intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

25 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT

Chia sẻ: Nguyễn Đức Hiển | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:695

4
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu 25 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT để ôn tập, hệ thống kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thật tốt để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 25 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT

 1. 25 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT CHUYÊN ĐỀ 1: PRONUNCIATION 1. Nguyên âm Vowels (u, e, o, a, i) 1.a. Nguyên âm ngắn ­ Short vowels ­ / ə/: ago, mother, together ­ /i/: hit, bit, sit ­ / ʌ /: study, shut, must ­ / ɒ /: got job, hospital ­ /u/: put, should, foot – ­/e/: bed, send, tent, spend ­ / æ /: cat, chat, man 1.b. Nguyên âm dài ­ Long vowels / iː/ meet, beat, heat ­/u:/: school, food, moon ­ /a:/: father, star, car ­ / ɔː/: sport, more, store ­/ ɜː /: bird, shirt, early 1.c. Nguyên âm đôi­ Diphthongs ­ /ai/: buy, skỵ, hi, shy ­ / ɔɪ /: boy, enjoy, toy ­ ­ /ei/: day, baby, stay ­ /ou /: no, go, so ­ /au/: now, sound, cow ­ / ʊə /: poor, sure, tour ­ / eə /: air, care, share ­ / ɪə /: near, tear, cheer 2. Phụ âm ­ Consonants ­ /b/: bag, baby ­ /p/: pupil, pay, stop ­ /d/: dog, daddy, dead ­ /k/: kiss, key ­ /m/: mother, map, come ­ /j/: yes, yellow ­ /n/: many, none, news ­ /s/: see, summer ­ /l/: love, lucky, travel ­ /z/: zoo, visit ­ /r/: river, restaurant ­ /h/: hat, honey ­ /t/: tea, teach ­ / dʒ /: village, jam, generous ­ /g /: get, game, go ­ / θ /: thin, thick, something, birth ­ /f/: fall, laugh, fiction ­ / ð /: mother, with, this ­ /v/: visit, van ­ / ʃ /: she, sugar ­ /w/: wet, why ­ / ʒn /: vision ­ / tʃ /: children, chicken, watch ­ / ŋ /: thank, sing II. Cách làm bài tập chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
 2. ­ Chọn đọc 3 trong 4 từ có trong các phương án A, B, C, D. Tuy nhiên không cần đọc lần lượt  từ phương án A đến D mà nên chọn đọc những từ mình chắc nhất về cách phát âm.
 3. ­ Sau mỗi từ được phát âm, cẩn thận ghi xuống âm của phần gạch chân trong mỗi từ. ­ Chọn phương án có phần gạch đưực phát âm khác so với các từ còn lại. Ví dụ: A. land / lænd / B. sandy /ˈsændi / C. many / ˈmeni / D. candy / ˈkændi / Ta thấy phần gạch chân của các phương án A, B, D được phát âm là /æ/, đáp án C có phần gạch chân được phát âm là /e/. Do đó, đáp án là C. Bài tập áp dụng Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Exercise 1: 1. A. head B. please C. heavy D. measure 2. A. note B. gloves C. some D. other 3. A. now B. how C. blow D. amount 4. A. dear B. year C. wear D. disappear 5. A. hate B. pan C. carrot D. matter 6. A. improved B. returned C. arrived D. stopped 7. A. nervous B. scout C. household D. mouse 8. A. favorite B. find C. outside D. library 9. A. last B.taste C.fast D. task 10. A. future B. summer C. number D. drummer 11. A. time B. kind C. bid D. nice 12. A. hard B. carry C. card D. yard 13. A. my B. baby C. spy D. cry 14. A. well B. get C. send D. pretty 15. A. weather B. ready C. mean D. head 16. A. break B. mean C. please D. meat 17. A. lucky B. punish C. pull D. hungry 18. A. planet B. character C. happy D. classmate 19. A. letter B. twelve C. person D. sentence 20. A. humor B. music C. cucumber D. sun Exercise 2: 1. A. enough B. young C. country D. mountain 2. A. lamp B. pan C. match D. table 3. A. about B. outside C. cousin D. countless 4. A. bread B. steamer C. bead D. meat 5. A. cover B. folder C. here D. answer 6. A. steamer B. reach C. breakfast D. bead 7. A. favorite B. name C. happy D. danger 8. A. end B. help C. set D. before 9. A. photo B. hold C. fork D. slow 10. A. train B. wait C. afraid D. chair 11. A. habit B. paper C. table D. grade 12. A. meaning B. heart C. please D. speak
 4. 13. A. light B. kind C. intelligent D. underline 14. A. come B. more C. money D. somebody 15. A. comb B. climb C. bomb D. baby 16. A. nation B. national C. nationality D. international 17. A. bank B. paper C. explain D. same 18. A. fun B. sun C. supermarket D. lunch 19. A. different B. literature C. tidy D. finger 20. A. cat B. fat C. father D. apple Exercise 3: 1. A. easy B. meaning C. bread D. heat 2. A. family B. try C. happy D. lovely 3. A. smile B. life C. beautiful D. like 4. A. small B. tall C. favorite D. fall 5. A. black B. apple C. gram D. fall 6. A. dozen B. bottle C. soccer D. orange 7. A. round B. shoulder C. mouth D. household 8. A. money B. ton C. month D. shop 9. A. chest B. lemonade C. packet D. tent 10. A. champagne B. chaos C. scheme D. chemist 11. A. islander B. alive C. vacancy D. habitat 12. A. stone B. top C. pocket D. modern 13. A. volunteer B. trust C. fuss D. judge 14. A. gossip B. gentle C. gamble D. garage 15. A. daunt B. astronaut C. vaulting D. aunt 16. A. clear B. treasure C. spread D. dread 17. A. about B. shout C. wounded D. count 18. A. none B. dozen C. youngster D. home 19. A. crucial B. partial C. material D. financial 20. A. major B. native C. sailor D. applicant Đáp án  Exercise 1: 1. A. head B. please C. heavy D. measure /hed/ / pliːz / /'hevi/ /ˈmeʒə (r)/  Đáp án: B 2. A. note B. gloves C. some D. other / nəʊt / / ɡlʌvz / / sʌm / /ˈʌðə(r)/  Đáp án: A 3. A. now B. how C. blow D. amount /naʊ / /haʊ/ / bləʊ / / əˈmaʊnt /  Đáp án: C
 5. 4. A. dear B. year C. wear D. disappear / dɪə (r)/ / ˈjiə (r)/ / weə (r)/ / ˌdɪsəˈpɪə   Đáp án: C (r)/ 5. A. hate B. pan C. carrot D. matter / heɪt / / pæn / / ˈkærət / / ˈmætə(r)/  Đáp án: A 6. A. improved B. returned C. arrived D. stopped / ɪmˈpruːvd / / rɪˈtɜːnd / / əˈraɪvd / / stɒpt /  Đáp án: D 7. A. nervous B. scout C. household D. mouse / ˈnɜːvəs / / skaʊt / / ˈhaʊshəʊld / / maʊs /  Đáp án: A 8. A. favorite B. find C. outside D. library / ˈfeɪvərət / / faɪnd / / ˌaʊtˈsaɪd / / ˈlaɪbrəri  Đáp án: A 9. A. last B.taste C.fast D. task / lɑːst / / teɪst / / fɑːst / / tɑːsk /  Đáp án: B 10. A. future B. summer C. number D. drummer / ˈfjuːtʃə (r)/ / ˈsʌmə (r)/ / ˈnʌmbə (r)/ / ˈdrʌmə (r)/  Đáp án: A 11. A. time B. kind C. bid D. nice / ˈtaɪm / / kaɪnd / / bɪd / / naɪs /  Đáp án: C 12. A. hard B. carry C. card D. yard / hɑːd / / ˈkæri / / kɑːd / / jɑːd  Đáp án: B 13. A. my B. baby C. spy D. cry / maɪ / / ˈbeɪbi / /ˈspaɪ / / kraɪ /  Đáp án: B 14. A. well B. get C. send D. pretty
 6. / wel / /get/ /send/ / ˈprɪti /  Đáp án: D 15. A. weather B. ready C. mean D. head / ˈweðə (r)/ /'redi/ /mi:n/ /hed/  Đáp án: C 16. A. break B. mean C. please D. meat / breɪk / /mi:n/ /pli;z/ /mi:t/  Đáp án: A 17. A. lucky B. punish C. pull D. hungry / ˈlʌki / / ˈpʌnɪʃ / /pul/ / ˈhʌŋɡri /  Đáp án: C 18. A. planet B. character C. happy D. classmate / ˈplænɪt / / ˈkærəktə(r)/ / ˈhæpi / / ˈklɑːsmeɪt   Đáp án: D / 19. A. letter B. twelve C. person D. sentence / ˈletə (r)/ / twelv / / ˈpɜːsn / ̩ / ˈsentəns /  Đáp án: C 20. A. humor B. music C. cucumber D. sun / ˈhjuːmə (r)/ / ˈmjuːzɪk / / ˈkjuːkʌmbə (r)/ / sʌn /  Đáp án: D Exercise 2: 1. A. enough B. young C. country D. mountain / ɪˈnʌf / / jʌŋ / / ˈkʌntri / / ˈmaʊntɪn /  Đáp án: D 2. A. lamp B. pan C. match D. table / læmp / / pæn / / mætʃ / / ˈteɪbl̩  /  Đáp án: D 3. A. about B. outside C. cousin D. countless / əˈbaʊt / / ˌaʊtˈsaɪd / / ˈkʌzn / ̩ / ˈkaʊntləs /  Đáp án: C 4. A. bread B. steamer C. bead D. meat
 7. / bred / / ˈstiːmə(r) / / biːd / / miːt /  Đáp án: A 5. A. cover B. folder C. here D. answer / ˈkʌvə(r)/ / fəʊldə(r) / / hɪə(r)/ / ˈɑːnsə(r)/  Đáp án: C 6. A. steamer B. reach C. breakfast D. bead / ˈstiːmə (r)/ / riːtʃ / / ˈbrekfəst / / biːd /  Đáp án: C 7. A. favorite B. name C. happy D. danger / ˈfeɪvərət / / ˈneɪm / / ˈhæpi / / ˈdeɪndʒə(r)/  Đáp án: C 8. A. end B. help C. set D. before / end / / help / / set / / bɪˈfɔː(r)/  Đáp án: D 9. A. photo B. hold C. fork D. slow / ˈfəʊtəʊ / / həʊld / / fɔːk / / sləʊ /  Đáp án: C 10. A. train B. wait C. afraid D. chair / treɪn / / weɪt / / əˈfreɪd / / tʃeə(r)/  Đáp án: D 11. A. habit B. paper C. table D. grade / ˈhæbɪt / / ˈpeɪpə(r)/ / ˈteɪbəl / / ɡreɪd /  Đáp án: A 12.A. meaning B. heart C. please D. speak / ˈmiːnɪŋ / / hɑːt / / pliːz / / spiːk /  Đáp án: B 13. A. light B. kind C. intelligent D. underline / laɪt / / kaɪnd / / ɪnˈtelɪdʒənt / / ˌʌndəˈlaɪn /  Đáp án: C 14. A. come B. more C. money D. somebody / ˈkʌm / / mɔː(r) / / ˈmʌni / / ˈsʌmbədi /  Đáp án: B 15. A. comb B. climb C. bomb D. baby / kəʊm / / klaɪm / / ˈbɒm / / ˈbeɪbi /  Đáp án: D (âm /b/ luôn bị nuốt sau âm /m/) 16. A. nation B. national C. nationality D. international / ˈneɪʃən / / ˈnæʃnəl / / ˌnæʃəˈnælɪti / / ˌɪntə  Đáp án: A ˈnæʃənəl / 17. A. bank B. paper C. explain D. same / bæŋk / / ˈpeɪpə(r) / / ɪksˈpleɪn / / seɪm /
 8.  Đáp án: A 18. A. fun B. sun C. supermarket D. lunch / fʌn / / sʌn / / ˈsuːpəmɑːkɪt / / ˈlʌntʃ /  Đáp án: C 19. A. different B. literature C. tidy D. finger / ˈdɪfrənt / / ˈlɪtrətʃə(r) / / ˈtaɪdi / / ˈfɪŋɡə(r) /  Đáp án: C 20. A. cat B. fat C. father D. apple / kæt / / fæt / / ˈfɑːðə(r) / / ˈæpəl /  Đáp án: C Exercise 3: 1. A. easy B. meaning C. bread D. heat / ˈiːzi / / ˈmiːnɪŋ / / bred / / hiːt /  Đáp án: C 2. A. family B. try C. happy D. lovely / ˈfæməli / / ˈtraɪ / / ˈhæpi / / ˈlʌvli /  Đáp án: B 3. A. smile B. life C. beautiful D. like / smaɪl / / laɪf / / ˈbjuːtəfəl / / ˈlaɪk /  Đáp án: C 4. A. small B. tall C. favorite D. fall / smɔːl / / tɔːl / / ˈfeɪvərət / / fɔːl /  Đáp án: C 5. A. black B. apple C. gram D. fall / blæk / / ˈæpəl / / ɡræm / / fɔːl /  Đáp án: D 6. A. dozen B. bottle C. soccer D. orange / ˈdʌzən / / ˈbɒtəl / / ˈsɒkə(r) / / ˈɒrɪndʒ /  Đáp án: A 7. A. round B. shoulder C. mouth D. household / ˈraʊnd / / ˈʃəʊldə(r) / / maʊθ / /   Đáp án: B ˈhaʊshəʊld / 8. A. money B. ton C. month D. shop / ˈmʌni / / tʌn / / mʌnθ / / ʃɒp /  Đáp án: D 9. A. chest B. lemonade C. packet D. tent / tʃest / / ˌleməˈneɪd / / ˈpækɪt / / tent /   Đáp án: C 10. A. champagne B. chaos C. scheme D. chemist / ʃæmˈpeɪn / / ˈkeɪɒs / / skiːm / / ˈkemɪst /  Đáp án: A
 9. 11. A. islander B. alive C. vacancy D. habitat / ˈaɪləndə[r] / / əˈlaɪv / / ˈveɪkənsi / / ˈhæbɪtæt /  Đáp án: D 12. A. stone B. top C. pocket D. modern / stəʊn / / tɒp / / ˈpɒkɪt / / ˈmɒdən /  Đáp án: A 13. A. volunteer B. trust C. fuss D. judge / ˌvɒlənˈtɪə(r) / / trʌst / / fʌs / / dʒʌdʒ /   Đáp án: A 14. A. gossip B. gentle C. gamble D. garage / ˈɡɒsɪp / / ˈdʒentəl / / ˈɡæmbəl / / ˈɡærɑːʒ /  Đáp án: B 15. A. daunt B. astronaut C. vaulting D. aunt / dɔːnt / / ˈæstrənɔːt / / ˈvɔːltɪŋ / / ɑːnt /  Đáp án: D 16. A. clear B. treasure C. spread D. dread / klɪə[r] / / ˈtreʒə / / spred / / dred /  Đáp án: A 17. A. about B. shout C. wounded D. count / əˈbaʊt / / ʃaʊt / / ˈwuːndɪd / / kaʊnt /  Đáp án: C 18. A. none B. dozen C. youngster D. home / nʌn / / ˈdʌzən / / ˈjʌŋstə / / həʊm /  Đáp án: D 19. A. crucial B. partial C. material D. financial / ˈkruːʃəl / / ˈpɑːʃəl / / məˈtɪərɪəl / / faɪˈnænʃəl /  Đáp án: C 20. A. major B. native C. sailor D. applicant / ˈmeɪdʒə(r) / / ˈneɪtɪv / / ˈseɪlə(r) / / ˈæplɪkənt /  Đáp án: D III. Cách phát âm của đuôi ­s
 10. "­s” được phát âm là: + /s/: khi âm tận cùng trước nó là /p/, /k/, /f/, /θ/, /t/.
 11. + /iz/: khi trước ­s là: ch, sh, ss, x, ge. + /z/: khi âm tận cùng trước nó là nguyên âm và các phụ âm còn lại. Ví dụ: A. listens / ˈlɪsnz / B. reviews / rɪˈvjuːz / C. protects / prəˈtekts / D. enjoys / ɪnˈdʒɔɪz / Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /s/ còn lại được phát âm là /z/.  Đáp án là C Bài tập áp dụng Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Exercise 1: 1. A. proofs B. books C. points D. days 2. A. asks B. breathes C. breaths D. hopes 3 A. sees B. sports C. pools D. trains 4. A. tombs B. lamps C. brakes D. invites 5. A. books B. floors C. combs D. drums 6. A. cats B. tapes C. rides D. cooks 7. A. walks B. begins C. helps D. cuts 8. A. shoots B. grounds C. concentrates D. forests 9. A. helps B. laughs C. cooks D. finds 10. A. hours B. fathers C. dreams D. thinks Exercise 2: 1. A. beds B. doors C. plays D. students 2. A. arms B. suits C. chairs D. boards 3. A. boxes B. classes C. potatoes D. finishes 4. A. relieves B. invents C. buys D. deals 5. A. dreams B. heals C. kills D. tasks 6. A. resources B. stages C. preserves D.focuses 7. A. carriages B. whistles C. assures D. costumes 8. A. offers B.mounts C. pollens D. swords 9. A. miles B. words C. accidents D. names 10. A. sports B. households C. minds D. plays 11. A. pools B. trucks C. umbrellas D. workers 12. A. programs B. individuals C. subjects D. celebrations 13. A. houses B. horses C. matches D. wives 14. A. barracks B. series C. means D. headquarters 15. A. crossroads B. species C. works D. mosquitoes Đáp án  Exercise 1: 1. A. proofs B. books C. points D. days / pruːfs / / bʊks / / pɔɪnts / / ˈdeɪz /  Đáp án: D 2. A. asks B. breathes C. breaths D. hopes
 12. / ˈɑːsks / / briːðz / / breθs / / həʊps /  Đáp án: B 3 A. sees B. sports C. pools D. trains / ˈsiːz / / spɔːts / / puːlz / / treɪnz /  Đáp án: B 4. A. tombs B. lamps C. brakes D. invites / tuːmz / / læmps / / breɪks / / ɪnˈvaɪts /  Đáp án: A 5. A. books B. floors C. combs D. drums / bʊks / / flɔː(r)z / / kəʊmz / / drʌmz /  Đáp án: A 6. A. cats B. tapes C. rides D. cooks / kæts / / teɪps / / raɪdz / / kʊks /  Đáp án: C 7. A. walks B. begins C. helps D. cuts / wɔːks / / bɪˈɡɪnz / / helps / / kʌts /  Đáp án: B 8. A. shoots B. grounds C. concentrates D. forests / ʃuːts / / ɡraʊndz / / ˈkɒnsəntreɪts / / ˈfɒrɪsts /  Đáp án: B 9. A. helps B. laughs C. cooks D. finds / helps / / lɑːfs / / kʊks / / faɪndz /  Đáp án: D 10. A. hours B. fathers C. dreams D. thinks / ˈaʊə(r)z / / ˈfɑːðə(r)z / / driːmz / / ˈθɪŋks /  Đáp án: D Exercise 2: 1. A. beds B. doors C. plays D. students / ˈbedz / / dɔː(r)z / / ˈpleɪz / / ˈstjuːdnts /  Đáp án: D 2. A. arms B. suits C. chairs D. boards / ɑːmz / / suːts / / tʃeə(r)z / / bɔːdz /  Đáp án: B 3. A. boxes B. classes C. potatoes D. finishes / ˈbɒksɪz / / ˈklɑːsɪz / / pəˈteɪtəʊz / / ˈfɪnɪʃɪz /  Đáp án: C 4. A. relieves B. invents C. buys D. deals
 13. / rɪˈliːvz / / ɪnˈvents / / baɪz / / diːlz /  Đáp án: B 5. A. dreams B. heals C. kills D. tasks / driːmz / / hiːlz / / kɪlz / / tɑːsks /  Đáp án: D 6. A. resources B. stages C. preserves D.focuses / rɪˈzɔːsɪz / / ˈsteɪdʒɪz / / prɪˈzɜːvz / / ˈfəʊkəsɪz /  Đáp án: C 7. A. carriages B. whistles C. assures D. costumes / ˈkærɪdʒɪz / / ˈwɪslz / ̩ / əˈʃɔː(r)z / / ˈkɒstjuːmz /  Đáp án: A 8. A. offers B.mounts C. pollens_ D. swords / ˈɒfə(r)z / / maʊnts / / ˈpɒlənz / / sɔːdz /  Đáp án: B 9. A. miles B. words C. accidents D. names / maɪlz / / ˈwɜːdz / / ˈæksɪdənts / / ˈneɪmz /  Đáp án: C 10. A. sports B. households C. minds D. plays / spɔːts / / ˈhaʊshəʊldz / / maɪndz / / ˈpleɪz /  Đáp án: A 11. A. pools B. trucks C. umbrellas D. workers / puːlz / / trʌks / / ʌmˈbreləz / / ˈwɜːkə(r)z /  Đáp án: B 12. A. programs B. individuals C. subjects D. celebrations / ˈprəʊɡræmz / / ˌɪndɪˈvɪdʒʊəlz / / səbˈdʒekts / / ˌselɪˈbreɪʃnz / ̩   Đáp án: C 13. A. houses B. horses C. matches D. wives / ˈhaʊzɪz / / ˈhɔːsɪz / / ˈmætʃɪz / / waɪvz /  Đáp án: D 14. A. barracks^ B. series C. means D. headquarters / ˈbærəks / / ˈsɪəriːz / / miːnz / / hedˈkwɔːtəz /  Đáp án: A
 14. 15. A. crossroads B. species C. works D. mosquitoes / ˈkrɒsrəʊdz / / ˈspiːʃiːz / / ˈwɜːks / / məˈskiːtəʊz  /  Đáp án: C IV. Cách phát âm của đuôi  ­ed “­ ed" được phát âm là: + /t/: khi âm tận cùng trước ­ed là /s/,/tf/, /f/, /k/, /p/, /f/ thì phát âm là /t/. + /id/: khi trước ­ed là /t/ và /d/. + /d/: khi âm tận cùng trước ­ed là nguyên âm và các phụ âm còn lại. Ví dụ: A. toured /turd/ B. jumped / dʒʌmpt / C. solved / sɒlvd / D. rained / reɪnd / Câu B "­ed" được phát ấm là /t/, các đáp án còn lại ­ed được phát âm là /d/  Đáp án là B Bài tập áp dụng Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Exercise 1: 1. A. worked B. stopped C. forced D. wanted 2. A. kissed B. helped C. forced D. raised 3. A. confused B. faced C. cried D. defined 4. A. devoted B. suggested C. provided D. wished 5. A. catched B. crashed C. occupied D. coughed 6. A. agreed B. missed C. liked D. watched 7. A. measured B. pleased C. distinguished D. managed 8. A. wounded B. routed C. wasted D. risked 9. A. imprisoned B. pointed C. shouted D. surrounded 10. A. failed B.reached C. absored D. solved Exercise 2: 1. A. invited B. attended C. celebrated D. displayed 2. A. removed B. washed C. hoped D. missed 3. A. looked B. laughed C. moved D. stepped 4. A. wanted B. parked C. stopped D. watched 5 A. laughed B. passed C. suggested D. placed 6. A. believed B. prepared C. involved D. liked 7. A. lifted B. lasted C. happened D. decided 8. A. collected B. changed C. formed D. viewed
 15. 9. A. walked B. entertained C. reached D. looked 10. A. admired B. looked C. missed D. hoped 11. A. filled B. cleaned C. ploughed D. watched 12. A. visited B. decided C. engaged D. disappointed 13. A. kissed B. stopped C. laughed D. closed 14. A. reformed B. appointed C. stayed D. installed 15. A. fitted B. educated C. locked D. intended Đáp án Exercise 1: 1. A. worked B. stopped C. forced D. wanted / ˈwɜːkt / / stɒpt / / fɔːst / / ˈwɒntɪd /  Đáp án: D 2. A. kissed B. helped C. forced D. raised / kɪst / / helpt / / fɔːst / / reɪzd /  Đáp án: D 3. A. confused B. faced C. cried D. defined / kənˈfjuːzd / / feɪst / / kraɪd / / dɪˈfaɪnd /  Đáp án: B 4. A. devoted B. suggested C. provided D. wished / dɪˈvəʊtɪd / / səˈdʒestɪd / / prəˈvaɪdɪd / / wɪʃt /  Đáp án: D 5. A. catched B. crashed C. occupied D. coughed / kætʃt / / kræʃt / / ˈɒkjʊpaɪd / / kɒft /  Đáp án: C 6. A. agreed B. missed C. liked D. watched / əˈɡriːd / / mɪst / / ˈlaɪkt / / wɒtʃt /  Đáp án: A
 16. 7. A. measured B. pleased C. distinguished D. managed / ˈmeʒə(r)d / / pliːzd / / dɪˈstɪŋɡwɪʃt / / ˈmænɪdʒd /  Đáp án: C 8. A. wounded B. routed C. wasted D. risked / ˈwuːndɪd / / ˈruːtɪd / / ˈweɪstɪd / / rɪskt /  Đáp án: D 9. A. imprisoned B. pointed C. shouted D. surrounded / ɪmˈprɪznd / ̩ / ˈpɔɪntɪd / / ˈʃaʊtɪd / / səˈraʊndɪd /  Đáp án: A 10. A. failed B.reached C. absored D. solved / feɪld / / riːtʃt / / absored / / sɒlvd /  Đáp án: B Exercise 2: 1. A. invited B. attended C. celebrated D. displayed / ɪnˈvaɪtɪd / / əˈtendɪd / / ˈselɪbreɪtɪd / / dɪˈspleɪd /  Đáp án: D 2. A. removed B. washed C. hoped D. missed / rɪˈmuːvd / / wɒʃt / / həʊpt / / mɪst /  Đáp án: A 3. A. looked B. laughed C. moved D. stepped / ˈlʊkt / / lɑːft / / muːvd / / stept /  Đáp án: C 4. A. wanted B. parked C. stopped D. watched / ˈwɒntɪd / / pɑːkt / / stɒpt / / wɒtʃt /  Đáp án: A 5 A. laughed B. passed C. suggested D. placed / lɑːft / / pɑːst / / səˈdʒestɪd / / ˈpleɪst /  Đáp án: C 6. A. believed B. prepared C. involved D. liked / bɪˈliːvd / / prɪˈpeə(r)d / / ɪnˈvɒlvd / / ˈlaɪkt /  Đáp án: D 7. A. lifted B. lasted C. happened D. decided / ˈlɪftɪd / / ˈlɑːstɪd / / ˈhæpənd / / dɪˈsaɪdɪd /  Đáp án: C 8. A. collected B. changed C. formed D. viewed / kəˈlektɪd / / tʃeɪndʒd / / ˈfɔːmd / / vjuːd /  Đáp án: A 9. A. walked B. entertained C. reached D. looked / ˈwɔːkt / / ˌentəˈteɪnd / / riːtʃt / / ˈlʊkt /  Đáp án: B
 17. 10. A. admired B. looked C. missed D. hoped / ədˈmaɪə(r)d / / ˈlʊkt / / mɪst / / həʊpt /  Đáp án: A 11. A. filled B. cleaned C. ploughed D. watched / fɪld / / kliːnd / / plaʊd / / wɒtʃt /  Đáp án: D 12. A. visited B. decided C. engaged D. disappointed / ˈvɪzɪtɪd / / dɪˈsaɪdɪd / / ɪnˈɡeɪdʒd / / ˌdɪsə ˈpoɪntɪd /  Đáp án: C 13. A. kissed B. stopped C. laughed D. closed / kɪst / / stɒpt / / lɑːft / / kləʊzd /  Đáp án: D 14. A. reformed B. appointed C. stayed D. installed / rɪˈfɔːmd / / əˈpɔɪntɪd / / steɪd / / ɪnˈstɔːld /  Đáp án: B 15. A. fitted B. educated C. locked D. intended / ˈfɪtɪd / / ˈedʒʊkeɪtɪd / / lɒkt / / ɪnˈtendɪd /  Đáp án: C *Các trường hợp đặc biệt của đuôi ­ed Một số từ kết thúc bằng ­ed được dùng làm tính từ/danh từ, đuôi ­ed được phát âm là /id/: 1. aged / eɪdʒid /(a): cao tuổi, lớn tuổi aged / eɪdʒd /(Vpast): trở nên già, làm cho già cỗi 2. blessed /blesid/ (a): thần thánh, thiêng liêng 3. crooked / krʊkid/(a): cong, oằn, vặn vẹo 4. dogged / dɒɡdi /(a): gan góc, gan lì, bền bỉ 5. naked /neikid/(a): trơ trụi, trần truồng 6. learned / lɜːnid /(a): có học thức, thông thái, uyên  bác learned / lɜːnd /(Vpast): học 7. ragged / ræɡid /(a): rách tả toi, bù xù 8. wicked /wikid/(a): tinh quái, ranh mãnh, nguy hại 9. wretched / ˈretʃɪd /(a): khốn khổ, bần cùng, tồi tệ 10. beloved /bɪˈlʌvɪd /(a): yêu thương 11. cursed / kɜːst /(a): tức giận, khó chịu 12. rugged / ˈrʌɡɪd /(a): xù xì, gồ ghề 13. sacred / ˈseɪkrɪd /(a): thiêng liêng, trân trọng 14. legged / ˈleɡɪd /(a): có chân 15. hatred / ˈheɪtrɪd /(a): lòng hận thù
 18. 16. crabbed / kræbid /(a): càu nhàu, gắt gỏng Bài tập áp dụng 1. A. naked B. looked C. crooked D. wicked 2. A. concerned B. raised C. developed D. maintained 3. A. laughed B. photographed C. coughed D. weighed 4. A. looked B. naked C. cooked D.booked 5. A. communicates B. mistakes C. loves D. hopes 6. A. manages B. laughs C. photographs D. makes 7. A. traveled B. learned C. landed D. fastened 8. A. beloved B. learned C. used D.ragged 9. A. unmatched B. learned C. beloved D. sacred 10. A. naked B. beloved C. learned D.ragged 11. A. scared B, hatred C. aged D. crabbed 12. A. used B. blessed C. cursed D. dogged 13. A. wicked B. rugged C. wretched D. worked 14. A. increased B. kissed C. blessed D. faced 15. A. crabbed B. advised C. proposed D. raised Đáp án 1. A. naked B. looked C. crooked D. wicked / ˈneɪkɪd / / ˈlʊkt / / krʊkɪd / / ˈwɪkɪd /  Đáp án: B 2. A. concerned B. raised C. developed D. maintained / kənˈsəːnd / / reɪzd / / dɪˈveləpt / / meɪnˈteɪnd /  Đáp án: C 3. A. laughed B. photographed C. coughed D. weighed / lɑːft / / ˈfəʊtəɡrɑːft / / kɒft / / weɪd /  Đáp án: D 4. A. looked B. naked C. cooked D.booked / ˈlʊkt / / ˈneɪkɪd / / kʊkt / / bʊkt /  Đáp án: B 5. A. communicates B. mistakes C. loves D. hopes / kəˈmjuːnɪkeɪts / / mɪˈsteɪks / / ˈlʌvz / / həʊps /  Đáp án: C 6. A. manages B. laughs C. photographs D. makes / ˈmænɪdʒɪz / / lɑːfs / / ˈfəʊtəɡrɑːfs / / ˈmeɪks /  Đáp án: A 7. A. traveled B. learned C. landed D. fastened / ˈtrv(ə)ld / ̩ / ləːnd / / ˈlandɪd / / ˈfɑːs(ə)nd / ̩  Đáp án: C 8. A. beloved B. learned C. used D.ragged / bɪˈlʌvɪd / / ləːnid / / ˈjuːzd / / raɡid /  Đáp án: C
 19. 9. A. unmatched B. learned C. beloved D. sacred / ʌnˈmatʃt / / lɜːnid / / bɪˈlʌvɪd / / ˈseɪkrɪd /  Đáp án: A 10. A. naked B. beloved C. learned D.ragged / ˈneɪkɪd / / bɪˈlʌvɪd / / ləːnd / / ræɡid /  Đáp án: C 11. A. scared B, hatred C. aged D. crabbed / skeəid / / ˈheɪtrɪd / / eɪdʒd / / kræbid /  Đáp án: C 12. A. used B. blessed C. cursed D. dogged / ˈjuːzd / / blesid / / kɜːsid / / ˈdɔːɡɪd /  Đáp án: A 13. A. wicked B. rugged C. wretched D. worked / ˈwɪkɪd / / ˈrʌɡɪd / / ˈretʃɪd / / ˈwɜːkt /  Đáp án: D 14. A. increased B. kissed C. blessed D. faced / ɪnˈkriːst / / kɪst / / blesid / / feɪst /  Đáp án: C 15. A. crabbed B. advised C. proposed D. raised / kræbid / / ədˈvʌɪzd / / prəˈpəʊzd / / reɪzd /  Đáp án: A
 20. CHUYÊN ĐỀ 2 TRỌNG ÂM ­ STRESS I. Định nghĩa về trọng âm Tiếng Anh là ngôn ngữ  đa âm tiết. Những từ có hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết phát âm khác   biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về độ dài, độ  lớn và độ  cao. Âm tiết nào được phát âm to hơn,  giọng cao hơn và kéo dài hơn các âm khác trong cùng một từ thì ta nói âm tiết đó được nhấn trọng âm.  Hay nói cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết đó. Khi nhìn vào phiên âm của một từ thì trọng âm của từ đó được kí hiệu bằng dấu (') ở phía trước, bên   trên âm tiết đó. Ví dụ: happy /'hæpi/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.  clever / ˈklevər /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.  arrange / əˈreɪndʒ /: trọng âm rơi vào âm tiết thứ  hai. engineer / endʒɪˈnɪə /: trọng âm rơi vào âm tiết  thứ ba. II. Ý nghĩa của trọng âm Trọng âm từ đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt được từ này với từ khác khi chúng ta nghe và   nói tiếng Anh. Người bản ngữ phát âm bất cứ  từ  nào đều có trọng âm. Vì vậy, đặt trọng âm sai âm  tiết hay không sử dụng trọng âm sẽ khiến người bản xứ khó có thể hiểu được là người học tiếng Anh  muốn nói gì và họ  cũng gặp không ít khó khăn trong việc nghe hiểu người bản xứ. Chẳng hạn: Từ  desert có hai cách nhấn trọng âm: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất / ˈdezət / thì đó là danh từ, có nghĩa  là sa mạc, nhưng trọng âm rơi vào âm tiết thứ  hai /dɪ'zɜrt/ thì đó là động từ; có nghĩa là  bỏ  rơi, đào   ngũ. Trong tiếng Anh, có một số từ được viết giống nhau nhưng trọng âm ở vị trí khác nhau tuỳ  theo   từ loại. Như vậy phát âm đúng trọng âm của một từ là yếu tố đầu tiên giúp chúng ta có thể nghe hiểu   và nói được như người bản ngữ. III. Âm tiết tiếng Anh Để hiểu được trọng âm của một từ, trước hết chúng ta phải hiểu được thế nào là âm tiết. Mỗi từ đều  được cấu tạo từ  các âm tiết. Âm tiết là một đơn vị  phát âm, gồm có một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/,   /a:/, /ɔɪ/, /ʊə /...) và các phụ âm (p, k, t, m, n….) bao quanh hoặc không có phụ âm bao quanh.  Từ có thể có một, hai,  ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết. Ví dụ: beautiful / ˈbjuːtifʊl /: có ba âm ti ̩ ết. quickly / ˈkwɪkli /: có hai âm tiết. IV. Các quy tắc đánh trọng âm 1. Trọng âm theo phiên âm a. Quy tắc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2