intTypePromotion=3

Bài 9 : Trái phiếu và định giá trái phiếu

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
301
lượt xem
174
download

Bài 9 : Trái phiếu và định giá trái phiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trái phiếu là giấy chứng nhận / công cụ nợ do một tổ chức phát hành và bán cho nhà đầu tư để huy động nợ dài hạn với cam kết sẽ trả lãi và gốc tại môt điểm thời gian nhất định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9 : Trái phiếu và định giá trái phiếu

 1. Baøi 9 TRAÙI PHIEÁU VAØ ÑÒNH GIAÙ TRAÙI PHIEÁU 10/1/2007 1 Traùi phieáu vaø ñònh giaù traùi phieáu Muïc tieâu Noäi dung trình baøy Traùi phieáu Giôùi thieäu veà traùi phieáu Phaân loaïi traùi phieáu Phaân tích vaø quyeát ñònh ñaàu tö traùi phieáu Moâ hình ñònh giaù traùi phieáu Phaân tích ruûi ro khi ñaàu tö traùi phieáu Lôïi suaát ñaàu tö traùi phieáu 10/1/2007 2
 2. Traùi phieáu laø gì? Traùi phieáu laø giaáy chöùng nhaän/coâng cuï nôï do moät toå chöùc phaùt haønh vaø baùn cho nhaø ñaàu tö ñeå huy ñoäng nôï daøi haïn vôùi cam keát seõ traû laõi vaø goác taïi moät ñieåm thôøi gian nhaát ñònh. Caùc chi tieát caàn chuù yù: Toå chöùc phaùt haønh: Chính phuû hoaëc coâng ty Nhaø ñaàu tö: Toå chöùc hoaëc caù nhaân Nôï daøi haïn: Nôï coù thôøi haïn treân 1 naêm Laõi: Traû theo ñònh kyø, traû khi ñaùo haïn, hoaëc traû khi mua traùi phieáu. Goác: Traû khi ñaùo haïn, traû tröôùc khi ñaùo haïn, hoaëc khoâng traû nôï goác. 10/1/2007 3 Ví duï traùi phieáu chính phuû 10/1/2007 4
 3. Phaân loaïi traùi phieáu Caên cöù vaøo chuû theå phaùt haønh: Traùi phieáu chính phuû Traùi phieáu Kho baïc Traùi phieáu ñoâ thò Traùi phieáu coâng ty Caên cöù vaøo kyø haïn vaø caùch thöùc traû laõi Traùi phieáu khoâng coù kyø haïn Traùi phieáu coù kyø haïn Traùi phieáu ñöôïc höôûng laõi ñònh kyø Haøng naêm Saùu thaùng Traùi phieáu khoâng ñöôïc höôûng laõi ñònh kyø Höôûng laõi khi mua Höôûng laõi khi ñaùo haïn Caên cöù khaû naêng chuyeån ñoåi (Ñoái vôùi traùi phieáu coâng ty) Traùi phieáu khoâng chuyeån ñoåi Traùi phieáu coù theå chuyeån ñoåi Traùi phieáu coù ñieàu khoaûn mua laïi 10/1/2007 5 Phaân tích taøi chính vaø quyeát ñònh ñaàu tö TP Thu thaäp döõ lieäu: Meänh giaù, Laõi suaát, Caùch traû laõi, Tyû suaát lôïi nhuaän nhaø ñaàu tö yeâu caàu Vaän duïng moâ hình ñònh giaù: Moâ hình DCF Thoâng tin ra quyeát ñònh: Giaù trò lyù thuyeát vaø giaù trò thò tröôøng Ra quyeát ñònh: •Mua neáu Giaù trò lyù thuyeát lôùn hôn giaù trò thò tröôøng •Baùn neáu Giaù trò lyù thuyeát nhoû 10/1/2007 hôn giaù trò thò tröôøng 6
