intTypePromotion=1

6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Giải tích lớp 12 năm 2017

Chia sẻ: Cáp Xuân Huy | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:57

0
31
lượt xem
10
download

6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Giải tích lớp 12 năm 2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Giải tích lớp 12 năm 2017 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 6 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Giải tích lớp 12 năm 2017

 1. KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Thời gian: 60’ ) ĐỀ SỐ – 01 (08­07­2017) Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án  A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A.  B.  C.  D.  Câu 2. Cho hàm số  với , có và . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang C. Đồ thị hàm số có thể có nhiều hơn một tiệm cận ngang. D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và  Câu 3. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào? A.  B.  C.  D.  Câu 4. Cho hàm số xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên: x                                               0                                1                                  y'                        0              +             0                            0                  + y                                                                                                                                                                                                         Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Hàm số có đúng một cực trị. B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng ­3. C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  và giá trị nhỏ nhất bằng ­4. D. Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại  Câu 5. Tìm giá trị cực tiểu  của hàm số  A.  B.  C.  D.  Câu 6. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  A.  B.  C.  D.  Câu 7. Cho hàm số  có đồ thị (C) cà đường thẳng . Tìm m để d luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B. A.  B.  C.  D.  Câu 8. Cho hàm số  có đồ thị  . Tìm tất cả giá trị thực của m để đồ thị  có hai điểm cực đại là A và B thỏa  mãn AB vuông góc đường thẳng  A.  hoặc  B.  hoặc  C.  D.  Câu 9. Cho hàm số  với m là tham số thực. Chọn khẳng định sai: A. Nếu  đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang.  B. Nếu  đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang và một tiệm cận đứng. C. Nếu  đồ thị hàm số có ít nhất một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.  D. Với mọi m hàm số luôn có hai tiệm cận đứng. Câu 10. Tập xác định của hàm số  là:   GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 2. A.        B .  C .  D.                                                   Câu 11. Cho hàm số  đồng biến trên tập  số thực R, mệnh đề nào sau đây là đúng:   A. Với mọi  B. Với mọi  C.Với mọi  D. Với mọi  Câu 12. Hàm số đạt cực trị tại các điểm: A.      B.  C.  D.                                                      Câu 13. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là:   A.          B.  C.  D.                      Câu 14. Hàm số  nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây  A. ; B.  C.  D.  Câu 15. Đồ thị của hàm số  đạt cực tiểu tại . Khi đó giá trị của tổng  bằng:       A. 5      B. 6 C.  ­11 D. 7 Câu 16. Cho hàm số có và . Khẳng định nào sau đây là khẳng  định đúng ?   A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang. B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang. C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng    và   D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng    và  . Câu 17. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn [2; 4].    A.  B.  C.  D.  Câu 18. Đồ  thị  của  hàm  số  có bao nhiêu tiệm cận     A.1 B. 3 C. 2    D. 0 Câu 19. Cho hàm số  (1). Cho A(2;3), tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị B và C sao cho tam giác  ABC cân tại A. A.  B.  C.  D.       Câu 20. Giá trị m để hàm số  đồng biến trên R là: A.               B.                      C.               D.  Câu 21. Cho hàm số  kết luận nào sau đây là đúng:    A. Hàm số đồng biến trên tập R         B. Hàm số đồng biến trên , nghịch biến trên                 C.Hàm số nghịch biến trên tập R.      D. Hàm số nghịch biến trên , đồng biến trên  Câu 22. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng ? A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang. B. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận ngang  là . C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận ngang  là . D. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang  . GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 3. Câu 23. Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến  thiên như bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?       A. Hàm số có đúng một cực trị.       B. Hàm số đạt cực đại tại x   ­1 và đạt cực tiểu tại  x  2.       C. Hàm số  có giá trị  lớn nhất bằng 2 và giá trị  nhỏ  nhất   bằng  2.       D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng ­2 và giá trị cực đại bằng 2. Câu 24. Giá trị cực đại yCĐ của hàm số  là:       A.  yCĐ = ­ 4. B.  yCĐ = ­6. C.  yCĐ = 0. D.  yCĐ = 2 Câu 25. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [­4; ­2].       A.   B.  C.  D.  Câu 26. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng 0 là:       A.  . B.  . C. . D. . Câu 27. Giá trị nào của m sau đây để đường thẳng cắt đồ thị hàm số (C)  tại 4 phân biệt: A.  B.  C.  D.  Câu 28. Cho hàm số  . Với giá trị nào của m  thì  đường  tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8. A.  B.  C.  D.  Câu 29. Giá trị của tham số m để hàm số  nghịch  biến trên khoảng  là:       A.  hoặc  .             B. m   0.  C. 2   m .               D. m > 2. Câu 30. Tập xác định của hàm số  là: A.                  B.    C.      D.   Câu 31. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào không có cực trị:     A.          B.                   C.  D.  Câu 32. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau: A.  B.         C.                D.  Câu 33. Hàm số dạng có tối đa bao nhiêu điểm cực trị ? A.  B.       C.              D.  Câu 34. Phương trình tiếp tuyến của hàm số  tại điểm có hoành độ bằng ­3 là: A.  B.      C.               D.  Câu 35. Giá trị lớn nhất của hàm số  là: A.                       B. 4  C. 2      D.  Câu 36. Giá trị của m để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số    đi qua điểm         A.        B.                 C.                  D.   Câu 37. Giá trịđể đồ thị hàm  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng  là:  A.  B.  C.  D.  Câu 38. Giá trị của m để hàm số y = x3 – 2mx2 + (m + 3)x – 5 + m đồng biến trên R là: B.  C.  D.       A.  GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 4. Câu 39. Tập xác định của hàm số  là:    A.        B .  C .  D.                                                   Câu 40. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số   là đúng? A. Hàm số luôn nghịch biến trên  . B. Hàm số luôn nghịch biến trên  và  C. Hàm số luôn đồng biến trên  . D. Hàm số luôn đồng biến trên  và  . GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 5. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 6. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 7. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 8. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 9. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 10. KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Thời gian: 60’ ) ĐỀ SỐ – 02 (11­07­2017) Câu 1. GTLN của hàm số  trên đoạn  là A. 5                            B. 3 C. 1  D. 7               Câu 2. Cho hàm số y=x3­4x. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng A. 0        B. 2        C. 3                  D. 4 Câu 3. Hàm số  đồng biến trên:       A.                        B.              C.  và          D.   Câu 4. Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số :    là : A. 2        B. 1        C. 4                  D. 3 Câu 5. Cho (C): . Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng 9x – y + 24 = 0 có phương trình là: A. y = 9x + 8 B. y= 9x ­ 8; y = 9x + 24 C. y = 9x­8 D. y = 9x+24 Câu 6. Tìm m để đồ thị hàm số:có 3 cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 1. y A. B. 2                                    C. D. 2 x                      0 Câu 7. Cho hàm số  có đồ thị:  Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? -2 A. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2 B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2 C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng ­2 D. Hàm số có ba cực trị Câu 8. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng  là: A. (­2;­ 4) B(­; 1) C. (­2; ­) D. (­2;4), (;­1) Câu 9. Tập xác định của hàm số  là: A.  B.  C.  D.  Câu 10. Hàm số  đồng biến trên khoảng:     A.  B. R.    C.  D.  Câu 11. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn                lần lượt là:      A.    B.  C.  D.  Câu 12. Hàm số có giao điểm với trục tung là: A. (1;3) B. (0;­1) C. (0;1) D. (­1;  )  Câu 13. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?    A.     B.  C.     D.  Câu 14. Cho hàm số  có đồ thị (H). Số đường tiệm cận  của (H) là: GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 11.      A. 0. B. 2.   C.3.       D. 1. Câu 15. Cho (C): . Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng y ­ 1 = 0 có phương trình là: A. y = ­ 3 B. y = ­1; y = ­ 3 C. y = 1; y = 3  D. y = 1 Câu 16. Đồ thị của hàm số  cắt ox tại mấy điểm A. 1              B. 2    C. 3                           D. 4   Câu 17. Đồ thị hàm số  có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của một tam giác vuông khi: A.  m = 0 B. m = 1 C.  m = 2 D.  m = 3 Câu 18. Hàm số  nghịch biến trên khoảng(1; +∞) khi m thuộc:        A. .[ ­1; 2)                 B. (­2; 2) C. [­2; 2] D. (­1; 1) Câu 19. Hỏi hàm số  đồng biến trên khoảng nào A.   B.   C.  D.  Câu 20. Điểm cực tiểu của hàm số  là A.  B.  C.  D.  Câu 21. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 22. Hàm số   có số giao điểm với trục hoành là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 23. Đồ thị sau của hàm số nào?  y A.  B.  C.  D.  1 2 x ­1 0 Câu 24. Cho hàm số . Gọi  là các điểm cực trị  của hàm số trên. Khi đó  có giá  trị bằng A.  B.  C.  D.  Câu 25. Cho hàm số . Giá trị của tham số  để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm  là A.  B.  C.  D.  Câu 26. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên   là A.   B.   C.   D.   Câu 27. Giá trị của tham số  để hàm số  luôn nghịch biến trên  là A.  B.  C.  D.  Câu 28. Giá trị của tham số  để đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt là A.  B.  C.  D.  Câu 29. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D  dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. y = x4 ­ 4x2 + 1 B. y = x3 ­ 3x2 + 1 C. y = ­x3 + 3x2 + 1 D. y = ­x4 + 3x2  ­ 4 Câu 30. Cho hàm số y =. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số đồng biến trên tập xác định B. Hàm số đồng biến trên (­∞; ­ 1) và  GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 12. C. Hàm số nghịch biến trên tập xác định D. Hàm số nghịch biến trên (­∞; ­1) và  Câu 31. Đường thẳng  x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sau đây? A. y =   B. y =   C. y =   D. y =  Câu 32. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào ?   A.             B.                 C.          D.  Câu 33. Kí hiệu M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn , giá trị của M và m là:      A. M=, m=­3                 B. M=, m=3                   C. M=, m=­3             D. M=, m=3 Câu 34. Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của m thì phương trình  có  duy  nhất một nghiệm                                                                                                                A. B.                                  C.   m =3                      D.   y = 3x − 4 x3 Câu 35. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào ? � 1 � �1 � �1 1� �− ;− �  va   � ; + � �− ; � � 2 � �2 � � 2 2� A.                B.    C.   (­∞; 1)              D.  (0; +∞) Câu 36. Hàm số nào sau đây không có cực trị:      A.    B.  C.    D.                                         x− 2 y= x +1 Câu 37. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung   bằng:   A.   ­2                               B.                              C.   3                                D.   1 Câu 38. Với giá trị nào của m thì hàm số  đạt cực trị tại x = 1:        A.    m = ­ 1 B.    m = 2     C.     m = 3 D.    m = ­ 6 x+3 y= x +1 d : y = 2x + m Câu 39. Cho ham sô  ̀ ́  (C). Giá trị nào của m sau đây thì đương thăng  ̀ ̉ ̣ ̉  căt (C) tai hai điêm  ́ phân biệt M, N sao cho đô dai MN nho nhât? ̣ ̀ ̉ ́ A. m = 1. B. m = 2. C. m = 3. D. m = ­1. GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 13. Câu 40. Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là: A. Tiệm cận đứng x =, tiệm cận ngang: y=­3           C. Tiệm cận đứng  y =1 , tiệm cận ngang  x=­3 B. Tiệm cận đứng x =1 , tiệm cận ngang: y= ­3            D. Tiệm cận đứng  x =­3, tiệm cận ngang  y=1 GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 14. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 15. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 16. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 17. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 18. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 19. KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Thời gian: 60’ ) ĐỀ SỐ – 03 (13 ­ 07 ­ 2017) Câu 1. Hàm số nghịch biến trong khoảng nào sau đây: A. B.  C. D. Câu 2. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó: A.  B.  C.         D.  Câu 3. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số có 3 cực trị           B. Hàm số có không có cực trị C. Hàm số có một cực đại D. Hàm số có một cực tiểu Câu 4. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số: A.  B.                         C. D.            Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số  là A. 2                                     B.                        C. 3                                D. 4 Câu 6. Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành và đồ thị hàm số  bằng:  A.   ­1                                B.  1                            C.  0                            D.  2 Câu 7. Với giá trị nào của m thì hàm số  đạt cực đại tại x = 1       A. m = 1 và m =­3 B. m = 1  C. m = ­3 D. m = ­1 Câu 8. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) y = x+ m cắt đồ thị hàm số y =  (C) tại hai điểm phân biệt A,   B sao cho trung điểm của AB có tung độ bằng (1+m)      A. m = ­1           B. m = ­2               C. m = ­3                D. Không tồn tại m. Câu 9. Gọi M là điểm có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số  thỏa mãn tổng khoảng cách từ M đến hai      đường tiệm cận của đồ thị là nhỏ nhất. Tọa độ của M là: A. M(1;­3)                    B. M(0; ­1)                      C. M(4;3)               D. Đáp án khác −2 x − 3 y= x +1 Câu 10. Cho hàm số   . Chọn phát biểu đúng?      A. Hàm số nghịch biến các khoảng       B. Hàm số luôn đồng  biến trên R.       C. Hàm số đồng biến trên các khoảng .      D. Hàm số đồng biến trên các khoảng  . Câu 11. Hàm số y = x3 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 12. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là y A.  và B.  và C.  và   D.  và  ̉ ̉ Câu 13. Sô giao điêm cua đô thi ham sô  v ́ ̀ ̣ ̀ ́ ới truc hoanh la: ̣ ̀ ̀ 2 A. 2 B. 3 C. 0 D.  ­1 1 2 x 1 O ­2 GV: Cáp Xuân Huy 0979452428
 20. Câu 14. Đường cong hình dưới đây là đồ thị của một trong bốn  hàm số đã cho, đó là hàm số nào? A.  B.  C.  D.  Câu 15. Cho hàm số .Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là A. (­1; 2) B.  (1; 2) C.   D. (1; ­2) ́ ̣ ơn nhât cua ham sô  trên đoanlà Câu 16. Gia tri l ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ A. 5 B. 1 C. 3 D. 21 Câu 17. Tất cả các giá trị  của m để hàm số nghịch biến trên R là   A. m  ­1 Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số  là A. 0 B. 1 C. 2 D.  Câu 19. Tất cả các giá trị của m để đường thẳng d: y = m cắt đồ thị (C) của hàm số  tại ba điểm phân biệt là: A. m=2 B.  C.  D.  Câu 20. Cho hàm số. Chọn phát biểu sai? �5 � M�− ;0� �2 � A. Hàm số không xác định khi x = 3. B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm  −11 y' = ( x − 3) 2 C. Hàm số luôn nghịch biến trên R. D.  Câu 21. Hàm số y = x4 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 22. Đường thẳng y = ­2  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số A.  B.  C.  D.  ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ Câu 23. Sô giao điêm cua đô thi ham sô  v ́ ́ ới đường thẳng  y =4 là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 24. Cho hàm số có đồ thị là hình sau: y     Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 2 A. Hàm số có hai điểm cực trị. B. Hàm số có giá trị lớn nhất là 2 và giá trị nhỏ nhất là ­2 ­1 1 2 x O C. Hàm số đồng biến trên (­∞;0) và (2; +∞). ­2 D. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị (0;2) và (2;­2). Câu 25. Đồ thi hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị? A.  B. . C. . D.  ́ ̣ ỏ nhât cua ham sô  trên t Câu 26. Gia tri nh ́ ̉ ̀ ́ ập  đạt được tại x bằng   A. 0 B.  C. 2 D. 1 Câu 27. Hàm số f(x) có đạo hàm trên R và , biết f(1) = 2. Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra? A. f(2) = 1 B. f(2) + f(3) = 4 C. f(2016) > f(2017) D. f(­1) = 4 Câu 28. Giá trị lớn nhất của hàm số­2 là A. 2 B. 1 C. ­1 D. 0 GV: Cáp Xuân Huy 0979452428

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản