intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

47
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cấp thoát nước - Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong" cung cấp cho người học các kiến thức về đường ống các loại, phụ kiện nối ống, các thiết bị bên trong ống,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

 1. CẤP TRƯỜNG ĐẠI THOÁT HỌC BÁCHNƯỚC KHOA TP. HCM CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: Tổng quan về cấp nước CHƯƠNG 2: Nguồn nước & Công trình thu nước. CHƯƠNG 3: Mạng lưới cấp nước khu vực. CHƯƠNG 4: Mạng lưới cấp nước bên trong. CHƯƠNG 5: Mạng lưới thoát nước bên trong. CHƯƠNG 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG CHƯƠNG 7: Tổng quan về xử lý nước thải. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr CHƯƠNG 8: Phần mềm EPANET và SWMM Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ 1 2 PGS. TS. Nguyễn Thống Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong NHIỆM VỤ GIỚI THIỆU Lấy nước từ mạng lưới cấp HTCN beân trong bao goàm: nước khu vực (bên ngoài) - Ñöôøng oáng caùc loaïi, - Phuï kieän noái oáng, vào đơn vị sử dụng nước - Caùc thieát bò söû duïng nöôùc cuoái cuøng,  đưa đến các thiết bị sử - Caùc thieát bò treân ñöôøng oáng, dụng nước. - Caùc thieát bò chöõa chaùy. 3 4 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong CAÁU TAÏO HTCN BEÂN TRONG Yeâu caàu cô baûn: ĐƯỜNG KÍNH ỐNG  Coù ñoä beàn cao veà maët hoùa hoïc, cô hoïc vaø  Đường kính định danh nhieät.  Troïng löôïng rieâng nhoû nhaát coù theå.  Đường kính trong  Deã noái vaø kín nöôùc, moái noái chaéc chaén.  Coù ñuû caùc loaïi boä phaän noái oáng, ñeå taïo ñieàu  Đường kính ngoài kieän ña daïng cho vieäc boá trí vaø thieát keá . 5 6 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 1
 2. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Các thông số cơ bản của ống - ID : đường kính trong ( Internal Diameter) VẬT LIỆU - OD : đường kính ngoài ( Outside Diameter) - DN : đường kính danh nghĩa (Diameter Nominal) Hiện nay trên thị trường các loại ống - PN : áp suất danh nghĩa (Pressure Nominal) dẫn nước bao gồm: -e : độ dày ống Ống kim loại: ống đồng, ống thép e tráng kẽm  Ống nhựa: ống PVC, ống PPR, ống HDPE ID Ống nhựa lõi kim loại: ống nhựa 7 8 PGS. TS. Nguyễn Thống OD ABS PGS. lõi Thống TS. Nguyễn nhôm. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong VẬT LIỆU Trong đó ống kim loại được dùng sớm nhất, Từ những năm 90 ống nhựa, với những ưu điểm vượt trội, phát triển nhanh ỐNG PPR chóng mà đi đầu là ống PVC, nhưng ! Gần đây ống HDPE và ống PPR được lựa chọn tiêu dùng ngày càng tăng. Hiện nay tỷ lệ tăng của ống HDPE khoảng 3 - 3.5 lần, ống PPR là khoảng 5 lần. 9 10 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Ống PPR được ứng dụng rộng rãi trong các Ống nhựa PPR mới xuất hiện trên thị trường ngành: xây dụng dân dụng (dùng để dẫn trong thời gian chưa lâu và được biết đến nước nóng, lạnh trong sinh hoạt); công với tên gọi phổ thông là ống nhựa hàn nghiệp, nông nghiệp (dùng để dẫn dầu, nhiệt. chất lỏng ăn mòn cao, dung dịch dinh Ống PPR được làm từ High Molecular weight dưỡng, thực phẩm, dẫn nước tưới tiêu); y Polypropylene Random Copolymers đặc tế (dùng cho hệ thống cấp nước sạch tại biệt thích hợp trong điều kiện môi trường các bệnh viện); dùng cho hệ thống ống của với nhiệt độ cao (từ 70 - 110 độ C), và áp các nhà máy sử dụng năng lượng mặt suất 25 Bar; được sản xuất theo tiêu chuẩn trời… của CHLB Đức. 11 12 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 2
