intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Chương mở đầu - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

136
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài mở đầu của bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh sẽ khái quát sơ bộ về đối tượng và nội dung phương pháp nghiên cứu của môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Chương mở đầu - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

  1. Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương
  2. Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh Bài mở đầu Đối tượng và nội dung của môn học
  3. Bài mở đầu I. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học: 1. Đối tượng: Là quá trình giao tiếp của tượng: con người trong lĩnh vực kinh tế; tế; nghiên cứu những hành vi và kỹ năng trong giao tiếp; Nghiên cứu tiếp; hoạt động đàm phán trong kd, những kỹ thuật đàm phán
  4. I. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học: học: 2. Nhiệm vụ: vụ: - Trang bị cho người học những cơ sở lý luận cho hoạt động giao dịch đàm phán - Hình thành những kỹ năng cơ bản về giai dịch đàm phán cho người học - Giúp người học nắm vững cách tổ chức một cuộc đàm phán kinh doanh - Tổng kết kinh nghiệm thực tế trong giao dịch đàm phán
  5. II. Nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn học: học: 1. Nội dung: dung: - Khoa học về giao dịch - Khoa học về đàm phán
  6. II. Nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn học: học: 2. Phương pháp nghiên cứu: cứu: - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa mac- mac- Lê nin - Phương pháp tư duy trừu tượng - Phương pháp khác
  7. Câu hỏi: 1. Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc tr­ng cña x· nh÷ héi hiÖn ®¹i vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi giao dÞch cña con ng­êi ? §èi t­îng, nhiÖm vô cña m«n häc. 2.Tr× 2.Tr×nh bµy néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña m«n häc giao dÞch vµ ®µm ph¸n kinh doanh ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=136

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2