intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn - Phạm Tú Anh

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
79
lượt xem
6
download

Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn - Phạm Tú Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn" được biên soạn nhằm giúp người học có thể: Nhận biết được các khoản đầu tư dài hạn và phân biệt được các khoản đầu tư dài hạn với bất động sản chủ sơ hữu sử dụng; biết được nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi nhận các khoản đầu tư dài hạn,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn - Phạm Tú Anh

Chöông 9<br /> KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ<br /> DAØI HAÏN<br /> <br /> Muïc tieâu Chöông 9<br />  Nhaän bieát ñöôïc caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn vaø phaân bieät<br /> ñöôïc caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn vôùi baát ñoäng saûn chuû sôû<br /> höõu söû duïng.<br />  Bieát ñöôïc nguyeân taéc, ñieàu kieän vaø phöông phaùp ghi nhaän<br /> caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn.<br />  Naém ñöôïc phöông phaùp haïch toaùn tình hình bieán ñoäng<br /> cuûa caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn.<br /> <br /> 9.1. KEÁ TOAÙN BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑAÀU<br /> TÖ<br />  9.1.1. Khaùi nieäm<br />  Baát ñoäng saûn (BÑS) ñaàu tö laø BÑS, goàm: quyeàn söû duïng<br /> ñaát; nhaø hoaëc moät phaàn cuûa nhaø hoaëc caû nhaø vaø ñaát; cô sôû<br /> haï taàng do ngöôøi chuû sôû höõu hoaëc ngöôøi ñi thueâ taøi saûn<br /> theo hôïp ñoàng thueâ taøi chính, naém giöõ nhaèm muïc ñích thu<br /> lôïi töø vieäc cho thueâ hoaëc chôø taêng giaù maø khoâng phaûi ñeå:<br /> - Söû duïng trong saûn xuaát, cung caáp haøng hoùa, dòch vuï<br /> hoaëc söû duïng cho caùc muïc ñích quaûn lyù;<br /> - Baùn trong kyø saûn xuaát, kinh doanh thoâng thöôøng.<br /> <br /> 9.1.2. Ñieàu kieän ghi nhaän<br />  Moät baát ñoäng saûn ñaàu tö ñöôïc ghi nhaän laø taøi saûn phaûi thoûa<br /> maõn ñoàng thôøi hai ñieàu kieän sau:<br /> a) Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai;<br /> b) Nguyeân giaù cuûa BÑS ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch<br /> ñaùng tin caäy.<br /> <br /> 9.1.3. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà baát ñoäng saûn ñaàu tö<br />  1. BÑS ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh giaù trò ban ñaàu theo<br /> nguyeân giaù. Nguyeân giaù cuûa BÑS ñaàu tö bao goàm caû caùc chi<br /> phí giao dòch lieân quan tröïc tieáp ban ñaàu.<br />  2. Caùc chi phí lieân quan ñeán BÑS ñaàu tö phaùt sinh sau ghi<br /> nhaän ban ñaàu ñöôïc ghi nhaän laø CPSX, KD trong kyø.<br />  Nếu khi chi phí naøy coù khaû naêng chaéc chaén laøm cho BÑS<br /> ñaàu tö taïo ra lôïi ích kinh teá trong töông lai nhieàu hôn möùc<br /> hoaït ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù ban ñaàu thì ñöôïc ghi taêng nguyeân<br /> giaù BÑS ñaàu tö.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2