Tóm tắt công thức và lý thuyết vật lý 12-Luyện thi đại học và cao đẳng

Chia sẻ: thuvienkiemtra

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh học sinh chuẩn bị thi vào các trường đại học, cao đẵng có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập cho bản thân. Chúc các bạn học tốt nhé Tài liệu tham khảo Tóm tắt công thức và một số phương pháp giải Vật lý 12 Năm học 2010-2011 CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 1. Toạ độ góc Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tóm tắt công thức và lý thuyết vật lý 12-Luyện thi đại học và cao đẳng

Tóm tắt công thức và lý thuyết vật lý 12-
Luyện thi đại học và cao đẳng
............, Tháng .... năm .......
www.MATHVN.com

Trang 1
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838


TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-LUYỆN THI
ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

ÑOÄNG LÖÏC HOÏC VAÄT RAÉN
1. Chuyeån ñoäng quay ñeàu:
Δϕ z
Tốc độ góc trung bình ωtb của vật rắn là : ωtb =
Δt
Δϕ
Tốc độ góc tức thời ω: ω = lim hay ω = ϕ ' (t ) P0
Δt →0 Δt

Vaän toác goùc ω = haèng soá.
O
Toaï ñoä goùc. ϕ = ϕ 0 + ωt φ
r
v = ω×r
Vaän toác daøi cuûa ñieåm caùch taâm quay khoaûng r :
2. Chuyeån ñoäng quay bieán ñoåi ñeàu: P
Δω A
Gia tốc góc trung bình γtb: γ tb =
Δt Hình
Δω
Gia tốc góc tức thời γ: γ = lim hay γ = ω ' (t )
Δt
Δt →0
r
vr
Gia toác goùc: γ = haèng soá. r
a α at
Vaän toác goùc: ω = ω0 + γt rM
r an
O
1
Toaï ñoä goùc: ϕ = ϕ0 + ω0t + γt 2
2


Coâng thöùc ñoäc laäp vôùi thôøi gian: ω − ω0 = 2γ (ϕ − ϕ0 )
2 2
Hình 2

3. Lieân heä giöõa vaän toác daøi, gia toác cuûa moät ñieåm treân vaät raén r
vôùi vaän toác goùc, gia toác goùc: F
Or
v2
at = rγ ; an = = ω 2 r ;
r
Δ
a = an + at2 = r 2γ 2 + r 2ω 4 = r γ 2 + ω 4
2

Δ
γ
a
r
Vectô gia toác a hôïp vôùi kính goùc α vôùi: tan α = t = 2
an ω
4. Momem: L
a. Momen löïc ñoái vôùi moät truïc quay coá ñònh: M = F ×d
F laø löïc taùc duïng;
d laø caùnh tay ñoøn (ñöôøng thaúng haï töø taâm quay vuoâng goùc vôùi phöông cuûa löïc Δ
b. Momen quaùn tính ñoái vôùi truïc:
I = ∑ mi ri2 (kg.m2) R

Vôùi : m laø khoái löôïng,
Hình
r laø khoaûng caùch töø vaät ñeán truïc quayTRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 2
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
* Momen quaùn tính cuûa thanh coù tieát dieän nhoû so vôùi chieàu daøi vôùi truïc qua trung ñieåm:
1
I = mL2
12

* Momen quaùn tính cuûa vaønh troøn baùn kính R truïc quay qua taâm:
I = mR2
* Momen quaùn tính cuûa ñóa ñaëc deït truïc quay qua taâm:
Δ
1
I = mR2
2
* Momen quaùn tính cuûa quaû caàu ñaëc truïc quay qua taâm: Δ
R
2
I = mR 2
R
5
b. Momen ñoäng löôïng ñoái vôùi moät truïc: Hình
Hình
L = Iω (kg.m/s)
c. Moâmen quaùn tính cuûa vaät ñoái vôùi truïc Δ song song vaø caùch truïc qua taâm G ñoaïn d .
I Δ = I G + md 2
5. Hai daïng phöông trình ñoäng löïc hoïc cuûa vaät raén quay quanh moät truïc coá ñònh:
dL
M = Iγ vaø M =
dt
6. Ñònh luïaât baûo toaøn ñoäng löôïng:
Neáu M = 0 thì L = haèng soá
AÙp duïng cho heä vaät : L1 + L2 = haèng soá
AÙp duïng cho vaät coù momen quaùn tính thay ñoåi: I1ω1 = I 2ω2
7. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định
12

Wđ =
Động năng Wđ của vật rắn quay quanh một trục cố định là :
2
trong đó: I là momen quán tính của vật rắn đối với trục quay
ω là tốc độ góc của vật rắn trong chuyển động quay quanh trục
L2
Động năng Wđ của vật rắn quay quanh một trục cố định có thể viết dưới dạng : Wđ =
2I
trong đó : L là momen động lượng của vật rắn đối với trục quay
I là momen quán tính của vật rắn đối với trục quay
Động năng của vật rắn có đơn vị là jun, kí hiệu là J.
8. Định lí biến thiên động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định
Độ biến thiên động năng của một vật bằng tổng công của các ngoại lực tác dụng vào vật.
121
ΔWđ = Iω2 − Iω12 = A
2 2
trong đó : I là momen quán tính của vật rắn đối với trục quay
ω1 là tốc độ góc lúc đầu của vật rắn
ω 2 là tốc độ góc lúc sau của vật rắn
A là tổng công của các ngoại lực tác dụng vào vật rắn
ΔWđ là độ biến thiên động năng của vật rắn
9. Ñoäng naêng cuûa vaät raén chuyeån ñoäng song phaúng:


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 3
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
1212
Iω + mvC m laø khoái löôïng cuûa vaät, vC laø vaän toác khoái taâm
Wđ =
2 2
DAO ÑOÄNG ÑIEÀU HOAØ - CON LAÉC LOØ XO
I. Dao ñoäng ñieàu hoøa:
Dao ñoäng ñieàu hoaø laø dao ñoäng maø traïng thaùi dao ñoäng ñöôïc moâ taû baèng ñònh luaät daïng sin( hoaëc
cosin) ñoái vôùi thôøi gian .
1. Phöông trình dao ñoäng (phöông trình li ñoä)
x = A cos( ω t + ϕ )
trong ñoù :
A, ω ,φ laø nhöõng haèng soá. O

A [m] laø bieân ñoä ;
N→

ω [rad/s] laø taàn soá goùc Fñh F
ϕ [rad] laø pha ban ñaàu
ωt + ϕ [rad] pha dao ñoäng x

Giá trị đại số của li độ: x C Đ = A ; x CT = − A P
Độ lớn: |x|max =A (vị trí biên) ; |x|min =0 (vị trí cân bằng)
2. Vaän toác: v = −ω A sin( ω t + ϕ ) (m)
Giá trị đại số của vận tốc:
v C Đ = ω A VTCB theo chieàu döông ; v CT = −ω A VTCB theo chieàu aâm
Độ lớn vân tốc :
v max = ω A (vị trí cân bằng ) ; v min = 0 ( ôû hai bieân )
l0
Chuù yù: vaät ñi theo chieàu döông v>0, theo chieàu aâm v v = ±ω A2 − x 2 ; A 2 =
A2 = x 2 + +
ω2 ω4 ω2
5. Taàn soá goùc – chu kyø – taàn soá:
2π t
k m
ω= = 2π
; T= ; hoaëc T = ; t laø thôøi gian thöïc hieän N laàn dao ñoäng.
ω N
m k
m1 ⎫
t
= 2π
T1 = ⎪ 2 2
k ⎪ ⎛ T1 ⎞ m1 ⎛ N 2 ⎞
ω N1
1
1 k
⎬⇒⎜ ⎟ = =⎜ ⎟
; hoaëc f =
f= = ⎜⎟ m2 ⎜ N1 ⎟
2π 2π m2 ⎪ ⎝ T2 ⎠
T
m ⎝ ⎠
t
= 2π
T2 = ⎪
N2 k⎭
6. Moái lieân heä giöõa li ñoä, vaän toác, gia toác:
x = A cos( ω t + ϕ ) ;


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 4
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838

π π
v = −ω A sin( ω t + ϕ ) = ω A sin( ω t + ϕ + π ) = ω A cos( ω t + ϕ + π − ) = ω A cos( ω t + ϕ + )
2 2
a = −ω 2 A cos( ω t + ϕ ) = ω 2 A cos( ω t + ϕ + π )
π
** Vaän toác nhanh pha hôn li ñoä goùc
2
π
** Gia toác nhanh pha hôn vaän toác goùc
2
** Gia toác nhanh pha hôn li ñoä goùc π
7. Naêng löôïng dao ñoäng
1 1
* Ñoäng naêng: Wđ = mv 2 = mω 2 A2 sin 2 (ωt + ϕ )
2 2
1 1
* Theá naêng : Vôùi: k = mω 2
Wt = Kx 2 = KA2 cos 2 (ωt + ϕ )
2 2
1 1
W = Wñ + Wt = kA 2 = mω2A 2 = Wñ max = Wt max = Const
* Cô naêng:
2
2
löu yù:
Con laéc dao ñoäng vôùi chu kyø T, taàn soá f ,taàn soá goùc ω thì theá naêng, ñoäng naêng dao ñoäng vôùi
chu
Kyø T / 2 , taàn soá 2f, taàn soá goùc 2ω . Coøn cô naêng luoân khoâng ñoåi theo thôøi gian.
* Động năng và thế năng trung bình trong thời gian nT/2 ( n∈N*, T là chu kỳ dao động) là:
W1
= mω 2 A2
24
* Tại vị trí có Wđ = nWt ta có:
1
1 A
+ Toạ độ: (n + 1). kx2 = kA2 x = ±
2 2 n +1
n +1 1 1 n
. mv2 = mω2A2 v = ± ωA
+ Vận tốc:
n +1
n2 2
* Tại vị trí có Wt = nWđ ta có:
n +1 1 2 1 O
n →
. kx = kA2 x = ± A
+ Toạ độ:
Fñh
n +1
n2 2 →
1 1 ωA N
+ Vận tốc: (n + 1). mv2 = mω2A2 v = ± →
2 2 n +1 ’’ α = 300
→ P
x ’
P
8. Löïc phuïc hoài: Laø löïc ñöa vaät veà vò trí caân baèng(löïc ñieàu hoaø), α →
luoân höôùng veà vò trí caân baèng P
r r
F =kx
F = − kx ; Ñoä lôùn
Fmax = kA
Taïi VTCB: Fmin = 0 ; Taïi vi trí bieân : l0
9. Löïc ñaøn hoài: laø löïc ñöa vaät veà vò trí chieàu daøi töï nhieân l 0
Taïi vò trí coù li ñoä x:
Δl →
Fđh = k Δ l ± x Vôùi Δ l = l − l0 Fñh
O
do ñoù Fđh = F ph
* Con laéc coù loø xo naèm ngang: Δl = 0 →
P
mg = kΔ l
* Con laéc coù loø xo thaúng ñöùng:
(+)

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 5
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
Fđh = k Δ l + x
+ Chieàu döông thaúng ñöùng höôùng xuoáng:
Fđh = k Δ l − x
+ Chieàu döông thaúng ñöùng höôùng leân :
* Con laéc naèm treân maët phaúng nghieâng moät goùc α so vôùi maët phaúng ngang:
mg sin α = kΔ l
+
+ Chieàu döông höôùng xuoáng: Fđh = k Δ l + x
Fđh = k Δ l − x
+ Chieàu döông höôùng leân :
Fđh _ max = k ( Δ l + A)
Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi:
Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu:
Neáu A≥ ∆l : Fñh min = 0 (ÔÛ vò trí loø xo coù chieàu daøi töï nhieân: Fñh = 0)
Neáu A < ∆l : Fđh _ min = k ( Δ l − A)
10. Chieàu daøi töï nhieân lo , chieàu daøi cöïc ñaïi lmax , chieàu daøi cöïc tieåu lmin
M
ÔÛ vò trí loø xo coù chieàu daøi töï nhieân: Fñh = 0
* lcb = l0 + Δl (taïi vò trí caân baèng loø xo bò daõn)
K
* lcb = l0 − Δl (taïi vò trí caân baèng loø xo bò neùn)
* lmax = lcb + A
* lmin = lcb − A
lmax − lmin MN
* , vôùi MN = chieàu daøi quyõ ñaïo =2A
A= =
K1
2 2 K1 K2
l +l
* lcb = max min → →
FA FB
2 A B
11. Con laéc loø xo goàm n loø xo: K2
m
1 11 1 m
Maéc noái tieáp: * ñoä cöùng = + + ... +
knt k1 k 2 kn

P
m
* chu kyø Tnt = 2 π vaø Tnt = T12 + T22 + ... + Tn2
2

k nt
Maéc song song: * ñoä cöùng k // = k1 + k 2 + k3 + ... + k n
1 1 1 1
m
* chu kyø T// = 2 π vaø = 2 + 2 +K+ 2
2
T// T1 T2 Tn
k //
Con laéc loø xo khi treo vaät coù khoái löôïng m1 thì chu kyø laø T1 , khi treo vaät m2 thì chu kyø laø T2.
** khi treo vaät coù khoái löôïng m = m1 + m2 thì chu kyø laø : T 2 = T12 + T22
** khi treo vaät coù khoái löôïng m =| m1 − m2 | thì chu kyø laø : T 2 =| T12 − T22 |
12. Neáu caùc loø xo coù ñoä cöùng k1, k2…kn, coù chieàu daøi töï nhieân l1, l2, …ln coù baûn chaát gioáng nhau
hay ñöôïc caét töø cuøng moät loø xo ko, lo thì:
l0 k0 =l 1k1 = l3 k3 ... = ln k n
13. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có toạ độ x1 đến x2
⎧ x1
⎪co s ϕ1 = A T/4
Δϕ ϕ 2 − ϕ1
T/4
⎪ A
-A
Δt = = với ⎨
ω ω ⎪co s ϕ = x2
0 X
-A/2 A/2

⎪ T/6 T/12 T/6
T/12
2
⎩ A

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 6
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
và ( 0 ≤ ϕ1 ,ϕ2 ≤ π )
14. Vaän toác trung bình khi vaät ñi töø vò trí x1 ñeán x2 :
2
Δx x2 − x1 3
A A
vtb = = A
-A 2 2
Δt t2 − t1 0 X

S T/6
T/8 T/12
T/8
15. Toác ñoä trung bình : V=
t
4A
** Chuù yù: Trong moät chu kyø vaän toác trung bình baèng 0 vaø toác ñoä trung V =
T
16. Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < t < T/2 trong
DÑÑH.
Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời
gian quãng đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.
Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển đường tròn đều.
Góc quét : ϕ = ωt
ϕ
= 2 A sin
Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục sin S
max 2
ϕ
= 2 A(1 − cos )
Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục cos S
min 2
Lưu ý: + Trong trường hợp t > T/2 M2 M1
M2
P

T
Tách t = n + Δt
2 A A
P
-A -A
T x x
O O
P
P2 1
*
trong đó n ∈ N ;0 < Δt
T/2 laø:
Δϕ Δϕ
) vôùi Δϕ = ωΔt
vaø S Min = n × 2 A + 2 A(1 − cos
S Max = n × 2 A + 2 A sin
2 2
+ Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của vaät trong khoảng thời gian Δt:
S S
vtbMax = Max và vtbMin = Min với SMax; SMin tính như trên.
Δt Δt

O1
CON LAÉC ÑÔN
1. Phöông trình dao ñoäng ñieàu hoaø: khi bieân ñoä goùc α 0 ≤ 100
α0
s = S 0 cos(ωt + ϕ ) (m) vôùi : s = lα ; S0 = lα 0 l
α
α = α 0 cos(ωt + ϕ ) (rad) hoaëc (ñoä)

Vôùi s : li ñoä cong ; So : bieân ñoä ; α : li ñoä goùc ; α 0 : bieân ñoä goùc T
A

2. Taàn soá goùc – chu kyø – taàn soá: Khi bieân ñoä goùc α 0 ≤ 10 0 (+)
pt
2π ω
g 1 g
l
ω= = 2π
T= f= = Oα
ω 2π 2π
g
l l →
pn

pTRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 7
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
l⎫
t
= 2π 1 ⎪
T1 = 2 2
N1 g ⎪ ⎛ T1 ⎞ ⎛N ⎞
l
⎜ ⎟ = 1 = ⎜ 2 ⎟ N laø soá laàn dao ñoäng trong thôøi gian t
⎬⇒⎜ ⎟
l 2 ⎜ N1 ⎟
l 2 ⎪ ⎝ T2 ⎠ ⎝ ⎠
t
= 2π
T2 =
g⎪
N2 ⎭

2π I
mgd
3. Con laéc vaät lyù: Taàn soá goùc: ω = = 2π
; Chu kyø: T =
ω
I mgd
4. phöông trình vaän toác khi bieân ñoä goùc α 0 ≤ 100 :
v = −ω S 0 sin( ω t + ϕ ) (m/s)
I
Giá trị đại số của vận tốc :
vCĐ = ω S 0 VTCB theo chieàu döông ;
α0
vCT = −ω S 0 VTCB theo chieàu aâm α
Độ lớn vận tốc :
v max = ω S 0 vị trí cân bằng ; v min = 0 ôû hai bieân A
H
K
5. Phöông trình gia toác (gia toác tieáp tuyeán) khi bieân ñoä goùc α 0 ≤ 100 :
O
a = −ω 2 S 0 cos( ω t + ϕ ) = −ω 2 s (m/s2)
Giá trị đại số của gia tốc :
a CĐ = ω 2 S 0 vò trí bieân aâm ; a CT = −ω 2 S 0 vò trí bieân döông
Độ lớn gia tốc :
a max = ω 2 S 0 vị trí biên ; a min = 0 vò trí caân baèng
r
r
Chuù yù: a luoân höôùng veà vò trí caân baèng (gia toác tieáp tuyeán), a n là gia tốc hướng tâm.
v4
Gia tốc toàn phần atp = an + a 2 = + ω 4s2
2
2
l
6. phöông trình ñoäc laäp vôùi thôøi gian:
v2 v2 a2 v2
; a = −ω 2 S = −ω 2 lα
α0 = α 2 + ; S o2 = +
S0 = s 2 + ;
ω ω ω
2 4 2
gl
7. Vaän toác: Khi bieân ñoä goùc o baát kyø.
* Khi qua li ñoä goùc  baát kyø:
v = ± 2 gl(cosα − cos α 0 )
v 2 = 2 gl(cosα − cos α 0 ) =>
* Khi qua vò trí caân baèng:
α = 0 ⇒ cos α = 1 ⇒ vCĐ = 2 gl(1 − cos α 0 ) ; vCT = − 2 gl(1 − cos α 0 )
* Khi ôû hai bieân: α = ±α 0 ⇒ cos α = cos α 0 ⇒ v = 0
α0 α 02
Chuù yù: Neáu α 0 ≤ 10 0 , thì coù theå duøng: 1 – cos α 0 = 2 sin 2 =
2 2
⇒ vmax = α 0 gl = ωS0
8. Söùc caêng daây: Khi bieân ñoä goùc α 0 baát kyø
* Khi qua li ñoä goùc  baát kyø: T = mg (3 cos α − 2 cos α 0 )
* Khi qua vò trí caân baèng : α = 0 ⇒ cos α = 1 ⇒ Tvtcb = Tmax = mg (3 − 2 cos α o )

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 8
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
* Khi qua vò trí bieân: α = ±α 0 ⇒ cos α = cos α 0 ⇒ Tbien = Tmin = mg cos α 0
α0 α 02
Chuù yù: Neáu α 0 ≤ 10 0 , thì coù theå duøng: 1 - cos α 0 = 2 sin 2 =
2 2

⎛ α2 ⎞
Tmin = mg ⎜1 − 0 ⎟ ; Tmax = mg (1 + α 0 ) ;
2
⎜ 2⎟
⎝ ⎠
s
*** Löïc phuïc hoài cuûa con laéc ñôn : Fph = −mg sin α = − mgα = −mg = −mω 2 s
l
9. Naêng löôïng dao ñoäng:
12
Ñoäng naêng: mv0 = mgl (cos α − cos α 0 )
Wđα =
2
1
Theá naêng: Wtα = mghα = mgl (1 − cos α ) = mglα 2 Vôùi hα = l(1 − cos α )
2
Cô naêng: W = Wđα + Wtα = mgl (1 − cos α 0 ) = Wđ max = Wt max
α0 α 02
Chuù yù: Neáu α o ≤ 10 thì coù theå duøng: 1 − cos α 0 = 2 sin =
2
0

2 2
1 1 mg 2 1 1
W = mω 2 S02 = S0 = mglα 0 = mω 2l 2α 0
2 2

2 2l 2 2
* Tại cùng một nơi con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1, con lắc đơn chiều dài l2 có chu kỳ T2.
** Con lắc đơn chiều dài l1 + l2 có chu kỳ T 2 = T12 + T22
** Con lắc đơn chiều dài l1 - l2 có chu kỳ T 2 = T12 − T22
10. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ cao h1, nhiệt độ t1. Khi đưa tới độ cao h2, nhiệt độ t2 thì ta
có:
ΔT Δh λΔt
= +
T R 2
Với R = 6400km là bán kính Trái Đât, còn λ là hệ số nở dài của thanh con lắc.
11. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ sâu h1, nhiệt độ t1. Khi đưa tới độ sâu h2, nhiệt độ t2 thì ta
có:
ΔT Δh λΔt
= +
2R 2
T
12. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T tại nơi có gia tốc g1. Khi đưa đến nơi có gia tốc g2, thì ta có:
ΔT − Δg l l
với Δg = g 2 − g1 . Để con lắc chạy đúng giờ thì chiều dài dây thỏa: 1 = 2
=
T 2g g1 g 2
Lưu ý: * Nếu ΔT > 0 thì đồng hồ chạy chậm (đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn)
* Nếu ΔT < 0 thì đồng hồ chạy nhanh
* Nếu ΔT = 0 thì đồng hồ chạy đúng
ΔT
* Thời gian chạy sai mỗi giaây laø: θ =
T
ΔT
* Thời gian chạy sai mỗi ngày (24h = 86400s): θ = 86400( s )
T
12. Khi con lắc đơn chịu thêm tác dụng của lực phụ không đổi:
Lực phụ không đổi thường là:
ur r ur r
* Lực quán tính: F = − ma , độ lớn F = ma ( F ↑↓ a )
r rr
Lưu ý: + Chuyển động nhanh dần đều a ↑↑ v ( v có hướng chuyển động)

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 9
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
r r
+ Chuyển động chậm dần đều a ↑↓ v
ur ur ur ur ur ur
* Lực điện trường: F = qE , độ lớn F = |q|E (Nếu q > 0 ⇒ F ↑↑ E ; còn nếu q < 0 ⇒ F ↑↓ E )
uu u ur
rr ur
Khi đó: P ' = P + F gọi là trọng lực hiệu dụng hay trong lực biểu kiến (có vai trò như trọng lực P )
ur
uu u F
rr
g ' = g + gọi là gia tốc trọng trường hiệu dụng hay gia tốc trọng trường biểu kiến.
m
l
Chu kỳ dao động của con lắc đơn khi đó: T ′ = 2π
g′
Các trur ng hợp đặc biệt:
ườ
* F có phương ngang:
F
+ Tại VTCB dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc có: tan α =
P
p g
F
+ g ' = g 2 + ( ) 2 ; p′ = ⇔ g′ =
cos α cos α
m →
E α
ur F
* F có phương thẳng đứng thì g ' = g ±
m
ur →
F T
+ Nếu F hướng xuống thì g ' = g +
m →
F
ur F
g'= g−
+ Nếu F hướng lên thì α
m →

P' P
13. Đo chu kỳ bằng phương pháp trùng phùng
Để xác định chu kỳ T của một con lắc lò xo (con lắc đơn) người ta so sánh với chu kỳ T0 (đã biết) của
một
con lắc khác .
Hai con lắc gọi là trùng phùng khi chúng đi qua VTCB cùng một lúc theo cùng một chiều.
TT0
Thời gian giữa hai lần trùng phùng lieân tieáp : θ =
T − T0
Nếu T > T0 ⇒ θ = nT = (n+1)T0. với n ∈ Z+
Nếu T < T0 ⇒ θ = nT0 = (n+1)T.

CAÙC LOAÏI DAO ÑOÄNG
1. Dao ñoäng töï do: Dao ñoäng töï do laø dao ñoäng coù chu kyø hay taàn soá chæ phuï thuoäc vaøo ñaëc tính cuûa
heä dao ñoäng, khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá beân ngoaøi.
VD: + Con laéc loø xo dao ñoäng trong ñieàu kieän giôùi haïn ñaøn hoài.
+ Con laéc ñôn dao ñoäng vôùi bieân ñoä goùc nhoû,boû qua söùc caûn moâi tröôøng vaø taïi moät ñòa ñieåm
xaùc ñònh
2. Dao ñoäng taét daàn: Dao ñoäng taét daàn laø dao ñoäng coù bieân ñoä giaûm daàn theo thôøi gian.
Nguyeân nhaân: Nguyeân nhaân dao ñoäng taét daàn laø do löïc ma saùt hay löïc caûn cuûa moâi tröôøng.
Caùc löïc naøy luoân ngöôïc chieàu vôùi chieàu chuyeån ñoäng, neân sinh coâng aâm vì vaäy laøm giaûm cô naêng
cuûa vaät dao ñoäng. Caùc löïc naøy caøng lôùn thì söï taét daàn caøng nhanh. x
* Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ.
Δ
+ Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
t
2
kA
1 O
W − W0 = − μmgS ⇔ 0 − kA2 = − μmgS ⇒ S = ;
2μmg
2
T


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 10
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
kA2
Neáu loø xo naèm nghieâng goùc α thì: S =
2μmg cos α
4μmg 4μg
1 1
k ( A − ΔA) 2 − kA2 = − μmg 4 A => ΔA =
+ Ñoä giaûm bieân ñoä trong moät chu kyø: =2
ω
2 2 k
ωA
2
A kA
+ Soá laàn dao ñoäng tröôùc khi döøng: N = = =
ΔA 4μmg 4μg
T × kA πωA
+ Thôøi gian dao ñoäng cho ñeán luùc döøng: Δt = T × N = =
4μmg 2μg
m
* Ñeå m luoân naèm yeân treân M thì bieân ñoä cöïc ñaïi laø: m
k M
g (m + M ) g M
A≤ 2 =
ω k
* Ñeå m khoâng tröôït treân M thì bieân ñoä dao ñoäng laø: Hình 1
(m + M ) g
g
A≤ μ 2 = μ μ laø heä soá ma saùt giöõa m vaø
ω k
3. Dao ñoäng cöôõng böùc: Dao ñoäng cöôõng böùc laø dao ñoäng cuûa heä döôùi taùc duïng cuûa moät ngoaïi löïc
bieán thieân ñieàu hoøa, coù daïng: F = F0 cos Ωt goàm hai giai ñoaïn.
* Giai ñoaïn chuyeån tieáp: dao ñoäng cuûa heä chöa oån ñònh, giaù trò cöïc ñaïi cuûa li ñoä (bieân ñoä) cöù
taêng daàn, cöïc ñaïi sau lôùn hôn cöïc ñaïi tröôùc.
* Giai ñoaïn oån ñònh: khi ñoù giaù trò cöïc ñaïi khoâng thay ñoåi(bieân ñoä khoâng ñoåi) vaø vaät dao ñoäng
vôùi taàn soá cuûa löïc cöôõng böùc f
Löu yù:Dao ñoäng cuûa vaät trong giai ñoaïn oån ñònh goïi laø dao ñoäng cöôõng böùc.
Bieân ñoä phuï thuoäc vaøo quan heä giöõa taàn soá ngoaïi löïc f vôùi taàn soá rieâng cuûa heä f0.
** Söï coäng höôûng cô
Bieân ñoä A cuûa dao ñoäng cöôõng böùc ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi taàn soá cuûa löïc cöôõng böùc baèng taàn soá
rieâng cuûa heä dao ñoäng. ( Ñieàu chænh taàn soá cuûa löïc cöôõng böùc, ta thaáy khi ) flöïc=f rieâng ⇒ A = AMax
Neáu löïc ma saùt nhoû thì coäng höôûng roõ neùt hôn(coäng höôûng nhoïn)
Neáu löïc ma saùt lôùn thì coäng höôûng ít roõ neùt hôn(coäng höôûng tuø)
TOÅNG HÔÏP DAO ÑOÄNG
1. Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông, cuøng taàn soá
Giaû söû moät vaät thöïc hieän ñoàng thôøi 2 DÑÑH cuøng phöông, cuøng taàn soá:
x1 = A1 cos(ωt + ϕ1 ) vaø x2 = A2 cos(ωt + ϕ 2 )
Dao ñoäng hôïp laø: x = x1 + x2 = A cos(ωt + ϕ )
Vôùi A2 = A12 + A2 + 2 A1 A2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) ;
2 y

A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ 2 M
Ay
tan ϕ =
A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ 2 M2
A2y A
* Neáu hai dao ñoäng thaønh phaàn
A2
Cuøng pha: thì A=Amax = A1 + A2
Δϕ = 2kπ
Ngöôïc pha: Δϕ = ( 2k + 1)π thì A=Amin = A − A2 A1y M1
φ2
φ x
A1
π φ1
Vuoâng pha: O
thì A = A + A
Δϕ = (2k + 1) 2 2
Δ
A1x Ax
A2x
1 2
2
Leäch pha nhau baát kyø: A − A2 ≤ A ≤ A1 + A2

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 11
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
** Chuù yù: Neáu ñeà cho x1 = A1 cos(ωt + ϕ1 )
vaø cho phöông trình toång hôïp x = x1 + x2 = A cos(ωt + ϕ ) .
Tìm x2 = A2 cos(ωt + ϕ 2 )
A sin ϕ − A1 sin ϕ1
Thì: A2 = A2 + A12 − 2 A1 A cos(ϕ − ϕ1 ) ; tan ϕ =
2

A cos ϕ − A1 cos ϕ1
2. Toång hôïp n dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông, cuøng taàn soá:
x1 = A1 cos(ωt + ϕ1 ) , x2 = A2 cos(ωt + ϕ 2 ) ,… xn = An cos(ωt + ϕ n )
Dao ñoäng hôïp laø: x= x1 + x2 + ... + xn = A cos(ωt + ϕ )
Thaønh phaàn treân truïc naèm ngang ox: Ax = A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ 2 + ... + An cos ϕ n
Thaønh phaàn treân truïc thaúng ñöùng oy: Ay = A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ 2 + ... + An sin ϕ n
Ay
; tg ϕ =
⇒ A = Ax2 + Ay
2

Ax


SOÙNG CÔ HOÏC
I. Ñònh nghóa: Soùng cô hoïc laø caùc dao ñoäng cô hoïc lan truyeàn theo thôøi gian trong moät moâi tröôøng
vaät chaát. Coù hai loaïi soùng:
Soùng doïc laø soùng coù phöông dao ñoäng truøng vôùi phöông truyeàn soùng

Soùng ngang laø soùng coù phöông dao ñoäng vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng.

* Löu yù: soùng ngang chæ truyeàn ñöôïc trong moâi tröôøng raén vaø treân maët chaát loûng
II. Caùc ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa soùng
1. Vaän toác soùng (toác ñoä truyeàn soùng )
v = vaän toác truyeàn pha dao ñoäng, vaän toác phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä, tính ñaøn hoài cuûa moâi
tröôøng,maät ñoä phaân töû. Trong moät moâi tröôøng xaùc ñònh v = const.
* Moãi sôïi daây ñöôïc keùo baèng moät löïc caêng daây τ
τ
vaø coù maät ñoä daøi laø μ thì toác ñoä truyeàn soùng treân daây laø: v=
μ
Chuù yù: Toác ñoä truyeàn soùng khaùc toác ñoä dao ñoäng cuûa phaân töû vaät chaát coù soùng truyeàn qua
2. Chu kyø vaø taàn soá soùng
Chu kyø soùng = chu kyø dao ñoäng cuûa caùc phaàn töû coù soùng truyeàn qua = chu kyø cuûa nguoàn soùng
1
Taàn soá soùng = taàn soá dao ñoäng cuûa caùc phaàn töû coù soùng truyeàn qua = taàn soá cuûa nguoàn soùng: f =
T
λ

A
o

λ


3. Böôùc soùng: λ laø quaõng ñöôøng soùng truyeàn trong moät chu kyø, baèng khoaûng caùch giöõa hai ñieåm
v
λ = vT =
gaàn nhau nhaát treân cuøng moät phöông truyeàn soùng giao ñoäng cuøng pha.
f
4. Bieân ñoä soùng A
A soùng = A dao ñoäng= bieân ñoä dao ñoäng cuûa caùc phaàn töû coù soùng truyeàn qua

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 12
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
5. Naêng löôïng soùng W: Quaù trình truyeàn soùng laø quaù trìng truyeàn naêng löôïng
1
Wsong = Wdao _ dong mω 2 A2
2
a. Neáu soùng truyeàn treân moät ñöôøng thaúng ( moät phöông truyeàn soùng) naêng löôïng cuûa soùng
khoâng ñoåi, bieân ñoä khoâng ñoåi W = const => A = const
b. Neáu soùng truyeàn treân maët phaúng(soùng phaúng) naêng löôïng soùng giaûm tæ leä quaõng ñöôøng
1 1
truyeàn soùng vaø bieân ñoä giaûm tæ leä vôùi caên baäc hai quaõng ñöôøng truyeàn soùng WM ~ ⇒ A~
rM rM
c. Neáu soùng truyeàn trong khoâng gian (soùng truyeàn theo maët caàu) naêng löôïng soùng giaûm tæ leä
bình phöông quaõng ñöôøng truyeàn soùng vaø bieân ñoä giaûm tæ leä vôùi quaõng ñöôøng truyeàn soùng
1 1
WM ~ 2 ⇒ A ~
rm rM
III. Phöông trình soùng
Phöông trình soùng taïi moät ñieåm trong moâi tröôøng truyeàn soùng laø phöông trình dao ñoäng cuûa
ñieåm ñoù.
1. phöông trình truyeàn soùng
a. Giaû söû phöông trình soùng taïi O: u = A cos ωt r
v
Thì phöông trình soùng taïi moät ñieåm M caùch O moät khoaûng d laø: M
O
* Neáu soùng truyeàn töø O ñeán M thì
⎛ d⎞
d d d
u M = A cos ω (t − ) = A cos(ωt − ω ) = A cos⎜ ωt − 2π ⎟ vôùi t ≥
λ⎠
v v ⎝ v
* Neáu soùng truyeàn töø M ñeán O thì
⎛ d⎞
d d r
u M = A cos ω (t + ) = A cos(ωt + ω ) = A cos⎜ ωt + 2π ⎟ v
λ⎠ O
M
v v ⎝
Taïi moät ñieåm M xaùc ñònh trong moâi tröôøng:
d = const : u M laø moät haøm bieán thieân ñieàu hoaø theo thôøi gian t vôùi chu kyø T.
Taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh: t = const: d = x : u M laø moät haøm bieán thieân ñieàu hoaø trong khoâng gian
theo bieán x vôùi chu kyø λ .
b. Giaû söû phöông trình soùng taïi O: u = A cos(ωt + ϕ )
Thì phöông trình soùng taïi moät ñieåm M caùch O moät khoaûng d laø:
* Neáu soùng truyeàn töø O ñeán M thì
⎛ d⎞
d d d
u M = A cos[ω (t − ) + ϕ ] = A cos[(ωt − ω ) + ϕ ] = A cos[⎜ ωt − 2π ⎟ + ϕ ] vôùi t ≥
λ⎠

v v v
* Neáu soùng truyeàn töø M ñeán O thì
⎡⎛ ⎤
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ d⎞
d d
u M = A cos ⎢ω (t + ) + ϕ ⎥ = A cos ⎢(ωt + ω ) + ϕ ⎥ = A cos ⎢⎜ ωt + 2π ⎟ + ϕ ⎥
λ⎠ ⎦
v v
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎝
IV. Ñoä leäch pha:
Ñoä leäch pha dao ñoäng giöõa hai ñieåm M,N baát kyø trong moâi tröôøng truyeàn soùng caùch nguoàn O laàn
löôït laø d M vaø d N : :
d − dM d − dM
Δϕ MN = ω N = 2π N
λ
v
* Neáu M vaø N dao ñoäng cuøng pha thì:


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 13
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
dN − dM
d N − d M = kλ (k ∈ Z )
2π = k 2π ⇒
Δϕ MN = k 2π
λ
* Neáu M vaø N dao ñoäng ngöôïc pha thì:
λ
d − dM
(k ∈ Z )
2π N = (2k + 1)π ⇒
Δϕ MN = (2k + 1)π d N − d M = (2k + 1)
λ 2
* Neáu M vaø N dao ñoäng voâng pha thì:
λ
π π
d − dM
(k ∈ Z )
Δϕ MN = (2k + 1) 2π N d N − d M = (2k + 1)
= (2k + 1) ⇒
λ 4
2
2
* Neáu hai ñieåm MN naèm cuøng treân cuøng moät phöông truyeàn soùng caùch nhau ñoaïn d:
d 2π
Δϕ MN = ω = ( d = d N − d M = MN )
d
λ
v
* Neáu M vaø N dao ñoäng cuøng pha thì: d = kλ k ∈ N*
* Neáu M vaø N dao ñoäng ngöôïc pha thì:
λ 1 d
d = ( k + )λ
hoaëc (k∈N ) d1
d = (2k + 1)
2 2
* Neáu M vaø N dao ñoäng voâng pha thì: O M N
λ d2
(k ∈ N )
d = (2k + 1)
4
SOÙNG AÂM
1. Ñònh nghĩa: Soùng aâm laø soùng cô hoïc lan truyeàn trong moâi tröôøng vaät chaát nhö raén, loûng, khí.
Con ngöôøi coù theå nghe taàn soá 16 Hz ≤ f ≤ 2.10 4 Hz (AÂm thanh)
Soùng coù taàn soá nhoû hôn 16Hz laø soùng haï aâm, soùng coù taàn soá lôùn hôn 20.000 Hz laø soùng sieâu
aâm.
Soùng aâm truyeàn ñöôïc trong chaát raén, loûng, khí khoâng truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng, vaän toác
soùng aâm phuï thuoäc vaøo maät ñoä phaân töû vaø tính ñaøn hoài vaø caû nhieät ñoä. Toác ñoä truyeàn aâm giaûm daàn
töø raén, loûng, khí.
2. Ñoä cao cuûa aâm. Laø ñaëc tröng sinh lyù cuûa aâm phuï thuoäc vaøo taàn soá.
AÂm coù taàn soá lôùn goïi laø aâm cao(thanh), aâm coù taàn soá thaáp goïi laø aâm thaáp ( traàm )
3. Cöôøng ñoä aâm I: laø naêng löôïng aâm truyeàn qua moät ñôn vò dieän tích ñaët vuoâng goùc vôùi phöông
truyeàn aâm trong moät ñôn vò thôøi gian.
W p
(Ñôn vò : W / m 2 ) ; P = coâng suaát ; S laø dieän tích;
I= =
t.S S
p
Cöôøng ñoä aâm taïi ñieåm caùch nguoàn ñoaïn R trong khoâng gian: I =
4πR 2
I I
4. Möùc cöôøng ñoä aâm L: suy ra (B ñôn vò Ben)
L( B ) = lg = 10 L
I0 I0
I
1B =10 dB (dB: ñeà xi ben)
L(dB) = 10 lg
I0
I 0 = 10−12W / m 2 cöôøng ñoä aâm chuaãn öùng vôùi f=1000Hz
I
I I I
L2 − L1 = lg( 2 ) − lg( 1 ) = lg( 2 ) ⇔ 2 = 10 L 2 − L1 coâng thöùc beân L phaûi coù ñôn vò Ben
I1
I0 I0 I1
Chuù yù: Tai con ngöôøi chæ phaân bieät ñöôïc hai aâm coù möùc cöôøng ñoä aâm hôn keùm nhau 10dB.
5. Taàn soá cuûa aâm:
AÂm cô baûn hay coøn goïi laø hoaï aâm baäc 1 laø: f0
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 14
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
Hoaï aâm baäc 2: f2=2f0 ; Hoaï aâm baäc 3: f3=3f0 ; Hoaï aâm baäc n: fn=nf0
v
* Một daây ñaøn hai ñaàu coá ñònh coù chieàu daøi l soùng döøng coù taàn soá: f k = k ( k=1,2,3…)
2l
v
AÂm cô baûn öùng vôùi k=1 : f1 = ( chæ coù 1 boù soùng); hoaï aâm baäc 2 thì k=2; baäc 3 thì k=3;
2l
* Moät oáng saùo hoaëc xaxoâphoân coù chieàu daøi l (moät ñaàu kín moät ñaàu hôû ) coù taàn soá:
v
(m=1,3,5,7…) chæ coù hoaï aâm baäc leû.
fm = m
4l
v
AÂm cô baûn öùng vôùi m=1 thì f1 = (soùng coù 1 nuùt vaø1 buïng)
4l
3v
Hoïa aâm baäc 3: m=3 thì f 3 = (soùng coù 2 nuùt 2 buïng )
4l
5v
Hoïa aâm baäc 5: m=5 thì f 5 = (soùng coù 3 nuùt 3 buïng )
4l
6. AÂm saéc: laø ñaëc tröng sinh lí cuûa aâm, phuï thuoäc vaøo taàn soá vaø bieân ñoä (ñoà thò aâm) giuùp ta
phaân bieät caùc nguoàn aâm.
7. Ñoä to cuûa aâm: laø ñaëc tröng sinh lí cuûa aâm, phuï thuoäc vaøo taàn soá vaø möùc cöôøng ñoä aâm
8. Ngöôõng nghe: Laø aâm coù cöôøng ñoä nhoû nhaát maø tai ngöôøi coøn coù theå nghe ñöôïc. Ngöôõng
nghe phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa aâm.(moãi taàn soá khaùc nhau thì ngöôõng nghe khaùc nhau).
9. Ngöôõng ñau: Neáu cöôøng ñoä aâm leân tôùi 10W/m2 öùng vôùi möùc cöôøng ñoä aâm 130dB, ñoái vôùi
moïi taàn soá, soùng aâm gaây caûm giaùc nhöùc nhoái trong tai. Giaù trò cöïc ñaïi ñoù cuûa cöôøng ñoä aâm goïi laø
ngöôõng ñau. Ngöôõng ñau öùng vôùi cöôøng ñoä aâm laø130dB vaø haàu nhö khoâng phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa
aâm.
10. Mieàn nghe ñöôïc: Naèm giöõa ngöôõng nghe vaø ngöôõng ñau.
Vôùi taàn soá chuaån 1000Hz ngöôõng nghe laø 0 dB, ngöông ñau laø 130 dB
11. Hieäu öùng Ñoáp_Ple:
vM laø toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa maùy thu
v ± vM
vs laø toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa nguoàn aâm
f′= f
v m vS
v laø toác ñoä truyeàn aâm trong moâi tröôøng
Chuù yù: * khi nguoàn aâm hay maùy thu tieân laïi gaàn nhau thì laáy daáu (+) tröôùc vM vaø daáu (-)
tröôùc vS vaø laáy daáu ngöôïc laïi cho tröôøng hôïp maùy thu vaø nguoàn tieán ra xa nhau.
* khi maùy thu ñöùng yeân thì vM=0, khi nguoàn aâm ñöùng yeân thì vS=0

GIAO THOA SOÙNG
Giao thoa soùng laø söï toång hôïp hai hay nhieàu soùng keát hôïp trong khoâng gian, trong ñoù coù nhöõng choã
coá ñònh bieân ñoä soùng toång hôïp ñöôïc taêng cöôøng hay giaûm bôùt.
I.Giao Thoa Của Hai Sóng Phát Ra Từ Hai Nguồn Sóng Kết Hợp S1,S2 Cách Nhau Một Khoảng l:
Xét điểm M cách hai nguồn lần lượt d1, d2
1. TRÖÔØNG HÔÏP COÙ PHA BAÁT KYØ:
Phương trình sóng tại 2 nguồn u1 = Acos(2π ft + ϕ1 ) và u2 = Acos(2π ft + ϕ2 ) S1
Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:
d d
u1M = Acos(2π ft − 2π 1 + ϕ1 ) và u2 M = Acos(2π ft − 2π 2 + ϕ2 ) s2
λ λ
Phương trình giao thoa sóng tại M: uM = u1M + u2M

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT ( NGUYEÂN LAØ TTLT ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM )

WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com

Trang 15
GV. TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ÑT: 0908.346.838
d1 + d 2 ϕ1 + ϕ2 ⎤
⎡ d − d Δϕ ⎤ ⎡
uM = 2 Acos ⎢π 1 2 + ⎥ cos ⎢ 2π ft − π λ + 2 ⎥
λ 2⎦
⎣ ⎣ ⎦

⎛ d − d Δϕ ⎞
Biên độ dao động tại M: AM = 2 A cos ⎜ π 1 2 + ⎟
λ 2⎠

M
với Δϕ = ϕ1 − ϕ2
d1 d2
l Δϕ l Δϕ
Chú ý: * Số cực đại: − + f3 B. f1>f2>f3 C. f1=f2=f3 D. f1>f2 = f3
Caâu 19: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I 0 sin 100π .t ( A) . Trong khoảng thời gian từ
0 đến 0,01s, cường độ tức thời có giá trị: bằng 0,5I0 vào những thời điểm:
1 2 1 3 1 2 1 5
s;
A. s s;
B. s s;
C. s s;
D. s
400 400 500 500 300 300 600 600
Caâu 20: Mạch dao động LC dao động điều hoà với tần số góc 7.103 rad/s.Tại thời điểm ban đầu điện tích
của tụ đạt giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng điện trường bằng
năng lượng từ trường là:
A. 1,008.10-3s. B. 1,008.10-4s. C. 1,12.10-4s. D. 1,12.10-3s
Caâu 21: Trong maïch dao ñoäng ñieän töø LC, neáu ñieän tích cöïc ñaïi treân tuï laø Q 0 vaø cöôøng ñoä doøng ñieän
cöïc ñaïi trong maïch laø I 0 thì chu kyø dao ñoäng ñieän töø trong maïch laø:
Q0 I0
C. T = 2 π D. T = 2 π
A. T = 2 π Q 0 L B. T = 2 π LC
I0 Q0
Caâu 22: Chọn câu sai
A. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt.
C. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
D. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều.
Caâu 23: Điện năng ở một trạm phát điện có công suất điện 200KW được truyền đi xa dưới hiệu điện thế
2KV. Số chỉ công tơ điện ở trạm phát và nơi tiêu thụ sau mỗi ngày chỉ lệch nhau 480KWh thì hiệu suất
của quá trình truyền tải điện năng là:
A. 80%. B . 85% C. 90%. D.95%.
Caâu 24: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f thay đổi vào hai đầu một điện
trở thuần R. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở
A. tỉ lệ với f2. B. tỉ lệ với U2. C. tỉ lệ với f. D. B và C đều đúng.
Caâu 25: Chọn phát biểu sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất cos ϕ
A. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.
B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn.
C. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn.
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 171
w
D. Công suất của các thiết bị điện thường có cos ϕ >0,85
Caâu 26 : Chieát suaát cuûa moâi tröôøng trong suoát ñoái vôùi caùc aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau laø ñaïi löôïng:
A. Coù giaù trò khaùc nhau böôùc soùng ñôn saéc caøng daøi thì chieát suaát caøng lôùn .
B. Coù gí trò khaùc nhau, lôùn nhaát ñoái vôùi ñôn saéc ñoû vaø nhoû nhaát ñoái vôùi ñôn saéc tím.
C. Coù giaù trò baèng nhau, ñoái vôùi moïi ñôn saéc töø ñoû ñeán tím.
D. Coù giaù trò khaùc nhau, taàn soá ñôn saéc caøng cao thì chieát suaát caøng lôùn.
Caâu 27: Choïn phaùt bieåu ñuùng khi noùi veà söï quang phaùt quang:
A. Böôùc soùng cuûa aùnh saùng phaùt quang bao giôø cuõng nhoû hôn böôùc soùng cuûa aùnh saùng kích thích
B. Taàn soá f’ cuûa aùnh saùng phaùt quang bao giôø cuõng nhoû hôn taàn soá f cuûa aùnh saùng kích thích
C. Söï huyønh quang laø söï phaùt quang maø thôøi gian phaùt quang daøi, thöôøng xaûy ra ñoái vôùi chaát loõng vaø
chaát khí.
D. Söï laân quang laø söï phaùt quang maø thôøi gian phaùt quang ngaén thöôøng xaûy ra ñoái vôùi chaát raén.
Caâu 28: Tia töû ngoaïi:
A. Coù baûn chaát laø soùng ñieän töø coù taàn soá lôùn hôn taàn soá aùnh saùng troâng thaáy
B. Coù baûn chaát laø soùng cô hoïc coù taàn soá lôùn hôn taàn soá aùnh saùng troâng thaáy
C. Coù baûn chaát laø doøng electron coù vaän toác raát lôùn
D. Coù khaû naêng ñaâm xuyeân raát maïnh.
Caâu 29: Tính chaát naøo sau nay khoâng phaûi laø tính chaát cuûa tia X?
A. Taùc duïng maïnh leân kính aûnh, laøm oâxi hoaù khoâng khí B. Taùc duïng laøm phaùt quang nhieàu
chaát
C. Coù khaû naêng huyû dieät teá baøo, vi khuaån D. Coù theá xuyeân qua taám chì daøy côõ
cm.
Caâu 30: Trong thí nghieäm young veà giao thoa aùnh saùng traéng ( 0, 4 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm ) , hai khe saùng
caùch nhau 0,3 mm, töø hai khe saùng tôùi maøn laø 1m. Beà roäng quang phoå lieân tuïc baäc hai laø:
A. 1,44mm B. 0,72mm C. 1,2mm D. 2,4mm
Caâu 31: Trong thí nghieäm young veà giao thoa aùnh saùng ñôn saéc, ngöôøi ta thaáy treân maøn quan saùt
khoaûng vaân laø 0,3mm. Ñieåm M caùch vaân saùng chính giöõa 3mm, ñieåm N caùch vaân saùng chính giöõa
1,2mm. Hoûi töø ñieåm M ñeán ñieåm N coù bao nhieâu vaân saùng ? Bieát M vaø N ôû cuøng moät beân cuûa vaân
saùng chính giöõa.
A. 7 B. 5 C. 8 D. 6
Caâu 32: Trong hieän töôïng quang ñieän , electron böùt ra khoûi beà maët kim loaïi khi:
B. Caùc maïng tinh theå trong kim loaïi bò bieán daïng B. Taám kim loaïi bò nung noùng ôû nhieät ñoä cao
C. Coù aùnh saùng thích hôïp chieáu vaøo noù D.Taám kim loaïi bò nhieãm ñieän do tieáp xuùc
Caâu 33: Hieän töôïng quang daãn laø hieän töôïng:
A. Giaûm maïch ñieän trôû töùc laø taêng ñoä daãn ñieän cuûa baùn daãn khi ñöôïc chieáu saùng thích hôïp.
B. Electron baät ra ngoaøi chaát baùn daãn khi ñöôïïc chieáu saùng thích hôïp
C. Giaûm maïnh ñieän trôû töùc laø taêng ñoä daãn ñieän cuûa baùn daãn khi ñöôïc ñoát noùng.
D. Electron baät ra ngoaøi kim loaïi khi ñöôïc chieáu saùng thích hôïp.
Caâu 34: Traïng thaùi döøng cuûa nguyeân töû laø:
A. Traïng thaùi maø nguyeân töû khoâng böùc xaï khoâng haáp thu
B. Traïng thaùi maø nguyeân töû chæ haáp thuï moät ít naêng löôïng
C. Traïng thaùi maø nguyeân töû chæ böùc xaï moät ít naêng löôïng
D. Traïng thaùi maø nguyeân töû ñöùng yeân khoâng chuyeån ñoäng.
Caâu 35: Chieáu aùnh saùng coù böôùc soùng λ = 0,546 μm leân beà maët kim loaïi duøng laøm catoát cuûa moät teá
baøo quang ñieän thu ñöôïc doøng quang ñieän baõo hoaø coù cöôøng ñoä Ibh = 2.10-3 A. coâng suaát cuûa aùnh saùng


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 172
w
1,515W. tæ soá giöõa soá electron böùc ra khoûi katoát vaø soá phoâtoân ñaäp vaøo catoát trong moãi giaây ( goïi laø
hieäu suaát löôïng töû) coù giaù trò:
A. H = 2.10-4 B. H = 3.10-4 C. H = 5.10-3 D. H =
-3
3.10
Caâu 36: Trong quang phoå hiñroâ, vaïch phoå ñaàu tieân vaø vaïch phoå thöù hai cuûa daõy laiman coù böôùc soùng
laàn löôït laø 0,1216 μm vaø 0,1026 μm . Tìm böôùc soùng cuûa vaïch quang phoå ñaàu tieân cuûa daõy banme.
A. 0,6566 μm B. 0,7066 μm C. 0,7576 μm D. 0,6056 μm
Caâu 37: Khi so saùnh phaûn öùng nhieät haïch vaø phaûn öùng phaân haïch ta thaáy:
A. Khoâng theå ñieàu khieån ñöôïc caû hai loaïi phaûn öùng
B. Neáu tính theo khoái löôïng nhieân lieäu thì söï nhieät haïch toaû naêng löôïng nhieàu hôn
C. Muoán coù caùc phaûn öùng xaûy ra phaûi caàn nhieät ñoä raát cao
D. Khaùc nhau vì söï nhieät haïch caàn coù nhieät ñoä raát cao môùi xaûy ra phaûn öùng neân laø phaûn öùng thu naêng
löôïng.
Caâu 38: Moät haït nhaân coù ñoä huït khoái caøng lôùn thì:
A. Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng nhoû B. Caøng deã bò phaù vôõ
C. Naêng löôïng lieân keát caøng nhoû D. Naêng löôïng lieân keát caøng lôùn
Caâu 39: Chọn câu sai trong các câu sau :
A. Phóng xạ γ là phóng xạ đi kèm theo các phóng xạ α và β.
B. Phôtôn γ do hạt nhân phóng ra có năng lượng rất lớn.
C. Tia β- là các êlectrôn nên nó được phóng ra từ lớp vỏ nguyên tử.
D. Không có sự biến đổi hạt nhân trong phóng xạ γ
100
Caâu 40: Cho một đoạn mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có C = μF . Đặt
π
vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định u với tần số góc 100 π rad/s. Thay đổi R ta
thấy với hai giá trị: của R1 ≠ R 2 thì công suất của đoạn mạch đều bằng nhau. Tích R1 .R 2 bằng:
A. 10 B. 100 C. 1000 D. 10000
Caâu 41: U phân rã thành Pb với chu kỳ bán rã T = 4,47.10 năm. Một khối đá được phát hiện có
238 206 9

chứa 46,97mg 238U và 2,135mg 206Pb. Giả sử lúc khối đá mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất
cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U.Tuổi của khối đá hiện nay là:
A. gần 2,5.106 năm. B. gần 3,3108 năm. C. gần 3,4.107 năm. D. gần 6.109 năm.
Caâu 42: Haït nhaân 92 U ñöùng yeân phoùng xaï α . Bieát haït α coù ñoâng naêng W = 1,5MeV. Coi tæ soá
238


khoái löôïng caùc haït nhaân baèng tæ soá soá khoái töông öùng. Naêng löôïng toaû ra töø phaûn öùng laø:
A. 3,225MeV B. 1,715MeV C. 2,5MeV D. 1,526MeV
Caâu 43: Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây khoâng phaûi laø cuûa laze?
A. Tia laze coù maät ñoä coâng suaát lôùn B. Tia laze raát ñôn saéc
C. Tia laze laø chuøm saùng hoäi tuï D. Tia laze laø aùnh saùng keát hôïp
Caâu 44: Ngöôøi ta döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñeå phaân caùc haønh tinh trong heä maët trôøi laøm hai
nhoùm: A. Khoaûng caùch ñeán maët trôøi. B. Nhieät ñoä beà maët haønh tinh.
C. Soá veä tinh nhieàu hay ít. D. khoái löôïng riêng.
Caâu 45: Choïn phaùt bieåu khoâng ñuùng khi noùi veà caùc thieân haø:
A. Coù ba loaïi thieân haø: thieân haø xoaén oác , thieân haø eâlíp vaø thieân haø khoâng ñònh hình
B. Heä maët trôøi naèm trong thieân haø cuûa chuùng ta
C. Moãi thieân haø goàm coù haøng traêm tæ sao
D. Thieân haø cuûa chuùng ta hoaøn toaøn ñoäc laäp vôùi caùc thieân haø khaùc.TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 173
w
Caâu 46: Một máy bay bay ở độ cao h1= 100 mét, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức
cường độ âm L1=120dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L2 = 100 dB thì máy bay phải bay ở độ
cao:
A. 316 m. B. 500 m. C. 1000 m. D. 700 m.
Caâu 47: Choïn phaùt bieåu ñuùng khi noùi veà haït sô caáp:
A. Taát caû caùc haït sô caáp ñeàu mang ñieän B. Taát caû caùc haït sô caáp ñeàu raát beàn
C. Taát caû caùc haït sô caáp ñeàu khoâng mang ñieän D.Caùc haït sô caáp ñeàu coù khoái löôïng vaø theå tích raát
nhoû.
Caâu 48: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä 10cm, chu kyø T. Quaõng ñöôøng nhoû nhaát maø vaät ñi
ñöôïc trong thôøi gian T/4 laø:
A. 7,07cm B.5,857cm C. 10cm D. 20cm
Caâu 49: Trong moät thí nghieäm veà giao thoa soùng treân maët nöôùc, hai nguoàn keát hôïp A vaø B dao ñoäng
vôùi phöông trình: u A = u B = sin 40 π t ( cm ) .Vaän toác truyeàn soùng treân maët nöôùc laø 40 cm/s. Bieân
ñoä soùng xem nhö khoâng ñoåi. Xeùt ñieåm M treân maët nöôùc caùch A vaø B laàn löôït laø 27cm vaø 24cm, cho
bieát traïng thaùi dao ñoäng cuûa M laø:
A. M dao ñoäng khoâng ñaëc saéc. B. dao ñoäng vôùi bieân ñoä cöïc ñaïi.
C. khoâng ñuû döõ kieän ñeå xaùc ñònh. D. ñöùng yeân.
Caâu 50: Một khung dây hình chữ nhật có tiết diện 54cm gồm 500vòng, quay đều xung quanh trục với vận
2
r
tốc 50vòng/giây trong từ trường đều 0,1Tesla. Chọn gốc thời gian lúc B song song với mặt phẳng khung
dây thì biểu thức suất điện động hai đầu khung dây là :
π
A. e = 27sin(100πt + B. e = 27πsin(100πt ) V.
) V.
2
π
C. e = 27πsin(100πt + 900) V. D. e = 27πsin(100πt + ) V.
2
Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51 : Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1
m. Momen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh có giá
trị bằng
A. 0,75 kg.m2. B. 0,5 kg.m2. C. 1,5 kg.m2. D. 1,75 kg.m2.
Caâu 52 : Treân maët moät chaát loûng, taïi O coù moät nguoàn soùng cô dao ñoäng coù taàn soá f =30Hz. Vaän toác
m
m
truyeàn soùng laø moät giaù trò naøo ñoù trong khoaûng 1,6 < v < 2.9 . Bieát taïi ñieåm M caùch O moät khoaûng
s s
10cm soùng taïi ñoù luoân dao ñoäng ngöôïc pha vôùi dao ñoäng taïi O .Giaù trò cuûa vaän toá ñoù laø:
A. 2m/s B. 3m/s C. 2,4m/s D. 1,6m/s
Caâu 53: Khoái löôïng cuûa moät vaät coù khoái löôïng nghæ m0=1kg chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v=0,6c laø:
A. 1,25kg B. 0,8kg C. 1,25g D. ñaùp aùn khaùc
Caâu 54: Hoäp X chöùa hai trong ba phaàn töû: ñieän trôû thuaàn, cuoän daây, tuï ñieän. Khi ñaët vaøo hai ñaàu AB
moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù taàn soá f, thì ngöôøi ta nhaän thaáy hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu AM leäch
pha π/2 so vôùi hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu MB. Hoäp X chöùa: R
•X
A. ñieän trôû thuaàn vaø tuï ñieän. B. cuoän daây thuaàn caûm vaø ñieän trôû thuaàn. ∅


M
A B
C. cuoän daây thuaàn caûm vaø tuï ñieän. D. cuoän daây khoâng thuaàn caûm vaø tuï ñieän.
Caâu 55: Nguyeân töû hyñroâ ñang ôû traïng thaùi döøng coù naêng löôïng En. thaáp chuyeån leân traïng thaùi döøng
coù naêng löôïng Em cao hôn (Em – En =10,2 eV) khi noù haáp thuï moät phoâtoân coù naêng löôïng.
A. ε ≥ 10 , 2 eV B. ε > 10 , 2 eV C. ε = 10 , 2 eV D. ε ≤ 10 , 2 eV .TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 174
w
Caâu 56: Phản ứng: 3 Li + n→3T + α + 4,8MeV . Giả sử ban đầu động năng các hạt không đáng kể . Động
6
1

năng của T và α lần lượt là: (laáy tæ soá soá khoái baèng tæ soá khoái löôïng )
A. WT = 2,47MeV, Wα = 2,33MeV. B. WT = 2,06MeV, Wα = 2,74MeV.
C. WT = 2,40MeV, Wα = 2,40 MeV. D. WT = 2,74MeV, Wα = 2,06MeV
Caâu 57: Treân moät ñöôøng ray thaúng noái giöõa thieát bò phaùt aâm P vaø thieát bò thu aâm T, ngöôøi ta cho thieát
bò P chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 20m/s laïi gaàn thieát bò T ñöùng yeân. Bieát aâm do thieát bò P phaùt ra coù taàn
soá 1200Hz, vaän toác aâm trong khoâng khí laø 340m/s. Taàn soá aâm maø thieát bò T thu ñöôïc laø:
A. 1129Hz B. 1275Hz C. 1000Hz D. 1340Hz
Caâu 58: Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với tốc độ góc 20 rad/s thì bắt đầu
quay chậm dần đều và dừng lại sau 4 s. Góc mà vật rắn quay được trong 1 s cuối cùng trước khi dừng lại
(giây thứ tư tính từ lúc bắt đầu quay chậm dần) là
A. 37,5 rad. B. 2,5 rad. C. 17,5 rad. D. 10 rad.
Caâu 59: Moät ñóa ñaëc coù baùn kính 0,25m, ñóa coù theå xung quanh truïc ñoái xöùng ñi qua taâm vaø vuoâng goùc
vôùi maët phaúng ñóa. Ñóa chòu taùc duïng cuûa 1 momen löïc khoâng ñoåi M = 3Nm. Sau 2s keå töø luùc ñóa baét
ñaàu quay vôùi vaän toác goùc cuûa ñóa laø 24 rad/s. momen quaùn tính cuûa ñóa laø:
A. I = 3,60 kgm2 B. I = 0,25 kgm2 C. I = 7,50 kgm2 D. I = 1,85 kgm2
Caâu 60: Ñoäng naêng cuûa vaät raén laên khoâng tröôït cuûa vaät raén ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc:
1 1
1 1 1 1
mv c2 + Iω 2
D. w d =
mv c + Iω
2 2
A. wd = B. wd = C. wd =
mv c mv c
2 2
2 2 2 2

Heát

************************************************

Ñeà 3 ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)
Caâu 1: Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Pha của dao động giảm dần theo thời gian B. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian
C. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian. D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng
nhanh
Caâu 2: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình
π π
x = Acos(ωt + )cm .Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng s thì động năng của vật lại bằng
2 60
thế năng. Chu kì dao động của vật là:
π π π π
s s s s
A. B. C. D.
15 60 20 30
Caâu 3:Moät con laéc loø xo goàm vaät coù khoái löôïng M=1kg vaø loø xo coù ñoä cöùng k=400N/m, ñang naèm yeân
treân maët phaúng naèm ngang khoâng ma saùt. Moät vieân ñaïn coù khoái löôïng m=5g bay vôùi toác ñoä 400m/s
theo phöông ngang caém vaøo vaät M. Toác ñoä goùc vaø bieân ñoä dao ñoäng cuûa con laéc laø:
A. 20rad/s; 10cm B. 10rad/s; 1cm C. 2rad/s; 10m D. Ñaùp aùn
khaùc
Caâu 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 2sin(5πt + π/6) + 1 (cm).Trong giây đầu tiên kể
từ lúc bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có ly độ x = 2 cm theo chiều dương được mấy lần?
A. 2 lần. B. 3 lần. C. 4 lần. D. 5 lần.
Caâu 5:Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình chuyeån ñoäng coù daïng x = A cos(2πt )(cm) .Vaät ñi qua vò trí caân
baèng laàn thöù 7 vaøo thôøi ñieåm:
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 175
w
A. 6,5s B. 6s C. 3,25s D. 3s
0
Caâu 6: Moät ñoàng hoà quaû laéc coù chu kyø ôû 0 C laø T = 2 s (chaïy ñuùng giôø). Quaû laéc ñoàng hoà ñöôïc xem
nhö moät con laéc ñôn, daây treo baèng ñoàng coù heä soá nôû daøi λ = 170.10-6 ñoä-1. Khi nhieät ñoä taêng leân
500C thì ñoàng hoà chaïy nhanh hay chaäm moät ngaøy (24 giôø) laø:
C. Chaäm 4,25.10-4 s
A. Chaäm 367,2s B. Nhanh 367,2s D. Nhanh
-4
4,25.10 s
Caâu 7: Phaùt bieåu naøo sau ñaây sai?
E. Taàn soá cuûa dao ñoäng cöôõng böùc luoân baèng taàn soá rieâng cuûa heä dao ñoäng
F. Khi coäng höôûng dao ñoäng xaûy ra, taàn soá dao ñoäng cöôõng böùc cuûa heä baèng taàn rieâng cuûa heä dao
ñoäng ñoù
G. Dao ñoäng taét daàn laø dao ñoäng coù bieân ñoä giaûm daàn theo thôøi gian
H. Dao ñoäng cöôõng böùc laø dao ñoäng chòu taùc ñoäng cuûa moät ngoaïi löïc bieán thieân tuaàn hoaøn ô(
Caâu 8: Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào
A. Bản chất môi trường và năng lượng sóng B. Bản chất môi trường và cường độ sóng
C. Bản chất môi trường và biên độ sóng D. Bản chất và nhiệt độ môi trường
Caâu 9: Taïi ñieåm O treân maët nöôùc, coù moät nguoàn soùng dao ñoäng theo phöông thaúng ñöùng vôùi chu kyø T
= 0,4s. Töø O coù gôïn soùng troøn lan roäng ra xung quanh, khoaûng caùch giöõa hai gôïn soùng keá tieáp laø 18cm.
Vaän toác truyeàn soùng treân maët nöôùc laø:
A. v = 7,2cm/s B.v=22,5cm/s C. v=45cm/s D. v=3,6cm/s
Caâu 10: Bước sóng lớn nhất tạo ra sóng dừng của một ống có chiều dài L, một đầu hở và một đầu kín là:
D.L/2.
A. 4L. B. 2L. C. L.
Caâu 11: Khi cöôøng ñoä aâm taêng gaáp 10 laàn, thì möùc cöôøng ñoä aâm taêng 10dB; khi cöôøng ñoä aâm taêng gaáp
100 laàn thì möùc cöôøng ñoä aâm taêng:
A. 100dB B. 20dB C. 30dB D. 50dB

Caâu 12: Mạch như hình vẽ cuoän daây
A M C B

uAB = 120 2 sin (100πt)V. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn đo giữa A và M thì thấy nó chỉ 120V, và uAM
π
nhanh pha hơn uAB Biểu thức uMB có dạng :
2
π π
A. u MB = 120 2 sin(100πt + )V B. u MB = 240 sin(100πt − )V
2 4
π π
C. u MB = 120 2 sin(100πt + )V D. u MB = 240 sin(100πt − )V
4 2
Caâu 13: Mạch R-L-C: B C M L R A

1 100
μ F, sau đó ta giảm điện dung C. Góc lệch pha giữa
R = 50 Ω, L = H, f = 50 Hz. Lúc đầu C =
2π π
uAM và uAB lúc đầu và lúc sau có kết quả:
π π
A. rad và không đổi B. rad và tăng dần
2 4
π π
C. rad và giảm dần D. rad và dần tăng
2 2
Caâu 14: Cho một máy biến thế( H=1) có cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu
cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π H. Hai đầu cuộn sơ cấp
được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V có tần số 50Hz. Công suất ở mạch thứ cấp là :
A. 200W B. 150W C. 250W D. 142,4W


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 176
w
Caâu 15: Muoán ñoäng naêng cuûa electron khi veà ñeán anoât coøn laïi moät nöûa so vôùi ñoäng naêng ban ñaàu cöïc
ñaïi thì ñaët vaøo hai ñaàu anoât vaø catoât hieäu ñieän theá:
mv0 max mv0 max mv0 max mv0 max
2 2 2 2
A. UAK = − B. UAK = C. UAK = − D. UAK = .
4e 4e 2e 2e
Câu 16: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R.
Gọi U là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và
giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng?
u2 i2
ui
U I U I
− 2 =1
− = 0. − = 0. + = 2.
A. B. C. D.
2
UI
U0 I0 U 0 I0
U0 I0
Caâu 17: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80Ω cuộn dây có điện trở trong 20Ω có độ tự cảm
L = 0,318H, tụ điện có điện dung 15,9μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một dòng điện xoay chiều có tần số f
thay đổi được có hiệu điện thế hiệu dụng là 200V. Khi cường độ dòng điện chạy qua mạch mạch đạt giá
trị cực đại thì giá trị của f và I là:
A.70,78Hz và 2,5A. B. 70,78Hz và 2A.. C. 444,7Hz và 10A. D. 31,48Hz
và 2A.
Caâu 18: Âm thanh truyền nhanh nhất trong môi trường nào sau đây?
A. Không khí B. Nước C. Sắt D. Khí hiđrô
Caâu 19: Ñaët hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng 220V_60Hz vaøo hai ñaàu moät boùng ñeøn huyønh quang.
Bieát ñeøn chæ saùng khi ñieän aùp ñaët vaøo hai ñaàu boùng ñeøn khoâng nhoû hôn 110 2 V. Thôøi gian ñeøn
saùng trong moãi giaây:
1 2 1 1
A. B. C. D.
s s s s
4 3 3 2
1
Caâu 20: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C = μF và một cuộn dây thuần cảm,
16
đang dao động điện từ có dòng điện cực đại trong mạch là I 0 = 60mA . Tại thời điểm ban đầu điện tích trên
tụ điện q = 1,5.10 −6 C và cường độ dòng điện trong mạch i = 30 3mA . Độ tự cảm của cuộn dây là:
A. 40mH B. 50mH C. 60mH D. 70mH
Caâu 21: Sóng trung là sóng có đặc điểm:
A. Ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh, ban đêm bị tầng điện li phản xạ
B. Không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ
C. Ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin dưới nước
D. Bị tầng điện li phản xạ tốt
Caâu 22: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây k lần thì hiệu
điện thế đầu đường dây phải
C. giảm k2 lần.
A. tăng k lần. B. giảm k lần. D. tăng k lần.
Caâu 23: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi xa với hiệu điện thế 2KV, hiệu suất của quá trìng
truyền tải là 80%. Muốn hiệu suất của quá trình truyền tải tăng lên đến 95% thì ta phải
A. tăng hiệu điện thế lên đến 4KV. B. tăng hiệu điện thế lên đến 8KV.
C. giảm hiệu điện thế xuống còn 1KV. D. giảm hiệu điện thế xuống còn 0,5KV
Caâu 24: Một tụ điện được nối với nguồn điện xoay chiều, điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại khi:
A. Điện áp giữa hai bản tụ đạt cực đại còn cường độ dòng điện qua nó bằng 0.
B. Cường độ dòng điện qua tụ điện và điện áp giữa hai bản tụ đều bằng 0.
C. Cường độ dòng điện qua tụ điện và điện áp giữa hai bản tụ đều đạt cực đại.
D. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 còn cường độ dòng điện qua nó cực đại
Caâu 25: Mạch điện xoay chiều có tụ điện C nối tiếp với cuộn dây. Hệ số công suất của mạch bằng 1 thì:
A. Trong mạch có cộng hưởng, cuộn dây không thuần cảm
B. Trong mạch có cộng hưởng, cuộn dây thuần cảm
C. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện i và hiệu điện thế u hai đầu đoạn mạch là π

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 177
w
D. Độ lệch pha giữa i và u bằng 0, cuộn dây thuần cảm
Caâu 26 : Chieáu tia saùng traéng ñi töø nöôùc ra khoâng khí (khoâng coù phaûn xaï toaøn phaàn) thì:
E. Tia loù ra khoûi maët nöôùc vaãn laø aùnh saùng traéng.
B. Chuøm tia loù ra ngoaøi laø chuøm saùng lieân tuïc tia ñoû naèm gaàn maët nöôùc nhaát.
C. Chuøm tia loù ra ngoaøi laø chuøm saùng lieân tuïc tia tím naèm gaàn maët nöôùc nhaát.
D. Chuøm tia loù ra ngoaøi laø chuøm saùng lieân tuïc tia tím naèm xa maët nöôùc nhaát.
Caâu 27: Quang phổ vạch được phát ra khi nung nóng sáng
A. Một chất lỏng hoặc khí (hay hơi) B. Một chất khí (hay hơi) ở áp suất thấp
C. Một chất rắn, lỏng, khí (hay hơi) D. Một chất khí (hay hơi) ở áp suất cao
Caâu 28: Tia töû ngoaïi coù theå phaùt ra töø :
C. Vaät noùng treân 30000C
A. Maët trôøi B. Hoà quang ñieän D. Taát caû caùc
vaät treân
Caâu 29: OÁng Rônghen coù böôùc soùng ngaén nhaát laø 6,625.10-10m vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong oáng laø I
= 2mA. Tính nhieät löôïng laøm noùng ñoái catoât. Bieát 90% ñoäng naêng electron ñaäp vaøo ñoái catoât laø laøm
noùng ñoái catoât.
C. 33,75.10−19(eV)
A. 0,375(J) B. 33,75(J) D. 3,375(J).
Caâu 30: Trong thí nghiệm giao thoa I âng đối với ánh sáng trắng khoảng cách từ 2 nguồn đến màn là 2m,
khoảng cách giữa 2 nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là:
A. 4. B. 7. C. 6. D. 5
Caâu 31: Moät laêng kính coù goùc chieát quang A = 50 (ñöôïc coi laø goùc nhoû), coù chieát suaát ñoái vôùi aùnh saùng ñoû
vaø aùnh saùng tím laø nñ = 1,643,
nt = 1,685. Moät chuøm tia saùng heïp roïi vaøo maët beân cuûa laêng kính döôùi goùc tôùi i. Goùc hôïp bôûi tia ñoû
vaø tia tím khi loù ra khoûi laêng kính laø:
A. 210 B. 0,210 C. 300 D. 450
Caâu 32: Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì:
A. Bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn hơn một giá trị f 0 phụ thuộc vào bản
chất của chất bán dẫn
B. Cường độ của chùm bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải nhỏ hơn một giá trị nào đó phụ
thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.
C. Bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có bước sóng lớn hơn một giá trị λ0 phụ thuộc vào bản
chất của chất bán dẫn
D. Cường độ của chùm bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải lớn hơn một giá trị nào đó phụ
thuộc vào bản chất của chất bán dẫn
Caâu 33: Hieän töôïng quang hoïc naøo ñöôïc söû duïng trong maùy phaân tích quang phoå laêng kính?
A. hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng B. hieän töôïng giao thoa aùnh saùng
C. hieän töôïng phaùn xaï aùnh saùng D. hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng
Caâu 34 :Böôùc soùng ngaén nhaát cuûa böôùc xaï phaùt ra trong daõy laiman öùng vôùi eâlectron chuyeån töø:(chæ
xeùt caùc tröôøng hôïp döôùi )
A. möùc naêng löôïng E 2 veà möùc naêng löôïng E1 B. möùc naêng löôïng E 6 veà möùc naêng löôïng
E1
C. möùc naêng löôïng E 3 veà möùc naêng löôïng E2 D. möùc naêng löôïng E 6 veà möùc naêng löôïng
E2
Caâu 35: Một con lắc đơn dao động điều hoà, neáu taêng theâm chieàu daøi 25% thì chu kyø dao ñoäng cuûa noù

A. taêng 24% B. taêng 11,8% C. giaûm 25% D. giaûm 11,8%


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 178
w
Caâu 36: Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Lai-man và vạch Hγ trong quang phổ nguyên tử hiđrô lần
lượt bằng 0,122μm và 0,435μm. Bước sóng của vạch thứ tư trong dãy Lai-man có giá trị
A. 0,313μm. B. 0,557μm. C. 0,053μm. D. 0,095μm.
Caâu 37 : Quá trình biến đổi phóng xạ của một chất phóng xạ:
A. Xẩy ra như nhau trong mọi điều kiện
B. Phụ thuộc vào chất đó ở trạng thái đơn chất hay thành phần của một hợp chất
C. Phụ thuộc vào chất đó thể rắn hay thể khí
D. Phụ thuộc vào nhiệt độ cao hay thấp
Caâu 38: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?
A. Phản ứng mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra bé hơn tổng độ hụt khối của các hạt
nhân tham gia phản ứng
B. Sự phóng xạ
C. Phản ứng nhiệt hạch
D. Phản ứng mà trong đó tổng độ hụt khối của các hạt nhân sinh ra lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt
nhân tham gia phản ứng
Caâu 39: Chọn câu phát biểu đúng :
A. Độ phóng xạ càng lớn nếu khối lượng chất phóng xạ càng lớn .
B. Độ phóng xạ chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất phóng xạ .
C. Chỉ có chu kỳ bán rã mới phụ thuộc độ phóng xạ .
D. Có thể thay đổi độ phóng xạ bởi yếu tố hóa, lý của môi trường bên ngoài
Caâu 40: Naêng löôïng ion hoùa nguyeân töû Hyñroâ laø 13,6eV. Böôùc soùng ngaén nhaát maø nguyeân töû coù theå
böùc ra laø
A. 0,122μm B. 0,0913μm C. 0,0656μm D. 0,5672μm
Caâu 41: Po laø chaát phoùng xaï haït α. Ban ñaàu ta coù 1g, PO vôùi chu kì baùn raõ T = 138 ngaøy. Theå tích
210
84

khi heâli thu ñöôïc sau 1 naêm ôû ñieàu kieän tieâu chuaån laø:
A. 896cm3 B. 8,96cm3 C. 0,896cm3 D. 89,6cm3.
r
Caâu 42: Một proton có vận tốc v bắn vào nhân bia đứng yên 3 Li . Phản ứng tạo ra 2 hạt giống hệt nhau
7


mX bay ra với vận tốc có độ lớn bằng nhau v’ và cùng hợp phương tới của proton một góc 600. Giá trị v’ là
m .v
3m p .v
m .v 3mX .v
C. v ' = p
B. v ' =
A. v ' = X D. v ' =
mX
mX
mp mp
Caâu 43: Chuøm saùng do laze Rubi phaùt ra laø:
A. traéng B. xanh C. ñoû D. vaøng.
Caâu 44: Haõy chæ ra caáu truùc khoâng laø thaønh vieân cuûa moät thieân haø:
A. Sao sieâu môùi B. Punxa. C. Loã ñen. D. Quaza.
Caâu 45: . Loa cuûa moät maùy thu thanh coù coâng suaát 1W khi môû to heát coâng suaát. Ñeå taïi ñieåm caùch
nguoàn aâm 4m coù möùc cöôøng ñoä aâm laø 70dB thì phaûi giaûm coâng suaát ñi bao nhieâu laàn:
A. 300 laàn B. 400 laàn C. 500 laàn D. 600 laàn
Caâu 46: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một hiệu
điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng ω0 thì cảm kháng và dung
kháng có giá trị ZL = 100Ω và ZC = 25Ω. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc
của dòng điện đến giá trị ω bằng:
A. 4ω0. B. 2ω0. C. 0,5ω0. D. 0,25ω0.
Caâu 47: trong caùc haït sô caáp sau haït naøo khoâng beàn:
A. nôtron B. eâleâctron C. notrinoâ D.phoâtoân.
Caâu 48: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä 10cm,chu kyø T. Quaõng ñöôøng lôùn nhaát maø vaät ñi
ñöôïc trong thôøi gian T/4 laø:


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 179
w
A. 7,07cm B.5,857cm C. 10 2cm D.
20cm
Caâu 49: Hai nguồn kết hợp S1, S2 dao ñoäng cuøng pha cách nhau 11cm, có chu kì sóng là 0,2s. Vận tốc
truyền sóng trong môi trường là 25cm/s. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là:
A. 5. B. 1. C. 3. D. 7.
Caâu 50: Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 220 V. Biết rằng công
suất của động cơ 10,56 kW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn
dây của động cơ là:
A. 2 A B. 6 A C. 20 A D. 60 A
Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51 : khi nguoàn saùng chuyeån ñoäng toác ñoä truyeàn aùnh saùngtrong chaân khoâng coù giaù trò
A. nhoû hôn c. B. lôùn hôn hoaëc nhoû hôn c, phuï thuoäc vaøo phöông truyeàn vaø toác ñoä cuûa nguoàn
C. lôùn hôn c. D. luoân baèng c, khoâng phuï thuoäc vaøo phöông truyeàn vaø toác ñoä cuûa nguoàn.

Caâu 52 : Một sóng cơ học truyền trong một môi trường đàn hồi. Mọi chất điểm của môi trường trên
π
phương truyền sóng đều dao động theo phương trình: x = 8 cos( t + ϕ )cm. Cho biết tốc độ truyền sóng v
3
= 50 cm/s.
Chọn kết quả đúng về độ lệch pha tại cùng một điểm M sau thời gian cách nhau 1s.
π π 2π
π
A. Δϕ = . B. Δϕ = . C. Δϕ = D. Δϕ =
4 6 3 3
Caâu 53 : Người ta đo được mức cường độ âm tại điểm A là 90 dB và tại điểm B là 70 dB. Hãy so sánh
cường độ âm tại A ( I A ) với cường độ âm tại B ( I B ) .
A. I A = 9 I B / 7 B. I A = 30 I B C. I A = 3I B D. I A = 100 I B
Caâu 54: Mạch như hình vẽ A R’,L’ N R,L B
uAB = 80 2 cos100 πt(V), R = 160 Ω, ZL = 60 Ω
Vôn kế chỉ UAN = 20V. Biết rằng UAB = UAN + UNB . Điện trở thuần R’ vàđộ tự cảm L’ có giá trị:
1 1
A. R’ = 160 (Ω); L’ = H B. R’ = 160/3 (Ω); L’ = H
2π 3π
1 1
C. R’ = 160 (Ω); L’ = H D. R’ = 160/3 (Ω); L’ = H
5π 5π
Caâu 55: Moät nguoàn saùng ñieåm ñôn saéc ñaët caùch teá baøo quang ñieän ñoïan d thì ñeå trieät tieâu doøng quang
ñieän caàn coù hieäu ñieän theá haõm Uh = 2V, khi ñöa nguoàn saùng caùch teá baøo quang ñieänñoïan d’ = 0,5 d thì
hieäu ñieän theá haõm seõ laø:
A. U’h = 1V B. U’h = 2V C. U’h = 0,5V D. U’h = 1,5V
U → α + 230 Th . Bieát naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa 230Th laø 7,7MeV cuûa
Caâu 56: Cho phaûn öùng 234
92 90

haït α laø 7,1MeV cuûa haït 234U laø 7,63MeV. Naêng löôïng phaûn öùng laø:
A. 10MeV B. 14MeV C. 17MeV D. 26MeV.
Caâu 57: Một người quan sát đứng trên bờ biển nghe thấy tiếng còi tàu biển. Khi cả tàu và người quan sát
đứng yên thì người nghe được âm thanh có tần số f = 420 Hz. Khi tàu chuyển động vào bờ thì người nghe
được âm có tần số f' = 430 Hz. Tính tốc độ của tàu nếu tốc độ truyền âm trong không khí là v = 338 m/s.
A. 6,86 m/s B. 7,86 m/s C. 9,86 m/s D. 5,86 m/s
2 quay đều với vận tốc 90
Caâu 58: Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay cố định 5 kg.m
vòng/phút. Động năng quay của ròng rọc đối với trục quay đó là
A. 125 J B. 225 J C. 12,5 J D. 200 J


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 180
w
Caâu 59: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ (quanh một trục quay cố định), sau 10s đầu
tiên nó đạt tốc độ góc là 20 rad/s. Trong thời gian đó, bánh xe quay được một góc có độ lớn (tính bằng
rad) là:
A. 4π B. 200 C. 2 D. 100
Caâu 60: Một lực tiếp tuyến 0,71N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60cm. Bánh
xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thì quay được 1 vòng đầu tiên. Momen quán tính của bánh xe là:
A. 0,27 kgm2 B. . 1,08 kgm2 C. 4,24 kgm2 D. 0,54 kgm2

H ết
********************************************************************
Ñeà 4 ÑEÀ THI THÖÛ TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)
Caâu 1: Một con lắc lò xo nằm ngang có k=400N/m; m=100g; lấy g=10m/s2; hệ số ma sát giữa vật và mặt
sàn là µ=0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. Quãng đường vật đi được
từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là:
A. 1,6m B. 16m. C. 16cm D. Đáp án khác.
Caâu 2: Con lắc lò xo được kích thích dao động tự do với chu kỳ T = 2 s . Biết tại thời điểm t = 1s
thì động năng và thế năng bằng nhau lần thứ nhất. Lần thứ tö động năng và thế năng bằng nhau
vào thời điểm là:
A. 2,5s B.3 s C. 4s D. 5s m
k
Caâu 3:Heä goàm hai vaät (m=1kg vaø M=3kg) vaø moät loø xo coù ñoä cöùng k=100N/m, ñöôïc
M
ñaët treân maët phaúng naèm ngang, khoâng ma saùt. Heä soá ma saùt nghæ giöõa hai vaät laø 0,4.
Hoûi bieân ñoä dao ñoäng toái ña laø giaù trò naøo sau ñaây ñeå khoâng xaûy ra söï tröôït giöõa hai
Hình 1
vaät:
A. 0,1568m B.0,1568cm C. 1,568m D. Ñaùp aùn khaùc
Caâu 4: Moät con laéc dao ñoäng taét daàn chaäm. Cöù sau moãi chu kyø, bieân ñoä giaûm 3%. Phaàn naêng löôïng bò
maát ñi trong moät dao ñoäng toaøn phaàn laø:
A. 3%. B. 9%. C. 6%. D. 27%.
π
Caâu 5:Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình chuyeån ñoäng coù daïng x = A cos(2πt + )(cm) .Vaät ñi qua vò
6
3
trí x = A laàn thöù 2009 theo chieàu aâm( keå töø t=0) vaøo thôøi ñieåm:
2
A. 1004,5s B.2009 s C. 2008s D. 2010s
Caâu 6: Ñoàng hoà quaû laéc (coi nhö laø con laéc ñôn ) chaïy ñuùng khi ñaët ôû maët ñaát ( baùn kính Traùi Ñaát R =
6400 km) . Khi ñaët ñoàng hoà ôû ñoä cao h = 500m (cuøng nhieät ñoä) thì moãi ngaøy khoaûng thôøi gian ñoàng hoà
chaïy nhanh hay chaäm laø bao nhieâu?
A. Chaäm 6,75 s. B. Chaäm 5,55 s. C. Nhanh 6,25 s. D. Nhanh 5,75 s.
Caâu 7: Sự tự dao động là một dao động:
A.Có biên độ không đổi và tần số dao động là tần số dao động riêng của hệ
B. Có biên độ không đổi và dao động với tần số dao động của lực cưỡng bức
C. Có biên độ thay đổi và tần số dao động là tần số dao động riêng của hệ
D. Có biên độ không đổi nhưng tần số dao động thay đổi
Caâu 8: Đại lượng nào sau đây của sóng âm không chịu ảnh hưởng khi tính đàn hồi của môi trường thay
đổi?
A. Tần số B. Bước song C. Biên độ D. Cường độ
Caâu 9: Treân maët nöôùc hình thaønh moät soùng troøn taâm O coù taàn soá 16 Hz. Taïi A vaø B treân maët nöôùc,
caùch nhau 6 cm treân ñöôøng thaúng qua O, caùc phaàn töû luoân dao ñoäng cuøng pha. Bieát toác ñoä truyeàn soùng
naèm trong khoaûng 0,4m / s ≤ v ≤ 0,6m / s. Toác ñoä truyeàn soùng treân maët nöôùc nhaän giaù trò .
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 181
w
A. v = 52 cm/s B. v = 48 cm/s C. v = 44 cm/s D. v= 24 cm/s.
πd π
Caâu 10: Một sóng dừng trên dây có dạng: u = 2 sin cos(20π t + ) cm, trong đó u là li độ tại thời
4 2
điểm t của phần tử N trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách đầu cố định M của dây là d (cm). Vận tốc
truyền sóng trên dây là:
A. 80cm/s B. 40cm/s C. 100cm/s D. 60cm/s
2
Caâu 11: Ngöôõng ñau cuûa tai ngöôøi chöng 10 W/m . Giaû söû moät nguoàn aâm kích thöôùc nhoû S ñaët caùch
tai moät khoaûng d=1m. Ñeå aâm do nguoàn aâm phaùt ra gaây ra caûm giaùc ñau cho tai ngöôøi, thì coâng suaát
aâm toái thieåu cuûa nguoàn laø:
C. 125,6W/m2
A. 125,6W B. 12,56W D. Ñaùp aùn khaùc

Caâu 12: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết L, C không đổi và tần số dòng điện
thay đổi được. Biết rằng ứng với tần số f1 thì ZL =50 Ω và ZC = 100 Ω. Tần số f của dòng điện ứng với lúc
xảy ra cộng hưởng điện phải thoả:
A. f > f1. B. f < f1.
C. f = f1. D. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn f1 tuỳ thuộc vào giá trị của R.
Caâu 13: Cho một đoạn mạch điện RLC nối tiếp. Biết L = 0,5/π H, C = 10-4/π F, R thay đổi được. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế ổn định có biểu thức: u = U 2 sin 100πt (V). Khi thay đổi R, ta
thấy có hai giá trị khác nhau của biến trở là R1 và R2 ứng với cùng một công suất tiêu thụ P của mạch. Kết
luận nào sau đây là không đúng với các giá trị khả dĩ của P?
A. R1.R2 = 2500 Ω2. B. R1 + R2 = U2/P. D. P < U2/100.
C. |R1 – R2| = 50 Ω .
Caâu 14: . Trong máy biến thế lý tưởng, khi giöõ nguyeân soá voøng daây ôû hai cuoän vaø cường độ dòng điện
hiệu dụng ở cuộn thứ cấp tăng n lần thì cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp thay đổi như thế
nào?
B. tăng n2 lần
A. Tăng n lần. C. Giảm đi n lần D. Cả A, B, C
đều sai.
Caâu 15: Cöôøng ñoä doøng trong teá baøo laø 0,32mA. Bieát raèng 80% soá electron taùch ra ñöôïc chuyeån veà
anoât. Soá electron taùch ra khoûi catoât trong 20s laø:
A. 25.1016 B. 25.1015 C. 50.1016 D. 5.1016.
Câu 16: Một bàn ủi được coi như một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào mạng điện AC 110V-
50Hz.Khi mắc nó vào mạng AC 110V – 60Hz thì công suất toả nhiệt của bàn ủi:
A. Tăng lên. B. Giảm đi. C. Không đổi. D. Có thể tăng, có thể
giảm.
Caâu 17: Mạch RLC nối tiếp có 2π . f LC = 1. Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch:
A. Tăng 2 lần B. Giảm 2 lần C. Không đổi D. Tăng bất kỳ
Caâu 18: Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ. Sau thời
điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D và E là: u
A
A. Điểm B, C và E đi xuống còn A và D đi lên.
B. Điểm A, B và E đi xuống còn điểm C và D đi lên. E
x
C. Điểm A và D đi xuống còn điểm B, C và E đi lên. B
D. Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên.
CD
Caâu 19: Cho hai dao ñoäng cuøng phöông cuøng taàn soá

)cm vaø x2 = A2 cos(ωt + ϕ 2 )cm . Dao ñoäng toång
x1 = 2009 cos(2010t +
3
π
hôïp cuûa chuùng laø x = x1 + x2 = 2009 3 cos(2010t + )cm . Phöông trình dao ñoäng cuûa x2 laø:
2
2π π
A. x1 = 2009 3 cos(2010t + B. x1 = 2009 cos(2010t +
)cm )cm
3 6

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 182
w
π 5π
C. x1 = 2009 cos(2010t + D. x1 = 2009 cos(2010t +
)cm )cm
3 6
Caâu 20: Một mạch dao động điện từ LC có C = 5μF , L = 50mH , cường độ dòng điện cực đại trong mạch
I0 = 0,06A. Tại thời điểm mà hiệu điện thế trên tụ là u = 3V thì cường độ dòng điện trong mạch i có độ
A. 0,03 3 A B. 0,03 A C. 0,02 2 A
lớn:
D. 0,02 3 A
Caâu 21: Chọn câu sai khi nói về sóng điện từ:
A. sóng điện từ mang năng lượng.
B. sóng điện từ có thể phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ, giao thoa.
C. có thành phần điện và thành phần từ biến thiên vuông pha với nhau.
D. sóng điện từ là sóng ngang truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng.
Caâu 22: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây k lần thì đầu
đường dây phải maùy bieán theá coù heä soá:
C. k2 .
A. k . D.1/ k .
B. k.
Caâu 23 : Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện cách nơi tiêu thụ
10km. Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8Ωm, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất của mạch
điện là 0,9. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 10kV và 500kW. Hiệu suất truyền tải điện
là:
A. 93,75% B. 96,14% C. 92,28% D. 96,88%
Caâu 24 : Hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC xảy ra càng rõ nét khi
A. điện trở thuần của mạch càng nhỏ. B. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn.
C. điện trở thuần của mạch càng lớn. D. tần số riêng của mạch càng lớn.
Caâu 25 : Dòng điện xoay chiều là dòng điện có:
A. cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian. B. chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. chiều biến thiên điều hoà theo thời gian. D. cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.
Caâu 26 : Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.
Caâu 27: Hieän töôïng ñaûo vaïch quang phoå cho pheùp keát luaän raèng:
A.Trong cuøng moät ñieàu kieän veà nhieät ñoä vaø aùp suaát , moïi chaát ñeàu haáp thuï vaø böùc xaï caùc aùnh saùng
coù cuøng böôùc soùng.
B. Trong cuøng moät ñieàu kieän, moät chaát chæ haáp thuï hoaëc chæ böùc xaï aùnh saùng .
C. ÔÛ nhieät ñoä xaùc ñònh, moät chaát chæ haáp thuï nhöõng böùc xaï naøo maø noù coù khaû naêng phaùt xaï vaø
ngöôïc laïi, noù chæ phaùt nhöõng böùc xaï maø noù coù khaû naêng haáp thuï.
D. Caùc vaïch toái xuaát hieän treân neàn quang phoå lieân tuïc laø do giao thoa aùnh saùng.
Caâu 28: Chọn Câu sai :
A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh
sáng tím (0,4 μm) được phát ra từ nguồn có nhiệt độ rất cao.
B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ .
C. Tia tử ngoại phát hiện các vết nứt trong kỹ thuật chế tạo máy.
D. Tia tử ngoại dùng để diệt vi khuẩn, chữa bệnh còi xương.
Caâu 29: Vaän toác cuûa electron khi ñaäp vaøo ñôùi catoât cuûa oáng Rônghen laø 45000km/s. Ñeå taêng vaän toác
leân theâm 5000km/s, phaûi taêng hieäu ñieän theá ñaët taïi ñaàu oáng leân theâm bao nhieâu? (Boû qua ñoäng
naêng phaùt ra)

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 183
w
A. 1351V B. 1,351V C. 13,507V D. 1307V

Caâu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là
1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Trong khoảng rộng 12,5mm trên màn có 13 vân tối biết một
đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là:
A. 0,5µm B. 0,46µm C. 0,48µm D. 0,52µm
Caâu 31: : Trong thí nghieäm Iaâng a = 1 mm , D = 1m . chieáu ñoàng thôøi λ1 = 0,5 μm vaø
λ 2 = 0,75 μm . Xeùt taïi M,N cuøng beân vaân trung taâm thì taïi M coù vaân saùng baäc 6 cuûa λ1 vaø taïi N coù
vaân saùng baäc 6 cuûa λ 2 . Tìm toång soá vaân saùng cuûa 2 böùc xaï treân ñoaïn MN ( keå caû MN)
A. 7 vaân saùng B. 5 vaân saùng C. 9 vaân saùng D. 3 vaân saùng
Caâu 32: Hieän töôïng quang daãn laø hieän töôïng
A. moät chaát caùch ñieän trôû thaønh daãn ñieän khi ñöôïc chieáu saùng.
B. giaûm ñieän trôû cuûa moät kim loaïi khi ñöôïc chieáu saùng.
C. giaûm ñieän trôû cuûa moät chaát baùn daãn khi ñöôïc chieáu saùng.
D. truyeàn daãn aùnh saùng theo caùc sôïi quang uoán cong moät caùch baát kì.
Caâu 33: Moät chaát phaùt quang coù khaû naêng phaùt ra aùnh saùng maøu vaøng khi ñöôïc kích thích phaùt saùng.
Hoûi khi chieáu vaøo chaát ñoù aùnh saùng kích thích aáy thì chaát ñoù seõ phaùt quang:
A. vaøng B. da cam C. luïc D. ñoû
Caâu 34 : Chọn câu đúng. Trạng thái dừng là:
A. Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử
B. Trạng thái electron không chuyển động quanh hạt nhân
C. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.
D. Trạng thái hạt nhân không dao động
Caâu 35: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là 4s và 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một
góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian
12
A. 8,8s C. 6,248s D. 24s
B. s
11
Caâu 36 : Cho böôùc soùng cuûa boán vaïch quang phoå nguyeân töû hiñroâ trong daûi Ban-me laø vaïch ñoû
H α = 0,6563μm vaïch lam H β = 0,4860μm , H γ = 0,4340μm vaø vaïch tím H δ = 0,4102μm . Böôùc soùng
cuûa ba vaïch quang phoå ñaàu tieân trong daõy Pa-sen ôû vuøng hoàng ngoaïi laø:
⎧λ 43 = 1,8729 μm. ⎧λ 43 = 1,8729 μm. ⎧λ 43 = 1,7829 μm. ⎧λ 43 = 1,8729 μm.
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
A. ⎨λ53 = 1,093μm. B. ⎨λ53 = 1,2813μm. C. ⎨λ53 = 1,2813μm. D. ⎨λ53 = 1,2813μm.
⎪λ = 1,2813μm. ⎪λ = 1,093μm. ⎪λ = 1,093μm. ⎪λ = 1,903μm.
⎩ 63 ⎩ 63 ⎩ 63 ⎩ 63
Caâu 37 : Trong caùc haït nhaân sau haït nhaân naøo beàn nhaát:
A. 10 Ne B. 20 Ca C. D.
20 40 56 238
Fe U
26 92

Caâu 38: Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn
hơn mức độ phóng xạ cho phép 64 lần. Thời gian để có thể làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là:
A. 6 giờ B. 12 giờ C. 24 giờ D. 32 giờ
Caâu 39: Khác biệt quan trọng nhất của tia γ đối với tia α và β là tia γ :
A. Làm mờ phim ảnh. B. Làm phát huỳnh quang. C. Khả năng xuyên thấu mạnh. D. Là bức xạ
điện từ.
Caâu 40: Chieáu aùnh saùng coù taàn soá f vaøo baûn kim loaïi vôùi coâng thoaùt A, seõ coù hieän töôïng quang ñieän
vôùi ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa electron vaø Wño. Neáu taàn soá aùnh saùng leân 2f thì ñoäng naêng ban ñaàu
cöïc ñaïi cuûa electron laø:
A. 2Wño + A B. 2Wño C. 2Wño – A D. Wño +
A

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 184
w
Caâu 41: Vào lúc t=0, người ta đếm được 360 hạt β¯ phóng ra ( từ một chất phóng xạ) trong một phút.
Sau đó 2 giờ đếm được 90 hạt β¯ trong một phút. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó:
A. 45 phuùt B. 60 phuùt. C. 20 phuùt. D. 30
phuùt.

Caâu 42: Thời gian τ để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e = 2,7 lần gọi là thời gian sống trung bình của chất
phóng xạ. Có thể chứng minh được rằng τ = 1/λ. Có bao nhiêu phần trăm nguyên tố phóng xạ bị phân rã
sau thời gian t= τ?
A. 35% B. 37% C. 63% D. 65%
Caâu 43: Laze Rubi coù söï bieán ñoåi daïng naêng löôïng naøo döôùi ñaây thaønh quang naêng :
A. Ñieän naêng B. Cô naêng C. Nhieät naêng D. Quang naêng.
Caâu 44: . Phaùt bieåu naøo sau ñaây sai khi noùi veà Heä Maët Trôøi?
A. Maët Trôøi laø moät ngoâi sao.
B. Hoaû tinh ( sao Hoûa) laø moät ngoâi sao trong Heä Maët Trôøi.
C. Kim tinh ( sao Kim) laø moät haønh tinh trong Heä Maët Trôøi.
D. Traùi Ñaát laø moät haønh tinh trong Heä Maët Trôøi.
Caâu 45: Một nhạc cụ phát âm có tần số âm cơ bản có f = 420Hz. Một người có thể nghe được âm đến tần
số cao nhất 18000Hz. Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dụng cụ trên phát ra là:
A. 17640Hz B. 18000 Hz C. 17000Hz D. 17850Hz
Caâu 46: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì thấy khi
f=40Hz và f=90Hz thì điện áp hiệu dụng đặt vào điện trở R như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch
thì tần số phải bằng
A. 60Hz B. 130Hz C. 27,7Hz D. 50Hz
Caâu 47: Söï huyû moät caëp eâlectroân _ poâzitron ôû traïng thaùi nghæ sinh ra hai phoâtoân coù taàn soá laø:
A. 1,23.1020Hz B. 2,468.1020Hz C. 1,23.1017Hz D.2,468.1017Hz.
π
Caâu 48: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä 10cm,chu kyø T=1s, pha ban ñaàu ϕ = . Quaõng
2
ñöôøng maø vaät ñi ñöôïc trong thôøi gian t=31/6(s) ñaàu tieân laø:
A. 208.66cm B.28,66cm C. 200 3cm D. ñaùp aùn khaùc
Caâu 49: Trong thí nghieäm veà giao thoa soùng treân maët nöôùc, hai nguoàn keát hôïp A vaø B dao ñoäng vôùi
taàn soá f = 20 Hz vaø cuøng pha. Taïi moät ñieåm M caùch A vaø B nhöõng khoaûng d1 =16 cm; d2= 20 cm soùng
coù bieân ñoä cöïc ñaïi . Giöõa M vaø ñöôøng trung tröïc cuûa AB coù ba daõy cöïc ñaïi khaùc. Toác ñoä truyeàn soùng
treân maët nöôùc laø:
A. 20 cm/s B. 10 cm/s C. 40 cm/s D. 60 cm/s
Caâu 50: Chọn câu sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha:
A. Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha.
B. Stato có ba cuộn dây giống nhau quấn trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn.
C. Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.
D. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51 :ñoäng naêng cuûa moät eâlectron coù ñoäng löôïng laø :
A. Wd = c p 2 + (m0c) 2 B. Wd = c p 2 + (m0c) 2 + m0c 2
D. Wd = c p 2 + (m0c) 2 − m0c 2 C. Wd = p 2 + (m0c) 2
Caâu 52 : Treân maët nöôùc hình thaønh moät soùng troøn taâm O coù taàn soá 16 Hz. Taïi A vaø B treân maët nöôùc,
caùch nhau 6 cm treân ñöôøng thaúng qua O, caùc phaàn töû luoân dao ñoäng cuøng pha. Bieát toác ñoä truyeàn soùng
naèm trong khoaûng 0,4m / s ≤ v ≤ 0,6m / s. Toác ñoä truyeàn soùng treân maët nöôùc nhaän giaù trò .
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 185
w
A. v = 52 cm/s B. v = 48 cm/s C. v = 44 cm/s D. v= 24 cm/s.
Caâu 53 : Một xe máy chạy trên đường, cứ 3m lại có một cái rãnh nhỏ. Biết rằng chu kỳ dao động riêng
của xe trên các giảm xóc là 0,2s. Xe bị xóc mạnh nhất khi chạy với vận tốc:
A. 15 m/s B. 0,6 m/s C. 6 km/h D. 1,5 km/h
Caâu 54:
Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I2 đang quay đồng
ω1
I1
trục và cùng chiều với tốc độ góc ω1 và ω2 (hình bên). Ma
sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho hai đĩa
dính vào nhau thì hệ hai đĩa quay với tốc độ góc ω xác ω
ω2
I2
định bằng công thức
I 1ω1 + I 2ω 2 I 1ω1 − I 2ω 2 I 1ω 2 + I 2ω1
I1 + I 2
ω= ω= ω= ω=
A. . B. . C. . D. .
I 1ω1 + I 2ω 2
I1 + I 2 I1 + I 2 I1 + I 2
Caâu 55: Một quả cầu đặc, đồng chất, khối lượng 1 kg, bán kính 10 cm. Quả cầu có trục quay cố định Δ đi
qua tâm. Quả cầu đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 0,1 N.m. Tính quãng đường mà
một điểm ở trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2 s kể từ lúc quả cầu bắt đầu
quay.
A. 500 cm. B. 50 cm. C. 250 cm. D. 200 cm
Caâu 56: Hai moâi tröôøng coù heä soá haáp thuï laø α vaø 2α . Cuøng moät cöôøng ñoä saùng truyeàn qua hai moâi
tröôøng vôùi cuøng quaõng ñöôøng truyeàn d thì cöôøng ñoä saùng coøn laïi coù tæ soá taêng giaûm ra sao so vôùi nhau?
B. (e 2 ) laàn. C. (e αd ) laàn .
A. (ln 2) laàn. D. Tæ soá khaùc A, B, C.
Caâu 57: Khi xảy ra hiệu ứng Đốp-ple đối với một sóng âm thì tần số sóng thay đổi còn bước sóng:
A. cũng thay đổi. B. chỉ thay đổi khi cả nguồn lẫn máy thu chuyển động.
C. không thay đổi. D. không thay đổi khi nguồn đứng yên còn máy thu chuyển động.
Caâu 58: Trong chuyeån ñoäng quay cuûa vaät raén quanh moät truïc, toác ñoä goùc töùc thôøi xaùc ñònh bôûi:
A. Ñaïo haøm baäc nhaát cuûa toaï ñoä goùc theo thôøi gian. B. Haøm soá baäc nhaát cuûa toaï ñoä goùc theo thôøi
gian.
C. Haøm soá baäc hai cuûa toïa ñoä goùc theo thôøi gian. D. Thöông soá giöõa goùc quay vaø thôøi gian quay
goùc ñoù
Caâu 59: Một bánh xe có bán kính 35cm quay nhanh dần đều từ nghỉ, sau 10s đạt tới tốc độ 120
(vòng/phút) . Trong 10s đó, một điểm trên vành bánh xe vạch ra quãng đường:
A. 22m B. 32m C. 40m D. 62m
Caâu 60: Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh
một trục ? A. Tốc độ góc là một hàm bậc nhất của thời gian.
B. Gia tốc góc của vật là không đổi và khác 0.
C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc không bằng nhau.
D. Phương trình chuyển động (phương trình toạ độ góc) là một hàm bậc nhất của thời gian.


Heát

*************************************************************
Ñeà 5 ÑEÀ THI THÖÛ TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)
Caâu 1: Coù hai con laéc loø xo coù cuøng ñoä cöùng goàm caùc vaät coù khoá löôïng m vaø 2 m. Ñöa caùc vaät veà vò trí
ñeå loø xo khoâng bieán daïng roài thaû nheï ( khoâng vaän toác ban ñaàu). Tæ soá naêng löôïng cuûa hai con laéc laø:

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 186
w
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
Caâu 2: Moät vaät dao ñoäng ñeàu hoaø. Khi vaän toác toác vaät baèng 40 cm/s thì li ñoä cuûa vaät laø 3 cm ; khi vaän
toác baèng 30 cm/s thì li ñoä cuûa vaät laø 4 cm. Chu kì dao ñoäng cuûa vaät laø:
π π
1
A. ( s ) B. ( s ) C. 0,5 (s) D. ( s ) .
5 5 10
Caâu 3: Con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoaø( theo haøm sin) treân maët phaúng ngang vôùi T = 1,5 s vaø bieân ñoä

A = 4 cm , pha ban ñaàu laø . Tính töø luùc t=0 , vaät coù toaï ñoä x = - 2 cm laàn thöù 2005 vaøo thôøi ñieåm
6
A. 1503 s B. 1503,25 s C. 1502,25 s D. 1504,25
s.
Caâu 4: ÔÛ moät thôøi ñieåm , vaän toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø baèng 20% vaän toác cöïc ñaïi, tæ soá giöõa
ñoäng naêng vaø theá naêng cuûa vaät laø:
1
A. 24. B. . C. 5 . D. 0,2 .
24
Caâu 5: Con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoaø taïi nôi g = 10 m/s2. Luùc t = 0 vaät qua vò trí thaáp nhaát theo chieàu
döông vôùi vaän toác 40 cm/s . Taïi li ñoä goùc α = 0,05rad thì vaät coù vaän toác 20 3 cm/s. Sau bao laâu keå töø
luùc t = 0 vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 56 cm?
A. ≈ 2,3 s. B. ≈ 4,1 s. C. ≈ 5,12 s. D. ≈ 3,2 s.
Caâu 6: Moät con laéc ñôn ñöôïc treo ôû traàn moät thang maùy. Khi thang maùy ñöùng yeân, con laéc dao ñoäng
ñieàu hoaø vôùi chu kì T. Khi thang maùy ñi leân thaúng ñöùng, chaâm daàn ñeàu vôùi gia toác coù ñoä lôùn baèng moät
nöûa gia toác troïng tröôøng taïi nôi ñaët thang maùy thì con laéc dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi chu kì T baèng
T
T
A. T 2 B. C. D. 2T
2
2
Caâu 7: Khi con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä nhoû thì
A. taïi vò trí caân baèng löïc caêng daây nhoû nhaát, gia toác cuûa hoøn bi lôùn nhaát.
B. taïi vò trí caân baèng löïc caêng daây nhoû nhaát, gia toá cuûa hoøn bi nhoû nhaát.
C. taïi vò trí bieân löïc caêng daây nhoû nhaát, gia toác cuûa hoøn bi lôùn nhaát.
D. taïi vò trí bieân löïc caêng daây nhoû nhaát, gia toác cuûa hoøn bi nhoû nhaát.
Caâu 8: Soùng phaûn xaï:
A. Luoân luoân bò ñoåi daáu B. Luoân luoân khoâng bò ñoåi daáu
C. Bò ñoåi daáu khi phaûn xaï treân moät vaät caûn coá ñònh D. Bò ñoåi daáu khi phaûn xaï treân moät vaät caûn di
ñoäng
Caâu 9: Nguoàn soùng ôû O ñöôïc truyeàn ñi theo phöông Oy. Treân phöông naøy coù hai ñieåm P vaø Q caùch
nhau 15 cm. Bieát taàn soá soùng laø 10 Hz, toác ñoä truyeàn soùng v = 40 cm/s, bieân ñoä a = 1 cm khoâng ñoåi khi
soùng truyeàn. Neáu taïi thôøi ñieåm naøo ñoù P coù li ñoä 1 cm thì li ñoä taïi Q laø:
A. 0 B. 0,5 cm. C. 1 cm . D. 2 cm.
Caâu 10: Hai hoaï aâm lieân tieáp do moät daây ñaøn phaùt ra coù taàn soá hôn keùm nhau laø 56 Hz . Hoûi hoaï aâm
thöù ba coù taàn soá laø bao nhieâu?
A. 28 Hz . B. 56 Hz. C. 84 Hz. D. 168 Hz.
Caâu 11: Nguoàn aâm coù coâng suaát 1 W phaùt aâm truyeàn ñaúng höôùng, boû qua maát maùt naêng löôïng. Cho
bieát cöôøng ñoä aâm taïi moät ñieåm tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch töø ñieåm ñoù ñeán nguoàn.
Cöôøng ñoä aâm taïi ñieåm caùch nguoàn 1 m vaø 10 m laø:
A. I1 = 79,58 mW/m2 ; I2 = 0,8 mW/m2 . B. I1 = 79,58 mW/m2 ; I2 = 7,96 mW/m2 .
C. I1 = 79,58 W/m2 ; I2 = 0,8 W/m2 . D. I1 = 97,58 W/m2 ; I2 = 0,6 W/m2
Caâu 12: Trong moãi hoäp X vaø Y chöùa hai trong ba phaàn töû: ñieän trôû thuaàn, cuoän daây, tuï ñieän. Ñaët vaøo
hai đaàu A, B moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù taàn soá f = 40Hz thì i = 2sin(80πt)A, M
X •Y ∅


A B
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT Hình
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 187
w
uX =120sin(80πt-π/2)V vaø uY = 180sin(80πt)V. Caùc hoäp X vaø Y chöùa:
A. X chæ chöùa tuï ñieän vaø Y chæ chöùa ñieän trôû thuaàn.
B. X chöùa tuï ñieän vaø ñieän trôû thuaøn; Y chöùa cuoän daây thuaàn caûm vaø ñieän trôû thuaàn.
C. X chöùa cuoän daây thuaàn caûm vaø tuï ñieän; Y chöùa cuoän daây thuaàn caûm vaø ñieän trôû thuaàn.
D. X chöùa cuoän daây thuaàn caûm vaø tuï ñieän; Y chöùa cuoän daây khoâng thuaàn caûm vaø tuï ñieän.
Caâu 13: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi
R=30Ω và R=120Ω thì công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Để công suất đó đạt cực đại thì giá
A. 150Ω B. 24Ω C. 90Ω D. 60Ω
trị R phải là
Caâu 14: Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với
10−3
0,6 3
tải tiêu thụ là mạch điện RLC không phân nhánh có R=60Ω, L = H ;C = F , cuộn sơ cấp nối
π 12π 3
với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz. Công suất toả nhiệt trên tải tiêu thụ là:
A. 180 W B. 90 W C. 135 W D. 26,7 W
Caâu 15: Moät oáng Rônghen coù coâng suaát trung bình 400W, hieäu ñieän theá giöõa anoât vaø catoât coù giaù trò
hieäu duïng 10kV. Cöôøng ñoä doøng trung bình vaø soá electron trung bình qua oáng laø:
A. 40(A); 2.5.1017(e) B. 0,04(A); 25.1017(e) C. 4(A); 2.5.1017(e) D. 0,04(A); 2.5.1017(e).
Câu 16: . Doøng ñieän xoay chieàu coù bieåu thöùc i = 2 cos100 t( A) chaïy qua moät daây daãn. Ñieän löôïng chaïy
π
qua moät tieát dieän cuûa daây trong khoaûng töø 0 ñeán 0,015s laø:
4 3 6
A. 0 . B. (C). C. (C). D. ( C ).
100π 100π 100π
Caâu 17: . Moät khung daây daãn phaúng hình chöõ nhaät, kích thöôùc 40 cm x 60 cm, goàm 200 voøng daây.
0,625
Khung daây ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø B = (T ) vaø vuoâng goùc vôùi truïc ñoái
π
r
xöùng cuûa khung. Ban ñaàu vectô caûm öùng töø B vuoâng goùc vôùi maët phaúng cuûa khung.
Khung daây quay vôùi toác ñoä 120 voøng/phuùt. Suaát ñieän ñoäng taïi t = 5s keå töø thôøi ñieåm ban ñaàu , coù theå
nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A. e = 0. B. e = 120 V. C. e = 60 V. D. e = 80 V.
Caâu 18: Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ. Sau thời
điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D và E là: u
A
A. Điểm A và D đi xuống còn điểm B, C và E đi lên.
B. Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên. E
x
C. Điểm B, C và E đi xuống còn A và D đi lên. B
D. Điểm A, B và E đi xuống còn điểm C và D đi lên.
CD
Caâu 19: Cho hai dao ñoäng cuøng phöông cuøng taàn soá

x1 = 2009 cos(2010t + )cm vaø x2 = A2 cos(ωt + ϕ 2 )cm . Dao ñoäng toång
3

hôïp cuûa chuùng laø x = x1 + x2 = 2009 3 cos(2010t + )cm . Phöông trình dao ñoäng cuûa x2 laø:
2
2π π
A. x1 = 2009 3 cos(2010t + B. x1 = 2009 cos(2010t + )cm
)cm
3 6
π 5π
C. x1 = 2009 cos(2010t + )cm D. x1 = 2009 cos(2010t + )cm
3 6
Caâu 20: Maïch dao ñoäng coù C = 6 nF, L = 6μH . Do maïch coù ñieän trôû R = 0,5Ω , neân dao ñoäng trong
maïch taét daàn. Ñeå duy trì dao ñoäng vôùi ñieän aùp cöïc ñaïi giöõa hai baûn tuï ñieän laø U0 = 10 V, thì phaûi boå
sung naêng löôïng cho maïch moät coâng suaát laø bao nhieâu?
A. 0,025 W. B. 0,05 W. C. 0,25 W. D. 0,005 W.
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 188
w
Caâu 21: Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C, cuộn dây thuần cảm L và hộp kín X.
Biết Z L > Z C và hộp kín X chứa hai trong 3 phần tử Rx, Cx, Lx mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện i và hiệu
điện thế u ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với nhau thì trong hộp kín X phải có:
A. RX và CX B. RX và LX C. LX và CX D. Không tồn tại phần tử thỏa
mãn
Caâu 22: Maïch choïn soùng goàm cuoän caûm L vaø hai tuï ñieän C1 , C2 . Neáu chæ duøng L vaø C1 thì thu ñöôïc
soùng coù λ1 = 100m . Neáu chæ duøng L vaø C2 thì thu ñöôïc soùng λ 2 = 75m . Khi duøng L vaø hai tuï C1 vaø C2
maéc song song nhau thì maïch thu ñöôïc soùng coù böôùc soùng laø:
A. 25 m B. 60 m. C. 125 m. D. 175 m.
Caâu 23: Moät traïm bieán ñieän caàn taûi ñieän naêng ñi xa. Neáu hieäu ñieän theá traïm phaùt laø U1= 5KV thì hieäu
suaát taûi ñieän laø 80%. Neáu taêng hieäu ñieän theá leân U2= 5 2 KV thì hieäu suaát taûi ñieän laø
A. 85% B 90% C. 95% D. 92%
Caâu 24: khi coù söï coäng höôûng ñieän töø trong moät maïch dao ñoäng khoâng lyù töôûng thì
A. khoâng coù söï tieâu hao naêng löôïng trong maïch
B. Söï tieâu hao naêng löôïng trong maïch laø nhoû nhaát
C. Söï tieâu hao naêng löôïng trong maïch laø lôùn nhaát
D. Söï tieâu hao naêng löôïng trong maïch ôû möùc trung bình
Cho raèng bieân ñoä cuûa suaát ñieän ñoäng cöôõng böùc ñöôïc giöõ khoâng ñoåi
Caâu 25 : Quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa caùc nguyeân toá khaùc nhau thì khaùc nhau veà:
A. Soá löôïng caùc vaïch B. Vò trí caùc vaïch
C.Ñoä saùng tæ ñoái cuûa caùc vaïch D. Caû A, B vaø C ñeàu ñuùng
Caâu 26 : Chieáu aùnh saùng coù böôùc soùng 0,50μm vaøo 4 teá baøo quang ñieän coù catoát laàn löôït baèng canxi,
natri, kali vaø xesi. Hieän töôïng quang ñieän seõ xaûy ra ôû
A. Moät teá baøo B. Hai teá baøo C. Ba teá baøo D. Caû boán teá baøo
Caâu 27: Choïn yù ñuùng. Taám kính ñoû
A. Haáp thuï aùnh saùng ñoû B. Haáp thuï ít aùnh saùng ñoû
C. Khoâng haáp thuï aùnh saùng xanh D. Haáp thuï ít aùnh saùng xanh
Caâu 28: Choïn caâu ñuùng
A. Tia hoàng ngoaïi coù taàn soá cao hôn tia saùng vaøng cuûa natri
B. Tia töû ngoaïi coù böôùc soùng lôùn hôn caùc tia H … cuûa hiñroâ
C. Böôùc soùng cuûa böùc xaï hoàng ngoaïi lôùn hôn böôùc soùng böùc xaï töû ngoaïi
D. Böùc xaï töû ngoaïi coù taàn soá thaáp hôn böùc xaï hoàng ngoaïi
Caâu 29: Moät maùy bieán theá khi ñaët hieäu ñieän xoay chieàu 100V vaøo hai ñaàu cuoän sô caáp thì hieäu ñieän
theá hai ñaàu cuoän thöù caáp laø 500V. Ñeå tính soá voøng daây ôû moãi cuoän ngöôøi ta quaán theâm vaøo loõi maùy 20
voøng vaø ño hieäu ñieäân theá hai ñaàu 20 voøng ñoù laø 4V. Soá voøng daây ôû sô caáp vaø thöù caáp laàn löôït laø:
A. 2500; 500 B. 500; 2500 C. 100; 500 D. 500; 100
Caâu 30: : Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với
tần số 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Hai điểm M, N trên mặt nước có MA=15cm,
MB=20cm, NA=32cm, NB=24,5cm. Số đường dao động cực đại giữa M và N là:
A. 4 đường. B. 7 đường. C. 5 đường. D. 6 đường.
Caâu 31: Trong thí nghieäm giao thoa vôùi aùnh saùng traéng , taïi vò trí vaân saùng baäc 6 cuûa aùnh saùng coù
böôùc soùng 0,497 μm coù vaân saùng baäc 7 cuûa böùc xaï coù böôùc soùng laø:
A. 0,597 μm . B. 0,579μm . C. 0,462μm . D. 0,426μm
Caâu 32: Hieän töôïng quang ñieän trong khaùc hieän töôïng quang ñieän ngoaøi ôû choã
A .chæ xaûy ra khi ñöôïc chieáu baèng aùnh saùng coù böôùc soùng thích hôïp.
B. vaän toác ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron baén ra chæ phuï thuoäc aùnh saùng kích thích.

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 189
w
C. giaûi phoùng eâlectron lieân keát thaønh eâlectron daãn khi chaát baùn daãn ñöôïc chieáu baèng aùnh saùng coù
cöôøng ñoä thích hôïp.
D. giaûi phoùng eâlectron lieân keát thaønh eâlectron daãn khi chaát baùn daãn ñöôïc chieáu baèng aùnh saùng coù
böôùc soùng thích hôïp.
Caâu 33: AÙnh saùng phaùt quang cuûa moät chaát coù böôùc soùng 0,50 μm. Hoûi neáu chieáu vaøo chaát ñoù aùnh
saùng ñôn saéc naøo döôùi ñaây thì noù seõ khoâng phaùt quang
A. 0,30 μm B. 0,40 μm C. 0,50 μm D. 0,60 μm
Caâu 34 : Caâu naøo döôùi ñaây noùi leân noäi dung chính xaùc cuûa khaùi nieäm veà quyõ ñaïo döøng?
A. Quyõ ñaïo coù baùn kính tyû leä vôùi bình phöông cuûa caùc soá nguyeân lieân tieáp
B. Baùn kính quyõ ñaïo coù theå tính toaùn ñöôïc moät caùch chính xaùc
C. Quyõ ñaïo maø caùc eâlectron baét buoäc phaûi chuyeån ñoäng treân ñoù
D. Quyõ ñaïo öùng vôùi naêng löôïng cuûa caùc traïng thaùi döøng
Caâu 35: : Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì:
A. nhiệt độ của đám hơi hay khí hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.
B. nhiệt độ của đám hơi hay khí hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.
C. nhiệt độ của đám hơi hay khí hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng.
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ mà chỉ cần áp suất của đám hơi hay khí hấp thụ thấp.
Caâu 36 : Xeùt nguyeân töû hiñroâ nhaän naêng löôïng kích thích, electron chuyeån leân quyõ ñaïo N, khi electron
chuyeån veà caùc quó ñaïo beân trong seõ phaùt ra
A). Moät böùc xaï thuoäc daõy Banme B). Hai böùc xaï thuoäc daõy Banme
C). Ba böùc xaï thuoäc daõy Banme D). Khoâng coù böùc xaï thuoäc daõy Banme
Caâu 37 : Trong caùc haït nhaân sau haït nhaân naøo beàn nhaát:
A. 10 Ne B. 20 Ca C. 26 Fe D. 238U
20 40 56
92

Caâu 38: Haït nhaân α coù khoái löôïng mHe = 4,0015 u. Naêng löôïng toaû ra khi taïo thaønh 1 mol Heâli laø:
1u=931MeV/c2
Bieát : mp=1,0073u , mn=1,00867u,
A. 2,73.1012 MeV B. 27,3.1012 MeV C. 2,73.1012 J D. 27,3.1012 J
Caâu 39: . Xeùt phaûn öùng 1 H + 1 H -> 4 He + 1 n + 18,6 MeV. Ñieàu naøo sau ñaây sai khi noùi veà phaûn öùng
2 3
2 0

naøy
A). ñaây laø phaûn öùng nhieät haïch B). ñaây laø phaûn öùng toaû naêng löôïng
C). ñieàu kieän xaûy ra phaûn öùng laø nhieät ñoä raát cao D). phaûn öùng naøy chæ xaûy ra treân maët
trôøi
Caâu 40: Khi chieáu böùc xaï coù böôùc soùng 0,405μm vaøo catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän thì quang
eâlectroân coù vaän toác ban ñaàu cöïc ñaïi laø v1 . Thay böùc xaï khaùc coù taàn soá 16.1014 Hz thì vaän toác ban ñaàu
cöïc ñaïi cuûa quang eâlectroân laø v2 = 2v1. Coâng thoaùt cuûa eâlectroân kim loaïi laøm catoât vaø ñoä taêng hieäu
ñieän theá haõm ñeå trieät tieâu doøng quang ñieän cuûa hai laàn chieáu laàn löôït laø:
A. A = 2.10−19 J ; ΔU = 7,65V B. A = 4.10−19 J ; ΔU = 2,56V
C. A = 9.10−19 J ; ΔU = 3,64V . D. A = 3.10−19 J ; ΔU = 3,56V
Caâu 41 : Hạt nhân Pôlôni 210 Po là chất phóng xạ α. Biết hạt nhân mẹ đang đứng yên và lấy gần đúng
84

khối lượng các hạt theo số khối A. Hãy tìm xem bao nhiêu phần trăm của năng lượng toả ra chuyển thành
động năng của hạt α.
A. 89,3% B. 98,1% C. 95,2% D. 99,2%
Caâu 42: Naêng löôïng trung bình toaû ra khi phaân haïch moät haït nhaân 92 U laø 200 MeV. Moät nhaømaùy
235


ñieän haït nhaân duøng nguyeân lieâu urani treân coù coâng suaát 500 MW, hieäu suaát 20%. Khoái löôïng urani
tieâu thuï haøng naêm cuûa nhaø maùy treân laø bao nhieâu?
A. 865,12 kg. B. 926,74 kg. C. 961,76 kg. D. Ñaùp soá khaùc.
Caâu 43: Hieäu suaát cuûa moät laze
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 190
w
A. Nhoû hôn 1 B. Baèng 1 C. Lôùn hôn 1 D. Raát lôùn so vôùi 1
Caâu 44: . Ñöôøng kính cuûa moät thieân haø vaøo côõ
A. 10 000 naêm aùnh saùng. B. 1 000 000 naêm aùnh saùng.
C. 100 000 naêm aùnh saùng. D. 10 000 000 naêm aùnh saùng.
Caâu 45: Một daây ñaøn coù theå phaùt ra caùc aâm coù taàn soá 15Hz, 105Hz, 135Hz, 180Hz thì aâm cô baûn lôùn
nhaát maø daây ñaøn coù theå taïo ra laø:
D. Ñaùp aùn khaùc
A. 3Hz B. 5 Hz C. 15 Hz
10 −4
1
Caâu 46: Cho maïch RLC coù u = 100 2 sin ωt (V) ; L = (H) ; C = (F) ; R = 150Ω . Cuoän caûm
π π
100
thuaàn coù heä soá töï caûm L , ω coù theå thay theá ñöôïc. Thay ñoåi ω ñeå coâng suaát cuûa maïch laø (W),
3
giaù trò cuûa ω khi ñoù laø bao nhieâu?
A. ω1 = 200π rad/s. B. ω1 = 50π rad/s.
C. ω1 = 125π rad/s hoaëc ω 2 = 50π rad/s. D. ω1 = 200π rad/s hoaëc ω 2 = 50π rad/s.
Caâu 47: Coâng suaát böùc xaï maët trôøi laø 3,845.1026W. Haèng soá maët trôøi H coù giaù trò naøo sau ñaây:
A. 13,6 W/m2 B. 1360 W/m2 C. 136 W/m2 D. 1630 W/m2.
Caâu 48: : Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä 10cm, chu kyø 1s. Toác ñoä trung bình lôùn nhaát maø vaät
ñi ñöôïc trong thôøi gian 1/4 s laø:
A. 28,28cm/s B. 23,428cm/s C. 40 2cm / s D. 80cm/s
Caâu 49: Treân maët nöôùc coù hai nguoàn soùng keát hôïp S1 , S2 phaùt ra hai soùng coù phöông trình
u 01 = 2 sin 100πt (cm) ; u 01 = −2 cos100πt (cm) . Cho S1 S 2 = 10,5λ . Soá ñöôøng cöïc ñaïi, cöïc tieåu treân ñoaïn
S1 S 2 laø:
A. 22 cöïc ñaïi vaø 23 cöïc tieåu. B. 21 cöïc ñaïi vaø 19 cöïc tieåu.
C. 20 cöïc ñaïi vaø 21 cöïc tieåu. D. 21 cöïc ñaïi vaø 21 cöïc tieåu.
Caâu 50: Moät ñöôøng daây taûi ñieän ba pha coù 4 daây a, b, c, d. Moät boùng ñeøn khi maéc vaøo giöõa hai daây a
vaø b hoaëc giöõa hai daây b vaø c hoaëc giöõa hai daây b vaø d thì saùng bình thöôøng. Neáu duøng boùng ñeøn ñoù
maéc vaøo giöõa hai daây a vaø c thì
A. ñeøn saùng bình thöôøng. B. ñeøn saùng yeáu hôn bình thöôøng.
C. boùng ñeøn bò chaùy. D. ñeøn saùng leân töø töø.

Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51 : Khoái löôïng töông ñoái tính cuûa moät vaät coù khoái löôïng nghæ m0 chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v laø:
−1 / 2 −1
⎛ v2 ⎞ ⎛ v2 ⎞ ⎛ v2 ⎞
A. m = m0 ⎜1 − 2 . B. m = m0 ⎜1 − 2 ⎟. C. m = m0 ⎜1 − 2 ⎟. D.

⎜c ⎟ ⎜c ⎟ ⎜c ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
1/ 2
⎛ v2 ⎞
m = m 0 ⎜1 − 2 ⎟
⎜ c⎟
⎝ ⎠
Caâu 52 : . Moät ñieåm M chuyeån ñoäng ñeàu vôùi toác ñoä 0,60 m/s treân moät ñöôøng troøn coù ñöôøng kính 0,40
m .Hình chieáu P cuûa ñieåm M leân moät ñöôøng kính cuûa ñöôøng troøn dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä , taàn
soá goùc vaø chu kì laàn löôït laø:
A. 0,40 m ; 3,0 rad/s; 2,1 s . B. 0,20 m; 3,0 rad/s ; 2,48s.
C. 0,20 m ; 1,5 rad/s ; 4,2s D. 0,20 m ; 3,0 rad/s ; 2,1s.
Caâu 53 : Một xe máy chạy trên đường, cứ 3m lại có một cái rãnh nhỏ. Biết rằng chu kỳ dao động riêng
của xe trên các giảm xóc là 0,2s. Xe bị xóc mạnh nhất khi chạy với vận tốc:
A. 15 m/s B. 0,6 m/s C. 6 km/h D. 1,5 km/h

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 191
w
Caâu 54: Moät baùnh ñaø coù momen quaùn tính ñoài vôùi truïc quay coá ñònh baèng 0,14 kg.m2 . Do taùc duïng
cuûa moät momen haõm, momen ñoäng löôïng cuûa baùnh ñaø giaûm töø 4,2 kg.m2/s xuoáng coøn 0,6 kg.m2/s
trong thôøi gian 0,8 s. Momen löïc haõm trung bình trong khoaûng thôøi gian ñoù baèng:
A. 3,6 kg.m2/s2. B. -4,5 kg.m2/s2. C. -0,75 kg.m2/s2. D. 5,25 kg.m2/s2.
Caâu 55: Một quả cầu đặc, đồng chất, khối lượng 1 kg, bán kính 10 cm. Quả cầu có trục quay cố định Δ đi
qua tâm. Quả cầu đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 0,1 N.m. Tính quãng đường mà
một điểm ở trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2 s kể từ lúc quả cầu bắt đầu
quay.
A. 500 cm. B. 50 cm. C. 250 cm. D. 200 cm
Caâu 56: Coù hai maãu chaát phoùng xaï A vaø B thuoäc cuøng moät chaát coù chu kì baùn raõ T = 138,2 ngaøy vaø coù
H
khoái löôïng ban ñaàu nhö nhau. Taïi thôøi ñieåm quan saùt, tæ soá ñoä phoùng xaï cuûa hai maãu laø B = 2,72 .
HA
Laáy ln2 = 0,693 . Tuoåi cuûa maãu A nhieàu hôn maãu B laø:
A. 199,5 ngaøy. B. 199,8 ngaøy. C. 190,4 ngaøy. D. 189,8 ngaøy

Caâu 57: Ñeå hieäu öùng Ñoáp – ple xuaát hieän thì ñieàu kieän caàn vaø ñuû laø:
A. Nguoàn aâm vaø maùy thu chuyeån ñoäng töông ñoái vôùi nhau
B. Maùy thu ñöùng yeân vaø nguoàn aâm chuyeån ñoäng
C. Nguoàn aâm ñöùng yeân vaø maùy thu chuyeån ñoäng
D. Nguoàn aâm vaø maùy thu chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu nhau
Caâu 58: : Coâng ñeå taêng toác moät caùnh quaït töø traïng thaùi nghó ñeán khi coù toác ñoä goác 200 rad/s laø 3000
J. Hoûi momen quaùn tính cuûa caùnh quaït baèng bao nhieâu?
A.3kgm2 B. 0,075kgm2 C. 0,3kgm2 D. 0,15kgm2
Caâu 59: Moät momen löïc khoâng ñoåi 60Nm taùc duïng vaøo moät baùnh ñaø coù khoái löôïng 20kg vaø momen
quaùn tính 12kgm2. Thôøi gian caàn thieát ñeå baùnh ñaø ñaït tôùi 75 rad/s töø nghó laø:
A.15 s C. 25s B. 30 s D. 180 s
Caâu 60: Momen ñoäng löôïng cuûa vaät raén
A. luoân luoân khoâng ñoåi
B. Thay ñoåi khi coù ngoaïi löïc taùc duïng
C. Thay ñoåi khi coù momen ngoaïi löïc taùc duïng
D. Thay ñoåi khoâng döôùi taùc duïng cuûa momen ngoaïi löïc thì coøn phuï thuoäc vaøo chieàu taùc duïng cuûa
momen löïc.

Heát
************************************************************
Ñeà 6 ÑEÀ THI THÖÛ TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)
Caâu 1: Moät con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoaø coù phöông trình gia toác laø: a = −200 cos(2πt + π )(cm) .
Bieát vaät coù khoái löôïng m=1kg vaø laáy π 2 = 10 . Xaùc ñònh vò trí maø taïi ñoù löïc phuïc hoài cuûa loø xo laø
0,8N.
A. x = ±4 cm B. x = 2 cm C. x = - 2 cm D. x = ±2
cm
Caâu 2: Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi taàn soá f = 4Hz, vaän toác cuûa vaät qua vò trí caân baèng laø 16 π cm/s.
Choïn goác thôøi gian laø luùc vaät qua vò trí x = 2 cm vaø ñang ra xa vò trí caân baèng. Phöông trình dao ñoäng
laø:


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 192
w
π
A. x = 2 cos 8πt cm B. x = 2 cos(8πt + ) cm
4
π 3π
C. x = 2 cos(8πt − ) cm D. x = 2 cos(8πt + ) cm
4 4
Caâu 3: Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình x = 10 cos(2πt + π ) cm. Trong thôøi gian t= 13/6(s) ñaàu
tieân vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng laø :
A. 85cm B. 45cm C. 50cm D. 40cm
Caâu 4: Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình x = 10 cos(2πt + π ) cm. Trong thôøi gian t=13/4 (s) ñaàu
tieân vaät qua vò trí x=5cm maáy laàn:
A. 5 laàn B. 6 laàn D. 7 laàn D. 8 laàn
Caâu 5: Chiều dài một con lắc đơn tăng thêm 44% thì chu kỳ dao động sẽ:
A. Tăng 20% B. Tăng 44% C. Tăng 22% D. Giảm 44%
Caâu 6: Moät con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông thaúng ñöùng. Thôøi gian vaät ñi töø vò trí thaáp
nhaát ñeán vò trí cao nhaát caùch nhau 20 cm laø 0,75s. Goác thôøi gian ñöôïc choïn laø luùc vaät ñang chuyeån
0,2π
ñoäng chaäm daàn theo chieàu döông vôùi ñoä lôùn vaän toác laø m / s , phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø:
3
⎛ 4π π⎞ ⎛ 4π 5π ⎞
A. x = 10 cos⎜ t − ⎟(cm) . B. x = 10 cos⎜ t− ⎟(cm)
⎝3 6⎠ ⎝3 6⎠
⎛ 3π π⎞ ⎛ 3π 5π ⎞
C. x = 10 cos⎜ t − ⎟(cm) . D. x = 10 cos⎜ t − ⎟(cm) .
⎝4 6⎠ ⎝4 6⎠

Caâu 7: : Một chất điểm dao động ñieàu hoà có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Phương trình li độ là
v( m / s )
π π
A. x=5sin (10πt + )cm B. x=10sin (10πt − )cm 3,14
3 3
π π t (s)
1,57
C. x=5sin (10πt + )cm D. x=10sin (10πt + )cm
6 3 0
1/12
Caâu 8: Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Độ to là đặc trưng sinh lý của âm, gắn liền với mức cường độ âm.
B. Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm, có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm
C. Ngưỡng nghe là giá trị cực tiểu của cường độ âm còn gây được cảm giác âm cho tai người, không
phụ thuộc vào tần số âm
D. Độ cao là một đặc trưng sinh lí của âm, gắn liền với tần số âm
Caâu 9: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây.
Biên độ dao động là 4 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A đoạn
π
28cm. Người ta thấy M dao động lệch pha với A một góc Δϕ = (2k + 1) với k là số nguyên. Biết tần số
2
f có giá trị trong khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz . Bước song treân daây laø:
A. 12cm B. 16cm C. 18cm D. 20cm
Caâu 10: Vì sao trong đời sống dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn dòng điện một chiều?
Chọn câu sai:
A. Vì dòng điện xoay chiều có thể tải đi xa nhờ náy biến thế
B. Vì dòng điện xoay chiều có mọi tính năng như dòng điện một chiều
C. Vì dòng điện xoay chiều dễ sản xuất hơn do máy phát phát điện xoay chiều có cấu tạo đơn giản
D. Vì dòng điện xoay chiều có thể tạo công suất lớn
Caâu 11: Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch R,L,C moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U 2 cos ω t (V ) .
cöôøng ñoä hieäu duïng qua maïch laø I. hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu ñieän trôû R, cuoän caûm L, tuï ñieän C

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 193
w
laàn löôït laø UR, UL, UC . coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch laø P. khi ñoù hieän töôïng coäng höôûng trong maïch
R,L,C nhaän xeùt naøo sau ñaây laø ñuùng?
C. ω = LC
2
A. UL + UC = 0 B. P < UI D. UR = U

Caâu 12 : Đồ thị động năng của một vật dao động điều hoà có dạng như hình vẽ.
Chi kì dao động của vật là

t
0,5
A. 0,5 s B. 0,25 s C. 2 s D. 1 s

Caâu 13: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai trong trong phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây
thuần cảm L, tụ C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch có
biểu thức:
u = 220 2 sin (100πt - π/3 ) (V), i = 2 2 sin (100πt + π/6) (A). Hai phần tử đó là hai phần tử
nào?
A. R và L. B. R và C C. L và C. D. R và L hoặc L và C.
Caâu 14: Trong ñoaïn maïch RLC noái tieáp ñang xaûy ra coäng höôûng. Taêng daàn taàn soá doøng ñieän vaø giöõ
nguyeân caùc thoâng soá khaùc cuûa maïch, keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng?
A. Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch giaûm. B. Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän taêng.
C. Ñieän aùp hieäu duïng treân tuï ñieän taêng D. Ñieän aùp hieäu duïng treân cuoän caûm giaûm.
Caâu 15: Khi tăng hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơn-ghen lên 2 lần thì động năng của electron
khi đập vào đối catốt tăng thêm 8.10-16J. Tính hiệu điện thế lúc đầu đặt vào anốt và catốt của ống.
A. 2500V. B. 5000V. C. 7500V. D. 10000V.
Câu 16: Moät tuï ñieän coù ñieän dung 10μF ñöôïc tích ñieän ñeán moät hieäu ñieän theá xaùc ñònh. Sau ñoù noái hai
baûn tuï ñòeân vaøo hai ñaàu moät cuoän caûm thuaàn coù ñoä töï caûm 1H. Boû qua ñieän trôû cuûa daây noái, laáy
π 2 = 10 . Sau khoaûng thôøi gian ngaén nhaát laø bao nhieâu ( keå töø luùc noái) ñieän tích treân tuï ñieän coù giaù trò
baèng moät nöûa giaù trò ban ñaàu
1 1 1 3
A. B. C. D.
600 1200 300 400
Caâu 17: Một khung dây hình vuông cạnh 20cm có 100 vòng dây quay đều trong từ trường không đổi, có
cảm ứng từ 10-2 (T) với vận tốc quay 50 vòng/s. Đường sức từ vuông góc với trục quay. Lấy to = 0 là lúc
mặt khung vuông góc với đường sức. Từ thông qua khung có dạng:
π
A. 0,4sin100πt Wb B. 0,4 cos100πt Wb C. 0,4 cos (100πt + ) Wb D. 0,04 cos100πt
6
Wb
Caâu 18: Một con lắc lò xo vật khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 10 N/m dao động với
biên độ 2 cm. Thời gian mà vật có ñoä lôùn vận tốc nhỏ hơn 10 3cm / s trong mỗi chu kì là bao
nhiêu?
A. 0,417 s B. 0,742 s C. 0,219 s D. 0,628 s
Caâu 19: Cho hai dao ñoäng cuøng phöông cuøng taàn soá coù bieân ñoä laàn luôït laø 5cm vaø 9cm . Dao ñoäng
toång hôïp cuûa chuùng coù theå coù bieân ñoä naøo sau ñaây:
A. 3cm C. 6
B. 17cm D.15cm
Caâu 20: Maïch coù bieán trôû R, cuoän caûm thuaàn L , tuï ñieän C maéc noái tieáp. Ñieän aùp ñaët vaøo maïch laø
u = 10 2 cos100πt (V). Khi R1 = 9Ω vaø R2 = 16Ω thì maïch coù cuøng coâng suaát tieâu thuï ñieän laø bao
nhieâu?
A. 4W. B. 0,4 2 W. C. 0,8 W. D. 8 W.


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 194
w
Caâu 21: Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch ôû hình 3.13 moät hieäu ñieän theá xoay chieàu, thì doøng ñieän trong
maïch i = 2sin(80πt)A vaø hieäu ñieän theá ôû caùc ñoaïn maïch uX =90sin(80πt+π/2)V; uY = 180sin(80πt)V.
Ta suy ra caùc bieåu thöùc lieân heä: 1) uX = i.ZX; 2) uY = i.ZY. Vôùi ZX vaø ZY laø toång trôû cuûa hoäp X vaø hoäp
Y. Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng? ∅ M
X •Y ∅

A B
A. 1) sai; 2) ñuùng. B. 1) sai; 2) sai. C. 1) ñuùng; 2) ñuùng. D. 1) ñuùng; 2) sai.
Caâu 22: Mạch dao động LC lí tưởng, dòng điện tức thời qua mạch là i, hiệu điện thế tức thời hai đầu tụ là u, điện
dung của tụ là C, điện tích cực đại trên tụ là Q0 quan hệ giữa i,u,Q0, C, ω là
i2 i2
i2
u 2C 2 + = Q02 u 2 C + 2 = Q02
B. u C + =Q D. u 2C 2 + i 2 = Q0
2 2 2 2
A. C.
ω ω
ω2
0


Caâu 23: Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi
tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 10kV, công suất điện là 400kW. Hệ số
công suất của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do
tỏa nhiệt?
A. 1,6%. B. 2,5% C. 6,4%. D. 10%.
Caâu 24: Soùng ñieän töø khoâng theå:
A. Phaùt ra töø maïch dao ñoäng kín B. Giao thoa ñöôïc vôùi nhau
C. Gaây ra hieän töôïng soùng döøng D. Phaûn xaï ñöôïc treân caùc maët kim loaïi
Caâu 25 : Veà quang phoå haáp thuï, keát luaän naøo keå sau laø KHOÂN ÑUÙNG?
A.Quang phoå cuûa aùnh saùng Maët Trôøi laø quang phoå haáp thuï cuûa chaát khí.
B. Quang phoå haáp thuï ñöôïc taïo ra laø do aùnh saùng cuûa nguoàn phaùt ra thieáu moät soá böùc xaï .
C. Muoán coù quang phoå haáp thuï cuûa moät khí hay hôi thì noù phaûi coù nhieät ñoä thaáp hôn nguoàn aùnh
saùng traéng vaø xen vaøo giöõa nguoàn vaø maùy quang phoå.
D. ÔÛ moät nhieät ñoä nhaát ñònh , moät khí hay hôi coù khaû naêng haáp thuï nhöõng aùnh saùng ñôn saéc naøo
maø noù coù khaû naêng phaùt xaï vaø ngöôïc laïi.
Caâu 26 : Khi thöïc hieän giao thoa aùnh saùng vôùi hai khe Iaâng trong khoâng khí , khoûang vaân ño ñöôïc laø i.
khi thöïc hieän thí nghieäm giao thoa aùnh saùng vôùi hai khe Iaâng trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát
n > 1 thì khoûang vaân i’ ño ñöôïc treân maøn seõ laø
A. i’ = ni B. i’ = i/n C. i’ = 2i/n D. i’ = i/n +1
Caâu 27: Trong aùnh saùng nhìn thaáy, yeáu toá gaây ra caûm giaùc maøu cho maét laø:
A. Caû vaän toác vaø bieân ñoä cuûa soùng aùnh saùng B. Vaän toác aùnh saùng
C. Taàn soá aùnh saùng D. Bieân ñoä cuûa soùng aùnh saùng.
Caâu 28: Choïn caâu ñuùng:
A. Cöôøng ñoä doøng quang ñieän phuï thuoäc vaøo giôùi haïn quang ñieän
B. Giaù trò hieäu ñieän theá haõm phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä chuøm saùng kích thích
C. Cöôøng ñoä doøng quang ñieän baõo hoaø phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá giöõa anoát vaø catoát.
D. Cöôøng ñoä doøng quang ñieän phuï thuoäc hieäu ñieän theá giöõa anoát vaø catoát
Caâu 29: Maùy bieán theá coù cuoän sô caáp goàm 1000 voøng daây. Noái vaøo maïng ñieän xoay chieàu coù hieäu
ñieän theá U1 = 200V thì ôû hai ñaàu cuoän thöù caáp coù hieäu ñieän theá U2 = 10V. Boû qua moïi hao phí treân
maùy bieán theá. Soá voøng daây cuûa cuoän thöù caáp laø:
A. 25 voøng B. 50 voøng C. 100 voøng D. 500 voøng
Caâu 30: Ñoä nhaïy cuûa maét ngöôøi trong boùng toái laø 60 phoâtoân/s vôùi aùnh saùng coù böôùc soùng λ = 555nm .
Coâng suaát cuûa aùnh saùng öùng vôùi ñoä nhaïy naøy coù giaù trò naøo?
A. 0,15.10-17W. B. 1.15.10-17W. C. 2,15.10-17W. D. Giaù trò khaùc A, B, C.


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 195
w
Caâu 31: Trong thí nghieäm Young nguoàn saùng phaùt ra hai aùnh saùng ñôn saéc coù böùôc soùng :
λ1 = 0,60nm ; λ 2 (chöa bieát). Coù: a = 0,2 mm ; D = 1 m. Treân maøn , trong moät khoaûng coù beà roäng L =
2,4 cm ngöôøi ta thaáy coù 17 vaân saùng vôùi : * 3 vaân truøng
* Coù 2 vaân truøng ôû ngoaøi cuøng cuûa khoaûng L.
Haõy suy ra khoaûng vaân i2 cuûa heä vaân giao thoa öùng vôùi aùng saùng λ2 .
A. 2,4 mm. B. 3,6 mm. C. 4,8 mm. D. Giaù trò khaùc A, B, C.
Caâu 32: Chọn phát biểu sai.
A. Tần số của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.
B. Sự phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp là sự lân quang.
C. Thời gian phát quang của các chất khác nhau có giá trị khác nhau.
D. Sự phát quang của các chất chỉ xảy ra khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
Caâu 33: Công thoát êlectrôn của một kim loại là A thì bước sóng giới hạn quang điện là λ. Nếu chiếu ánh
sáng kích thích có bước sóng λ’ vào kim loại này thì động năng ban đầu cực đại của các quang electron là
A. Tìm hệ thức liên lạc đúng?
A. λ’ = λ. B. λ’ = 0,5λ. C. λ’ = 0,25λ. D. λ’ = 2λ/3.
Caâu 34 : Khi ñang ôû (caùc) traïng thaùi naøo keå sau thì nguyeân töû khoâng böùc xaï naêng löôïng?
A. Traïng thaùi cô baûn. B. Traïng thaùi kích thích. C. Traïng thaùi döøng. D. A, B, C ñeàu ñuùng.
Caâu 35: AÙnh saùng Maët Trôøi luùc môùi moïc hay saép laën coù maøu ñoû. Coù theå keát luaän ra sao veà tính chaát
cuûa lôùp khí quyeån?
A. haáp thuï aùnh saùng ñoû. B. taùn xaï aùnh saùng ñoû. C. A vaø B ñeàu ñuùng. D. A vaø B ñeàu sai.
Caâu 36 : Khi ñang ôû( caùc) traïng thaùi naøo sau ñaây thì nguyeân töû khoâng böùc xaï naêng löôïng ?
A. Traïng thaùi cô baûn B. Traïng thaùi kích thích. C. Traïng thaùi döøng. D. A, B, C ñeàu
ñuùng
Caâu 37 : Năng lượng cần thiết để bứt một nơtrôn khỏi hạt nhân 11 Na là bao nhiêu ?
23


Cho mNa = 22,9837u ; mn = 1,0087u ; mp=1,0073u, 1u.c2 = 931MeV
A. 3,5 MeV. B. 17,4 MeV. C. 12,4 MeV. D. 8,1 MeV.
Caâu 38: Haït nhaân α coù khoái löôïng mHe = 4,0015 u. Naêng löôïng toaû ra khi taïo thaønh 22,4l Heâli
1u=931MeV/c2
(ñktc) laø: Bieát : mp=1,0073u , mn=1,00867u,
A. 2,73.1012 MeV B. 27,3.1012 MeV C. 2,73.1012 J D. 27,3.1012 J
Caâu 39: Một phản ứng hạt nhân có phương trình: 1 D + 3T → 2 He + 01n + 17,6 MeV
2 4
1

MeV
Biết các độ hụt khối Δm D = 0,0029u , ΔmT = 0,0087u và 1u = 931 2 . Độ hụt khối của hạt nhân Heli
c
là:
A. 0,0305u B. 0,00305u C. 0,305u D. 0,00301u
Caâu 40 : Coâng thoaùt eâlectroân cuûa catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän laø 3.10-19 J. Chieáu vaøo catoât böùc
xaï coù böôùc soùng λ = 0,4μm . Ñeå coù doøng quang ñieän trong maïch thì hieäu ñieän theá UAK phaûi thoaû
maõn ñieàu kieän naøo?
A. U AK = −2,52V . B. U AK > −2,52V . C. U AK > 1,2V . D. U AK < −1,2V .
Ra vôùi chu kì baùn raõ T = 1,6.103 naêm.
Caâu 41 : Kim daï quang cuûa ñoàng hoà coù 1μg chaát phoùng xaï 226
88

Sau thôøi gian 50 naêm söû duïng ñoàng hoà, löôïng Ra coøn laïi laø bao nhieâu %? ( Laáy 2 chöõ soá coù nghóa).
A. 98%. B. 89%. C. 49%. D. giaù trò khaùc A, B, C.
Caâu 42: Coù hai chaát phoùng xaï A vaø B. ÔÛ thôøi ñieåm ban ñaàu ( t = 0) hai khoái chaát A vaø B coù cuøng soá
nguyeân töû : N 0 A = N 0 B . Sau 3 ngaøy soá nguyeân töû A gaáp 3 laàn soá nguyeân töû B : N A = 3 N B
Cho bieát chu kì baùn raõ cuûa A laø TA = 1,5 ngaøy. Tính chu kì baùn raõ cuûa B. ( laáy 2 chöõ soá coù nghóa).
A. 0,21 ngaøy. B. 0,42 ngaøy. C. 0,84 ngaøy. D. giaù trò khaùc A, B, C.

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 196
w
Caâu 43: Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây khoâng thöôøng xuaát hieän trong tia Laze:
A. Cöôøng ñoä lôùn B. Ñoä ñònh höôùng cao C. Ñôn saéc cao D. Coâng suaát
lôùn.

Caâu 44: Trong soá 8 haønh tinh lôùn cuûa heä Maët Trôøi, haønh tinh naøo coù chieàu quay quanh truïc laø chieàu
nghòch

A. Thuyû tinh. B. Kim tinh. C. Hoaû tinh. D. haønh tinh khaùc A, B, C.
Caâu 45: Trong thí nghieäm Iaâng a = 1 mm , D = 1m . chieáu ñoàng thôøi λ1 = 0,5 μ m vaø λ 2 = 0,75 μ m .
Xeùt taïi M,N cuøng beân vaân trung taâm thì taïi M coù vaân saùng baäc 6 cuûa λ1 vaø taïi N coù vaân saùng baäc 6
cuûa λ 2 . Tìm toång soá vaân saùng cuûa 2 böùc xaï treân ñoan( MN ( keå caû MN)
A. 7 vaân saùng B. 5 vaân saùng C. 9 vaân saùng D. 3 vaân saùng
-10
Caâu 46: OÁng Rônghen coù böôùc soùng ngaén nhaát laø 6,625.10 m vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong oáng laø I =
2mA. Tính nhieät löôïng laøm noùng ñôùi catoât. Bieát 90% ñoäng naêng electron ñaäp vaøo ñôùi catoât laø laøm
noùng ñôùi catoât.
C. 33,75.10−19(eV)
A. 0,375(J) B. 33,75(J) D. 3,375(J).
26
Caâu 47: Coâng suaát böùc xaï maët trôøi laø 3,845.10 W. Haèng soá maët trôøi H coù giaù trò naøo sau ñaây:
A. 13,6 W/m2 B. 1360 W/m2 C. 136 W/m2 D. 1630 W/m2.
Caâu 48: Moät con laéc loø xo coù khoái löôïng vaät naëng laø m, dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä A, naêng löôïng
A
dao ñoäng laø W. Khi vaät coù li ñoä x = thì vaän toác cuûa noù coù giaù trò laø:
2
2W 3W
W W
A. . B. . C. . D. .
2m 2m
m m
Caâu 49: Trong hieän töôïng giao thoa soùng nöôùc. Taïi hai ñieåm A vaø B ñaët caùc nguoàn soùng keát hôïp coù
daïng u = A cos(100πt )(cm) , t tính baèng giaây; toác ñoä truyeàn soùng treân maët nöôùc laø 1m/s. Goïi M laø moät
ñieåm trong vuøng giao thoa, AM = d1 = 12,5cm; BM = d 2 = 6cm . Khi ñoù phöông trình dao ñoäng taïi M coù
daïng:
A. u M = A 2 cos(100πt − 9,25π )(cm). B. u M = A 2 cos(100πt − 8,25π )(cm).
C. u M = 2 A 2 cos(100πt − 8,25π )(cm). D. Phöông aùn khaùc.
Caâu 50: Goïi B0 laø caûm öùng töø cöïc ñaïi cuûa moät trong 3 cuoân daây ôû ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha. Khi
coù doøng ñieän vaøo ñoâng cô , thì caûm öùng töø toång hôïp cuûa töø tröôøng quay taïi taâm stato coù trò soá baèng:
A. B = 3B0. B. B = B0. C. B = 1,5B0. D. B = 0.
Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51 : Ñoäng naêng cuûa moät vaät coù khoái löôïng nghæ m0 = 1 kg chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä 180 000 km/s
laø:
A. 2,05.1016J. B. 2,025.1016J. C. 2,30.1016J. D. 2,40.1016J.
Caâu 52 : Moät ñeøn oáng khi hoaït ñoäng bình thöôøng thì doøng ñieän không đổi qua ñeøn coù cöôøng ñoä 0,8A
vaø ñieän aùp hieäu duïng ôû hai ñaàu neon laø 50V. Ñeå söû duïng ñeøn vôùi maïng ñieän xoay chieàu 120V-50Hz,
ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi ñeøn moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm L vaø ñieän trôû thuaàn r = 12,5Ω . Ñoä töï caûm L
coù giaù trò laø:
3 33 3 23
A. L = (H). B. L = (H). C. L = (H). D. L = (H).
4π 4π π πTRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 197
w
Caâu 53 : Moät vaät coù khoái löôïng m ñöôïc treo vaøo moät loø xo. Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi taàn soá
f = 12 Hz khi treo theâm 1 gia troïng Δm = 10 g vaøo loø xo thì taàn soá dao ñoäng laø f 2 = 10,95 Hz . Khoái
löôïng ban ñaàu cuûa vaät vaø ñoä cöùng cuûa loø xo laàn löôït laø:
A. m =50g ; K = 288 N/m B.m = 100g ; K = 576 N/m
C.m = 25g; K = 144N/m D.m = 75g; K = 216 N/m
Caâu 54: Moät saøn hình truï ñaëc khoái löôïng 300kg, baùn kính 2m. San baét ñaàu quay nhôø moät löïc naèm
ngang coù ñoä lôùn 200N taùc duïng vaøo saøn theo phöông vuoâng goùc vôùi meùp saøn. Ñoäng naêng cuûa saøn sau
18s laø:
A. 12200J B. 43200J C. 42300J D. 125J
Caâu 55: Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn
quanh một trục ?
A. Tốc độ góc là một hàm bậc nhất của thời gian.
B. Gia tốc góc của vật là không đổi và khác 0.
C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc không bằng nhau.
D. Phương trình chuyển động (phương trình toạ độ góc) là một hàm bậc nhất của thời gian.
Caâu 56: 131 I laø ñoàng vò phoùng xaï ñöôïc duøng trong Y hoïc. Chu kì baùn raõ cuûa noù laø t = 8 ngaøy. Moät
löôïng chaát phoùng xaï naøy coù ñoä phoùng xaï ban ñaàu laø 2,2.105Bq.Tính soá nguyeân töû phoùng xaï coøn laïi sau
30 ngaøy ( laáy 3 chöõ soá coù nghóa).
A. 1,64.109 ngtöû. B. 1,64.1010 ngtöû. C. 1,64.1011 ngtöû. D. soá nguyeân töû khaùc A, B, C.

Caâu 57: ÔÛ caïnh ñöôøng, treân thaùp böu ñieän coù moät ñoàng hoà, chuoâng cuûa noù phaùt ra moät aâm coù taàn soá
1136 Hz. Moät oâtoâ chaïy vôùi vaän toác 20 m/s treân ñöôøng ñoù. Toác ñoä aâm thanh trong khoâng khí v = 340
m/s. Taàn soá tieáng coøi maø ngöôøi laùi xe nghe ñöôïc khi xe laïi gaàn böu ñieän laø
A. 1203 Hz. B. 1225 Hz. C. 1069 Hz. D. 1100 Hz.
Caâu 58: hai baùnh xe B vaø A coù cuøng ñoäng naêng, toác ñoä goùc ω A = 3ω B . Tæ soá momen quaùn tính IA so

vôùi IB ñoái vôùi truïc quay qua taâm cuûa A vaø B coù giaù trò laø:
A. 3 B. 1/ 9 C. 6 D. 9

Caâu 59: Một thanh đồng chất, tiết diện đều, khối lượng 0,2 kg, dài 0,5 m quay đều quanh một trục thẳng
đứng đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh với tốc độ 120 vòng/phút. Động năng quay của
thanh bằng
A. 0,026 J. B. 0,314 J. C. 0,157 J. D. 0,329 J.
Caâu 60: Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay cố định của nó là 10 kg.m2, quay đều với tốc
độ 45 vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc.
A. 23,56 J. B. 111,0 J. C. 221,8 J. D. 55,46 J.

