intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng bệnh lý học thú y : Sốt ( Febris ) part 1

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

187
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ốt là trạng thái bệnh lý gặp trong rất nhiều bệnh, gây ra nhiều rối loạn quan trọng cho các chức phận của cơ thể. 1. Khái niệm: Sốt là tình trạng tăng thân nhiệt do rối tì tă loạn trung tâm điều hoà nhiệt, trước tác dụng của các yếu tố có hại, thường gặp nhất là yếu tố nhiễm khuẩn. Đó là một phản ứng thích ứng toàn thân của động vật máu nóng. Phản ứng đó được hình thành trong quá hì trì trình tiến hoá của động vật. Khác với say nóng và say nắng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh lý học thú y : Sốt ( Febris ) part 1

  1. Ch­¬ng 5- sèt (Febris) Ch­¬ng Sèt lµ tr¹ng th¸i bÖnh lý gÆp trong rÊt nhiÒu bÖnh, lµ g©y ra nhiÒu rèi lo¹n quan träng cho c¸c chøc phËn cña cña c¬ thÓ. 1. Kh¸i niÖm: Sèt lµ t×nh tr¹ng t¨ng th©n nhiÖt do rèi ng lo¹n trung t©m ®iÒu hoµ nhiÖt, tr­íc t¸c dông cña c¸c yÕu tè cã h¹i, th­êng gÆp nhÊt lµ yÕu tè nhiÔm khuÈn. §ã lµ mét ph¶n øng thÝch øng toµn th©n cña ®éng vËt lµ m¸u m¸u nãng. Ph¶n øng ®ã ®­îc h×nh thµnh trong qu¸ nh tr tr×nh tiÕn ho¸ cña ®éng vËt. Kh¸c víi say nãng vµ say n¾ng, th©n nhiÖt t¨ng lµ do ng nhiÖt nhiÖt ®é bªn ngoµi t¨ng; cßn trong sèt, th©n nhiÖt t¨ng ng lµ do rèi lo¹n cña chÝnh trung t©m ®iÒu hoµ nhiÖt.
  2. 2. 2. Nguyªn nh©n g©y sèt Ng­êi ta chia nguyªn nh©n sèt ra lµm hai nhãm: 2.1. Sèt do nhiÔm khuÈn. NhiÔm NhiÔm khuÈn lµ nguyªn nh©n phæ biÕn nhÊt, ®a sè c¸c bÖnh nhiÔm vi khuÈn vµ vi rót ®Òu cã sèt. Tuy nhiªn còng cã mét sè bÖnh nhiÔm khuÈn kh«ng sèt nh­ lþ amip; thËm chÝ cã khi th©n th©n nhiÖt l¹i gi¶m nh­ trong bÖnh t¶. Trong Trong tr­êng hîp nhiÔm khuÈn, sèt xuÊt hiÖn chñ yÕu lµ do t¸c dông cña ®éc tè vi khuÈn; ngoµi ra b¶n th©n vi khuÈn vµ c¸c s¶n phÈm ho¹t ®éng sèng cña chóng, còng nh­ c¸c s¶n phÈm phÈm cña huû ho¹i m« bµo, ®Òu cã kh¶ n¨ng ng g©y sèt.
  3. GÇn ®©y ng­êi ta ®· tinh chÕ ®­îc c¸c chÊt g©y sèt rÊt m¹nh tõ m«i tr­êng nu«i cÊy vi khuÈn (c¶ vi khuÈn Gram ©m vµ Gram d­¬ng), tõ mñ vµ dÞch rØ viªm. §ã lµ nh÷ng chÊt polysaccarit ng hay lipo - polysaccarit cã t¸c dông g©y sèt rÊt polysaccarit m¹nh nh­ng ®éc tÝnh l¹i rÊt thÊp, kh«ng g©y t¸c h¹i c¬ thÓ. VÝ dô chÊt pyrlexa (lÊy tõ m«i tr­êng nu«i cÊy cña vi khuÈn Salmonella Aborlus Equi) ®em tiªm vµo tÜnh m¹ch thá víi l­u l­îng rÊt nhá: 0,003 microgam cho 1 kg c¬ thÓ, ®· cã thÓ g©y sèt kÐo dµi hµng giê. (Westplate, 1955). Nh ng Nh÷ng chÊt g©y sèt do vi khuÈn sinh ra cã thÓ chÞu ®­îc nhiÖt ®Õn 1600C. chÞu
  4. 2.2. 2.2. Sèt kh«ng do nhiÔm khuÈn Sèt do protit l¹ Cã Cã hai lo¹i protit l¹: + ProtÝt tõ ngoµi ®­a vµo c¬ thÓ nh­ kh¸ng huyÕt thanh, vacxin, truyÒn m¸u vµ mét sè lo¹i lo¹i protit ®­îc dïng g©y sèt ®Ó ®iÒu trÞ. + Protit néi sinh do s¶n phÈm ph©n huû protit cña c¬ Protit thÓ, protÝt bÞ biÕn tÝnh. GÆp trong xuÊt huyÕt néi, ho¹i tö tæ chøc (báng chÊn th­¬ng, huû ho¹i b¹ch cÇu, g·y x­¬ng, x­¬ng, dung huyÕt,v.v...) Sèt do muèi Khi Khi tiªm vµo c¬ thÓ dung dÞch muèi ­u tr­¬ng, nhÊt lµ khi tiªm vµo tæ chøc d­íi da hay b¾p thÞt, cã thÓ g©y ra sèt. Ng­êi ta cho r»ng, trong tr­êng hîp nµy cã lÏ dung dung dÞch muèi lµm ho¹i tö tÕ bµo sinh ra nh÷ng protit ng l¹ l¹ kh¸c.
  5. Sèt Sèt do t¸c dông cña d­îc chÊt Mét Mét sè chÊt cã t¸c dông kÝch thÝch trung t©m ®iÒu nhiÖt, h¹n chÕ th¶i nhiÖt nh­ cafein, phenamin, adrenalin, tetra -hydronaphlylamin. Sèt do thÇn kinh Sèt Sèt do thÇn kinh cã thÓ xuÊt hiÖn khi tæn th­¬ng hÖ thÇn thÇn kinh nh­ u n·o, ch¶y m¸u n·o. Sèt cßn xuÊt hiÖn do ph¶n x¹ ®au ®ín, sî h·i… Tuy Tuy ph©n chia ra c¸c lo¹i nguyªn nh©n cã tÝnh chÊt kh¸c kh¸c nhau nh­ vËy nh­ng trong thùc tÕ th× c¸c nguyªn c¸c nh©n Êy l¹i lu«n lu«n phèi hîp víi nhau. Ch¼ng h¹n sèt do nhiÔm khuÈn, ®øng vÒ b¶n chÊt mµ nãi, nã rÊt gièng sèt do protit l¹ hoÆc muèi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2