 3. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong 13 14 PGS. Dr. PGS. TS.Nguyễn NguyễnThống Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong ỐNG PVC 15 16 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Ống nhựa PVC Ống nhựa PVC PVC là nhựa thông thường 17 18 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 3
 4. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Ống Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong PVC Ống PVC Tên OD Bề dày thành ống (mm) DN thông dụng (mm) 6 bar 10 bar Tên OD Bề dày thành ống (mm) – P (bar) Ống 63 63 63 1,9 3,0 thông Ống 75 75 75 2,2 3,6 dụng DN (mm) PN 3 PN 6 PN 9 PN 12 PN 15 Ống 90 90 90 2,7 4,3 Ống 21 16 21,4 1,6 Ống 110 110 110 3,2 5,3 Ống 27 20 26,8 1,8 Ống 140 140 140 4,1 6,7 Ống 160 160 160 4,7 7,7 Ống 34 25 33,6 2,0 Ống 225 225 225 6,6 10,8 Ống 42 32 42,3 2,1 Ống 250 250 250 7,3 11,9 Ống 49 40 48,3 2,4 Ống 280 280 280 8,2 13,4 Ống 315 315 315 9,2 15 Ống 60 50 60,3 2,3 2,8 19 Ống 400 400 400 11,7 19,1 20 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong uPVC là một Polyvinyl Chlorua chưa được nhựa ỐNG uPVC hoá gồm các thành phần + Polymers Arylic .  tạo sự bền chắc, chịu va đập mạnh. 21 22 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Ống nhựa uPVC YÊU CẦU KỸ THUẬT L=5.5m, p=6bar 1bar=10mH2O 23 24 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 4
 5. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong  tuyeät ñoái khoâng ñeå xaûy ra hieän töôïng roø ræ. CAÙC LOAïI BOÂ PHAÄN NOÁI OÁNG  OÁng loàng (maêng soâng):  daáu kín ñeå ñaûm baûo yeâu caàu veà myõ thuaät.  Co thaúng goùc (90o) vaø co lôi (135o):  khoâng ñöôïc ñeå xaûy ra hieän töôïng chaûy ngöôïc  Chöõ T: duøng ñeå chia nhaùnh ngaõ ba theo goùc vuoâng. taïi caùc thieát bò veä sinh.  Chöõ Y: duøng ñeå chia nhaùnh ngaõ ba theo goùc nhoïn.  ñöôøng oáng phaûi ñaûm baûo hoaøn toaøn trung  Chöõ thaäp: duøng ñeå chia nhaùnh ngaõ tö. tính.  Nuùt: duøng ñeå bít kín ñaàu oáng.  ñoä tin caäy cuûa heä thoáng phaûi tuyeät ñoái,  Noái raêng trong.  Noái raêng ngoaøi.  aùp suaát treân heä thoáng phaûi töông ñoái ñoàng  Noái giaûm. ñeàu. 25 26 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong CAÙC LOAïI BOÂ PHAÄN NOÁI OÁNG KEO DÁN T CO 90 RẼ NHÁNH 27 28 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong CAÙC LOAïI THIEÁT BÒ TREÂN ÑÖÔØNG OÁNG  Voøi môû nhanh.  Voøi môû chaäm. Ống cấp nước khu vực  Van khoùa (shutoff valve).  Van moät chieàu (check valve).  Van an toaøn (relief valve).  Van cao ñoä (altitude valve). THUÛY LÖÔÏNG KEÁ  Van xaû khí (air release valve).  Thuûy löôïng keá. 29 30 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 5
 6. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong 31 32 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong LOAÏI MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC TOÅN THAÁT NAÊNG LÖÔÏNG BEÂN TRONG Khi tính thuûy löïc maïng löôùi caáp nöôùc  Phoå bieán laø loaïi maïng löôùi cuït. beân trong  chuù yù tính caû toån thaát ñöôøng daøi & toån thaát cuïc boä.  Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät môùi  Khaùc vôùi tính thuûy löïc maïng caáp duøng maïng löôùi voøng. nöôùc khu vöïc, thöôøng chæ keå ñeán toån thaát ñöôøng daøi. 33 34 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ CAÁP NÖÔÙC SÔ ÑOÀ CAÁP NÖÔÙC TÖØ DÖÔÙI LEÂN BEÂN TRONG Yeâu caàu: Phuï thuoäc caùc yeáu toá:  Áp lực nước mạng lưới khu vực (nơi lấy  AÙp löïc nöôùc cuûa maïng löôùi caáp nước) luoân luoân ñaûm baûo ñöa nöôùc nöôùc beân ngoaøi nôi laáy nöôùc söû ñeán baát kyø thieát bò söû duïng nöôùc duïng. cuoái cuøng vôùi aùp suaát caàn coù cho  Kieán truùc ngoâi nhaø. thieát bò hoaït ñoäng bình thöôøng. 35 36 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 6
 7. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong SÔ ÑOÀ CAÁP NÖÔÙC TÖØ DÖÔÙI LEÂN SÔ ÑOÀ CAÁP NÖÔÙC (UP-FEED) TÖØ TREÂN XUOÁNG Van Söû duïng khi:  AÙp löïc nöôùc cuûa maïng khoâng luoân OÁng Ống tầng luoân ñaûm baûo ñöa nöôùc ñeán baát kyø ñöùng thieát bò söû duïng nöôùc cuoái cuøng vôùi aùp suaát caàn coù cho thieát bò hoaït ñoäng bình thöôøng. Ñoàng hoà nöôùc 37 38 PGS. TS. Nguyễn Thống Đường ống cấp nước khu vực PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Ñöôøng oáng THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG caáp nöôùc Keùt nöôùc leân keùt ÑÖÔØNG OÁNG Ñöôøng oáng caáp nöôùc xuoáng taàng  Sô ñoà maïng löôùi caáp nöôùc  Tính toaùn löu löôïng  Xaùc ñònh Maùy Van giaûm aùp bôm ñöôøng kính oáng. Ñoàng hoà Beå chöùa nöôùc  Tính aùp löïc nöôùc caàn thieát taïi nöôùc SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC TỪ ñaàu nguoàn. TRÊN XUỐNG 39 40 PGS. TS. Nguyễn Thống Đường ống cấp nước khu vực PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong TÍNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOAÙN LÖU LÖÔÏNG  Ñöông löôïng ñôn vò (=0,2l/s cuûa voøi coù  Sử dụng khái niệm ĐƯƠNG d=15mm) LƯỢNG mà mỗi đoạn đường  Treân cô sôû maïng löôùi (thöôøng laø maïng löôùi cuït)  XAÙC ÑÒNH THIEÁT BÒ PHUÏC VUÏ  ống phụ trách  Xác định tính ÑÖÔNG LÖÔïNG maø moãi ñoaïn oáng. LƯU LƯỢNG thông qua giá trị Töø ñöông löôïng neâu treân, xaùc ñònh löu löôïng ĐƯƠNG LƯỢNG. cho moãi ñoaïn oáng töø coâng thöùc kinh nghieäm hoaëc baûng tra hoaëc ñoà thò. 41 42 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 7
 8. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Tö nhaân Coâng coäng Tö nhaân Coâng Loaïi thieát bò Dmin Ñoäc thaân G/ñình S/d T/theå coäng (mm) chung lôùn Loaïi thieát bò Dmin Ñoäc thaân G/ñình S/d T/theå Chaäu röûa (lavatory) 15 1 1 2 (mm) chung lôùn Chaäu beáp GÑ 15 1,5 1 1,5 Boàn taém hoaëc keát 15 4 3,5 hôïp voøi hoa sen Chaäu giaët 15 2 1 2 Chaäu röûa BV 15 8 Chaäu röûa söù 15 1,5 1 1,5 Maùy giaët gia ñình 15 4 2,5 4 Maùy giaët gia ñình 15 4 2,5 4 Maùy röûa cheùn 15 1,5 1 1,5 Maùy töôùi coû 1 1 Voøi hoa sen gia ñình 15 2 2 2 Voøi oáng meàm 15 2,5 2,5 2,5 ÑÖÔNG LÖÔÏNG CAÙC THIEÁT BÒ43 ÑÖÔNG LÖÔÏNG CAÙC THIEÁT BÒ44 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Tö nhaân Coâng Tö nhaân Coâng coäng coäng Loaïi thieát bò Dmin Ñoäc thaân G/ñình S/d T/theå Loaïi thieát bò Dmin Ñoäc thaân G/ñình S/d T/theå (mm) chung lôùn (mm) chung lôùn Voøi sen duøng lieân 15 5 Beä xí keùt xaû 25 5 5 5 8 tuïc Beä xí keùt xaû 13,3l/xaõ 15 3 3 5,5 7 AÂu tieåu 3.8l/xaõ 4 AÂu tieåu >3.8l/xaõ 5 Beä xí keùt xaû 13,3l/xaõ 25 7 7 8 10 Voøi phun nöôùc 20 4 Boàn taém + voøi sen 15 4 4 Chaäu röûa nhieàu voøi 15 2 Beä xí keùt xaû 15 2,5 2,5 2,5 4 ÑÖÔNG LÖÔÏNG CAÙC THIEÁT BÒ ÑÖÔNG LÖÔÏNG CAÙC THIEÁT BÒ45 46 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong ĐƯƠNG LƯỢNG MỘT SỐ THIẾT BỊ VỆ SINH 47 48 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 8
 9. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CHO ĐOẠN ỐNG 49 50 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong XÁC ĐỊNH LL. q CHỌN D ỐNG CHO CÁC THIẾT BỊ TỪ ĐƯƠNG LƯỢNG N VỆ SINH CÓ N
 10. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Cơ quan hành chánh, nhà trọ, khách XÁC ĐỊNH  sạn, nhà tập thể, trường học, bệnh α viện, nhà tắm công cộng,… Nhà trẻ 1,2 B/viện đa khoa 1,4 q  0,2 N (l / s) C/quan h/chánh, cửa hàng 1,5 Trường học 1,8   hệ số phụ thuộc chức năng loại Nhà an dưỡng 2,0 nhà K/sạn, nhà tập thể 2,5 55 56 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Nước sinh hoạt trong xưởng sản xuất, công HỆ SỐ C trình thể dục thể thao, xí nghiệp có ăn uống công cộng,… q   q 0 n.C (l / s) q0(l/s)  lưu lượng nước dùng 1 đơn vị dụng cụ vệ sinh cùng loại n  số dụng cụ vệ sinh cùng loại C  hệ số sử dụng đồng thời (xem sau B.12 & B.13). 57 58 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. Dr. PGS. TS.Nguyễn NguyễnThống Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong HỆ SỐ C. Bảng 13 TRA BẢNG XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THEO N (nhà ở) (xem phụ lục cuối chương) XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THEO N TỪ ĐỒ THỊ (xem tài liệu sách) 59 60 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 10
 11. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong MỘT SỐ CHÚ Ý KHI CHỌN D TÍNH TOÁN SƠ BỘ  Choïn ñöôøng kính oáng xeùt theo ĐƯỜNG KÍNH ỐNG quy caùch saûn xuaát.  Vaän toác trong ñöôøng oáng caáp nöôùc beân trong neân ñöôïc khoáng cheá ñeå giaûm tieáng oàn. 61 62 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Theo TCVN 4513:1988:  Vmax = 1.5 - 2 m/s ñoái vôùi oáng ñöùng vaø oáng TÍNH TOÁN chính.  Vmax = 2 m/s ñoái vôùi oáng nhaùnh noái vôùi thieát ÁP LỰC NƯỚC bò. TẠI ĐẦU MẠNG  Vmax = 10 m/s ñoái vôùi caùc thieát bò chöõa chaùy töï ñoäng. Quy chuaån caáp thoaùt nöôùc 1999 chæ cho pheùp laáy vaän toác toái ña laø 3m/s. Kieåm tra laïi cho caùc tuyeán nhaùnh khaùc. 63 64 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong TRƯỜNG HỢP MẠNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH  THUỶ LỰC MẠNG LƯỚI CỤT (trình tự tính giống mạng LƯỚI VÒNG lưới hở trong cấp nước khu vực) Trong thực hành người ta sẽ  Gỉa thiết tuyến đường ống chính “chủ động” chia thành 2 mạng (tuyến kiểm tra).  Xác định cột áp yêu cầu tại điểm lấy lưới cụt nước của thiết bị dùng nước (xem bảng  tính mạng lưới cụt. sau).  Xác định tổn thất đường dài, cục bộ PGS. TS. Nguyễn Thống 65 các đoạn ống trên tuyến chính. PGS. TS. Nguyễn Thống 66 11
 12. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Loaïi t/bò Aùp suaát p (mH2O) (l/ph) Voøi röûa saøn 5,8 11,4 Voøi röûa saøn töï ñoùng 8,7 9,5 CỘT NƯỚC ÁP SUẤT TỰ DO Voøi röûa la va boâ loaïi 10 mm 7,2 17 Voøi röûa la va boâ loaïi 15 mm 3,6 17 YÊU CẦU CỦA MỘT SỐ Maùy röûa cheùn 10,9 – 18 DỤNG CỤ DÙNG NƯỚC Boàn taém Chaäu giaët 3,6 3,6 22,7 18,9 Voøi hoa sen 8,7 11,4 Van caàu W.C 10,9 11,4 Van röûa W.C 7,2 – 14,4 56,8 Van röûa aâu tieåu 10,9 56,8 67 Oáng töôùi trong vöôøn, 15m coù van 21,8 18,9 68 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH  THUỶ LỰC MẠNG LƯỚI CỤT  THUỶ LỰC MẠNG LƯỚI CỤT  Thực hiện tính từ cuối tuyến kiểm  Dùng phương trình: tra về điểm đầu (vị trí bơm, hoặc két Hđầu_ống =Hcuối_ống + dhđầu cuối nước, điểm lấy nước từ mạng). với H=z+p/g  Kiểm tra các nhánh còn lại (xem áp lực nước có thoả mãn yêu cầu các Tổn thất năng lượng thiết bị dùng nước). đường dài + cục bộ 69 70 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Ví dụ: Cho moät chung cö goàm 8 taàng, moãi taàng Hướng dẫn: 10 caên hoä. Moãi hoä coù 1 nhaø veä sinh (N=2,5), 2 a. Soá ñöông löôïng moãi ñöôøng oáng caáp nöôùc moãi lavaboâ (N=2*1=2), moät voøi taém (N=2). Caùc taàng phaûi phuïc vuï: thieát bò duøng van xaõ ñònh löôïng. Laáy vaän toác • Ntaàng =10*(2,5+2+2) =65 trung bình trong oáng chính caáp nöôùc toaøn • Baûng tra 5.4 (noäi suy) vôùi van xaõ ñònh löôïng chung cö laø 1,5m/s, oáng phuïc vuï taàng laø 1,8 m/s (duøng baûng tra 5.4 & 5.5). • Qtaàng = 3,47(l/s) 2 4Q tan g a. Xaùc ñònh ñöôøng kính ñöôøng oáng caáp nöôùc moãi • Ñöôøng kính oáng: Q tan g  D V  D   49.5mm 4 V taàng (ống PVC). b. Xaùc ñònh ñöôøng kính oáng chính caáp nöôùc cho Chọn Dtaàng định danh 60mm. toaø PGS. TS.nNguyễn chung cö (ống PVC). Thống 71 PGS. TS. Nguyễn Thống 72 12
 13. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong b. Soá ñöông löôïng moãi ñöôøng oáng caáp nöôùc chính Bảng 5.4 (tập thể) chung cö phaûi phuïc vuï: Van xả Đương 10 20 40 60 80 100 120 Nchungcö =8*10*(2,5+4) =8*65=520 định lượng lượng Duøng baûng tra 5.5 (noäi suy) vôùi van xaõ ñònh löôïng q yêu 1,72 2,17 2,89 3,37 3,75 4,12 4,49 Qchungcö = 9,1 (l/s) cầu Ñöôøng kính oáng:(mm) (l/s) Két xả Đương 5 20 40 60 80 100 120 D 2 4Q chungcu lượng Qchungcu  VD  80,2mm q yêu 0,313 0,90 1,55 2,02 2,38 2,7 2,98 4 V cầu(l/s) Chọn D chung cö định danh 90mm. 73 74 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Bảng 5.4 (tập thể) (tt) Bảng 5.5 (tập thể) Van xả Đương 140 160 180 200 220 240 Van xả Đương 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 định lượng định lượng lượng q yêu 4,84 5,15 5,43 5,68 5,90 6,12 lượng q yêu 1,26 9,03 13,04 16,93 20,63 24,02 27,23 cầu (l/s) cầu (l/s) Két xả Đương 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Két xả Đương 140 160 180 200 220 240 lượng lượng q yêu 3,25 q yêu 1,26 8,01 13,04 16,93 20,63 24,02 27,23 3,5 3,75 4,0 4,24 4,48 cầu (l/s) cầu (l/s) 75 76 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Bài tập 2: Một đoạn ống cấp nước cho khu vệ Bài tập 3: Một đoạn ống cấp nước cho sinh của trường học có 5 bồn cầu (đlđv=2,5), 5 lavabô (=2), 3 chậu tiểu (= 4), 1 vòi tắm (=5). khu vệ sinh của trường học có 12 Hãy xác định đường kính trong ống cấp nước bồn cầu (đlđv=2,5), 8 lavabô (đlđv=2), 10 (mm) biết rằng vận tốc nước trong ống chậu tiểu (đlđv=4), 2 vòi tắm (đlđv=5). Vmax=0,8m/s, lưu lượng của đoạn ống cấp nước: q  0.2 N (l / s) q  0.2 N (l / s) trong đó N là tổng đương lượng của các thiết bị Xác định đường kính ống cấp với vệ sinh. Vmax=1m/s. (49, 34, 40, 60) 77 78 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 13
 14. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Bài tập 4: Đường ống cấp nước chính của Bài tập 4bis: Đường ống cấp một khách sạn có 16 bồn cầu (đlđv=2,5), nước chính cho một khu nhà ở 32 lavabô (đlđv=2), 32 chậu tiểu (đlđv=4), 16 vòi tắm (đlđv=5). gia đình có số đương lượng N=700. Khu vực có tiêu chuẩn q  0.2 N (l / s) dùng nước 150l/ng/ngày-đêm. Xác định đường kính ống cấp với Sử dụng công thức kinh nghiệm Vmax=1.2m/s.  Xác định đường kính ống cấp với Vmax=1.2m/s. 79 80 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong MỘT SỐ VÍ DỤ VÍ DỤ TÍNH MẤT NĂNG LƯỢNG Bài tập 5: Xét đường ống d=63mm & TÍNH TOÁN dài 60m dẫn lưu lượng 6.3l/s. Tính mất năng lượng theo HW có MẠNG LƯỚI CHW=120 với giả thiết mất năng cục bộ là 25% mất năng đường dài. CẤP NƯỚC Đáp số: dh= 6.81mH2O BÊN TRONG (Xem Excel  CTN_DH\Cap nuoc ben trong.xls) 81 82 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong TÍNH d Bài tập 7(*): Một công sở có các thiết bị Bài tập 6: Xác định d(mm) trong của dùng nước có sơ đồ sau: ống tròn để dẫn lưu lượng 9.5l/s và 36 nhà cầu (đlđv=10, xã tự động), 36 có tổn thất cột nước đường dài là (75) bồn tiểu (đlđv=5), 12 (18) nhà tắm 5mH2O. Ống dài 50m. CHW=120. (đlđv=4), 100 (150) lavabo (đlđv=2), 18 Đáp số: d=72.2mm robinet (đlđv=3). Áp suất nước mạng lưới khu vực là 350kPa. Dùng công (Xem Excel  CTN_DH\Cap nuoc ben thức kinh nghiệm để tính Q. trong.xls, Sheet Bai tap 1&2)  Xác định d(mm) ống cấp nước chính 83 84 PGS. TS. Nguyễn Thống (CTS. PGS. HW =120). Nguyễn Thống 14
 15. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC CHÍNH Bài tập 8: Xét sơ đồ cấp nước tập thể 48 (65.5) m bên trong sau. Tổn thất đường dài có CHW=120. Tổn thất cục bộ lấy bằng 25% tổn thất đường dài. pyc= Thiết bị bất lợi nhất 100kPa Đường kính các ống 1-3 & 2-4 bằng 13.5m (50kPa) nhau. Lấy V1-3&2-4=1.6m/s & VX-1&1-2 (20.5m) d? =1.2m/s. Xác định đường kính trong các ống Đường ống cấp nước khu vực d(mm) và áp suất nước mạng lưới p=350kPa 85 cấp cần thiết tại O. 86 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Tại A: pmin=75kPa Baøi taäp 9: Cho moät maïng löôùi caáp nöôùc beân trong theo sô ñoà caáp nöôùc töø keùt nhö hình veõ. Laáy toån Tại B: pmin=250kPa thaát naêng löôïng cuïc boä baèng 20% toån thaát naêng Đương lượng: N2-4=N1-3=250 A löôïng ñöôøng daøi. Laáy sô boä vaän toác trong oáng ñöùng laø 1,2m/s, oáng taàng laø 1,4m/s. q2=4l/s 4  Tính soá ñöông löôïng (tö nhaân, gia ñình) cuûa caùc d3 ñoaïn oáng. Tính q vaø töø ñoù tính d (theo thò tröôøng). 2 h=6m B  Tính aùp löïc caàn thieát taïi B. Z  Töø ñoù tính aùp löïc caàn coù taïi A. X Y h=6m L=40m Maát naêng löôïng tính theo H-W coù CHW=120. d2 d3 3 O L=32m, d1 =? L1-3,2-4=30m 87 88 PGS. TS. Nguyễn Thống 1 PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Sô ñoà: p/yêu cầu=8m Bài tập 10: Chung cö cao 10 taàng, coù 200 caên hoä vôùi soá nhaân khaåu trung bình laø 4 ngöôøi/hoä. A L2=50m, d3 (10 nhaø taém voøi sen (đlđv=2.0), Chieàu cao moãi caên hoä laø 3,8 m, chieàu daøi 16 m L1=16m, d1 10 nhaø veïä sinh (đlđv=2.5), 30 lavabo(đlđv=1) vaø beà roäng laø 4 m. C B Chieàu daøi toái ña cuûa tuyeán nhaùnh ôû moãi taàng p/γyeâucaàu =10m ñöôïc öôùc löôïng laø 100 m, chieàu daøi toái ña cuûa L3=20m, d2 L4=50m, d4 (10 nhaø taém voøi sen, tuyeán nhaùnh ôû moãi caên hoä laø 30m, toång chieàu 10 nhaø veïä sinh, 30 lavabo) daøi quy ñoåi töông ñöông cuûa caùc phuï kieän treân D E p/γyeâucaàu =20m tuyeán ñöôïc öôùc löôïng baèng 45% cuûa chieàu daøi L6=20m, d6 L5=50m, d5 (10 nhaø taém voøi sen, thöïc. 10 nhaø veïä sinh, 30 lavabo) F G 89 90 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 15
 16. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chung cö ñöôïc trang bò cho moãi caên hoä: Yeâu caàu: 1 boàn taém, 1 voøi sen, 4 lavaboâ röûa a. Xaùc ñònh löu löôïng tính toaùn cho maët, 1 boàn caàu töï ñoäng vaø 2 vò trí voøi töøng caên hoä, cho töøng taàng vaø cho nöôùc röûa trong beáp. caû chung cö. • Bôm ñöôïc vaän haønh töï ñoäng ñeå ñöa nöôùc leân beå chöùa treân maùi vaø aùp duïng b. Xaùc ñònh ñöôøng kính oáng cho töøng sô ñoà caáp nöôùc töø treân. caên hoä, cho töøng taàng vaø cho caû Áp lực nước sau van giảm áp tầng là chung cö. 20m. 91 92 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Hướng dẫn: • Toång soá ñöông löôïng cuûa chung cö: • Toång soá ñöông löôïng duøng nöôùc N = 290 x 10 = 2900 trong 1 caên hoä: Tra bieåu ñoà trong hình 4.8: Nh = 3.5 + 2 + 4 x 1 + 3 + 2 x 1 = 14,5 • Qhoä = 60 l/phuùt = 0.001 m3/s • Toång soá ñöông löôïng cuûa moät taàng: • Qtaàng = 380 l/phuùt = 0.0063 m3/s Nt = 20 x 14,5 = 290 • Qchung = 2900 l/phuùt = 0,0483 m3/s 93 94 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong • Ñoái vôùi töøng caên hoä coù ñöông löôïng toång coäng • Giaû ñònh aùp suaát dö sau van giaûm aùp ôû moãi taàng khoâng nhoû hôn 20 m. Ñoä doác toån thaát naêng löôïng laø 14,5 coù theå choïn oáng 34mm (Dtt = 25mm). trung bình cuûa tuyeán kieåm tra laø: Ñeå xaùc ñònh ñöôøng kính oáng phuï traùch cho moãi • S = (20 – 10,7)/145 = 0,064 taàng ta kieåm tra cho caên hoä xa nhaát cuûa taàng. AÙp duïng coâng thöùc Hazen-Williams ñeå xaùc ñònh ra Choïn tröôøng hôïp kieåm tra laø voøi sen laép ñaët ôû ñöôøng kính oáng caàn thieát: ñoä cao 2 m so vôùi cao trình maët saøn cuûa töøng 0, 205 hoä, giaù trò aùp suaát hoaït ñoäng caàn thieát cuûa  10,666 Q1,85  D    thieát bò laø 8,7 m.  SC 1,85   Nhö vaäy coät aùp caàn thieát laø 2 + 8,7 = 10,7 m. 0 , 205  10,666 x 0,00631,85   1,85   0,066 m 95  0,064 x 130  96 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 16
 17. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong 0, 205 • Phöông aùn 1: choïn oáng 76 mm laøm oáng nhaùnh  10,666 Q1,85  cho moãi taàng. D   1,85   SC  Kieåm tra vaän toác: = 0, 205  10,666 x 0,003151,85  V=Q/A=0.0063/(3,14 x 0.0662 / 4)=1,84 m/s
 18. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong TÍNH TOAÙN BEÅ CHÖÙA NÖÔÙC Wb = (0.5 – 2)Qngñ Qngñ löôïng nöôùc söû duïng toái ña trong ngaøy (m3). BỂ CHỨA • Dung tích beå chöùa nöôùc phuïc vuï cho maùy bôm: 1.5Q ngd Wb  n • n laø soá laàn ñoùng môû maùy bôm baèng tay trong ngaøy. 103 104 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong TÍNH TOAÙN BEÅ CHÖÙA TREÂN MAÙI (KEÙT NÖÔÙC) Qb • Dung tích beå chöùa treân maùi: Wm=k(Wñh + Wcc) (m3) W  k laø heä soá dung tích döï tröõ, laáy baèng 1,21,3. 4 .n Qb laø löu löôïng thieát keá cuûa maùy bôm (m3/giôø); Wñh laø dung tích ñieàu hoøa cuûa beå, xaùc ñònh nhö sau: n laø soá laàn môû maùy bôm moãi ngaøy, laáy baèng 24 - khi khoâng duøng maùy bôm thì laáy baèng toång löôïng ñoái vôùi maùy bôm ôû keùt nöôùc hôû, 610 ñoái vôùi nöôùc duøng trong thôøi gian thieáu nöôùc trong ngaøy. maùy bôm duøng vôùi boàn aùp löïc (pressure tank). - khi coù duøng maùy bôm vaän haønh töï ñoäng: laáy khoâng nhoû hôn 5% cuûa löôïng nöôùc duøng Qngñ. Wcc laø dung tích phoøng chaùy laáy baèng löôïng nöôùc chöõa chaùy trong thôøi gian baèng 10 phuùt ñoái vôùi - khi vaän haønh maùy bôm baèng vaän haønh baèng caùch heä thoáng chöõa chaùy vaän haønh baèng tay vaø ñoùng môû nhieàu laàn trong ngaøy: baèng 5 phuùt ñoái vôùi heä thoáng chöõa chaùy töï 105 ñoäng. 106 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong HỆ THỐNG CHỮA CHÁY THÔNG THƯỜNG - Löu löôïng tieâu chuaån cuûa 1 voøi phun CẤP NƯỚC > 2,5 l/s. - Soá coät nöôùc chöõa chaùy: 1 cho nhöõng CHỮA CHÁY coâng trình nhaø ôû coù khoái tích < 25000 m3 vaø 2 cho tröôøng hôïp khoái tích > 25000m3 hay coù chieàu cao töø 1216 taàng. 107 108 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 18
 19. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong AÙp löïc caàn thieát ôû hoäp chöõa chaùy: • Ld laø chieàu daøi phaàn ñaëc cuûa coät nöôùc  Hcc = Hv + HL phun (m), Theo TCVN 4513:1988 Ld laáy ít nhaát baèng 6 m.  Hv laø aùp löïc hoaït ñoäng caàn thieát •  heä soá voøi phun laáy dv(mm) mieäng voøi taïi ñaàu voøi: phun: 0, 25 Ld   Hv  d v  0, 001d 3v 1  ..L d •  laø heä soá coù giaù trò trung bình baèng 1,2. 109 110 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong NHÀ Ở (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) PHỤ LỤC Tiêu chuẩn dùng nước (l/ng/ngđ) 100 125 150 200 250 300 400 BẢNG TRA XÁC ĐỊNH LƯU Khi hệ số không điều Kh-max LƯỢNG q(l/s) THEO N Đương lượng N 2,2 2,16 2,15 2,14 2,05 2 1,85 1 2 3 4 5 6 7 8 TCVN 4513-1988 nhóm H 2 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 3 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,37 Nhà ở 4 0,37 0,39 0,39 0,39 0,40 0,41 0,44 5 0,41 0,43 0,43 0,43 0,43 0,46 0,49  Nhà công cộng 6 0,46 7 0,50 0,47 0,50 0,48 0,50 0,48 0,50 0,49 0,53 0,50 0,54 0,54 0,59112 111 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong NHÀ Ở (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) NHÀ Ở (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 35 1,06 1,11 1,12 1,12 1,12 1,25 1,36 8 0,53 0,54 0,55 0,55 0,57 0,59 0,63 40 1,15 1,19 1,19 1,20 1,19 1,43 1,38 9 0,56 0,57 0,58 0,58 0,60 0,62 0,67 45 1,22 1,25 1,27 1,28 1,37 1,43 1,64 10 0,57 0,60 0,61 0,63 0,64 0,65 0,71 50 1,28 1,32 1,33 1,34 1,44 1,52 1,75 12 0,64 0,66 0,66 0,66 0,70 0,71 0,78 60 1,50 1,46 1,46 1,47 1,58 1,67 1,96 14 0,70 0,72 0,73 0,74 0,77 0,78 0,86 70 1,50 1,57 1,58 1,60 1,73 1,81 2,12 16 0,74 0,75 0,76 0,76 0,81 0,83 0,92 80 1,61 1,68 1,70 1,71 1,86 1,95 2,24 18 0,78 0,80 0,81 0,81 0,86 0,89 0,99 90 1,70 1,79 1,79 1,81 1,98 2,07 2,43 20 0,82 0,84 0,85 0,85 0,90 0,93 1,04 100 1,82 1,88 1,91 1,92 2,10 2,20 2,62 25 0,91 0,93 0,94 0,95 1,01 1,05 1,18 120 2,0 2,06 2,09 2,12 2,30 2,43 2,88 30 1,00 1,02 1,02 1,04 1,11 1,15 1,32 113 114 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. 140 2,21 Thống TS. Nguyễn 2,29 2,30 2,32 2,51 2,65 3,17 19
 20. CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong NHÀ Ở (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) NHÀ Ở (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 160 2,33 2,43 2,44 2,48 2,70 2,85 3,42 400 4,25 4,42 4,44 4,48 4,94 5,20 6,40 180 2,47 2,56 2,58 2,62 2,84 3,00 3,64 430 4,63 4,77 4,80 4,88 5,31 5,59 6,73 200 2,63 2,74 2,76 2,78 3,04 3,23 3,89 500 4,93 5,06 5,06 5,16 5,51 5,17 7,14 220 2,77 2,86 2,90 2,94 3,22 3,41 4,08 550 5,73 5,92 5,94 6,02 6,32 6,89 8,25 240 2,91 3,02 3,06 3,06 3,38 3,58 4,34 600 6,08 6,26 6,30 6,34 6,90 7,30 8,68 260 3,03 3,14 3,18 3,20 3,52 3,75 4,52 650 6,46 6,60 6,67 6,70 7,30 7,70 9,22 280 3,15 3,28 3,33 3,34 3,70 3,91 4,47 700 6,76 7,00 7,03 7,06 7,70 8,09 9,69 300 3,26 3,40 3,43 3,46 3,83 4,07 4,93 750 7,07 7,33 7,36 7,40 8,08 8,48 10,10 320 3,74 3,87 3,90 3,92 4,30 4,54 5,46 800 7,40 7,63 7,71 7,80 8,36 8,86 10,56 340 3,87 3,99 4,02 4,06 4,46 4,71 5,67 850 8,58 8,81 8,87 8,96 9,63 10,08 11,85 360 3,99 4,12 4,14 4,20 4,58 4,88 5,88 115 116 380Nguyễn 4,12 Thống 4,28 4,32 4,32 4,72 5,04 6,07 900 8,93 9,19 9,22 9,30 9,99 10,50 12,28 PGS. TS. PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong NHÀ Ở (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) NHÀ Ở (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 950 9,25 9,55 9,63 9,65 10,34 10,91 12,86 2000 18,33 18,75 18,86 18,97 20,15 20,94 24,17 1000 9,64 9,92 9,96 10,04 10,64 11,32 13,34 2200 19,81 20,21 20,37 20,49 21,74 22,58 26,01 1100 10,20 10,46 10,68 10,78 11,56 12,14 14,83 2400 21,28 21,74 21,87 22,00 23,31 24,20 27,83 1200 11,02 11,16 11,41 11,48 12,34 12,93 15,15 2600 22,73 23,22 23,35 23,48 24,86 25,80 29,62 1300 13,00 13,32 13,40 13,46 14,36 15,01 17,38 2800 24,18 24,69 24,82 24,96 26,41 27,38 31,40 1400 13,80 14,12 14,00 14,32 15,26 15,83 18,20 1500 14,54 14,90 14,98 15,08 16,02 16,74 19,10 3000 25,61 26,14 26,28 26,43 27,94 28,95 33,15 1600 15,32 15,69 15,78 15,88 16,91 17,60 20,24 3200 27,04 27,39 27,89 29,00 29,46 30,51 34,89 1700 16,08 16,46 16,57 16,66 17,73 18,45 21,34 3400 28,46 29,03 29,18 29,34 30,96 32,06 36,62 1800 16,84 17,23 17,34 17,44 18,54 19,29 22,30 3600 29,87 30,46 30,62 30,78 32,46 33,60 38,32 117 118 1900 17,58 18,00 18,10 18,21 19,35 20,12 23,24 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong Chương 4: Mạng lưới cấp nước bên trong NHÀ Ở (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) NHÀ CÔNG CỘNG (Xem Excel Tra bang tu N ra q….) Số Nhà Phòng Nhà Trường Bệnh viện Khách sạn, 1 2 3 4 5 6 7 8 đươn tắm khám hành học kiêm nhà điều kí túc xá, 3800 31,28 31,86 32,05 32,22 33,95 35,13 40,02 g công đa khoa chính trường dưỡng, nhà trường nội lượng cộng, và ngoại và cửa phổ nghỉ, traị trú, nhà trọ 4000 32,68 33,30 33,47 33,65 35,43 36,65 41,71 N nhà trẻ trú hàng thông thiếu nhi 4200 34,07 34,72 34,09 35,06 36,90 38,16 43,38 1 2 3 4 5 6 4400 35,46 36,12 36,30 36,48 38,38 39,67 45,04 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 0,35 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 4600 36,83 37,53 37,71 37,89 39,84 41,16 47,70 3 0,42 0,48 0,52 0,6 0,6 0,6 4800 38,22 38,82 39,11 39,30 41,30 42,66 48,34 4 0,48 0,56 0,6 0,72 0,8 0,8 5000 39,60 40,32 40,51 40,70 42,75 44,14 49,97 5 0,54 0,63 0,67 0,81 0,9 1,0 119 120 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2