Heát
*********************************************************

Ñeà 7 ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)
Caâu 1: Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực tác dụng đổi chiều B. lực tác dụng bằng không
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
Caâu 2: Cho một vật hình trụ, khối lượng m = 400g, diện tích đáy S = 50 cm2, nổi trong nước, trục hình trụ
có phương thẳng đứng. Ấn hình trụ chìm vào nước sao cho vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 198
w
theo phương thẳng đứng rồi thả ra. Tính chu kỳ dao động điều hòa của khối gỗ.
A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s
Caâu 3: Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi taàn soá f = 4Hz, vaän toác cuûa vaät qua vò trí caân baèng laø 16 π cm/s.
Choïn goác thôøi gian laø luùc vaät qua vò trí x = 2 cm vaø ñang ra xa vò trí caân baèng. Phöông trình dao ñoäng
laø:
π
A. x = 2 cos 8πt cm B. x = 2 cos(8πt + ) cm
4
π 3π
C. x = 2 cos(8πt − ) cm D. x = 2 cos(8πt + ) cm
4 4
Caâu 4: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acosωt. Vận tốc có giá trị đại số cực tiểu khi
A. vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có thế năng cực tiểu.
B. vật đổi chiều chuyển động.
C. lực kéo về có giá trị đại số cực tiểu.
D. vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có động năng cực tiểu.
Caâu 5: Một con lắc đơn dao động nhỏ với biên độ 4cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp tốc độ của
vật đạt giá trị cực đại là 0,05s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ s1= 2cm đến li độ s2 =
1 1 1 1
4cm là: A. B. s. C. s. D. s.
s
120 60 80 100
Caâu 6: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân bằng
thì
A. gia tốc bằng nhau, động năng bằng nhau. B. động năng bằng nhau, vận tốc bằng nhau.
C. gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau. D. Các câu A, B và C đều đúng.
Caâu 7: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:
A. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.
B. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.
C. Tác dụng vào vật một ngoại lực không đổi theo thời gian.
D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu
kì.
Caâu 8: hai âm có âm sắc khác nhau là do:
A. có tần số khác nhau . B. số lượng các hoạ âm trong chúng khác nhau.
C. độ cao và độ to khác nhau. D. số lượng và cường độ các hoạ âm trong chúng khác nhau.
Caâu 9: Đồ thị hình dưới biểu diễn sự biến thiên của li độ u theo thời gian t của 1 vật dao động điều hòa.
Tại điểm nào, trong các điểm M, N, K và H gia tốc và vận tốc của vật có hướng
ngược nhau.
A. Điểm M B. Điểm N C. Điểm K D. Điểm H

Caâu 10: Moät nhaïc cuï phaùt ra caùc hoaï aâm lieân tieáp laø 60Hz, 100Hz, 140Hz. Hoûi soùng döøng do nhaïc cuï
ñoù taïo ra laø:
A. Hai ñaàu coù ñònh B. Moät ñaàu coá ñònh moät ñaàu töï do C. Hai ñaàu töï do. D. Caû A,B,C
ñuùng
Caâu 11: Xét ba âm có tần số lần lượt f 1 = 50 Hz , f 2 = 10000 Hz , f 3 = 15000 Hz . Khi cường độ âm của chúng
đều lên tới 10W / m 2 , những âm nào gây cho tai người cảm giác nhức nhối, đau đớn:
A. f 1 , f 3 B. f 2 , f 3 C. f1 , f 2 , f 3 D. f1 , f 2
Caâu 12: Con lắc đơn dao động với chu kì T. Treo con lắc trong một thang máy và cho thang máy chuyển
g
động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a= . Chu kì dao động con lắc trong thang máy là
4
2 3 2 5
A. T B. T C. T D. T
2 3 2
5

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 199
w
Caâu 13: Chọn câu trả lời sai :
Trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng, tăng dần tần số của dòng
điện và giữ nguyên các thông số khác thì:
A. Hệ số công suất của mạch giảm dần. B. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện giảm dần.
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm dần D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm giảm dần
Caâu 14: Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến áp:
A. Khi tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp, hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp tăng.
B. Khi giảm số vòng dây ở cuộn thứ cấp, cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp giảm.
C. Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện, phải dùng máy tăng thế để tăng hiệu điện thế.
D. Khi mạch thứ cấp hở, máy biến thế xem như không tiêu thụ điện năng.
Caâu 15: Để tăng gấp đôi tần số của âm do một dây đàn phát ra , ta phải
A. tăng lực căng dây gấp hai lần. B. tăng lực căng dây gấp bốn lần.
C. giảm lực căng dây đi hai lần. D. giảm lực căng dây đi bốn lần.
π
Caâu 16: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A cos(ωt − ) cm và
3
x2 = A cos(ωt − π ) cm. Để biên độ dao ñoäng toång hôïp có giá trị cực đại thì A có giá trị naøo:
A. 9 3 cm B. 7cm C. 5 3 cm D. 6 3 cm
Caâu 17: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 120 2 cos100πt (V ) vào hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp,
điện trở R có thể thay đổi được. Thay đổi R thì giá trị công suất cực đại của mạch P = 300W . Tiếp tục
điều chỉnh R thì thấy với hai giá trị của điện trở R1 và R2 mà R1 = 0,5625 R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn
mạch là như nhau. Giá trị của R1 :
A. 20Ω B. 28Ω C. 32Ω D. 18Ω
Caâu 18: Trong hệ thống truyền tải dòng điện 3 pha đi xa baèng 4 daây daãn (với các tải hoàn toàn giống
nhau) thì:
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hòa bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các
dòng điện trong 3 dây pha.
B. Dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 2π/3 so với hiệu điện thế giữa dây pha đó và dây trung hòa.
C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 dây pha nhỏ hơn hiệu điện thế giữa 1 dây pha và dây trung hòa
D. Cường độ dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng 0
Caâu 19: Khung dây hình chữ nhật dài 30cm, rộng 20cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=10-2 (T)
r
sao cho phaùp tuyến khung hợp với véctơ B 1 góc 60o. Từ thông qua khung luùc naøy là
A. 3.10-4 (T) C. 3.10-4 Wb
B. 2 3.10−4 Wb D. 3 3.10−4 Wb
Caâu 20: Mạch dao động LC dao động điều hoà, năng lượng tổng cộng được chuyển từ điện năng trong tụ
điện thành từ năng trong cuộn cảm mất 1,50μs. Chu kỳ dao động của mạch là:
A. 1,5μs. B. 3,0μs. C. 0,75μs. D. 6,0μs.
Caâu 21: Khi ñieän tích dao ñoäng thì noù seõ böùc xaï ra:
A. Soùng ñieän töø B. Ñieän tröôøng tónh C. Töø tröôøng D. Soùng aùnh saùng.
Caâu 22: Moät soùng ñieän töø coù böôùc soùng ñieän töø cuûa noù trong nöôùc laø λ =90m. Bieát chieát suaát cuûa nöôùc
laø 4/3, cuûa thuyû tinh laø 1,5. Böôùc soùng cuûa soùng ñieän töø noùi treân trong thuyû tinh laø:
A. 80m B. 90m C. 180m D. 360m
Caâu 23: Một tụ điện có điện dung C = 10 /2π F được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối 2 bản
-3

tụ vào 2 đầu 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/5π H. Bỏ qua điện trở dây nối. Sau khoảng thời
gian ngắn nhất bao nhiêu giây (kêt từ lúc nối) năng lượng từ trường của cuộn dây bằng 3 lần năng lượng
điện trường trong tụ? A. 5/300s B. 1/300s C. 4/300s
D. 1/100s
Caâu 24: Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng f1. Mạch điện R2L2C2 có tần số cộng hưởng f2, (Biết f1 =
f2). Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng là f. Tần số f liên hệ với tần số f1 theo hệ
thức

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 200
w
A. f = 2f1 B. f = f1 C. f = 1,5f1 D. f = 3f1
Caâu 25: Ánh sáng khoâng có tính chất sau đây:
A. Luôn truyền với vận tốc 3.108m/s . B. Có thể truyền trong môi trường vật chất.
C. Có thể truyền trong chân không. D. Có mang năng lượng.
5.10−4
1
Caâu 26 : Cho mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100(Ω) và L = ( H ) , C = ( F ) . Đặt vào hai đầu
π
π
đoạn mạch một hiệu điện thế u= 120 cos100 π t(V) . Để dòng điện trong mạch cùng pha với hiệu điện thế
hai đầu đoạn mạch ta phải ghép nối tiếp hay song song với tụ C một tụ C1 có điện dung là bao nhiêu ?
5.10−4 5.10−4
A. Ghép nối tiếp ; C1 = B. Ghép song song ; C1 =
(F ) (F )
4π 4π
5.10−4 5.10−4
C. Ghép song song ; C1 = D. Ghép nối tiếp ; C1 =
(F ) (F )
π π
Caâu 27: Quang phổ vạch được phát ra khi nung nóng
A. chất khí ở áp suất thấp B. chất rắn, lỏng hoặc khí .
C. chất lỏng, hoặc chất khí khí. D. chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn .
Caâu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tia hồng ngoại ?
A. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ.
B. Tia hồng ngoại có màu hồng.
C. Cơ thể người có thể phát ra tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại được dùng để sấy khô một số nông sản.
Caâu 29: Trong ống Rơnghen
A. phần lớn động năng của electron khi đập vào đối âm cực biến thành năng lượng của tia Rơnghen
B. đối âm cực có cùng điện thế với âm cực
C. đối âm cực làm bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn và khó nóng chảy
D. có áp suất cao
Caâu 30: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng
λ1 = 0,49 μm và λ2 . Trên màn quan sát, trong một khoảng rộng đếm được 29 vân sáng, trong đó có 5 vân
cùng màu với vân trung tâm (kể cả vân trung tâm) và hai trong năm vân nằm ngoài cùng của khoảng rộng.
Biết trong khoảng rộng đó số vân sáng của λ1 nhiều hơn số vân sáng của λ2 là 4 vân. Bước sóng λ2 :
A. λ2 = 0,56 μm B. λ2 = 0,72 μm C. λ2 = 0,63μm D. λ2 = 0,68μm
Caâu 31: Chiếu 1 chùm tia sáng trắng, hẹp (xem như 1 tia sáng duy nhất) vào mặt bên của lăng kính, theo
phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Sau lăng kính, đặt 1 màn quan sát song
song với mặt phân giác của lang kính và cách mặt phân giác này 1 đoạn 2m. Chiết suất của lăng kính đối
với tia đỏ là nđ = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,54. góc chiết quang của lăng kính bằng 50. Độ rộng của
quang phổ liên tục trên màn quan sát (khoảng cách từ maeps tím đến mép đỏ) bằng bao nhiêu?
A. 7 mm B. 8mm C. 6,25mm D. 9,2mm
Caâu 32: Chọn phát biểu sai. Tia tử ngoại
A. có tính đâm xuyên mạnh nhất. B. làm ion hóa chất khí.
C. do các vật bị nung nóng phát ra. D. làm đen kính ảnh.
Caâu 33: Khi quan sát quang phổ vạch hấp thụ của một khối hơi hiđrô qua máy quang phổ, nếu tắt nguồn
ánh sáng trắng thì trên màn ảnh của máy quang phổ
A. vẫn còn quang phổ vạch hấp thụ của khối hơi hiđrô.
B. xuất hiện quang phổ liên tục của khối hơi hiđrô.
C. không có loại quang phổ nào xuất hiện.
D. xuất hiện quang phổ vạch phát xạ của khối hơi hiđrô.
Caâu 34: Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng εo và chuyển
lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êlectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái
dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là
A. 3εo. B. 2εo. C. 4εo. D. εo.
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 201
w
Caâu 35: Chiếu bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một kim loại có công thoát electron A = 2 eV, hứng
r
chùm electron quang điện bứt ra cho bay vào một từ trường đều B có độ lớn B = 10−4 T , theo phương
vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các electron quang điện bằng
23,32mm. Bước sóng λ của bức xạ được chiếu là
A. 0, 75μm B. 0, 60μm C. 0, 50μm D. 0, 46μm
Caâu 36: Trong quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ, vaïch öùng vôùi böôùc soùng daøi nhaát trong daõy
Laiman laø λL max vaø vaïch öùng vôùi böôùc soùng ngaén nhaát trong daõy Laiman laø λL min . Haõy choïn caâu
ñuùng.
λL max 5 λL max 4 λL max λL max
A. B. C. D.
= = =2 =4
λL min 4 λL min 3 λL min λL min
Caâu 37: Chọn câu sai
A. Phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu nghĩa là bền vững hơn
B. Phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng thu năng
lượng
C. Phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng
lượng
D. Phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng độ hụt khối nhỏ hơn tổng độ hụt khối của các hạt ban đầu là
phản ứng tỏa năng lượng
Caâu 38: Choïn caâu sai ? Löïc haït nhaân:
E. Laø löïc töông taùc giöõa caùc nucloân beân trong haït nhaân
F. Coù baûn chaát laø huùt
G. Khoâng phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa nucloân trong haït nhaân
H. Laø loaïi löïc huùt neáu khoaûng caùch nhoû hôn 10-15m vaø laø löïc ñaåy neáu khoaûng caùch lôùn hôn 10-15m
Caâu 39: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các tia α , β , γ
A. Có khả năng iôn hóa không khí B. Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường
C. Có tác dụng lên phim ảnh D. Có mang năng lượng
Caâu 40: Nhóm tia nào sau đây có cùng bản chất sóng điện từ
A. Tia tử ngoại, tia RơnGen, tia katôt B. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia katôt
C. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia ga ma D. Tia tử ngoại, tia ga ma, tia bê ta
Caâu 41: Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 182.107 (W), dùng năng lượng phân hạch của
hạt nhân U235 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt U235 phân hạch toả ra năng lượng 200 (MeV). Hỏi
trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối lượng U235 nguyên chất là bao nhiêu. Số NA =
6,022.1023
A. 2461kg B. 2333kg C. 2263kg D. 2362kg
Caâu 42: Hai hạt nhân Dơtơri có tác dụng với nhau tạo thành một hạt nhân He và một nơtron. Phản ứng
3


này được biểu diễn bởi phương trình 1 H + 1 H → 23He + n . Biết năng lượng liên kết của 1 H bằng 1,09MeV
2 2 2


và của 3He bằng 2,54MeV. Phản ứng này tỏa ra bao nhiêu năng lượng?
A. 0,36MeV B. 1,45MeV C. 3,26 MeV D. 5,44 MeV
Caâu 43: Laze rubi khoâng hoaït ñoäng theo nguyeân taéc naøo döôùi ñaây:
A. Döïa vaøo söï phaùt xaï caûm öùng A. Taïo ra söï ñaûo loän maät ñoä
B. Döïa vaøo söï taùi hôïp giöõa eâlectron vaø loã troáng C. Söû duïng buoàng coäng höôûng
Caâu 44: Traùi ñaát chuyeån ñoäng quanh maët trôøi theo moät quyõ ñaïo gaàn troøn coù baùn kính vaøo khoaûng
A. 15.106 km B. 15.107 km C. 15.108 km D. 15.109 km
Caâu 45: Vaïch quang phoå cuûa caùc sao trong ngaân haø:
A. Ñeàu bò leäch veà phía böôùc soùng daøi
B. Ñeàu bò leäch veà phía böôùc soùng ngaén
C. Hoaøn toaøn khoâng bò leäch veà phía naøo caû

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 202
w
D. Coù tröôøng hôïp leäch veà phía böôùc soùng daøi, coù tröôøng hôïp leäch veà phía böôùc soùng ngaén.
Caâu 46: Moät caùi loa ñöôïc xem nhö nguoàn ñieåm trong khoâng gian phaùt ra aâm coù coâng suaát laø P. Ngöôøi
ta ño ñöôïc cöôøng ñoä aâm taïi hai ñieåm A caùch nguoàn 1m vaø ñieåm B caùch nguoàn 2m treân cuøng phöông
truyeàn soùng (cuøng phía vôùi nguoàn) laàn löôït laø 10W/m2 vaø 2,5W/m2. Möùc cöôøng ñoä aâm taïi trung ñieåm
cuûa ñoaïn AB laø:
D. 12,647(W/m2.)
A.12,647(dB.) B. 12,647(B.) C. 4/9(B) .
Caâu 47: Söï huyû moät caëp eâlectroân _ poâzitron ôû traïng thaùi nghæ sinh ra hai phoâtoân coù taàn soá laø:
A. 1,23.1020Hz B. 2,468.1020Hz C. 1,23.1017Hz D.2,468.1017Hz
Caâu 48: Mét lß xo nhÑ treo th¼ng ®øng cã chiÒu dμi tù nhiªn lμ 30cm. Treo vμo ®Çu d−íi lß xo mét vËt
nhá th× thÊy hÖ c©n b»ng khi lß xo gi·n 10cm. KÐo vËt theo ph−¬ng th¼ng ®øng cho tíi khi lß xo daõn
12cm, råi truyÒn cho vËt vËn tèc 20cm/s h−íng lªn trªn (vËt dao ®éng ®iÒu hoμ).Chän gèc thêi gian khi vËt
®−îc truyÒn vËn tèc,chiÒu d−¬ng h−íng lªn. LÊy g = 10m / s 2 . Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lμ:
A. x = 2 2 cos10t (cm) B. x = 2 cos10t (cm)
3π π
C. x = 2 2 cos(10t − ) (cm) D. x = 2 cos(10t + ) (cm)
4
4
Caâu 49: Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S 2 caùch nhau 12cm, phát 2 sóng cùng tần số f= 40Hz, vận tốc
truyền sóng trong môi trường là v = 2m/s. Vò trí cực đại treân ñöôøng thaúng noái hai nguoàn gaàn nguoàn S2
nhaát là
A 2cm. B. 1cm. C. 0cm. D. 1,5cm.
Caâu 50: Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối
tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng
dây là 4(mWb). Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng là
A. 44 vòng B. 248 vòng C. 62 vòng D. 175 vòng
Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4m và khối lượng vật nặng là m = 200g. Lấy g =10m/s2; bỏ
qua ma sát. Kéo con lắc để dây treo lệch góc α0 = 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực
căng của dây treo bằng 4N thì vận tốc cuả vật là:
A. v = 2 m/s. B. v = 2 2 m/s. C. v = 5m/s. D. v = 2m/s .
Caâu 52 : Một thanh cứng có chiều dài ℓ = 24cm, khối lượng không đáng kể. Gắn vào hai đầu của thanh
các vật có khối lượng lần lượt là m1 = 50g và m2 = 150g. Cho hệ thống quay quanh trục Δ có phương
thẳng đứng đi qua khối tâm của hệ và vuông góc với thanh, có tốc độ góc 18rad/s. Mômen động lượng của
hệ có giá trị
A. 3,26.10-2(kg.m2/s). B. 3,62.10-2(kg.m2/s). C. 3,88.10-2(kg.m2/s). D. 4,11.10-2(kg.m2/s).
Caâu 53: Chọn phát biểu sai
Trong chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật rắn
A. có cùng góc quay. B. đều chuyển động trên các quỹ đạo tròn.
C. có cùng chiều quay. D. Có cùng gia tốc
Caâu 54: Một đèn ống sử dụng hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Biết đèn sáng khi hiệu
điện thế đặt vào đèn không nhỏ hơn 155V. Tỷ số giữa thời gian đèn sáng và đèn tắt trong một chu kỳ là
A. 0,5 lần. B. 2 lần . C. 2 lần. D. 3 lần
Caâu 55: Chiếu một bức xạ vào catốt của một tế bào quang điện thì thấy có xảy ra hiện tượng quang điện.
Biết cường độ dòng quang điện bão hòa bằng Ibh = 32 µA, tính số electron tách ra khỏi catốt trong mỗi
phút. Cho điện tích electron e = -1,6.10-19C.
A. 2. 1014 hạt. D. 512.1012 hạt.
B. 12.1015 hạt. C. 5 1015 hạt.
Caâu 56: Sau t giờ thì độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm đi 50% . Sau t + 2 giờ thì độ phóng
xạ của mẫu đó giảm đi 75% so với ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ:
A. 2 giờ B. 1 giờ C. 4 giờ D. 3 giờ
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 203
w
Caâu 57: Moät caûnh saùt giao thoâng ñöùng beân ñöôøng duøng coøi ñieän phaùt ra moät aâm coù taàn soá 1000Hz
höôùng veà moät chieác oâtoâ ñang chuyeån ñoäng veà phía mình vôùi toác ñoä 36km/h. Soùng aâm truyeàn trong
khoâng khí vôùi toác ñoä 340m/s. Taàn soá phaûn xaï töø oâtoâ maø ngöôøi caûnh saùt nghe ñöôïc laø:
A. 1200Hz B.960Hz C. 1060Hz D.1610Hz
Caâu 58: Khi xaûy ra hieäu öùng Ñoáp – ple ñoái vôùi moät soùng aâm thì taàn soá soùng thay ñoåi coøn böôùc soùng:
A. Cuõng thay ñoåi B. Khoâng thay ñoåi khi nguoàn ñöùng yeân coøn maùy thu chuyeån ñoäng.
C. Khoâng thay ñoåi D. Chæ thay ñoåi khi caû nguoàn laãn maùy thu ñeàu chuyeån ñoäng
Caâu 59: Phương trình chuyển động của một vật rắn quay quanh một trục cố định có dạng:
φ= 10 + 10t +2 t2(rad,s). Toạ độ góc và tốc độ góc vật đạt được vào thời điểm 5s là:
A. 120 rad ; 20rad/s m B. 100 rad ; 30rad/s C. 110 rad ; 30rad/s D. 110 rad ; 60rad/s
Caâu 60: Một khối trụ rỗng, đồng chất có khối lượng M = 10kg, bán kính R chuyển động từ trạng thái nghỉ
trên mặt phẳng nghiêng góc α = 300 so với mặt ngang. Khối trụ lăn không trượt, lấy g =10m/s2, bỏ qua ma
sát. Vận tốc khối trụ khi khối tâm của nó di chuyển được 10m trên mặt phẳng nghiêng là
A. 7,5m/s B. 10m/s C. 5 2m / s D. 5m/s

HEÁT
***********************************************************
Ñeà 8 ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)
Caâu 1: Vaät dao ñoäng ñieàu hoøa thì trong moät chu kyø thôøi gian maø vectô vaän toác vaø vectô gia toác cuøng
chieàu laø π 2 (s). Thôøi gian gia toác ñoåi chieàu hai laàn lieân tieáp vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng laø 10cm. Toác
độ của vật taïi vò trí gia toác ñoåi chieàu laø :
A. 20cm/s B.40cm/s C. 30cm/s D. 10cm/s
Caâu 2: Chu kyø dao ñoäng nhoû cuûa con laéc ñôn phuï thuoäc vaøo:
A. Khoái löôïng cuûa con laéc. B. Khoái löôïng rieâng cuûa con laéc.
C. Troïng löôïng cuûa con laéc. D. Tyû soá troïng löôïng vaø khoái löôïng cuûa con laéc.
Caâu 3: Một con lắc lò xo dao động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α = 300, khi đi
qua vị trí cân bằng lò xo giãn Δl = 12,5cm, lấy g = π2=10m/s2. Tần số dao động điều hoà của con lắc đó là:
A. f = 1Hz B. f = 2Hz C. f = 2 Hz D. Đáp án khác.
Caâu 4: Một vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật
có độ lớn vận tốc nhỏ hơn 1/2 vận tốc cực đại là
1 1 1 1
A. B. C. s D. s
s s
12 24 3 6
Caâu 5: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A. Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân
bằng thì giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ dao động bằng:
A. 2 A C. A 2
B. A. D. A 2
Caâu 6: Một con lắc đơn có chiều dài l = 48cm, vật có khối lượng m=10g tích điện q=-4.10-6C dao động
điều hoà trong điện trường đều có các đường sức điện trường thẳng đứng hướng lên. Cường độ điện
trường E=5000V/m, lấy g=π2=10m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn đó là:
A. T = 0,4π s B. T = 2 6 π s C. T = 4π s D. T = 0,2 6 π s
Caâu 7: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. Lực cản của môi trường. B. Pha ban đầu của lực cưỡng bức.
C. Biên độ của lực cưỡng bức. D. Độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ.
Caâu 8: Đối với âm cơ bản và họa âm bậc 2 do cùng một cây đàn phát ra thì
A. tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2.

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 204
w
B. tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.
C. độ cao âm bậc 2 gấp đôi độ cao âm cơ bản.
D. họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.
Caâu 9: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz , dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương
Ox. Trên phương truyeàn soùng có laàn löôït coù 2 điểm P và Q, vôùi PQ = 15cm . Cho biên độ A = 1cm và
biên độ không thay đổi khi soùng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là:
A. 0 B. 2 cm C. 1cm D. - 1cm
Caâu 10: Moät sôïi daây moät ñaàu gaén vaøo aâm thoa moät ñaàu töï do. Khi aâm thoa dao ñoängvôùi taàn soá 100Hz
treân daây xuaát hieän soùnh döøng . Bieát khoaûng caùch töø ñaàu töï do ñeán nuùt thöù 3( keå töø ñaàu töï do) laø 5cm.
Vaän toác truyeàn soùng treân daây laø:
A. 3m/s B. 4m/s. C. 5m/s. D. ñaùp aùn khaùc.
Caâu 11: Một nguồn âm O (coi như nguồn điểm) công suất 4π (mW). Giả sử nguồn âm và môi trường đều
đẳng hướng, bỏ qua sự hấp thụ âm và phản xạ âm của môi trường. Cho biết ngưỡng nghe và ngưỡng đau
đối với âm đó lần lượt 10-11 (W/m2) và 10-3 (W/m2). Để nghe được âm mà không có cảm giác đau thì phải
đứng trong phạm vi nào trước O?
A. 10m-10000m B. 10m-1000m C. 1m-1000m D. 1m- 10000m
Caâu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC (cuộn dây thuần cảm) nối tiếp một điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng 220V. Gọi hiệu điện áp dụng giữa hai đầu điện trở R, hai
đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ lần lượt là UR, UL, UC. Khi điện áp giữa hai đầu mạch chậm pha 0,25 π so
với dòng điện thì biểu thức nào sau đây là đúng.
A. UR= UC - UL = 110 2 V. B. UR= UC - UL = 220V.
C. UR= UL - UC =110 2 V. D. UR= UC - UL = 75 2 V.
Caâu 13: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết
π
hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Điện trở
2
thuần R tính theo cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là
A. R2 = ZC(ZC – ZL). B. R2 = ZC(ZL – ZC). C. R2 = ZL(ZC – ZL). D. R2 = ZL(ZL – ZC)
Caâu 14: Moät maùy bieán theá coù soá voøng cuûa cuoän sô caáp laø 5000 vaø thöù caáp laø 1000. Boû qua moïi hao
phí cuûa maùy bieán theá. Ñaët vaøo hai ñaàu cuoän sô caáp hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng 100
V thì hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû hai ñaàu cuoän thöù caáp khi ñeå hôû coù giaù trò laø:
A. 40 V B. 20 V C. 0 V D. 500 V
Caâu 15: Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu lần lượt tới bề
mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron
bắn ra khác nhau 1,5 lần. Bước sóng λ0 là :
A. λ0 = 0,6μm. B. λ0 = 0,775μm. C. λ0 = 0,25μm. D. λ0 = 0,625μm.
Câu 16: Cho m¹ch xoay chiÒu R,L,C kh«ng ph©n nh¸nh, R = 50 2Ω , U = U RL = 100 2V , U C = 200V .
C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch lμ:
A. 100 2 W B. 200 2 W C. 200 W D. 100 W
Caâu 17: Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng xoay chiều tần số 50Hz. Tại trục quay của
rôto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ cực đại B0. Ở thời điểm t, cảm ứng từ tổng hợp do 3
3
cuộn dây gây ra tại trục quay là B 0 thì sau 0,01s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó là
2
3 3 1
A. B 0 . B. B 0 . C. B 0 . D. B0.
2 4 2
Caâu 18: Trong ñoâïng cô khoâng ñoàng boä 3 pha, goïi taàn soá goùc doøng ñieän ñi vaøo ñoäng cô ω1 ,toác ñoä goùc
quay cuûa töø tröôøng do stato taïo ra laø ω 2 , toác ñoä goùc quay roâto tao ra laø ω 3 . Haõy so saùng caùc taàn soá goùc
A. ω 1 = ω 2 = ω 3 B. ω 1 = ω 2 > ω 3 C. ω 1 < ω 2 = ω 3 D. ω 1 = ω 2 < ω 3
treân:

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 205
w
Caâu 19: Cho ñoaïn maïch xoay chieàu R-L-C noái tieáp, coù ñieän aùp u hai ñaàu maïch cuøng pha i. Khi ñoù ta
coù 25L = 4R2C vaø cho U = 100V. Ñieän aùp hieäu duïng hai ñaàu L vaø hai ñaàu C laø:
A. U L = UC = 30V B. U L = UC = 40V C. U L = UC = 50V D. U L = UC = 20V
Caâu 20: Mạch dao động lý töôûng: C = 50μF, L = 5mH. Hiệu điện thế cực đại ở hai bản cực tụ là 6(v) thì dòng điện
cực đại chạy trong mạch là
A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A
Caâu 21: Chọn câu sai:
A. Các sóng điện từ mang theo năng lượng.
B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện của một trường duy nhất gọi là trường điện từ.
C. Các sóng điện từ có thể là sóng ngang hay sóng dọc.
D. Các sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc 3.108 m/s.
Caâu 22: Nguyên tắc sản xuất dòng điện xoay chiều là:
A. làm thay đổi từ trường qua một mạch kín
B. làm thay đổi từ thông qua một mạch kín
C. làm thay đổi từ thông xuyên qua một mạch kín một cách tuần hoàn
D. làm di chuyển mạch kín trong từ trường theo phương song song với từ trường
Caâu 23: Mét ®−êng d©y dÉn ®iÖn mét dßng ®iÖn xoay chiÒu tõ n¬i ph¸t ®iÖn ®Õn n¬i tiªu thô xa 3 km.
HiÖu ®iÖn thÕ vμ c«ng suÊt n¬i ph¸t lμ 6 kV vμ 540 kW. D©y dÉn lμm b»ng nh«m tiÕt diÖn 0,5 cm2 vμ ®iÖn
trë suÊt ρ = 2,5.10 −8 Ω.m . HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn b»ng 0,9. HiÖu suÊt truyÒn t¶i ®iÖn trªn ®−êng
d©y b»ng:
A. 85,5% B. 92,1% C. 94,4% D. Mét ®¸p ¸n kh¸c
Caâu 24: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện, giữa hai đầu
đoạn mạch lần lượt là Ucd, UC, U. Biết U cd = U C 2 và U = UC. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?
A. Vì Ucd ≠ UC nên suy ra ZL ≠ ZC, vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng
C
B. Cuộn dây có điện trở không đáng kể
C. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng
D. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng
Caâu 25: Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ho¹t ®éng b×nh th−êng khi hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai
®Çu mçi cuén d©y lμ 220V. Trong khi ®ã chØ cã mét m¹ng ®iÖn xoay chiÒu ba pha do mét m¸y ph¸t ba pha
t¹o ra, suÊt ®iÖn ®éng hiÖu dông ë mçi pha lμ 127V. §Ó ®éng c¬ ho¹t ®éng b×nh th−êng th× ta ph¶i m¾c
theo c¸ch nμo sau ®©y?
A. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh tam gi¸c, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh sao.
B. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh tam gi¸c, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo tam gi¸c.
C. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh sao, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh sao.
D. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh sao, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh tam gi¸c.
Caâu 26 : Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.
C. Hiện tượng chùm sáng trắng khi qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm ánh sáng đơn sắc khác
nhau gọi là tán sắc ánh sáng.
D. Tán sắc ánh sáng chỉ xảy ra khi chiếu một chùm sáng hẹp đi qua một lăng kính.
Caâu 27: Quang phoå haáp thuï cuûa moät chaát khí coù bieåu hieän naøo keå sau?
A. Nhöõng vuøng toái treân quang phoå lieân tuïc laøm maát haún moät soá maøu saéc.
B. Nhöõng vaïch toái coù vò trí xaùc ñònh treân neàn quang phoå lieân tuïc.
C. Nhöõng vuøng toái xuaát hieän ñoàng thôøi vôùi quang phoå vaïch phaùt xaï.
D. Nhöõng vaïch saùng xuaát hieän treân neàn ñen nhöng ñoä saùng bò giaûm maïnh.
Caâu 28: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 206
w
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm.
C. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc màu hồng.
D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.
Caâu 29: Ñeå taïo moät chuøm tia X, ta cho moät chuøm eâlectron nhanh baén vaøo
A. Moät chaát raén khoù noùng chaûy, coù nguyeân töû löôïng lôùn
B. Moät chaát raén, coù nguyeân töû löôïng baát kyø
C. Moät chaát raén, hoaëc moät chaát loûng coù nguyeân töû löôïng lôùn
D. Moät chaát raén, chaát loûng hoaëc chaát khí baát kyø
Caâu 30: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách
từ hai khe đến màn là 2m, đơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng λ = 0,64μm. Vân sáng bậc 4 và bậc 6
(cùng phía so với vân chính giữa) cách nhau đoạn
A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm.
Caâu 31: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ.
Người ta đo khoảng cách giữa một vân tối và một vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa
hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 6mm và 7mm có
bao nhiêu vân sáng?
A. 9 vân. B. 6 vân. C. 5 vân. D. 7 vân.
Caâu 32: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng:
A. tồn tại một thời gian dài hơn 10-8 s sau khi tắt ánh sáng kích thích.
B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
C. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
D. do các tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng Mặt Trời.
Caâu 33: Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ
A. Sáng dần khi nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn có đủ bảy màu
B. Các màu xuất hiện dần từ màu đỏ đến tím, không sáng hơn
C. Vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới đủ 7 màu
D. Hoàn toàn không thay đổi
Caâu 34: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây?
A. Trạng thái có năng lượng ổn định B. Hình dạng quỹ đạo của các electron
C. Mô hình nguyên tử có hạt nhân D. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử
Caâu 35: Chùm bức xạ chiếu vào catốt của tế bào quang điện có công suất 0,2 W , bước sóng
λ = 0,4 μm .Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện ( tỷ số giữa số phôtôn đập vào catốt với số electron
thoát khỏi catốt) là 5%.Tìm cường độ dòng quang điện bão hòa .
A. 0,2 mA B. 0,3 mA C. 6 mA D. 3,2 mA .
Caâu 36: Khối khí Hiđrô đang ở trạng thái kích thích và electron trong nguyên tử đang chuyển động ở quỹ
đạo O. Hỏi khối khí này có thể phát ra bao nhiêu loại bức xạ đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 10
Caâu 37: Chọn phát biểu sai khi nói về sự phóng xạ của hạt nhân nguyên tử:
A. Tại một thời điểm, khối lượng chất phóng xạ càng lớn thì số phân rã càng lớn.
B. Độ phóng xạ tại một thời điểm tỉ lệ với số hạt nhân đã phân rã tính đến thời điểm đó.
C. Độ phóng xạ phụ thuộc vào bản chất của chất phóng xạ.
D. Mỗi phân rã là một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Caâu 38: Xeùt phaûn öùng: 92 U + 1 n -> Z X + Z X’ + k 1 n + 200 MeV.
A A
235
0 0

Ñieàu gì sau ñaây sai khi noùi veà phaûn öùng
A. ñaây laø phaûn öùng phaân haïch
B. toång khoái löôïng caùc haït sau phaûn öùng nhoû hôn toång khoái löôïng haït U vaø haït 1 n
235
92 0

C. ñaây laø phaûn öùng toaû naêng löôïng
D. ñieàu kieän xaûy ra phaûn öùng laø nhieät ñoä cao

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 207
w
P0 laø chaát phoùng xaï haït α. Ban ñaàu ta coù 1g, PO vôùi chu kì baùn raõ T = 138 ngaøy. Theå tích
210
Caâu 39: 84

khi heâli thu ñöôïc sau 1 naêm(365 ngaøy) ôû ñieàu kieän tieâu chuaån laø:
A. 896cm3 B. 8,96cm3 C. 0,896cm3 D. 89,6cm3.
Caâu 40: : Cho maïch ñieän nhö hình veõ C L
M
A B
u AB = U 0 cos(2πft + ϕ )(V ) . UC = 45V ; UL = 80V. N
r r
Bieát U AM ⊥ U NB ; UR coù giaù trò:
A. 125V B. 35V C. 170V D. 60V
Caâu 41: Coù hai chaát phoùng xaï A vaø B. ÔÛ thôøi ñieåm ban ñaàu ( t = 0) hai khoái chaát A vaø B coù cuøng soá
nguyeân töû : N 0 A = N 0 B . Sau 3 ngaøy soá nguyeân töû A gaáp 3 laàn soá nguyeân töû B : N A = 3 N B
Cho bieát chu kì baùn raõ cuûa A laø TA=1,5ngaøy. Tính chu kì baùn raõ cuûa B. ( laáy 2 chöõ soá coù nghóa).
A. 0,21 ngaøy. B. 0,42 ngaøy. C. 0,84 ngaøy. D. giaù trò khaùc A, B, C.
Caâu 42: Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân 8 O lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u
16


= 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 16 O xấp xỉ bằng
8

A. 14,25 MeV. B. 18,76 MeV. C. 128,17 MeV. D. 190,81 MeV.
Caâu 43: Một phôtôn có năng lượng 1,79(eV) bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79(eV), nằm trên
cùng phương của phôtôn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi
x là số phôtôn có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới. Hãy chỉ ra đáp số sai:
A. x = 0 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 3
Caâu 44: Chọn phương án SAI khi nói về các sao.
A. Đa số các sao tồn tại trong trạng thái ổn định, có kích thước, nhiệt độ… không đổi trong một thời gian
dài.
B. Mặt Trời là một ngôi sao ở trong trạng thái ổn định.
C. Sao biến quang là sao có độ sáng thay đổi.
D. Sao biến quang bao giờ cũng là một hệ sao đôi.
Caâu 45: Khi thấy sao chổi xuất hiện trên bầu trời thì đuôi của nó quay về hướng nào
A. Hướng mặt trời mọc. B. Hướng mặt trời lặn.
C. Hướng Bắc. D. Hướng ra xa mặt trời.
Caâu 46: Khi cường độ âm tăng 1000 lần thì mức cường độ âm tăng
A. 100(dB) B. 20(dB) C. 30(dB) D. 40(dB)
Caâu 47: Trong các loại: Phôtôn, Mêzon, lepton và Barion, các hạt sơ cấp thuộc loại nào có khối lượng
nghỉ nhỏ nhất:
A. phôtôn B. leptôn C. mêzon D. barion
Caâu 48: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi bieân ñoä 10cm, chu kyø T. Quaõng ñöôøng lôùn nhaát maø vaät ñi
ñöôïc trong thôøi gian 5T/4 laø:
A. 96,568cm B.54,142cm C. 50cm D. 60cm
Caâu 49: Kết luận nào sau đây không đúng về sự truyền sóng cơ?
A. Sóng truyền đi mang theo năng lượng
B. Trong môi trường đồng chất sóng luôn truyền theo một đường thẳng.
C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền trạng thái dao động
D. tốc độ sóng là tốc độ truyền pha dao động
Caâu 50: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e = 1000 cos(100πt) (V). Nếu
2
roto quay với vận tốc 600 vòng/phút thì số cặp cực là:
A. 4 B. 10 C. 5 D. 8
Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51 : Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào
A. khối lượng của vật. B. kích thước và hình dạng của vật.

