intTypePromotion=1

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
233
lượt xem
30
download

Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và vai trò của giao tiếp, chức năng của giao tiếp, cấu trúc của giao tiếp, phân loại giao tiếp, cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

 1. Chương 1   KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP    1. Định nghĩa và vai trò của giao tiếp  2. Chức năng của giao tiếp 3. Cấu trúc của giao tiếp 4. Phân loại giao tiếp 5.  Cơ  sở  tâm  lý  xã  hội  của  hành  vi  giao  tiếp 1
 2. Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP    1. ĐỊNH NGHĨA vaø VAI TROØ CUÛA GIAO  TIẾP 1.1. Ñònh nghóa: Giao  tieáp  laø  hoạt  động  xaùc  laäp  vaø  vaän  haønh  caùc  mối  quan  heä  giöõa  ngöôøi  vôùi  ngöôøi  trong  ñôøi  soáng  xaõ  hoäi  nhằm  thoả  maõn những nhu cầu nhất định.  1.2. Vai troø cuûa giao tieáp: Thảo luận: Vai trò của giao tiếp đối với đời  sống xã hội và cá nhân? 2
 3. 1. ĐỊNH NGHĨA vaø VAI TROØ CUÛA GIAO  TIẾP 1.2. VAI TROØ CUÛA GIAO TIẾP   Đối với đời sống xã hội:  Giao tiếp là điều kiện để tồn tại và phát triển xã  hội   Đối với cá nhân:  GT là  điều kiện  để tâm lý, nhân cách cá nhân  phát triển bình thường  Nhân cách con người được hình thành và phát  triển trong giao tiếp  Giao  tiếp  thoả  mãn  nhiều  nhu  cầu  của  con 3
 4. 1. ĐỊNH NGHĨA vaø VAI TROØ CUÛA GIAO  TIẾP 1.2. VAI TROØ CUÛA GIAO TIẾP  Giao tiếp tốt sẽ giúp:  Tạo sự đoàn kết, tạo các mối quan hệ  gần gũi, thân mật, tạo bầu không khí  tâm  lí  tốt  đẹp,  thuận  lợi  trong  tập  thể. Làm giảm những thất vọng.  Tăng năng suất lao động  Thành  công  trong  công  việc  và  cuộc  sống 4
 5. 2. CHỨC NĂNG CỦA GIAO  TI Ế P 2.1. Nhóm chức năng xã hội:  Chức năng thông tin  Chức năng điều khiển  Chức năng phối hợp hành động  Chức năng động viên, kích thích 2.2. Nhóm chức năng tâm lý  Chức năng tạo mối quan hệ  Chức năng cân bằng cảm xúc  Chức năng phát triển nhân cách 5
 6. 3. CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP Trao ñoåi thoâng tin Cấu trúc  Nhaän thöùc laãn  của giao  nhau tiếp Taùc ñoäng vaø  aûnh höôûng laãn  nhau 6
 7. 3. CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP 3.1. Quá trình trao đổi thông tin trong giao tiếp  (Truyền thông) Maõ hoùa  Gôûi Nhaän Giaûi maõ YÙ  Hieåu töôûng Phaûn hoài 7
 8. 3. CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP 3.1. Quá trình trao đổi thông tin trong giao tiếp   Mã hóa: là quá trình biểu đạt ý nghĩ thành lời  nói, chữ viết, ký hiệu, dấu hiệu hay các phương  tiện  phi  ngôn  ngữ  khác  để  tạo  thành  thông  điệp.   Giải  mã:  là  phân  tích  để  hiểu  được  ý  của  người nói (nội dung thông điệp).   Giaûi maõ sai  hieåu sai  phaûn hoài tieâu  cöïc Những nguyên nhân nào khiến người nhận giải 8
 9. 3. CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP 3.1. Quá trình trao đổi thông tin trong giao tiếp  Trình  ñoä  naêng  löïc  noäi  taïi  cuûa  ngöôøi  nhaän Nguyên nhân  Ngöôøi gôûi maõ  giải mã sai hoùa sai Yeáu toá nhieãu 9
 10. 3. CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP 3.2. Quaù trình nhaän thöùc laãn nhau trong giao    Caû  A  vaø  B  ñeàu  coù  moät  quaù  trình  tieáp nhaän thöùc veà chính baûn thaân mình, taïo ra  caùc  hình  aûnh  veà  caùi  toâi  cuûa  mình  (tự  nhận thức)   Caû  A  vaø  B  ñeàu  coù  quaù  trình  nhaän  thöùc veà ngöôøi khaùc, taïo ra caùc hình aûnh  veà ngöôøi ñoái thoaïi (nhận thức người khác)   Caû  A  vaø  B  ñeàu  töï  hình  dung  xem,  mình  trong con maét cuûa ngöôøi ñoái thoaïi nhö theá  naøo? 10
 11. 3 .  CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP 3 . 2 .  Qu a ù  t rìn h  n h a ä n  t h ö ù c  la ã n   n h a u  t ro n g  g ia o  t ie á p Cửa  s ổ Jo h a ri v à MQH giữa  nhận thức và tự nhận thức Tự nhận  Không tự nhận  biết  được  biết được  mình mình Người  khác  nhận  I II biết  được  Chung Mù               IV Người  khác  không  III không nhận  nhận  biết được  Riêng biết được 11
 12. 3 .  CẤU TRÚC CỦA GIAO TIẾP 3 . 3 .   Quá trình tác động và ảnh hưởng lẫn  Ca ùc  phöông   phaùp  chuû  ye áu  ñe å  nhau t a ù c   ñ o ä n g   v a ø   a û n h   h ö ô û n g   la ã n   nhau:  La â y  la n   cảm xúc:   Ám t h ò :  = >   N h ữn g   đ ối  t ượn g   nào  dễ  bị  ám  thị?  Bắt chước  Áp lực nhóm => Áp lực nhóm phụ thuộc các yếu tố nào?12
 13. 4 .  PHÂN LOẠI GIAO TIẾP Theo  tính  chất  của  tiếp  xúc:  GT  trực tiếp và GT gián tiếp Theo quy cách của giao tiếp:  GT  chính thức và GT không chính thức Phân loại  giao tiếp Theo vị thế:  GT  ở thế mạnh, GT  ở thế cân bằng, GT ở thế yếu Theo  số  lượng  người  tham  gia  GT và tính chất MQH giữa họ 13
 14. 5. CƠ SỞ TÂM LÝ XàHỘI CỦA  HÀNH VI GIAO TIẾP 5.1. Các yếu tố tâm lý Động cơ  Xúc  Tính  Thế giới  cảm,  cách, khí  hành  Vô thức quan động tình  chất cả m 14
 15. 5. CƠ SỞ TÂM LÝ XàHỘI CỦA  HÀNH VI GIAO TIẾP 5.2. Các yếu tố văn hóa Nền văn  Nhánh  hóa văn hóa 15
 16. 5. CƠ SỞ TÂM LÝ XàHỘI CỦA HÀNH VI  GIAO TIẾP 5.3. Các yếu tố xã hội Vai trò,  Hệ giá trị,  Nhóm  Gia đình vị trí xã  chuẩn  xã hội hội mực hành  vi 16
 17. Chương 2 GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH  1. Định nghĩa  2. Đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh 3. Nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh 17
 18. Chương 2 GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH  1 .  Đ ỊN H  N GHĨA Gia o   t ie á p   k in h   d o a n h   ( GTKD )   la ø   h o a ït   ñ o ä n g   g ia o   t ie á p   xaûy  ra   t ro n g   q u a ù   t rìn h   k in h   d o a n h   n h ö   g ia o   d ò c h   b a ù n   h a ø n g ,   g ia o   d ò c h   18
 19. 2 .  Đ ẶC Đ IỂM GIAO TIẾP   TRON G KIN H D OAN H  GTKD  la ø  h o a ït  ñ o ä n g  g ia o  t ie á p  ra á t   k h o ù  v a ø  p h ö ù c  t a ïp  GTKD  la ø  q u a ù  t rìn h  g ia o  t ie á p  d e ã   g a ë p  ru û i ro  GTKD   ñ o ø i h o û i  ñ o ä  t in  c a ä y  & c h ín h   x a ù c  c a o  GTKD   ñ e à  c a o  y e á u  t o á  ñ u ù n g  lu ù c   19
 20. 3 .   NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP TRONG KD Kiên nhẫn Chấp nhận Hợp tác  Tôn trọng  Nguyên tắc  giao tiếp trong KD Lắng nghe Dân chủ Thông cảm 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2