 4. Phaân tích vaø quyeát ñònh ñaàu tö TP Toå chöùc phaùt haønh Thôøi haïn Meänh giaù Laõi suaát cuûa traùi phieáu (coupon rate) Caùch thöùc traû laõi Öôùc löôïng suaát chieát khaáu kyø voïng Öôùc löôïng doøng tieàn kyø voïng Moâ hình DCF Hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Giaù trò lyù thuyeát Giaù trò thò tröôøng 10/1/2007 Quyeát ñònh ñaàu tö 7 Quy trình ñònh giaù traùi phieáu Böôùc 1: Öôùc löôïng doøng tieàn teä thu nhaäp kyø voïng Böôùc 2: Öôùc löôïng suaát chieát khaáu = Laõi suaát khoâng ruûi ro + Phaàn gia taêng do ruûi ro Böôùc 3: Tính hieän giaù doøng tieàn teä thu nhaäp theo suaát chieát khaáu vöøa öôùc löôïng 10/1/2007 8
 5. Ví duï traùi phieáu chính phuû 10/1/2007 9 Ví duï traùi phieáu ñoâ thò 10/1/2007 10
 6. Caùc yeáu toá caàn thieát cho vieäc ñònh giaù traùi phieáu Töø döõ lieäu traùi phieáu, chuùng ta coù: Thôøi haïn (n) Meänh giaù (MV) Laõi suaát (i%) => Laõi I = MV(i) Caùch traû laõi => Doøng tieàn kyø voïng Töø nhaø ñaàu tö, chuùng ta coù: Tyû suaát lôïi nhuaän kyø voïng kd 10/1/2007 11 Ñònh giaù traùi phieáu khoâng coù kyø haïn Traùi phieáu khoâng coù kyø haïn (perpetual bond) – traùi phieáu khoâng bao giôø ñaùo haïn ∞ I I I I I V= + + .... + ∞ =∑ = (1 + kd ) (1 + kd ) 1 2 (1 + kd ) t =1 (1 + k d ) t kd Giaû söû baïn mua traùi phieáu höôûng laõi haøng naêm 80$ trong thôøi gian voâ haïn. Baïn ñoøi hoûi lôïi nhuaän ñaàu tö laø 14%. Giaù traùi phieáu naøy seõ laø: V = I/kd = 80/0,14 = 571,43$ 10/1/2007 12
 7. Ñònh giaù traùi phieáu coù kyø haïn ñöôïc höôûng laõi ñònh kyø haøng naêm Moâ hình ñònh giaù I I I MV V = + + .... + + (1 + k d ) (1 + k d ) 1 2 (1 + k d ) n (1 + k d ) n Ví duï 1: Giaû söû traùi phieáu coù meänh giaù 1000$ ñöôïc höôûng laõi suaát 8%/naêm trong thôøi haïn 5 naêm vaø nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi lôïi nhuaän 10%, giaù traùi phieáu naøy: 80 80 80 1000 V= + + .... + + = 924,18$ (1 + 0,1) (1 + 0,1) 1 2 (1 + 0,1) (1 + 0,1) 5 5 10/1/2007 13 Ñònh giaù traùi phieáu coù kyø haïn ñöôïc höôûng laõi ñònh kyø nöûa naêm Moâ hình ñònh giaù 2n I /2 MV V =∑ + t =1 (1 + k d / 2 ) (1 + k d / 2 ) 2 n t Ví duï 2: Kho baïc phaùt haønh traùi phieáu coù meänh giaù 10 trieäu ñoàng, kyø haïn 5 naêm, traû laõi theo ñònh kyø nöûa naêm vôùi laõi suaát 10% vaø nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi lôïi nhuaän 12% khi mua traùi phieáu naøy. Giaù traùi phieáu10 1/ 2 10 V =∑ + = 9,26 tr. ñoàng t =1 (1 + 12 / 2) (1 + 12 / 2)10 t 10/1/2007 14
 8. Ñònh giaù traùi phieáu coù kyø haïn khoâng höôûng laõi – Traùi phieáu chieát khaáu Moâ hình ñònh giaù MV V = (1 + k d )n Ví duï 3: Giaû söû traùi phieáu coù meänh giaù 1000$ khoâng ñöôïc höôûng laõi, coù thôøi haïn 5 naêm vaø nhaø ñaàu tö ñoøi hoûi lôïi nhuaän 12%, giaù traùi phieáu naøy: 1000 V = = 567 ,43 (1 + 0,12 ) 5 10/1/2007 15 Phaân tích söï bieán ñoäng giaù traùi phieáu Giaù traùi phieáu bieán ñoäng khi laõi suaát thò tröôøng thay ñoåi Laõi suaát thò tröôøng = laõi suaát traùi phieáu => giaù traùi phieáu baèng meänh giaù Laõi suaát thò tröôøng < laõi suaát traùi phieáu => giaù traùi phieáu cao hôn meänh giaù Laõi suaát thò tröôøng > laõi suaát traùi phieáu => giaù traùi phieáu thaáp hôn meänh giaù Laõi suaát thò tröôøng gia taêng => giaù traùi phieáu giaûm Laõi suaát thò tröôøng giaûm => giaù traùi phieáu taêng Giaù traùi phieáu meänh giaù khi t n 10/1/2007 16