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 208
w
C. vị trí trục quay của vật. D. tốc độ góc của vật.
Caâu 52 : Đồ thị bên biểu diễn sự phụ thuộc li độ x vào thời gian t của một vật xA
E
D
dao động điều hoà.Ở điểm nào trong các điểm sau, hướng chuyển động của O
chất điểm và hướng gia tốc của nó ngược nhau? B t
A. Điểm A. B. Điểm B. C. Điểm D. D. Điểm E.
Caâu 53: Khoái löôïng cuûa moät vaät coù khoái löôïng nghæ m0=1kg chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v=0,6c laø:
A. 1,25kg B. 0,8kg C. 1,25g D. ñaùp aùn khaùc
Caâu 54: . Cho ñoaïn maïch R-L-C noái tieáp. Ñieän aùp töùc thôøi hai ñaàu maïch u = U 0 cos2πft(v) vôùi U 0
khoâng ñoåi. Thay ñoåi taàn soá ñeá f 0 thì trong maïch xaûy ra coäng höôûng vaø Pmach = 320 . Thay ñoåi f ñeán khi
W
heä soá coâng suaát maïch coøn moät nöûa thì coâng suaát cuûa maïch luùc naøy laø:
A. 200 W B. 40 W C. 160 W D. 80 W
Caâu 55: Trong quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ, vaïch öùng vôùi böôùc soùng daøi nhaát trong daõy
Laiman laø λL max vaø vaïch öùng vôùi böôùc soùng ngaén nhaát trong daõy Laiman laø λL min . Haõy choïn caâu ñuùng
veà ñoä roäng daõy phoå Δλ = λL max − λL min
0
A. 0,31mm B. 0,31nm C. 0,31μm D. 0,31 A
r
Caâu 56: Một proton có vận tốc v bắn vào nhân bia đứng yên 3 Li . Phản ứng tạo ra 2 hạt giống hệt nhau
7


mX bay ra với vận tốc có độ lớn bằng nhau v’ và cùng hợp phương tới của proton một góc 300. Giá trị v’ là
m p .v
3m p .v m pv
mX .v
D. v′ =
C. v ' =
A. v ' = B. v ' =
mX
mX
mp mX 3

Caâu 57: Treân moät ñöôøng ray thaúng noái giöõa thieát bò phaùt aâm P vaø thieát bò thu aâm T, ngöôøi ta cho thieát
bò P chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 20m/s laïi gaàn thieát bò T ñöùng yeân. Bieát aâm do thieát bò P phaùt ra coù taàn
soá 1200Hz, vaän toác aâm trong khoâng khí laø 340m/s. Taàn soá aâm maø thieát bò T thu ñöôïc laø:
A. 1129Hz B. 1275Hz C. 1000Hz D. 1340Hz
Caâu 58: : Một cánh quạt của máy phát điện chạy bằng sức gió có đường kính khoảng 80 m, quay đều với
tốc độ 45 vòng/phút. Tốc độ dài tại một điểm nằm ở vành cánh quạt bằng
A. 3600 m/s. B. 1800 m/s. C. 188,4 m/s. D. 376,8 m/s.
Caâu 59: Moät ñóa ñaëc coù baùn kính 0,25m, ñóa coù theå xung quanh truïc ñoái xöùng ñi qua taâm vaø vuoâng
goùc vôùi maët phaúng ñóa. Ñóa chòu taùc duïng cuûa 1 momen löïc khoâng ñoåi M = 3Nm. Sau 2s keå töø luùc ñóa
baét ñaàu quay vôùi vaän toác goùc cuûa ñóa laø 24 rad/s. momen quaùn tính cuûa ñóa laø:
A. I = 3,60 kgm2 B. I = 0,25 kgm2 C. I = 7,50 kgm2 D. I = 1,85 kgm2
Caâu 60: Một quả cầu đặc đồng chất, khối lượng 0,5 kg, bán kính 5 cm, quay xung quanh trục đi qua tâm
của nó với tốc độ góc 12 rad/s. Động năng quay của quả cầu bằng
A. 0,036 J. B. 0,090 J. C. 0,045 J. D. 0,072 J.

******************************************************

Ñeà 9 ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)
Caâu 1: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. Lực cản của môi trường. B. Pha ban đầu của lực cưỡng bức.
C. Biên độ của lực cưỡng bức. D. Độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của
hệ.


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 209
w
Caâu 2: Moät con laéc loø xo goàm loø xo coù ñoä cöùng k=1N/cm, chieàu daøi töï nhieân l 0 = 30cm , ñaàu treân coá
ñònh ñaàu döôùi gaén vaät m=1kg vaø naèm treân maët phaúng nghieâng 300 so vôùi phöông ngang. Töø vò trí caân
baèng ñöa quaû caàu ra xa vò trí caân baèng moät ñoaïn sao cho loø xo bò bieán daïng 10cm roài buoâng nheï. Choïn
truïc toïa ñoä theo phöông nghieâng, chieàu döông höôùng leân, goác toïa ñoä taïi vò trí caân baèng, goác thôøi gian
laø luùc vaät baét ñaàu dao ñoäng. Phöông trình dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa con laéc laø:
A. x = 5 cos( t + π )cm C. x = 10cos( t + π )cm D. Caû A,B ñuùng.
B. x = 15 cos(10t )cm
10 10
2 2
Caâu 3: Một con lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g = π = 10m/s . Từ vị trí cân bằng
kéo vật xuống một đoạn 1cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 10π 3cm / s hướng thẳng đứng. Tỉ số thời
gian lò xo nén và giãn trong một chu kỳ là
A. 5 B. 2 C. 0,5 D. 0,2
Caâu 4: Hai vật m1 và m2 được nối với nhau bằng một sợi chỉ, và chúng được treo bởi một lò xo có độ
cứng k (lò xo nối với m1). Khi hai vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt đứt sợi chỉ sao cho vật m2 rơi
xuống thì vật m1 sẽ dao động điều hoà với biên độ
m1 − m2 g
(m1 + m2 ) g
m2 g m1 g
A. B. C. D.
k k k k
π
Caâu 5: Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình chuyeån ñoäng coù daïng x = A cos(2πt + )(cm) .Vaät ñi qua vò trí
3
cô naêng baèng ñoäng naêng laàn thöù 10 vaøo thôøi ñieåm:
A. 5s B. 5.583s C. 4,583s D. 4,666s
Caâu 6: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4m và khối lượng vật nặng là m = 200g. Lấy g =10m/s2; bỏ
qua ma sát. Kéo con lắc để dây treo lệch góc α0 = 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực
căng của dây treo bằng 4N thì vận tốc của vật là:
A. v = 2 m/s. B. v = 2 2 m/s. C. v = 5m/s. D. v = 2m/s .
Caâu 7: Cho boán con laéc ñôn cuøng treo vaøo moät daây cao su baûn lôùn caêng thaúng naèm ngang, coù chieàu
daøi daây treo laàn löôït laø l1 = 1m , l 2 = 1,2m , l1 = 1,3m , l 4 = 1,5m . Keùo con laéc moät cho noù dao ñoäng thì caùc
con laéc coøn laïi bò dao ñoäng cöôõng böùc theo vaø bieân ñoä dao ñoäng lôùn nhaát laø:
A. con laéc hai. B. con laéc ba. C. con laéc boán D. coù bieân ñoä nhö
nhau
Caâu 8: Vận tốc của các electron quang điện thoát ra khỏi bề mặt một tấm kim loại phẳng sẽ có hướng:
A. Theo mọi hướng.
B. Ngược hướng với hướng ánh sáng chiếu tới.
C. Đối xứng với hướng của ánh sáng chiếu tới qua pháp tuyến tại điểm tới.
D. Song song với tấm kim loại.
Caâu 9: Taïi ñieåm O treân maët nöôùc, coù moät nguoàn soùng dao ñoäng theo phöông thaúng ñöùng. Thôøi gian
moät phaàn töû nöôùc ñi töø vò trí caân baèng leân ñeán ñoä cao cöïc ñaïi laø 0,1s. Töø O coù gôïn soùng troøn lan roäng
ra xung quanh, khoaûng caùch giöõa ba gôïn soùng keá tieáp laø 36cm. Vaän toác truyeàn soùng treân maët nöôùc laø:
A. v = 7,2cm/s B.v=22,5cm/s C. v=45cm/s D. v=3,6cm/s
Caâu 10: Phương trình sóng dừng trên một sợi dây dài 93,75cm có dạng u = 4cos(8π x)cos(100π t )cm . Trong
đó x tính bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Số bụng sóng trên dây là:
A. 7 B. 9 C. 8 D. 10
Caâu 11: Có 4 nguồn âm phát ra sóng âm có cùng mức cường độ âm là 130dB và có tần số f1=19Hz,
f2=350Hz, f3=10000Hz, f4=1660Hz. Sóng âm gây ra cảm giác đau đớn nhức nhồi cho tai người là
A. sóng âm có tần số f1 và f4. B. cả 4 sóng âm trên.
C. sóng âm có tần số f2 và f3. D. sóng âm có tần số f3.
Caâu 12: Moät maùy bieán theá coù cuoân thứ caáp maéc vôùi moät ñieän trôû thuaàn, cuoän sô caáp noái vôùi nguoàn
ñieän xoay chieàu. Ñieän trôû cuûa caùc cuoän daây vaø hao phí ñieän naêng ôû maùy laø khoâng ñaùng keå. Neáu taêng
trò soá cuûa ñieän trôû maéc vôùi cuoän daây thöù caáp leân hai laàn thì:

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 210
w
A. cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong cuoän thöù caáp giaûm hai laàn, trong cuoän sô caùp khoâng ñoåi.
B. ñieän aùp ôû hai cuoän sô caáp vaø thöù caáp ñeàu taêng hai laàn.
C. suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong cuoän sô caáp taêng hai laàn coøn trong cuoän thöù caáp khoâng ñoåi.
D. coâng suaát tieâu thuï ñieän cuûa cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp ñeàu giaûm hai laàn.
Caâu 13: . Ñaët vaøo hai ñaàu ñieän trôû R = 50Ω moät hieäu ñieän theá xoay chieàu, ta thaáy cöôøng ñoä doøng ñieän
π 2.10−4
qua maïch laø i = 4 2 cos( πt + ) (A) . Thay R baèng tuï ñieän coù ñieän dung C = (F) thì cöôøng ñoä
100
π
4
doøng ñieän qua maïch luùc naøy laø:
π 3π
A. i = 4 2 cos( πt + ) (A) B. i = 4 2 cos( πt + ) (A)
100 100
4 4
π
C. i = 4 2 cos100 t (A) D. i = 4 2 cos( πt − ) (A)
π 100
4
Caâu 14: Cho maïch ñieän R-L – C maéc noái tieáp . Ñaët vaøo hai ñaàu maïch hieäu ñieän theá xoay chieàu , ta
π
thaáy uL = UOL cos( πt + )(v) . Vaøo moät thôøi ñieåm t naøo ñoù ta thaáy hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây vaø
100
4
1
hai ñaàu ñieän trôû laàn löôït laø 100 2 (v) , 50 2 (v) . Bieát R = 50Ω , L = (H). Bieåu thöùc hieäu ñieän theá
π
hai ñaàu R laø:
π π
A. uR = 50 2 cos( πt + ) (v) B. uR = 100cos( πt − )V
100 100
4 4
π π
C. uR = 100 2 cos( πt − ) (v) D. uR = 100 2 cos( πt + ) (v)
100 100
4 4
Caâu 15: Chiếu lần lượt 2 ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,35µm và λ2 = 0,54µm vào bề mặt 1 tấm kim loại
thì thấy tỉ số các vận tốc ban đầu cực đại bằng 2. giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A. λ0 = 0,6μm B. λ0 = 0,58μm C. λ0 = 0,66μm D.
λ0 = 0,72μm
Câu 16: Cuoän daây khoâng thuaàn caûm maéc vaøo maïng ñieän xoay chieàu u = u0 cos2πft(v) . Neáu ta maéc noái
tieáp theâm vaøo maïch moät tuï ñieän C thì heä soá coâng suaát maïch vaãn khoâng ñoåi. Taàn soá cuûa doøng ñieän laø:
1 1 1
1
A. f = B. f = C. f = D. f =
4π LC π 4LC 2π LC 2π 2LC
Caâu 17: Ñaët hai ñoaïn maïch R-L-C maéc noái tieáp moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng
π
60(V) thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch laø i1 = I0 cos( πt + ) (A) . Neáu ngaét boû tuï ñieän thì cöôøng ñoä
100
4
π
doøng ñieän qua maïch laø i2 = I0 cos( πt − ) (A) thì ñieän aùp hai ñaàu maïch laø:
100
12
π π
A. u = 60 2 cos( π − )(V ) B. u = 60 2 cos( π + )(V )
100 100
6 6
π π
C. u = 60 2 cos( π − D. u = 60 2 cos( π +
100 )(V ) 100 )(V )
12 12
π
2π 4π
Caâu 18: Một sóng cơ truyền trên trục Ox theo phương trình u = 5cos( t− x + )cm . Trong đó x,t tính
3 3 2
theo đơn vị chuẩn của hệ SI. Sóng truyền theo
A. chiều âm trục Ox với tốc độ 50 m/s. B. chiều dương trục Ox với tốc độ 0,5 cm/s.
C. chiều dương trục Ox với tốc độ 50cm/s. D. chiều âm trục Ox với tốc độ 0,5 cm/s.TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 211
w
Caâu 19: Ñaët hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng 220V_60Hz vaøo hai ñaàu moät boùng ñeøn huyønh quang.
Bieát ñeøn chæ saùng khi ñieän aùp ñaët vaøo hai ñaàu boùng ñeøn khoâng nhoû hôn 110 2 V. Tæ soá thôøi gian ñeøn
saùng vaø thôøi gian ñeøn tắt trong moãi chu kyø laø:
C. 1 / 3
A. 0,5 B. 2 D. 3 / 2
Caâu 20: Khi coù söï coäng höôûng ñieän töø trong moät maïch dao ñoäng khoâng lyù töôûng thì :
( Cho raèng bieân ñoä cuûa suaát ñieän ñoäng cöôõng böùc ñöôïc giöõ khoâng ñoåi)
A. khoâng coù söï tieâu hao naêng löôïng trong maïch B. Söï tieâu hao naêng löôïng trong maïch laø nhoû nhaát
C. Söï tieâu hao naêng löôïng trong maïch laø lôùn nhaát D.Söï tieâu hao naêng löôïng trong maïch ôû möùc trung
bình
Caâu 21: Tìm caâu phaùt bieåu sai:
A. Ñieän tröôøng vaø töø tröôøng ñeàu taùc duïng ñöôïc löïc leân ñieän tích ñöùng yeân
B. Ñieän tröôøng vaø töø tröôøng ñeàu taùc duïng ñöôïc löïc leân ñieän tích chuyeån ñoäng
C. Ñieän töø tröôøng taùc duïng ñöôïc löïc leân ñieän tích ñöùng yeân
D. Ñieän töø tröôøng taùc duïng ñöôïc löïc leân ñieän tích chuyeån ñoäng
Caâu 22: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây k2 lần thì hiệu
điện thế đầu đường dây phải
C. giảm k2 lần. D. tăng k4 lần.
A. tăng k lần. B. giảm k lần.
Caâu 23: Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P1 và nếu mắc
vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ P2 . Chọn mệnh đề đúng:
B. P1 ≤ P2
A. P1>P2 C. P1 T1
Caâu 41: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 3 Li là 5,11 MeV/nuclôn. Khối lượng của prôtôn và
7


nơtron lần lượt là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931,5MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân 7 Li là
3

A. 7,0125u. B. 7,0383u. C. 7,0183u. D. 7,0112u.


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 213
w
Caâu 42: Để phản ứng 12 C + γ → 3( 4 He) có thể xảy ra, lượng tử γ phải có năng lượng tối thiểu là bao
6 2

nhiêu?
Cho biết m = 11,9967u; m = 4,0015u; 1u.c2 = 931MeV.
C α
A. 7,26MeV . B. 7,44MeV. C. 7,50MeV D. 8,26MeV.

Caâu 43: Choïn yù ñuùng. Taám kính ñoû
A. Haáp thuï aùnh saùng ñoû B. Haáp thuï ít aùnh saùng ñoû
C. Khoâng haáp thuï aùnh saùng xanh D. Haáp thuï ít aùnh saùng xanh
Caâu 44: Haõy chæ ra caáu truùc khoâng laø thaønh vieân cuûa moät thieân haø:
A. Sao sieâu môùi B. Punxa. C. Loã ñen. D. Quaza.
Caâu 45: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ
và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm cách nguồn âm
1m thì mức cường độ âm bằng
A. 100dB B. 110dB C. 120dB D. 90dB
π
Caâu 46: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: u AM = 100 2 cos( 100 π t − )(V ) ;
4
π
u MB = 100 2 cos( 100 πt + )(V )
4
vaø i = I 0 cos100πt ( A) . Bieåu thöùc hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch laø: C r L
A R B
π
A. u = 200 cos 100 π t (V ) B. u = 200 cos( 100 π t + M
)(V )
2
π
C. u = 200 2 cos 100 π t (V ) D. u = 100 2 cos( 100 π t − )(V )
2
Caâu 47: Trong caùc haït sô caáp sau haït naøo khoâng beàn:
A. nôtron B. eâleâctron C. nôtrinoâ D.phoâtoân.
Caâu 48: Moät nguoàn laze (laser) maïnh phaùt ra nhöõng xung böùc xaï coù naêng löôïng E = 3000J vaø coù böôùc
soùng 480 nm. Coù bao nhieâu phoâtoân trong moãi xung ? ( Laáy 3 chöõ soá coù nghóa).
A. 7,24.1020 phoâtoân. B. 7,24.1021 phoâtoân. C. 7,24.1022 phoâtoân. D. Giaù trò khaùc A, B, C.
Caâu 49: Hai nguồn âm nhỏ S1, S2 giống nhau (được nối với một nguồn âm) phát ra âm thanh với cùng
một pha và cùng cường độ mạnh. Một người đứng ở điểm N với S1N = 3m và S2N = 3,375m. Tốc độ
truyền âm trong không khí là 330m/s. Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở N không nghe được âm
thanh từ hai nguồn S1, S2 phát ra.
A. λ = 0,5m B. λ = 0,75m C. λ = 0,4m D. λ = 1m
Caâu 50: Trong máy phát điện xoay chiều một pha
A. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực.
B. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực.
C. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực.
D. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực.
Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51 : Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục tọa độ của hệ quy chiếu quán tính K thì có chiều
dài riêng là l 0 . Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Khi thước chuyển động dọc theo trục tọa độ
này với tốc độ v thì chiều dài của thước đo được trong hệ K là
v2 v2 v v
A. l = l 0 1 + 2 . B. l = l 0 1 − 2 C. l = l 0 1 − D. l = l 0 1 + .
c c c c
Caâu 52: Xét một sóng cơ truyền trên dây đàn hồi, khi ta tăng gấp đôi biên độ của nguồn sóng và gấp ba
tần số sóng thì năng lượng sóng tăng lên gấp
A. 36 lần . B. 6 lần. C. 12 lần. D. 18 lần


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 214
w
Caâu 53 : Một sóng ngang truyền trên bề mặt với tân số f = 10Hz .Tại một thời điểm nào đó một phần mặt
nước có hình dạng như hình vẽ .Trong đó khoảng các từ vị trí cân bằng
C
của A đến vị trí cân bằng của D là 60cm và điểm C đang đi A
xuống qua vị trí cân bằng .Chiều truyền sóng và vận tốc truyền sóng là:
A. Từ A đến E với vận tốc 8m/s. B. Từ A đến E với vận tốc 6m/s. D
C. Từ E đến A với vận tốc 6m/s. D. Từ E đến A với vận tốc 8m/s. C
L
R
Caâu 54: cho ñoaïn maïch nhö hình veõ: L laø cuoän daây thuaàn caûm, ñieän aùp hai ñaàu A
M N
B
u AB = 90 2 cos(100πt )V , caùc ñieän aùp hieäu duïng UAN=UNB=90(V). Heä soá coâng suaát cuûa maïch laø:
A. 3 / 2 D. 2 / 2
B. 1 / 3 C. 0,5
Caâu 55: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 3f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu
cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác định giá trị k.
A. 5 B. 7 C. 3 D. 4
Caâu 56: Gọi Δt là khoảng thời gian để một chất phóng xạ giảm khối lượng đi e lần, biết Δt=1000h thì chu
kỳ phóng xạ T là:
A: 369h B: 693h C. 936h D. 396h
Caâu 57: Một người quan sát đứng trên bờ biển nghe thấy tiếng còi tàu biển. Khi cả tàu và người quan sát
đứng yên thì người nghe được âm thanh có tần số f = 420 Hz. Khi tàu chuyển động vào bờ thì người nghe
được âm có tần số f' = 430 Hz. Tính tốc độ của tàu nếu tốc độ truyền âm trong không khí là v = 338 m/s.
A. 6,86 m/s B. 7,86 m/s C. 9,86 m/s D. 5,86 m/s
Caâu 58: Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất có bán kính 2m có thể quay được xung quanh một trục đi qua
tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một mômen lực 960Nm không đổi, đĩa chuyển
động quay quanh trục với gia tốc góc 3rad/s2. Khối lượng của đĩa là
A. m = 960 kg. B. m = 240 kg. C. m = 160 kg. D. m = 80 kg.
2
Caâu 59: Một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay cố định là 12kgm quay đều với tốc độ
30vòng/phút. Động năng của bánh xe là
A. Eđ = 360,0J. B. Eđ = 236,8J. C. Eđ = 180,0J. D. Eđ = 59,20J.

Caâu 60: Một đĩa đặc có bán kính 0,25m, đĩa có thể quay xung quanh trục đối xứng đi qua tâm và vuông
góc với mặt phẳng đĩa. Đĩa chịu tác dụng của một mômen lực không đổi M= 3Nm. Mômen động
lượng của đĩa tại thời điểm t = 2s kể từ khi đĩa bắt đầu quay là
A. 2 kgm2/s. B. 4 kgm2/s. C. 6 kgm2/s. D.7 kgm2/s.

Heát
*********************************************************
Ñeà 10 ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)
Caâu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m, một đầu cố định, một
đầu gắn với vật nặng khối lượng m = 500g. Ban đầu kéo vật theo phương thẳng đứng khỏi vị trí cân bằng
5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động vật luôn chịu tác dụng của lực cản có độ
lớn nhỏ hơn trọng lực 100 lần. Coi biên độ dao động của vật giảm đều đặn trong từng chu kì, lấy g =
10m/s2. Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn là
A. 25 B. 50 C. 20 D. 100
Caâu 2: Một con lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g = π = 10m/s2. Từ vị trí cân bằng
2

kéo vật xuống một đoạn 3cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 30π 3cm / s hướng thẳng đứng. Lực đàn hồi
cực đại và cực tiểu mà lò xo tác dụng lên giá treo là:
A. FMax = 700N; FMin = 0. B. FMax = 7N; FMin = 5N. C. FMax = 700N; FMin = 500N. D. FMax = 7N;FMin =
0.
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 215
w
Caâu 3: Một vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật
có độ lớn vận tốc lôùn hơn 1/2 vận tốc cực đại là
1 1 1 1
A. s B. s C. s D. s
12 24 3 6
Caâu 4: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Tốc độ trung bình cực đại của
1
vật trong chu kỳ dao động là:
6
A. 30,0 cm/s. B. 10,0 cm/s. C. 20,0 cm/s. D. 15,7 cm/s.
Caâu 5: Hai chất điểm dao động điều hoà dọc theo hai đường thẳng song song, cạnh nhau, với cùng biên
độ và tần số. Vị trí cân bằng của chúng xem như trùng nhau. Biết khi đi ngang qua nhau, hai chất điểm
chuyển động ngược chiều nhau và đều có độ lớn của li độ bằng nửa biên độ. Hiệu pha của hai dao động
này là
π π 2π
A. B. C. D. π
3 2 3
Caâu 6: Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có g = 9,8 m/s2. Treo con lắc này vào trần một ôtô đang
đứng yên thì nó có chu kì 2s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với gia
tốc 2 m/s2 thì chu kì con lắc là
A. 1,98s. B. 2s. C. 1,82s. D. 2,24s.
Caâu 7: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.
Caâu 8: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 1kg, dao động điều hoà trên phương ngang. Khi vật
có vận tốc v = 10cm/s thì thế năng bằng 3 động năng. Năng lượng dao động của vật là:
A. 30,0mJ. B. 1,25mJ. C. 5,00mJ. D. 20,0mJ.
Caâu 9: Hai nguồn sóng giống nhau tại A và B cách nhau 47cm trên mặt nước, chỉ xét riêng một nguồn thì
nó lan truyền trên mặt nước mà khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 3cm, khi hai sóng trên giao
thoa nhau thì trên đoạn AB có số điểm không dao động là
A. 32 B. 30 C. 16 D. 15
Caâu 10: Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định, người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất
cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là
A. 50Hz B. 125Hz C. 75Hz D. 100Hz
Caâu 11: Một sóng cầu phát ra từ một nguồn có công suất 5W, xem năng lượng phát ra được bảo toàn.
Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 5m là
A. 92 dB B. 72 dB C. 83 dB D. 102 dB
Caâu 12: Đặt điện áp uAB = 200 2 cos( 100πt ) V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. L, R không đổi và
U
100
μ F . Đo điện áp hiệu dụng trên hai đầu mỗi phần tử thì thấy UC = UR = L . Công suất tiêu thụ
C=
π 2
của đoạn mạch là: A. 100W. B. 200W. C. 120W. D. 250W.
Caâu 13: Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L = 1,4/ π (H) và r = 30 Ω ; tụ có C
= 31,8 μ F. R là biến trở. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 100 2 cos(100 π t)(V). Giá trị
nào của R để công suất trên cuộn dây là cực đại? Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Chọn kết quả đúng.
A. R = 5 Ω ; Pcdmax = 120W. B. R = 0 Ω ; Pcdmax = 120W.
C. R = 0 Ω ; Pcdmax = 100W. D. R = 5 Ω ; Pcdmax = 100W
Caâu 14: Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150voøng, cuộn thứ cấp có 300voøng. Hai đầu
cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 318mH. Hệ số công suất mạch

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 216
w
sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz. Tính
cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp.
A. 1,8A B. 2,0A C. 1,5A D. 2,5A
Caâu 15: Chiếu bức xạ tần số f vào kim loại có giới hạn quang điện là λ01, thì động năng ban đầu cực đại
của electron là Wđ1, cũng chiếu bức xạ đó vào kim loại có giới hạn quang điện là λ02 = 2λ01, thì động năng
ban đầu cực đại của electron là Wđ2. Khi đó:
A. Wđ1 < Wđ2 B. Wđ1 = 2Wđ2 C. Wđ1 = Wđ2/2 D. Wđ1 > Wđ2
Câu 16: Moät ñieän aùp xoay chieàu u = u0 cosωt(v) coù taàn soá f thay ñoåi, ñaët vaøo hai ñaàu maïch ñieän R – L
– C noái tieáp. Ban ñaàu ñieàu chænh f ñeå maïch coäng höôûng thì coâng suaát maïch laø 400W. Neáu chænh taàn soá
ñeå heä soá coâng suaát giaûm coøn moät nöûa ban ñaàu thì coâng suaát maïch luùc naøy laø :
A. 100 W B. 200 w C. 300 W D. 800 W
Caâu 17: Đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh có dòng điện xoay chiều tần số f chạy qua. Biết
π
cường độ dòng điện qua đoạn mạch sớm pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Khi đó, hệ thức
4
đúng là
A. πfC (2πfL – R) = 1 B. 2πfC (2πfL – R) = 1
C. πfC (2πfL + R) = 1 D. 2πfC (2πfL + R) = 1
Caâu 18: Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường
A. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng
B. phụ thuộc vào mật độ vật chất của môi trường và năng lượng sóng
C. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường và nhiệt độ môi trường
D. phụ thuộc vào độ đàn hồi và cường độ sóng
Caâu 19: Toång hôïp hai dao ñoäng x1 = A1 sin(ωt + ϕ ) , x2 = A2 sin(ωt − ϕ) vôùi A1 = A2. Laø dao ñoäng coù
daïng:
A. x = 2 A sin ωt. B. x = A sin ωt. C. x = 2 A sin ωt cos ϕ . D. x = 2 A cos ωt.
Caâu 20: Ăng–ten của máy thu gồm một cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên được trong khoảng 0,50μH đến
10μH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 10,0pF đến 500pF. Máy có thể bắt được sóng điện từ
trong dải sóng nào?
A. 18,8m đến 29,8m. B. 4,21m đến 133m. C. 18,8m đến 133m. D. 4,21m đến 29,8m.
Caâu 21: Mắc nối tiếp một bóng đèn sợi đốt và một tụ điện rồi mắc vào mạng điện xoay chiều thì đèn sáng
bình thường. Nếu mắc thêm một tụ điện nối tiếp với tụ điện ở mạch trên thì
A. độ sáng của đèn không thay đổi.
B. đèn sáng hơn hoặc kém sáng hơn tùy thuộc vào điện dung của tụ điện đã mắc thêm.
C. đèn sáng kém hơn trước.
D. đèn sáng hơn trước.
Caâu 22: Để giảm công suất hao phí trên một đường dây xuống 8 lần mà không thay đổi công suất truyền đi,
áp dụng biện pháp nào sau đây là đúng?
A. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên hai lần và giảm điện trở đường dây đi hai
lần;
B. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên 8 lần;
C. Giảm đường kính tiết diện dây đi 8 lần;
D. Giảm điện trở đường dây đi 4 lần.
Caâu 23 : Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện cách nơi tiêu thụ
10km. Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8Ωm, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất của mạch
điện là 0,9. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 10kV và 500kW. Hiệu suất truyền tải điện
là:
A. 93,75% B. 96,14% C. 92,28% D. 96,88%


