nh©n d©n vµ d©n chñ lµ cña quý b¸u<br /> nhÊt trªn ®êi cña d©n (Hå ChÝ Minh,<br /> toµn tËp, 1987, TËp 7, tr.544-548).<br /> <br /> TriÕt lý ph¸t triÓn x· héi...<br /> <br /> Bao nhiªu lîi Ých ®Òu v× d©n. Bao<br /> nhiªu quyÒn h¹n ®Òu cña d©n... quyÒn<br /> hµnh vµ lùc l−îng ®Òu ë n¬i d©n (Hå ChÝ<br /> Minh, toµn tËp, 1995, TËp 5, tr.698).<br /> Mét nÒn chÝnh trÞ d©n chñ, biÕt t«n<br /> träng, ®Ò cao ®Þa vÞ, vai trß cña d©n, biÕt<br /> thùc hiÖn lîi Ých v× d©n, biÕt b¶o vÖ<br /> quyÒn lµm chñ cña d©n th× luËt ph¸p<br /> cña Nhµ n−íc ph¶i thÓ hiÖn ®−îc ý chÝ<br /> cña d©n, ®¸p øng lîi Ých vµ nguyÖn väng<br /> cña d©n, do ®ã ph¶i träng d©n vµ träng<br /> ph¸p. Mét nÒn chÝnh trÞ nh− thÕ lµ<br /> chÝnh trÞ d©n chñ, nh©n nghÜa, ®¹o ®øc.<br /> ThuËn theo lßng d©n, kh«ng lµm<br /> tr¸i ý d©n, ®ã lµ ®ßi hái ®¹o ®øc cña<br /> chÝnh trÞ, ®èi víi viÖc cÇm quyÒn.<br /> ThÊu hiÓu ®iÒu ®ã, Hå ChÝ Minh vµ<br /> triÕt lý Hå ChÝ Minh chñ tr−¬ng ®−a<br /> ®oµn kÕt vµ thanh khiÕt vµo nh÷ng<br /> chuÈn mùc cña chÝnh trÞ. Cã nh÷ng ®¶m<br /> b¶o ®¹o ®øc nh− thÕ cho chÝnh trÞ th×<br /> míi tr¸nh ®−îc nguy c¬ tha hãa quyÒn<br /> lùc, míi lµm cho viÖc chÝnh sù vµ ho¹t<br /> ®éng tham chÝnh thùc hiÖn ®−îc triÕt lý<br /> nh©n sinh vµ hµnh ®éng v× d©n. §ã lµ<br /> ®iÓm s©u s¾c vµ tinh tÕ trong t− t−ëng<br /> còng nh− trong triÕt lý Hå ChÝ Minh.<br /> 2. §Ó h×nh thµnh vµ thùc hµnh triÕt<br /> lý Êy, Hå ChÝ Minh ®· nghiÒn ngÉm rÊt<br /> s©u tõ nh÷ng tinh hoa t− t−ëng, v¨n hãa<br /> trong di s¶n cña nhiÒu thêi ®¹i, tõ nhiÒu<br /> ngän nguån còng nh− tæng kÕt tõ thùc<br /> tiÔn ®êi sèng x· héi, tõ nh÷ng tr¶i<br /> nghiÖm cña chÝnh m×nh. TriÕt lý Hå ChÝ<br /> Minh cã sù kÕ thõa, chän läc tõ nh÷ng<br /> ®iÓm tinh tóy, nh÷ng chØ dÉn s©u s¾c cña<br /> PhËt gi¸o, cña Kinh dÞch, cña t− t−ëng<br /> ph−¬ng §«ng nãi chung còng nh− cña<br /> v¨n hãa ph−¬ng T©y... th«ng qua n¨ng<br /> lùc s¸ng t¹o, b¶n lÜnh v¨n hãa cña Ng−êi.<br /> Theo Hå ChÝ Minh, §øc PhËt lµ ®¹i<br /> tõ ®¹i bi, cøu khæ cøu n¹n, muèn cøu<br /> chóng sinh ra khái khæ n¹n. §øc PhËt<br /> <br /> 7<br /> ph¶i hy sinh tranh ®Êu diÖt lò ¸c ma<br /> (Hå ChÝ Minh, toµn tËp, 1995, TËp 5,<br /> tr.197). ThÊy râ ®¹o ®øc cao c¶ cña PhËt<br /> gi¸o, lý t−ëng x· héi thÊm s©u chÊt<br /> nh©n v¨n v× con ng−êi, nh©n lÔ PhËt<br /> §¶n, Ng−êi nãi víi ®ång bµo, trong ®ã cã<br /> c¸c phËt tö r»ng, t«n chØ, môc ®Ých cña<br /> ®¹o PhËt nh»m x©y dùng cuéc ®êi thuÇn<br /> mü, chÝ thiÖn, b×nh ®¼ng, yªn vui, no Êm<br /> (Hå ChÝ Minh, toµn tËp, 1996, TËp 8,<br /> tr.290). §iÒu Êy còng gièng, còng phï<br /> hîp víi môc ®Ých cña c¸ch m¹ng. C¸c<br /> bËc ch©n tu - nh÷ng ®¹i ®øc, hßa th−îng<br /> còng nh− c¸c linh môc trong ®¹o Thiªn<br /> Chóa dèc lßng ch¨m sãc phÇn hån cho<br /> c¸c gi¸o d©n, nh÷ng ng−êi c¸ch m¹ng<br /> lµm c¸ch m¹ng ®Ó gi¶i phãng cho d©n ra<br /> khái ¸ch ¸p bøc thèng trÞ cña ®Õ quèc<br /> thùc d©n, lo giµnh lÊy ®éc lËp ®Ó d©n cã<br /> tù do, lo ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh tÕ ®Ó<br /> d©n ®−îc sèng no Êm, yªn vui, h¹nh<br /> phóc. PhÇn x¸c cã no ®ñ th× phÇn hån<br /> míi thong dong ®−îc. §øc tin t«n gi¸o<br /> vµ ®¹o ®øc t«n gi¸o mang gi¸ trÞ vµ ý<br /> nghÜa v¨n hãa. Bëi vËy ®¹o ph¸p ®ång<br /> hµnh cïng d©n téc, trong ®Êu tranh<br /> c¸ch m¹ng vµ hµnh tr×nh tíi chñ nghÜa<br /> x· héi. §Ñp ®êi tèt ®¹o lµ mét sù hµi<br /> hßa, h÷u Ých cho ph¸t triÓn.<br /> Trong th− göi Héi nghÞ ®¹i biÓu<br /> PhËt gi¸o n¨m 1964, Hå ChÝ Minh viÕt:<br /> §ång bµo PhËt gi¸o c¶ n−íc, tõ B¾c ®Õn<br /> Nam, ®Òu cè g¾ng thùc hiÖn lêi PhËt<br /> d¹y lµ: lîi l¹c quÇn sinh, v« ng· vÞ tha,<br /> ®em l¹i lîi Ých cho mäi nhµ, quªn m×nh,<br /> v× ng−êi kh¸c (Hå ChÝ Minh, toµn tËp,<br /> 1996, TËp 11, tr.315). T«n träng tù do<br /> tÝn ng−ìng cña d©n, Ng−êi khÐo lÐo g¾n<br /> bã §¹o víi §êi, §êi víi §¹o, tÊt c¶ v×<br /> quyÒn sèng, quyÒn tù do, quyÒn m−u<br /> cÇu h¹nh phóc cña mçi ng−êi d©n.<br /> Ng−êi nãi râ, PhËt ph¸p kh«ng xa rêi<br /> thÕ gian, mäi ng−êi h·y tham gia cøu<br /> ®ãi, diÖt dèt (Hå ChÝ Minh, 1990,<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2