 9. Phaân tích söï bieán ñoäng giaù traùi phieáu Giaù traùi phieáu kd < kc kd = kc MV kd > kc Thôøi gian 0 5 10 15 10/1/2007 17 Ví duï 4: Traùi phieáu coù meänh giaù 1000$ coù thôøi haïn 10 naêm ñöôïc höôûng laõi suaát 8% giaù traùi phieáu naøy thay ñoåi theá naøo neáu: (1) Kd=6%, (2) Kd=8%, vaø (3) Kd=10% MV ($) 1000 Laõi suaát 8% Kd 6% n 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Laõi 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Goác 1000 CF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1080 V $1,147.20 V @Kd=6% $1,147.20 V @Kd=8% $1,000.00 V @ Kd = 10% $877.11 10/1/2007 18
 10. Phaân tích ruûi ro khi ñaàu tö traùi phieáu Ruûi ro tín duïng – ruûi ro phaùt sinh do ngöôøi phaùt haønh khoâng traû ñöôïc nôï Ruûi ro thay ñoåi laõi suaát – ruûi ro phaùt sinh khi laõi suaát taêng => giaù traùi phieáu giaûm Laõi suaát thò tröôøng Giaù trò traùi phieáu Traùi phieáu 1 naêm Traùi phieáu 14 naêm 5% 1095,24 1989,86 10 1045,45 1368,33 15 1000,00 1000,00 20 958,33 769,47 10/1/2007 25 920,00 617,59 19 Phaân tích ruûi ro khi ñaàu tö traùi phieáu % thay ñoåi giaù traùi phieáu Ñoä co giaõn giaù traùi phieáu, e = % thay ñoåi laõi suaát Traùi phieáu 1 naêm: e = [(1095,24 – 1000)/1000]/[(5 – 15)/15] = 9,524%/ - 66,667% = - 0,14 Traùi phieáu 14 naêm: e = [(1989,86 – 1000)/1000]/[(5 – 15)/15] = 98,986%/ - 66,667% = - 1,48 Keát luaän: Hai traùi phieáu höôûng cuøng möùc laõi suaát, traùi phieáu naøo coù thôøi haïn daøi hôn seõ coù möùc ñoä bieán ñoäng giaù theo laõi suaát lôùn hôn = > ruûi ro hôn. 10/1/2007 20
 11. Quan heä giöõa giaù traùi phieáu vaø laõi suaát thò tröôøng Giaù traùi phieáu Traùi phieáu baùn treân meänh giaù Traùi phieáu baùn ôû meänh giaù Meänh giaù Traùi phieáu 5 naêm, 8% Traùi phieáu baùn döôùi meänh giaù Traùi phieáu 15 naêm, 8% 10/1/2007 LS traùi phieáu, 8% Laõi suaát thò tröôøng 21 Lôïi suaát ñaàu tö traùi phieáu Lôïi suaát ñaàu tö luùc traùi phieáu ñaùo haïn (YTM) I I I MV V= + + ....+ + (1+ YTM)1 (1+ YTM)2 (1+ YTM)n (1+ YTM)n Bieát V, I, MV, vaø n giaûi phöông trình naøy ta ñöôïc YTM Lôïi suaát ñaàu tö luùc traùi phieáu ñöôïc thu hoài (YTC) I I I PC V= + + ....+ + (1+ YTC) (1+ YTC) 1 2 (1+ YTC) (1+ YTC)n n Bieát V, I, PC, vaø n giaûi phöông trình naøy ta ñöôïc YTC 10/1/2007 22
 12. Ví duï 5: Baïn boû ra 1082$ ñeå mua traùi phieáu coù meänh giaù 1000$ coù thôøi haïn 10 naêm ñöôïc höôûng laõi suaát 8%. Tyû suaát lôïi nhuaän cuûa baïn laø bao nhieâu neáu baïn giöõ traùi phieáu naøy ñeán khi ñaùo haïn? MV ($) 1000 Laõi suaát 8% YTM 6.84% n 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laõi 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Goác CF 80 80 80 80 80 80 80 80 80 V $1,082.00 10/1/2007 23 Traùi phieáu chuyeån ñoåi Traùi phieáu chuyeån ñoåi (convertible bond) laø loaïi traùi phieáu traùi phieáu do coâng ty phaùt haønh cho ngöôøi naém giöõ noù coù quyeàn chuyeån ñoåi thaønh moät soá coå phieáu cuûa coâng ty trong thôøi haïn hieäu löïc nhaát ñònh. ÔÛ Vieät Nam naêm 1996, Coâng ty Cô ñieän laïnh REE ñaõ phaùt haønh khaù thaønh coâng loaïi traùi phieáu naøy. Gaàn ñaây caùc coâng ty lôùn, ñaëc bieät laø caùc NHTM, ñaõ baét ñaàu phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi thöôøng xuyeân hôn ñeå huy ñoäng voán. Caùc ngaân haøng thöông maïi coù phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi trong vaøi naêm gaàn ñaây goàm coù VCB, ACB vaø Saøi Goøn Bank. Ñieàu naøy môû ra moät cô hoäi môùi cho caû nhaø phaùt haønh laãn nhaø ñaàu tö. 10/1/2007 24
 13. Lôïi ích cuûa traùi phieáu chuyeån ñoåi Veà phía nhaø phaùt haønh … … Veà phía nhaø ñaàu tö … … 10/1/2007 25 Caùc khaùi nieäm lieân quan ñeán traùi phieáu chuyeån ñoåi Tyû leä chuyeån ñoåi (conversion ratio) cuûa traùi phieáu laø soá löôïng coå phieáu maø moãi traùi phieáu coù theå ñoåi ñöôïc. Ví duï: Tyû leä 1:100 ñoái vôùi traùi phieáu chuyeån ñoåi cuûa ACB. Giaù chuyeån ñoåi laø tyû soá giöõa meänh giaù traùi phieáu vaø tyû leä chuyeån ñoåi, noù ñöôïc tính toaùn baèng caùch laáy meänh giaù traùi phieáu chia cho tyû leä chuyeån ñoåi. Cuï theå trong tröôøng hôïp traùi phieáu chuyeån ñoåi cuûa ACB, giaù chuyeån ñoåi baèng 1.000.000/100 = 10.000 ñoàng 10/1/2007 26
 14. Ñònh giaù traùi phieáu chuyeån ñoåi Giaù trò cuûa traùi phieáu chuyeån ñoåi döïa treân cô sôû ñònh giaù cuûa ba boä phaän: Giaù trò cuûa traùi phieáu ñôn thuaàn (straight bond value), giaù trò chuyeån ñoåi, (conversion value) vaø giaù trò quyeàn choïn (option value). 10/1/2007 27 Giaù trò traùi phieáu ñôn thuaàn Minh hoïa caùch ñònh giaù boä phaän giaù trò traùi phieáu ñôn thuaàn cuûa traùi phieáu chuyeån ñoåi ACB Thoâng tin söû duïng ñeå ñònh giaù: Meänh giaù: 1.000.000 ñoàng Thôøi haïn cuûa traùi phieáu toái ña laø 5 naêm, baét ñaàu töø thôøi ñieåm traùi phieáu ñöôïc phaùt haønh cho ñeán thôøi ñieåm chuyeån ñoåi traùi phieáu thaønh coå phieáu. Laõi suaát traùi phieáu: 8%/naêm. Giaû söû nhaø ñaàu tö yeâu caàu tyû suaát lôïi nhuaän laø 12% khi ñaàu tö traùi phieáu naøy, döïa vaøo thoâng tin treân chuùng ta coù: Laõi ñöôïc höôûng haøng naêm = 1.000.000 x 8% = 80.000 ñoàng Meänh giaù luùc ñaùo haïn = 1.000.000 ñoàng 80.000 80.000 80.000+ 1.000.000 Giaù traùiphieáu trò ñôn thuaàn= + + ...+ (1+ 0,12) (1+ 0,12) 1 2 (1+ 0,12) 5 = $855,809 10/1/2007 28