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 217
w
Caâu 24 : Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu sóng thu được sóng có bước sóng
λ1 = 60m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2 =
80m. Khi mắc C1 nối tiếp C2 và nối tiếp với cuộn cảm L thì mạch thu được bước sóng là:
A. λ = 140m. B. λ = 48m . C. λ = 70m. D. λ =100m.
R
= 2 3 thì
Caâu 25 :. Đặt điện áp u=U 2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 3LCω 2 = 1 và
ωL
π π
A. u nhanh pha B. u nhanh pha
so với i so với i
6 3
π π
C. i nhanh pha D. i nhanh pha
so với u so với u
3 6
Caâu 26 : Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì
A. Tần số không đổi,bước sóng giảm,vận tốc không đổi.
B. Vận tốc không đổi, tần số không đổi,bước sóng tăng.
C. Bước sóng sóng giảm, vận tốc tăng, tần số không đổi
D. Tần số không đổi,bước sóng tăng,vận tốc tăng.
Caâu 27: Điều nào sau đây là sai khi nói về các loại quang phổ:
A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.
B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì chỉ khác nhau về số lượng và màu sắc các
vạch phổ, còn vị trí và độ sáng tỉ đối là giống nhau.
C. Việc nghiên cứu quang phổ của ánh sáng do mẫu vật phát ra là cơ sở của phép phân tích quang phổ.
D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt
độ.
Caâu 28: Theo thứ tự bước sóng giảm dần tập hợp nào sau đây là đúng?
A. Tia tử ngoại,tia X.tia gama. B. Tia gama,tia X, tia tử ngoại
C. Tia tử ngoại,tia gama,tia X. D. Tia X, tia gama, tia tử ngoại.
Caâu 29: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai cực của ống Cu-lit-Giơ phát tia X là 6,25 2 kV. Bước sóng ngắn
nhất của tia X do ống đó phát ra là bao nhiêu?
A. 1,4.10-11 m. B. 1,4.10-10 m. C. 1,4.10-8 m. D. 1,4.10-9 m
Caâu 30: Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng λ1 = 720 nm, ánh sáng tím có bước
sóng λ 2 = 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt
đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong
môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ1 so với năng lượng của
phôtôn có bước sóng λ 2 bằng
A. 134/133. B. 9/5. C. 5/9. D. 133/134.
Caâu 31: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng có bứơc sóng λ từ 0,4 μ m đến 0,7 μm. Khoảng cách giữa
hai nguồn kết hợp là a = 2 mm, từ hai nguồn đến màn là D = 1,2m tại điểm M cách vân sáng trung tâm
một khoảng xM = 1,95 mm số bức xạ đơn sắc cho vân sáng là
A. 8 B. 6 xạ C. 5 D. 4
Caâu 32: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về quang điện trở và pin quang điện
A. Quang điện trở có giá trị điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi.
B. Pin quang điện là nguồn điện được sử dụng trong các máy đo ánh sáng, máy tính bỏ túi,…
C. Pin quang điện là nguồn điện trong đó năng lượng mặt trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng.
D. Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiện tượng quang điện trong.
Caâu 33: Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ (có khối lượng
riêng:
sắt > nhôm > gỗ) cùng kích thước và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để lực cản như nhau. Kéo 3 vật sao
cho 3 sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì
A. con lắc bằng gỗ dừng lại sau cùng. B. con lắc bằng sắt dừng lại sau cùng.
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 218
w
C. con lắc bằng nhôm dừng lại sau cùng. D. cả 3 con lắc dừng lại một lúc.
Caâu 34 : Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng εo và chuyển
lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êlectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái
dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là
A. 3εo. B. 2εo. C. 4εo. D. εo.
Caâu 35: . Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động tại nơi có g=π =10m/s2. Biết rằng khi vật qua vị
2

trí cân bằng dây treo vướng vào một cái đinh nằm cách điểm treo một khoảng 75cm. Chu kỳ dao động nhỏ
của con lắc đơn khi đó là:
3
A. 1 + C. 2 + 3 s
s B. 3 s D. 1,5 s
2
Caâu 36 : Cho khối lượng và độ lớn điện tích của electron lần lượt là m= 9,1.10-31 kg; e = 1,6.10-19 C.
Trong nguyên tử hiđro, khi electron chuyển động trên qũi đạo K có bán kính r0 = 5,3.10-11m, thì electron
có vận tốc
A. 2,19.106 m/s B. 2,19.107 m/s C. 4,38.106 m/s D. 4,38.107 m/s
Caâu 37 : Quang phổ của mặt trời được máy quang phổ ghi được là:
A. Quang phổ vạch hấp thụ. B. Một dãi cầu vồng biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.
C. Quang phổ liên tục. D. Quang phổ vạch phát xạ.
1
Caâu 38: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 360 giờ. Khi lấy ra sử dụng thì khối lượng chỉ còn
32
khối lượng lúc mới nhận về. Thời gian từ lúc mới nhận về đến lúc sử dụng:
A. 100 ngày B. 75 ngày C. 80 ngày D. 50 ngày
Caâu 39: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi tôùi keát quaû ruùt ra töø thí nghieäm vôùi teá baøo quang ñieän?
A. hieäu ñieän theá giöõa anoát vaø catoát cuûa teá baøo quang ñieän luoân coù giaù trò aâm khi doøng quang ñieän trieät
tieâu
B. doøng quang ñieän vaãn toàn taïi ngay caû khi hieäu ñieän theá giöõa anoát vaø catoát cuûa teá baøo quang ñieän
baèng khoâng
C. cöôøng ñoä doøng quang ñieän baõo hoøa khoâng phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä chuøm saùng kích thích
D. giaù trò cuûa hieäu ñieän theá haõm phuï thuoäc vaøo böôùc soùng cuûa aùnh saùng kích thích
Caâu 40 : Chiếu bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một kim loại có công thoát electron A = 2 eV, hứng
r
chùm electron quang điện bứt ra cho bay vào một từ trường đều B có độ lớn B = 10−4 T , theo phương
vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các electron quang điện bằng
23,32mm. Bước sóng λ của bức xạ được chiếu là
A. 0, 75μm B. 0, 60μm C. 0, 50μm D. 0, 46μm
Caâu 41: Trong phản ứng phân hạch của U235 năng lượng tỏa ra trung bình là 200MeV. Năng lượng tỏa
ra khi 1kg U235 phân hạch hoàn toàn là
A. 12,85.106 kWh B. 22,77.106 kWh C. 36.106 kWh D. 24.106 kWh
Caâu 42: Cho biết năng lượng liên kết cho một nuclon trong các hạt nhân 20
Ne; 4 He; 12
C tương ứng bằng
10 2 6
20
8,03 MeV; 7,07 MeV và 7,68 MeV. Năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân Ne thành hai hạt nhân
10
4 12
He và một hạt nhân C là
2 6

A. 10,8 MeV. B. 15,5 MeV. C. 11,9 MeV. D. 7,2 MeV.
Caâu 43: Laze Rubi coù söï bieán ñoåi daïng naêng löôïng naøo döôùi ñaây thaønh quang naêng :
A. Ñieän naêng B. Cô naêng C. Nhieät naêng D. Quang naêng.
Caâu 44: Hệ Mặt Trời quay quanh Mặt Trời
A. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn
B. ngược chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn.
C. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn
D. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 219
w
Caâu 45: Dao động cơ học đổi chiều khi:
A. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại B. Hợp lực tác dụng bằng không
C. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực tiểu D. Hợp lực tác dụng đổi chiều
Caâu 46: Khi ñaët hieäu ñieän theá u AB vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch goàm R1 , L1 thì bieåu thöùc cöôøng ñoä doøng
π
ñieän qua maïch laø i1 = I 0 cos(ωt − )( A) . Khi ñaët u AB treân vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch goàm R1 , L1 , C1 thì
4
π
bieåu thöùc cöôøng ñoä doøng ñieän laø i 2 = I 0 cos(ωt + )( A) . Bieåu thöùc u AB laø:
4
π π π
A. uAB = U0 cos( t + ) B. uAB = U0 cos( t + ) C. uAB = U0 cos( t + ) D. uAB = U0 cosωt
ω ω ω
2 3 6
Caâu 47: trong quaù trình va chaïm tröïc dieän giöõa moät electron vaø moät poâzitron coù söï huûy caëp taïo thaønh
hai phoâtoân coù naêng löôïng bằng nhau, mỗi photon có năng lượng 2MeV chuyeån ñoäng theo hai chieàu
ngöôïc nhau. Ñoäng naêng cuûa hai haït tröôùc va chaïm:
A. 1,49eV B. 14,9MeV C. 0,146MeV D. 1,49MeV.
Caâu 48: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, theo phương trình: x = 5cos(2πt + π/3)(cm). Quãng
đường vật đi trong khoảng thời gian từ lúc t1 = 2s đến t2 = 4,75s là:
A. 56,83cm. B. 46,83cm. C. 50cm. D. 55cm
Caâu 49: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe
là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Trong khoảng rộng 12,5mm trên màn có 13 vân tối biết
một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là
A. 0,48µm B. 0,52µm C. 0,5µm D. 0,46µm
Caâu 50: Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng
điện qua hai pha kia như thế nào?
A. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng trên
B. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, cùng chiều với dòng trên
C. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, cùng chiều với dòng trên
D. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng trên.
Phaàn daønh cho ban naâng cao (goàm 10 caâu töø caâu 51 ñeán caâu 60)
Caâu 51 : Một đồng hồ chuyển động với vận tốc v = 0,6c đối với hệ K. Sau 1h (tính theo đồng hồ gắn với
hệ K) đồng hồ đó chạy chậm bao nhiêu giây so với đồng hồ gắn với hệ K?
A. 2880s. B. 900s. C. 720s. D. 180s.
Caâu 52 : Trong thí nghiệm về giao thoa của hai sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động với
tần số 16Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt 23,5 cm và 16cm sóng có biên độ cực đại, giữa M và
đường trung trực của A,B có hai cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:
A. 0,4m/s B. 0,04m/s C. 0,6m/s D. Một kết quả khác
Caâu 53 : Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối
tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng
dây là 4(mWb). Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng là
A. 44 vòng B. 248 vòng C. 62 vòng D. 175 vòng
Caâu 54: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng
k = 80(N / m) đặt trên mặt sàn nằm ngang. Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng dọc theo trục lò xo một
đoạn 3cm và truyền cho nó tốc độ 80cm/s hướng về vị trí cân bằng. Cho g = 10m/s2. Do có ma sát với sàn
nên vật dao động tắt dần, sau khi thực hiện được 10 dao động vật dừng lại. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là
A. 0,04 B. 0,15 C. 0,10 D. 0,05
Caâu 55: Một con lắc vật lý có khối lượng m, khoảng cách từ trục quay nằm ngang đến trọng tâm là d, mô
men quán tính đối với trục quay là I. Biểu thức tính chu kỳ dao động nhỏ của nó là:


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 220
w

mgd mgd
I I
C. 2π D. 2π
A. B.
I I
mgd mgd
Caâu 56: Mạch điện R1L1C1 có tần số cộng hưởng f1. Mạch điện R2L2C2 có tần số cộng hưởng f2, (Biết f1
= f2). Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng là f. Tần số f liên hệ với tần số f1 theo hệ
thức
A. f = 2f1 B. f = f1 C. f = 1,5f1 D. f = 3f1
Caâu 57: Một xe ôtô vừa đi vừa bấm còi , người lái xe nghe thấy âm do còi xe phát ra là 1000 Hz. Muốn
một người ngồi trên xe máy nghe được âm cũng có tần số là 1000Hz thì xe máy phải:
A. Đứng yên.
B. chuyển động cùng chiều ôtô, tốc độ bằng tốc độ ôtô
C. Chuyển động với tốc độ bằng tốc độ của ôtô.
D.Chuyển động ngược chiều ôtô, tốc độ bằng tốc độ ôtô
Caâu 58: Một momen lực 30Nm tác dụng lên một bánh xe có momen quán tính 2kg.m2. Nếu bánh xe bắt
đầu quay từ trạng thái nghỉ thì sau 10s nó có động năng :
A. 22,5 kJ. B. 9,00 kJ. C. 45,0 kJ. D. 56,0 kJ
Caâu 59: Một đĩa đồng chất, khối lượng M = 10kg, bán kính R = 1,0m quay tự do với vận tốc góc ω =
7,0rad/s quanh trục đối xứng của nó (trục thẳng đứng). Một vật nhỏ khối lượng m = 0,25kg rơi thẳng đứng
vào đĩa tại một điểm cách trục quay 0,9m và dính chặt vào đó. Tốc độ góc của hệ là
A. 6,73 rad/s. B. 5,79 rad/s. C. 7,28 rad/s. D. 6,86 rad/s.
Caâu 60: Một vật rắn quay quanh một trục cố định dưới tác dụng của momen lực không đổi và khác
không. Trong trường hợp này, đại lượng thay đổi là
A. momen quán tính của vật đối với trục đó. B. khối lượng của vật.
C. momen động lượng của vật đối với trục đó. D. gia tốc góc của vật.

Heát
****************************************************************
Ñeà 11 ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC
(Thôøi gian laøm 90 phuùt)

Cho biết hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.108 m/s.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
1
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H thì cường độ

π
dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức i = I0cos(100πt - ) (V). Tại thời điểm cường độ tức thời của dòng
6
điện qua cuộn cảm có giá trị 1,5 A thì điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là 100 V. Điện áp hai đầu cuộn cảm
có biểu thức
π π
A. u = 150cos(100πt + ) V. B. u = 125cos(100πt + ) V.
3 3
π π
C. u = 75 2 cos(100πt + ) V. D. u =100 2 cos(100πt + ) V.
3 2
Câu 2: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2.10-5H và một tụ
xoay có điện dung biến thiên từ C1 = 10pF đến C2 = 500pF khi góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800. Khi
góc xoay của tụ bằng 900 thì mạch thu sóng điện từ có bước sóng là:
A. 26,64m. B. 188,40m. C. 134,54m. D. 107,52m.
Câu 3: Tại cùng một nơi có gia tốc trọng trường là g, hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2, có chu kỳ dao
động lần lượt là T1 và T2. Chu kỳ dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tích chỉ số chiều dài của 2 con lắc
nói trên là:
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 221
w

T1 g T1T2 g
T1
B. T = C. T = T1T2 D. T =
A: T =
T2 2πT2 2π
Câu 4: Cho ñoaïn maïch R-L-C noái tieáp. Ñieän aùp töùc thôøi hai ñaàu maïch u = U 0 cos2πft(v) vôùi U 0
khoâng ñoåi. Thay ñoåi taàn soá ñeán f 0 thì trong maïch xaûy ra coäng höôûng vaø Pmach = 320W . Thay ñoåi f
ñeán khi heä soá coâng suaát maïch coøn moät nöûa thì coâng suaát cuûa maïch luùc naøy laø:
A. 200 W B. 40 W C. 160 W D. 80 W
Câu 5: Chất phóng xạ 84 Po phóng xạ α rồi trở thành Pb. Dùng một mẫu Po ban đầu có 1g, sau 365 ngày
210


đêm mẫu phóng xạ trên tạo ra lượng khí hêli có thể tích là V = 89,5cm3 ở điều kiện tiêu chuẩn. Chu kỳ
bán rã của Po là:
A. 138,5 ngày đêm B. 135,6 ngày đêm C. 148 ngày đêm D. 138 ngày đêm
Câu 6: Trên mặt chát lỏng có hai nguồn kết hợp phát ra dao động cùng pha u1 = u2 = Acosωt S1S2 = 3,6λ .
Trên đoạn S1S2 có bao nhiêu điểm dao động tổng hợp có biên độ bằng A 3 ?
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16
Câu 7: Lực tương tác Cu-lông giữa êlectron và hạt nhân của nguyên tử hiđrô khi nguyên tử này ở quỹ đạo
dừng L là F. Khi nguyên tử này chuyển lên quỹ đạo N thì lực tương tác giữa êlectron và hạt nhân là
A. F/16. B. F/4. C. F/12. D. F/2.
Câu 8: Cho mạch RLC mắc nối tiếp trong đó dung kháng của tụ có thể thay đổi được. Tần số của dòng
0,5
điện là 50Hz, L = H . Ban đầu dung kháng của tụ có giá trị ZC. Nếu từ giá trị này, dung kháng của tụ:
π
Tăng thêm 20Ω thì điện áp hai đầu của tụ đạt giá trị cực đại; Giảm đị 10Ω thì điện áp trên cuộn cảm đạt
cực đại.Tính điện trở R.
A. 10Ω C. 10 5Ω D. 10 15Ω
B. 10 2Ω
Câu 9: Mạch RLC nối tiếp có dòng xoay chiều chạy qua. Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời uL(t1)=-
10 3 V, uC(t1)= 30 3 V, uR(t1)=15V. Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời uL(t2)=20V, uC(t2)= -60V,
uR(t2)=0V. Tính biên độ hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mạch?
A. 50V B. 60V C. 40V D. 40 3 V
Câu 10: Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động theo phương thẳng
đứng với biên độ 2 cm, tần số góc ω = 10 5rad / s . Cho g =10m/s2. Trong mỗi chu kì dao động, thời
gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 1,5N là
π 2π π π
A. ( s) . B. ( s) . C. (s) . D. ( s) .
60 5 15 5 15 5 30 5
Câu 11: Tia tử ngoại được dùng
A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
B. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
C. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
D. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
Câu 12: Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 vòng trong một phút thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng
từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40V so với ban đầu. Hỏi nếu tiếp tục tăng
tốc độ của roto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng khi đó do máy phát ra là bao nhiêu ?
B: 320V B. 280V C. 240V D. 400V.
Câu 13: Trong máy biến thế ở hình 2, cuộn sơ cấp có n1=1320 vòng, hiệu điện thế U1= 220V, một cuộn
thứ cấp có U2 = 10V, I2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ hai có n3 = 36 vòng, I3 = 1,2A . Như vậy cường độ
dòng điện trong cuộn sơ cấp và số vòng trong cuộn thứ cấp thứ nhất là:
A. I1= 0,023 A; n2= 60 vòng n1 n2
B. I1=0,055A ; n2 = 60 vòng. U2
C. I1 = 0,055A; n2 = 86 vòng. U1
D. I1 = 0,023 A; n2 = 86 vòng. U3TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 222
w

Câu 14: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm. Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong một
giây là 18cm. Hỏi ở thời điểm kết thúc quãng đường đó thì tốc độ của vật là bao nhiêu?
A. ≈ 27,19cm/s B. ≈ 25,15cm/s D. ≈ 30,19cm/s D. ≈ 15,2cm/s
Câu 15: Xét nguyên tử hiđrô nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron
trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ phát ra tối đa bao nhiêu phôtôn khác nhau.
A. 6 phôtôn. B. 3 phôtôn. C. 4 phôtôn. D. 5 phôtôn.
Câu 16: Năng lượng ion hoá của nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản là năng lượng
A. cực đại của phôtôn phát ra thuộc dãy Laiman. B. En, khi n lớn vô cùng.
C. của nguyên tử ở trạng thái cơ bản. D. của phôtôn có bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen.
Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng
cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng
λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung
tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vân sáng trùng nhau của hai
bức xạ là:
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 18: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng.
Năng lượng dao động của con lắc bằng 2.10-2 J, lực đàn hồi cực đại của lò xo Fđ(max) = 4 N. Lực đàn hồi
của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Fđ = 2 N. Biên độ dao động bằng
A. 2 cm. B. 4 cm. C. 5 cm. D. 3 cm.
Câu 19: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 200V thì sinh ra công
suất cơ là 320 W. Biết điện trở thuần của dây quấn động cơ là 20 Ω và hệ số công suất của động cơ là
0,89. Cường dộ dòng điện hiệu dụng chạy trong động cơ là
A. 4,4 A B. 1,8 A. C. 2,5 A. D. 4 A.
Câu 20: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện
dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2=10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị
A. từ 2.10-8s đến 3.10-7s. B. từ 4.10-8s đến 3,2.10-7s.
-8 -7
D. từ 4.10-8s đến 2,4.10-7s.
C. từ 2.10 s đến 3,6.10 s.
Câu 21: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm , tốc độ truyền sóng trên dây 8 m / s , treo lơ lửng trên một cần rung.
Cần dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80 Hz đến 120 Hz . Trong quá trình thay đổi tần số,
có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây?
A. 15 . B. 6 . C. 7 . D. 8 .
Câu 22: Ở một xưởng cơ khí có đặt các máy giống nhau , mỗi máy khi chạy phát ra âm có mức cường độ
âm 80dB. Để không ánh hưởng đến sức khoẻ của công nhân thì mức cường độ âm trong xưởng cơ khí
không vượt quá 90dB. Có thể bố trí nhiều nhất là bao nhiêu máy như thế trong xưởng cơ khí:
A. 10 B.2 C. 6 D. 20
Câu 23: Trong mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y. Biết rằng X , Y là một trong ba phần
tử R, C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u = U 6 cos(100πt) (V) thì hiệu điện thế hiệu
dụng trên hai phần tử X, Y đo được lần lượt là U = 2 U, U = U. Hãy cho biết X và Y là phần tử gì?
X Y
A. Cuộn dây và R. B. C và R.
C. Không tồn tại bộ phần tử thoả mãn. D. Cuộn dây và C.
π
Câu 24: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1 cos(ωt − ) và
6
x2 = A2 cos(ωt − π ) cm. Dao động tổng hợp có phương trình x=9cos(ωt+ϕ) cm. Để biên độ A2 có giá trị
cực đại thì A1 có giá trị
A. 9 3 cm B. 7cm C. 15 3 cm D. 18 3 cm
Câu 25: Cø 1kg n−íc th× cã 0,15 g n−íc nÆng D2O . §¬teri ®−îc dïng lμm nhiªn liÖu trong ph¶n øng
nhiÖt h¹ch. TÝnh sè h¹t nuclon cña §¬teri cã trong 1kg n−íc.
A: 9,03 × 10 21 nuclon B: 18,06 × 10 21 nuclon C: 10,03 × 10 21 nuclon D: 20,06 × 10 21 nuclon

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 223
w
Câu 26: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 100V. Tải tiêu thụ mắc
hình sao gồm điện trở R = 100Ω ở pha 1 và pha 2, điện trở có dung khá R = 50Ω ở pha 3. Dòng điện
trong dây trung hoà nhận giá trị nào sau đây?
A. I = 2 . B. I = 1A. C. I = 0. D. I = 0,5A.
Câu 27: Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời hai ánh sáng đơn
sắc λ 1 và λ 2 trong đó λ 2 = 1,2 λ 1. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai
khe tới màn là 1,5m. Trong một khoảng rộng L = 1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng, trong đó có 3
vân là kết quả trùng nhau của hệ hai vân. Biết hai trong ba vân trùng nhau nằm ở hai đầu L. Tính bước
sóng λ 1?
A. 0,48 μ m B. 0,50 μ m C. 0,60 μ m D. 0,64 μ m
Câu 28: Mét con l¾c ®ång hå ®−îc coi nh− 1 con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng T = 2s, vËt nÆng cã khèi l−îng m =
1kg, dao động tại nơi có g = π2 = 10 m/s2 . Biªn ®é gãc dao ®éng lóc ®Çu lμ αo = 50. Do chÞu t¸c dông cña mét lùc
c¶n kh«ng ®æi FC = 0,011(N) nªn nã dao ®éng tắt dần. Ng−êi ta dïng mét pin cã suÊt ®iÖn ®éng 3V ®iÖn trë trong
kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó bæ sung n¨ng l−îng cho con l¾c víi hiÖu suÊt của quá trình bổ sung là 25%. Pin cã ®iÖn l−îng ban
®Çu Q0 = 104 (C). Hái ®ång hå ch¹y ®−îc thêi gian t bao l©u th× dừng l¹i ? Cho g = 10m/s2.
C: t = 40 ngày B: t = 46 ngày C: t = 92 ngày D: t = 23 ngày.
Câu 29: Cho một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 (với C1 > C2). Khi mạch dao động gồm cuộn cảm
với C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch là 50 MHz , khi mạch gồm cuộn cảm với C1 và C2 mắc
song song thì tần số dao động của mạch là 24MHz . Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 thì tần số dao
động của mạch là
A. 25 MHz. B. 35 MHz. C. 30 MHz. D. 40 MHz.
Câu 30: Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ, thì
A. khi đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật.
B. gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây.
C. khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiêu.
D. tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động.
Câu 31: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có
bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?
A. 0,40 μm. B. 0,45 μm. C. 0,38 μm. D. 0,55 μm.
Câu 32: Hạt nhân 84 Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α
210


A. lớn hơn động năng của hạt nhân con. B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
C. bằng động năng của hạt nhân con. D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.
Câu 33: Quang phổ vạch phát xạ
A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch.
B. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
C. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
D. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
Câu 34: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây có cảm kháng ZL mắc nối tiếp với điện trở thuần R.
Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây, hai đầu điện trở R, hai đầu đoạn mạch tương ứng là U1, UR,U. Điện
áp hai đầu cuộn dây lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu điện trở R và U1=UR.Gọi công suất mạch là P. Kết
luận nào sau đây sai?
2
A. P = U . 3
B. U = 3U R . D. Z L = 3R.
C. Cosφ = .
2R 2
Câu 35: Mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức cường độ dòng điện là I =
8cos(107t + π/2) mA. Biết L = 0,4 mH. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:
A. u = 32cos(107t) (V) B. u = 32cos(107t + π/2) (V)
C. u = 80cos(107t) (V) D. u = 80cos(107t + π/2) (V)
Câu 36: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình:
u1 = u2 = acos 40π t (cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm / s . Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước
có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm
dao dộng với biên độ cực đại là:
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 224
w
A. 3,3 cm. B. 6 cm. C. 8,9 cm. D. 9,7 cm.
Câu 37: Trong các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời thì hành tinh nào không có vệ tinh?
A. Mộc tinh. B. Kim tinh. C. Thổ tinh. D. Trái Đất.
Câu 38: Một tia sáng trắng hẹp chiếu tới bể nước sâu 1,2m , với góc tới 450 . Biết chiết suất của nước đối với
ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nd = 2 , nt = 3 . Độ dài của vệt sáng in trên đáy bể là:
A. 15,6 cm. B. 17cm. C. 60 cm. D. 12,4 cm.
Câu 39: Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng k=100N/m. Tác dụng một ngoại
lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F0 và tần số f1=6Hz thì biên độ dao động A1. Nếu giữ nguyên
biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2=7Hz thì biên độ dao động ổn định là A2. So sánh A1 và A2 :
A. A1=A2 B. Chưa đủ điều kiện để kết luận
C. A1>A2 D. A2>A1
Câu 40: Cho prôtôn có động năng K P = 2,5 MeV bắn phá hạt nhân 3 Li đứng yên. Biết m p = 1,0073u ,
7


mLi = 7,0142u , m X = 4,0015u , 1u = 931,5 MeV / c 2 . Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau có cùng động
năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của prôtôn một góc ϕ như nhau. Coi phản ứng
không kèm theo bức xạ γ . Giá trị của ϕ là:
A. 39, 450 . B. 41,350 . C. 78,90 . D. 82,7 0 .
PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc λ , màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một
khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét
điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng Δa thì
tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δa thì tại M là:
A. vân tối thứ 9 . B. vân sáng bậc 9. C. vân sáng bậc 7. D. vân sáng bậc 8.
Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U = 100 3 V vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi.
Khi điện áp hiệu dụng ULMax thì UC=200V. Giá trị ULMax là
A. 300 V B. 100 V C. Đáp án khác. D. 150 V
Câu 43: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q =
+5.10-6C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ
điện trường có độ lớn E = 104V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14. Chu kì
dao động điều hoà của con lắc là
A. 0,58 s B. 1,40 s C. 1,15 s D. 1,99 s
Câu 44: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch
này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng B. phản xạ ánh sáng C. hoá - phát quang D. quang - phát quang
Câu 45: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75s
và t2 = 2,5s , tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm / s . Toạ độ chất điểm tại thời điểm t = 0 là
A. -8 cm B. -4 cm C. 0 cm D. -3 cm
Câu 46: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng
không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn, lần lượt đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ
điện và hai đầu cuộn dây thuần cảm thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL.
Hệ số công suất của mạch là
3
2
A. 1. B. . C. 0.5. D. .
2
2
Câu 47: Một chất phóng xạ, cứ 5 phút đo độ phóng xạ một lần, kết quả 3 lần đo liên tiếp là H1 ; 2,65mCi ;
0,985mCi . Giá trị H1 là
A. 7,13mCi . B. 7,10mCi . C. 7,05mCi . D. 7,18mCi


TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 225
w
Câu 48: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm
cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số
của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện
một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là
A. 1600 B. 625 C. 800 D. 1000
Câu 49: Một sóng cơ có bước sóng λ, tần số f và biên độ a không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ

. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của M bằng 2πfa,
điểm M đến điểm N cách M một đoạn
3
lúc đó tốc độ dao động của điểm N bằng
A. 2πfa. C. πfa. D. 3πfa.
B. 0.
Câu 50: Cho phản ứng hạt nhân : 1 D + 1 D→ 23 He + n + 3,25MeV . Biết độ hụt khối khi tạo thành hạt nhân D là
2 2

3
ΔmD = 0,0024 u. Cho 1u = 931,5 MeV/c2, năng lượng liên kết của hạt nhân 2 He bằng
A. 4,5432MeV B. 8,2468 MeV C. 7,7212MeV D. 8,9214MeV
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Để kiểm chứng hiệu ứng Đốp-ple, người ta bố trí trên một đường ray thẳng một nguồn âm
chuyển động đều với tốc tộ 30 m/s, phát ra âm với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biết âm
truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm là 740
Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo được tần số âm là
A. 820 Hz B. 560 Hz C. 620 Hz D. 780 Hz
Câu 52: Cho mạch điện RC với R = 15Ω . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một
pha. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ I1 = 1(A). Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/phút
thì cường độ I 2 = 6 ( A ) . Nếu ro to quay với tốc độ 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ là:
C. 3Ω .
A. 2 5Ω . B. 18 5Ω . D. 5Ω .
Câu 53: Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định của nó là 0,4 kg.m2. Để bánh đà tăng
tốc từ trạng thái đứng yên đến tốc độ góc ω phải tốn công 2000 J. Bỏ qua ma sát. Giá trị của ω là
A. 100 rad/s B. 50 rad/s C. 200 rad/s D. 10 rad/s
Câu 54: Cho mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là C1 thì
mạch bắt được sóng có bước sóng λ1 =10m, khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được sóng có bước sóng
λ 2 =20m. Khi tụ điện có điện dung C3=C1+2C2 thì mạch bắt đuợc sóng có bước sóng λ3 bằng:
A. λ3 =30m B. λ3 =22,2m C. λ3 =14,1m D. λ3 =15m
Câu 55: Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên n lần (n > 1) , thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống
phát ra giảm một lượng Δλ . Hiệu điện thế ban đầu của ống là :
hc(n − 1) hc(n − 1)
hc hc
A. . B. . C. . D. .
e(n − 1)Δλ enΔλ enΔλ eΔλ
Câu 56: Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định, momen quán tính của vật đối với
trục quay
A. tỉ lệ momen lực tác dụng vào vật B. tỉ lệ với gia tốc góc của vật
C. phụ thuộc tốc độ góc của vật D. phụ thuộc vị trí của vật đối với trục quay
Câu 57: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó R có thể thay đổi giá trị từ 0 đến ∞ . Khi điều chỉnh
R từ 0 đến ∞ thì nhận định nào sau đây là sai?
A. Có một giá trị của R làm cho công suất của mạch cực đại.
B. Với mọi giá trị của R thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu R luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu
đoạn mạch.
C. Khi công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì hệ số công suất = 1.
D. Khi công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch gấp 2 lần điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu của R
Câu 58: Một chất điểm khối lượng m, quay xung quanh trục cố định Δ theo quỹ đạo trong tâm O, bán
kính r. Trục Δ qua tâm O và vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo. Tại thời điểm t, chất điểm có tốc độ dài,

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
Gv: TRÖÔNG ÑÌNH HUØNG ww.MATHVN.com
ÑT: 0908346838 Trang 226
w
tốc độ góc, gia tốc hướng tâm và động lượng lần lượt và ν, ω, an và p. Momen động lượng của chất điểm
đối với trực Δ được xác định bởi
B. L = mvr2 D. L = mrω
A. L = pr C. L = man
Câu 59: Một vật rắn đang quay đều quanh trục cố định Δ với tốc độ góc 30 rad/s thì chịu tác dụng của một
momen hãm có độ lớn không đổi nên quay chậm dần đều và dừng lại sau 2 phút. Biết momen của vật rắn
này đối với trục Δ là 10 kg.m2. Momen hãm có độ lớn bằng
A. 2,0 N.m B. 2,5 N.m C. 3,0 N.m D. 3,5 N.m
Câu 60: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 đã có 80% số hạt nhân chất phóng xạ
X phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 ( s ) , thì số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với hạt nhân ban đầu.
Chu kỳ bán rã của chất đó là:
A. 50 s. B. 400 s. C. 25 s. D. 200 s.
TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC ÑAÏI VIEÄT
* TRUNG TAÂM GDTX – KP.3- THÒ TRAÁN CUÛ CHI- HUYEÂN CUÛ CHI. ÑT: 08.22483793 -0984786115
WWW.MATHVN.COM
* 67 THEÙP MÔÙI P.12-Q.TAÂN BÌNH- TP. HOÀ CHÍ MINH ÑT: 08.38118948-0909254007
www.MATHVN.comMỤC LỤC
PHẦN I: Tóm tắt công thức và lý thuyết vật lý ......................................................... 1
PHẦN II: Chuyển động của vật rắn ........................................................................ 43
PHẦN III: Dao động cơ học ................................................................................... 56
1. Dao động cơ học – con lắc lò xo .......................................................................... 56
2. Con lắc đơn - con lắc vật lý .................................................................................. 71
3. Dao động tắt dần - dao động cưỡng bức .............................................................. 77
4. Tổng hợp dao động cùng phương cùng tần số ..................................................... 78
5. Dao động sóng cơ học ......................................................................................... 81
6. Sóng dừng............................................................................................................. 86
7. Giao thoa sóng ..................................................................................................... 88
8. Sóng âm ................................................................................................................ 92
9. Hiệu ứng đốp-ple .................................................................................................. 94
PHẦN IV: Điện xoay chiều ..................................................................................... 97
PHẦN V: Dao động điện từ ................................................................................... 131
PHẦN VI: Giao thoa ánh sáng .............................................................................. 136
PHẦN VII: Lượng tử ánh sáng ............................................................................. 144
PHẦN VIII: Tia Rơnghen ..................................................................................... 150
PHẦN IX: Quang phổ vạch Hydro ........................................................................ 152
PHẦN XI: Tia laze ................................................................................................ 154
PHẦN XII: Vật lý hạt nhân ................................................................................... 154
PHẦN XIII: Từ vi mô đến vĩ mô .......................................................................... 161
PHẦN XIV: Đề thi tuyển sinh ............................................................................... 163
WWW.MATHVN.COM
www.MATHVN.com
 
WWW.MATHVN.COM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản