intTypePromotion=1

Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B)

Chia sẻ: Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
43
lượt xem
7
download

Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B) trình bày phương pháp xác định tổng mức đầu tư; khái niệm cơ bản chi phí chuẩn bị dự án; phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án; xác định vốn đầu tư; xác định chỉ số giá; xác định hiệu quả đầu tư của dự án; đánh giá rủi ro và hiệu quả của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B)

 1. Chuyên đề 3: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (A) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (B) Taùc giaû: TS. Löông Ñöùc Long Ñaïi hoïc Baùch Khoa TPHCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng. luongduclong@hcmut.edu.vn TS. Luong Duc Long- DHBK 1
 2. Phần A: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Taùc giaû: TS. Löông Ñöùc Long Ñaïi hoïc Baùch Khoa TPHCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng. luongduclong@hcmut.edu.vn TS. Luong Duc Long- DHBK 2
 3. Các nội dung chủ yếu (chuyên đề 3: Tổng mức đầu tư- Hiệu quả dự án) 1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n chi phÝ chuÈn bÞ dù ¸n dù ¸n. 2. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n. 3. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh suÊt vèn ®Çu t−. 4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸. 5. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ®Çu t− cña dù ¸n. 6. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ rñi ro vμ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. TS. Luong Duc Long- DHBK 3
 4. A. Khái niệm giá xây dựng công trình ƒ Giá xây dựng công trình của dự án đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật cho công trình. ƒ Do đặc điểm của sản phẩm và sản xuất xây dựng nên giá xây dựng công trình được biểu thị bằng các tên gọi khác nhau và được xác định chính xác dần theo từng giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng công trình. TS. Luong Duc Long- DHBK 4
 5. 1. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 2. Đánh giá hiệu quả DAĐTXDCT 3. Xác định định mức đơn giá xây dựng công trình Nghiệp vụ định giá xây dựng 4. Đo bóc khối lượng công trình 5. Lập - thẩm tra dự toán công trình 6. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 7. Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng 8. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng 9. Thanh toán quyết toán vốn đầu tư của DA TS. Luong Duc Long- DHBK 5
 6. CÁC ƯỚC LƯỢNG GIÁ XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU ƒ Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư đó là tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc sơ bộ tổng mức đầu tư đối với dự án phải lập báo cáo đầu tư). ƒỞ giai đoạn thực hiện dự án đầu tư thì giá xây dựng được gọi tùy theo mỗi chức năng và vị trí trong các khâu của quá trình thực hiện đầu tư xây dựng với mỗi đối tượng tham gia, theo đó là dự toán công trình, dự toán hạng mục công trình, giá gói thầu, giá dự thầu, giá đề nghị trúng thầu, giá ký hợp đồng. ƒỞ giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng đó là giá thanh toán, giá quyết toán hợp đồng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Duc Long- DHBK TS. Luong 6
 7. Tổng quan về chi phí xây dựng Giai đoạn Tổng mức đầu chuẩn bị đầu tư tư Toàn bộ chi Các dự toán công Giai đoạn thực trình, dự toán phí cần thiết hiện đầu tư hạng mục công để đầu tư trình ( hoặc tổng xây dựng dự toán) Giai đoạn kết thúc đầu tư Thanh toán, quyết toán vốnDuc TS. Luong đầu tư DHBK Long- 7
 8. ĐỊNH NGHĨA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (TMĐT) ƒTMĐT là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. (Bao gåm: chi phÝ x©y dùng; chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c−; chi phÝ qu¶n lý dù ¸n; chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng; chi phÝ kh¸c vμ chi phÝ dù phßng.) ƒTMĐT được tính trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở. ƒĐối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, TMĐT được xác định phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công. TS. Luong Duc Long- DHBK 8
 9. Các thành phần chi phí trong tổng mức đầu tư 1. Chi phí xây dựng 2. Chi phí thiết bị 3. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Tổng mức 4. Chi phí quản lý dự án đầu tư 5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 6. Chi phí khác 7. Chi TS. Luongphí Ducdự phòng Long- DHBK 9
 10. 1. Chi phí xây dựng Bao gåm: ƒChi phÝ x©y dùng c¸c c«ng trình, h¹ng môc c«ng trình; ƒChi phÝ ph¸ vμ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò; ƒChi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng; ƒChi phÝ x©y dùng c«ng trình t¹m, c«ng trình phô trî phôc vô thi c«ng; ƒChi phÝ nhμ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vμ ®iÒu hμnh thi c«ng. TS. Luong Duc Long- DHBK 10
 11. 2. Chi phí thiết bị Bao gåm: ƒChi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ (kÓ c¶ thiÕt bÞ c«ng nghÖ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng); ƒChi phÝ ®μo t¹o vμ chuyÓn giao c«ng nghÖ; ƒChi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vμ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh; ƒChi phÝ vËn chuyÓn, ƒB¶o hiÓm thiÕt bÞ; ƒThuÕ vμ c¸c lo¹i phÝ liªn quan. TS. Luong Duc Long- DHBK 11
 12. 3. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Bao gåm: ƒChi phÝ båi th−êng nhμ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt,... ; ƒChi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c− cã liªn quan ®Õn båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n; ƒChi phÝ tæ chøc båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng; ƒChi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng; ƒChi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t−. TS. Luong Duc Long- DHBK 12
 13. 4. Chi phí quản lý dự án = Chi phÝ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n, thùc hiÖn dù ¸n ®Õn khi hoμn thμnh nghiÖm thu, bao gåm: ƒ Chi phÝ tæ chøc lËp b¸o c¸o ®Çu t−, chi phÝ tæ chøc lËp dù ¸n ®Çu t− hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt; ƒ Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−; ƒ Chi phÝ tæ chøc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc; ƒ Chi phÝ tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−, b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt, tæng møc ®Çu t−; chi phÝ tæ chøc thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n x©y dùng; ƒ Chi phÝ tæ chøc lùa chän nhμ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; ƒ Chi phÝ tæ chøc qu¶n lý chÊt l−îng, khèi l−îng, tiÕn ®é vμ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng; ƒ Chi phÝ tæ chøc ®¶m b¶o an toμn vμ vÖ sinh m«i tr−êng Chi phÝ tæ chøc lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng trình; ƒ Chi phÝ tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu, kiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng trình theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−; TS. Luong Duc Long- DHBK 13
 14. ƒ Chi phÝ tæ chøc kiÓm tra vμ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng trình; ƒ Chi phÝ tæ chøc nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång; thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng trình; ƒ Chi phÝ tæ chøc nghiÖm thu, bμn giao c«ng trình; ƒ Chi phÝ khëi c«ng, kh¸nh thμnh, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o; ƒ Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc qu¶n lý kh¸c. ƒ Trong tr−êng hîp chñ ®Çu t− ch−a ®ñ căn cø ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n (ch−a thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n) nh−ng cÇn triÓn khai c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n th× chñ ®Çu t− lËp dù to¸n chi phÝ cho c«ng viÖc nμy ®Ó trình ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− phª duyÖt lμm c¬ së dù trï kÕ ho¹ch vèn vμ triÓn khai thùc hiÖn c«ng viÖc. C¸c chi phÝ trªn sÏ ®−îc tÝnh trong chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña tæng møc ®Çu t−. TS. Luong Duc Long- DHBK 14
 15. 5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gåm: ƒChi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng; ƒChi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t− (nÕu cã), chi phÝ lËp dù ¸n hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt; ƒChi phÝ thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc; ƒChi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng; ƒChi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n x©y dùng; ƒChi phÝ lËp hå s¬ yªu cÇu, hå s¬ mêi thÇu vμ chi phÝ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®Ó lùa chän nhμ thÇu t− vÊn, thi c«ng, cung cÊp vËt t− thiÕt bÞ, tæng thÇu x©y dùng; ƒChi phÝ gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ; ƒChi phÝ lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng; ƒChi phÝ lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng; ƒChi phÝ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng: tæng møc ®Çu t−, dù to¸n, ®Þnh møc x©y dùng, ®¬n gi¸ x©y dùng, hîp ®ång,... ƒChi phÝ kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu; ƒChi phÝ kiÓm tra vμ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng; ƒChi phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t− vÊn kh¸c. TS. Luong Duc Long- DHBK 15
 16. 6. Chi phí khác = C¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh«ng thuéc các phần chi phí bên trên, bao gåm: ƒChi phÝ thÈm tra tæng møc ®Çu t−; ƒChi phÝ rμ ph¸ bom, vËt næ; ƒChi phÝ b¶o hiÓm c«ng trình; ƒChi phÝ di chuyÓn thiÕt bÞ thi c«ng vμ lùc l−îng lao ®éng ®Õn c«ng tr−êng; ƒChi phÝ ®ăng kiÓm chÊt l−îng quèc tÕ, quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh; ƒChi phÝ ®¶m b¶o an toμn giao th«ng phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh; ƒChi phÝ kiÓm to¸n, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t−; ƒC¸c kho¶n phÝ vμ lÖ phÝ theo quy ®Þnh; ƒChi phÝ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ liªn quan dù ¸n; vèn l−u ®éng ban ®Çu ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng nh»m môc ®Ých kinh doanh, l·i vay trong thêi gian x©y dùng; ƒChi phÝ cho qu¸ trình ch¹y thö kh«ng t¶i vμ cã t¶i theo quy trình c«ng nghÖ tr−íc khi bμn giao trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm thu håi ®−îc; ƒMét sè chi phÝ kh¸c cña dù ¸n nÕu ch−a cã quy ®Þnh hoÆc ch−a tÝnh ®−îc ngay thì ®−îc t¹m tÝnh ®Ó ®−a vμo tæng møc ®Çu t−. TS. Luong Duc Long- DHBK 16
 17. 7. Chi phí dự phòng Bao gåm: ƒChi phÝ dù phßng cho khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh ch−a l−êng tr−íc ®−îc khi lËp dù ¸n ƒ Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr−ît gi¸ trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. Cách tính chi phí dự phòng a) Đèi víi c¸c dù ¸n cã thêi gian thùc hiÖn ®Õn 2 năm: chi phÝ dù phßng ®−îc tÝnh b»ng 10% trªn tæng chi phÝ x©y dùng; chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c−; chi phÝ qu¶n lý dù ¸n; chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vμ chi phÝ kh¸c. TS. Luong Duc Long- DHBK 17
 18. b) Đèi víi c¸c dù ¸n cã thêi gian thùc hiÖn trªn 2 năm, chi phÝ dù phßng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 2 yÕu tè: ƒDù phßng chi phÝ cho yÕu tè khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh ®−îc tÝnh b»ng 5% tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng vμ t¸i ®Þnh c−, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vμ chi phÝ kh¸c. ƒDù phßng chi phÝ cho yÕu tè tr−ît gi¸ ®−îc tÝnh theo thêi gian thùc hiÖn dù ¸n vμ chØ sè gi¸ x©y dùng ®èi víi tõng lo¹i c«ng trình theo tõng khu vùc x©y dùng. (ChØ sè gi¸ x©y dùng dïng ®Ó tÝnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr−ît gi¸ ®−îc tÝnh bình qu©n cña kh«ng Ýt h¬n 3 năm gÇn nhÊt vμ ph¶i kÓ ®Õn kh¶ năng biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè chi phÝ, gi¸ c¶ trong khu vùc vμ quèc tÕ. Thêi gian ®Ó tÝnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr−ît gi¸ lμ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng trình). TS. Luong Duc Long- DHBK 18
 19. * Toång döï toaùn coâng trình (sẽ được trình bày ở chuyên đề 4) ƒ Laø toång chi phí caàn thieát cho vieäc ñaàu tö xaây döïng coâng trình ñöôïc tính toaùn cuï theå ôû giai ñoaïn thieát keá kyõ thuaät hoaëc thieát keá kyõ thuaät thi coâng. TS. Luong Duc Long- DHBK 19
 20. * Toång döï toaùn coâng trình bao goàm (sẽ được trình bày ở chuyên đề 4) ƒ Chi phí xaây laép (bao goàm chi phí phaù vaø thaùo dôõ vaät kieán truùc cuû, san laáp maët baèng xaây döïng, xaây döïng coâng trình taïm phuïc vuï thi coâng, xaây döïng caùc haïng muïc, laép ñaët thieát bị, di chuyeån thieát bị vaø löôïng xaây döïng) ƒ Chi phí thieát bò (bao goàm chi phí mua saém, vaän chuyeån, löu kho, thueá vaø phí baûo hieåm). ƒ Chi phí khaùc : ƒ Giai ñoaïn chuaån bị döï aùn : nghieân cöùu (tieàn) khaû thi, baùo caùo ñaàu tö. ƒ Giai ñoaïn thöïc hieän döï aùn : Chi phí ñaát, khaûo saùt, thieát keá, đấu thaàu, chi phí tö vaán khaùc, chi phí ban quaûn lyù döï aùn. ƒ Giai ñoaïn keát thuùc döï aùn : hoaøn coâng, thaùo dôõ coâng trình taïm,, ñaøo taïo nhaân löïc saûn xuaát, nguyeân lieäu naêng löôïng trong thôøi gian vaän haønh thöû. ƒ Chi phí döï phoøng. TS. Luong Duc Long- DHBK 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2