 15. Giaù trò chuyeån ñoåi Minh hoïa caùch xaùc ñònh giaù trò chuyeån ñoåi cuûa traùi phieáu chuyeån ñoåi ACB Thoâng tin söû duïng ñeå ñònh giaù: Meänh giaù: 1.000.000 ñoàng Soá löôïng coå phieáu chuyeån ñoåi: 100 Giaû söû ôû thôøi ñieåm chuyeån ñoåi, giaù thò tröôøng cuûa coå phieáu ACB laø 185.000 ñoàng. Döïa vaøo thoâng tin treân chuùng ta coù giaù trò chuyeån ñoài baèng 100 x 185.000 = 18.500.000 ñoàng. 10/1/2007 29 Giaù trò quyeàn choïn Khi naøo giaù trò coâng ty thaáp, giaù trò cuûa traùi phieáu chuyeån ñoåi chòu aûnh höôûng ñaùng keå bôûi giaù trò cuûa boä phaän giaù trò nôï ñôn thuaàn. Giaù trò coâng ty thaáp coù nghóa laø giaù coå phieáu thaáp. Neáu giaù coå phieáu thaáp hôn giaù chuyeån ñoåi (baèng meänh giaù chia cho tyû leä chuyeån ñoåi) thì nhaø ñaàu tö seõ khoâng chyeån ñoåi traùi phieáu thaønh coå phieáu vì khi aáy giaù trò chuyeån ñoåi nhoû hôn giaù trò traùi phieáu ñôn thuaàn. Trong tröôøng hôïp naøy, giaù trò quyeàn chuyeån ñoåi (ví nhö laø giaù trò quyeàn choïn mua coå phieáu) coù giaù trò baèng khoâng vaø giaù trò traùi phieáu chuyeån ñoåi baèng giaù trò traùi phieáu ñôn thuaàn. Khi naøo giaù trò coâng ty cao, giaù trò traùi phieáu chuyeån ñoåi chòu aûnh höôûng ñaùng keå bôûi giaù trò cuûa boä phaän giaù trò chuyeån ñoåi. Giaù trò coâng ty cao coù nghóa laø giaù coå phieáu cao. Neáu giaù coå phieáu cao hôn giaù chuyeån ñoåi thì nhaø ñaàu tö seõ chuyeån ñoåi traùi phieáu thaønh coå phieáu vì khi aáy giaù trò chyeån ñoåi lôùn hôn giaù trò traùi phieáu ñôn thuaàn. Trong tröôøng hôïp naøy, quyeàn chuyeån ñoåi coù giaù trò baèng cheânh leäch giöõa giaù coå phieáu vaø giaù chuyeån ñoåi vaø giaù trò traùi phieáu chuyeån ñoåi baèng giaù trò chuyeån ñoåi coäng vôùi giaù trò quyeàn choïn. 10/1/2007 30
 16. Keát quaû Giaù trò traùi phieáu chuyeån ñoåi = Max(Giaù trò traùi phieáu ñôn thuaàn, Giaù trò chuyeån ñoåi) + Giaù trò quyeàn choïn 10/1/2007 31 Ví duï traùi phieáu ACB Döïa vaøo thoâng tin cuûa caùc ví duï tröôùc, baïn coù theå söû duïng Excel vaø laäp baûng tính ñònh giaù traùi phieáu chuyeån ñoåi cuûa ACB nhö sau: Meänh giaù 1000000 Laõi suaát 8% TS LN yeâu caàu 12% Soá löôïng coå phieáu ñoåi 100 Giaù chuyeån ñoåi 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Giaù coå phieáu 0.00 7,000 40,000 80,000 150,000 250,000 0 1 2 3 4 5 Doøng tieàn 80,000 80,000 80,000 80,000 1,080,000 Giaù traùi phieáu thuaàn 855,809 855,809 855,809 855,809 855,809 855,809 Giaù trò chuyeån ñoåi 0 700,000 4,000,0008,000,00015,000,000 25,000,000 Giaù quyeàn choïn 0 0 30,000 70,000 140,000 240,000 Giaù traùi phieáu chuyeån ñoåi 855,809 855,809 4,030,0008,070,00015,140,000 25,240,000 10/1/2007 32
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản