intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tái cấu trúc doanh nghiệp - Chương 2: Kế toán tái cơ cấu vốn nợ và cổ phần hóa doanh nghiệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

27
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tái cấu trúc doanh nghiệp - Chương 2: Kế toán tái cơ cấu vốn nợ và cổ phần hóa doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: kế toán tái cơ cấu vốn – nợ; kế toán tái cơ cấu với chủ nợ; kế toán tái cấu trúc vốn với công ty mua bán nợ; kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp; xác định giá trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tái cấu trúc doanh nghiệp - Chương 2: Kế toán tái cơ cấu vốn nợ và cổ phần hóa doanh nghiệp

 1. Chương 2 Kế toán tái cơ cấu vốn nợ và cổ phần hóa doanh nghiệp  2.1 Kế toán tái cơ cấu vốn – nợ  2.2 Kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp
 2. 2.1 Kế toán tái cơ cấu vốn – nợ TÍNH NGUYÊN TẮC Tái cấu trúc do các xử lý tài chính đặc biệt - Xem xét khoản nợ cần tái cấu Tái cấu trúc theo chiến lược trúc của DN - Cân đối khả năng trả nợ từ Xem xét cấu trúc vốn để xác định nguồn lực và tìm phương pháp cấu trúc - Thoả thuận với chủ nợ về phương pháp tái cấu trúc - Nguyên tắc ghi nhận kế toán tái cấu trúc
 3. 2.1.1 Kế toán tái cơ cấu nợ PHƯƠNG PHÁP TÁI CẤU TRÚC VỚI CÔNG TY MUA BÁN NỢ Tái cấu trúc do các xử lý tài - Khoản nợ chuyển về một chủ Tái cấu trúc theo chính đặc biệt nợ là công ty mua bán nợ, công chiến lược của DN - Thanh toán khoản nợ bằng ty sẽ thoả thuận với chủ nợ DN phát hành cổ phiếu tiền thấp hơn số nợ thanh toán nợ. để thanh toán trái _ Thanh toán khoản nợ bằng - Một phần nợ sẽ được chuyển phiếu, trả nợ vay hoặc các tài sản không bằng tiền thành vốn chủ và cơ cấu để phát hành trái phiếu để - Chuyển đổi một khoản nợ doanh nghiệp tiếp tục hoạt mua lại cổ phiếu… thành vốn động, khi doanh nghiệp hoạt - Thay đổi các thoả thuận về động có hiệu quả thì công ty khoản nợ như kéo dài thời gian mua bán nợ sẽ bán phần sở hữu trả nợ, khoanh nợ, xoá nợ… để thu hồi vốn đã dung để tái - Kết hợp hai hoặc nhiều cấu trúc phương pháp (tái cấu trúc hỗn hợp)
 4. 2.1.1 Kế toán tái cơ cấu nợ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN Tái cấu trúc lại cơ cấu vốn theo chiến lược phát triển của DN trong tương lai bằng cách phát hành trái phiếu, vay nợ để mua lại cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu để thanh toán trái phiếu ghi nhận theo giá phát hành hoặc giá mua thực tế của các công cụ nợ hoặc công cụ vốn.
 5. NGUYÊN TẮC GHI NHẬN Chênh lệch Giá trị đánh giá và giá trị ghi sổ là các khoản lợi Tái cấu trúc ích được xử lý vào vốn chủ (ghi nhận vào vốn thặng dư) phần chênh lệch là rủi ro thiệt hại do quá trình tái cấu trúc nợ: Khoản nợ không tích lũy vào vốn chủ mà ghi nhận ngay trong kỳ (ghi được đánh giá nhận là chi phí trong kỳ): và thoả thuận - Tái cấu trúc cơ cấu vốn bằng cách chuyển một khoản nợ với chủ nợ thành vốn chủ ghi nhận mục vốn chủ tăng lên và mục nợ hoặc người phải trả giảm xuống tương ứng với số nợ được thỏa thuận tái cấu trúc, phần chênh lệch giữa số dư nợ được tái cấu mua nợ theo trúc với số dư nợ vay trên sổ kế toán là vốn thặng dư. giá trị hợp lý - Tái cấu trúc bằng cách cơ cấu lại các điều khoản liên hoặc giá thỏa quan tới khoản nợ nếu số dư nợ được tái cấu trúc lớn hơn thuận số phải trả trong tương lai thì có thể ghi giảm số nợ thành số phải trả, phần chênh lệch ghi nhận là vốn thặng dư
 6. Công bố thông tin trên thuyết minh BCTC  Phương pháp tái cấu trúc  Tổng số vốn thặng dư được ghi nhận trong tái cơ cấu  Số tăng vốn cổ phần kinh doanh phát sinh từ việc chuyển đổi nợ thành vốn  Các khoản chi bất thường
 7. Phương pháp kế toán Tài khoản kế toán 331, 341,343, 411, 112, 111, 211, 213, 217, 221, …
 8. a. DN cơ cấu lại vốn theo chiến lược phát triển của DN 1- DN phát hành cổ phiếu, huy 2-DN phát hành trái phiếu, vay động vốn góp để thanh toán nợ để mua cổ phiếu quỹ ghi nhận trái phiếu, nợ vay ghi nhận trái phiếu phát hành và nợ vay tăng vốn chủ sở hữu huy động theo giá trị hợp lý (giá phát hành theo giá trị hợp lý (giá phát hoặc giá trị khoản vay được chấp hành cổ phiếu hoặc giá trị vốn nhận) ghi nhận số tiền thu được góp được chấp nhận) ghi nhận từ huy động vốn vay, sau đó ghi số tiền thu được từ huy động nhận mua cổ phiêú quỹ bằng tiến vốn, sau đó ghi nhận thanh vay huy động toán trái phiếu từ tiền thu được do huy động vốn
 9.  Sơ đồ kế toán 111,112 4111 (4112) 111,112 (1a) 341,343… (1b) 419 (2a) (2b)
 10.  b, Kế toán tái cơ cấu với chủ nợ Thanh toán với chủ nợ bằng tài sản hoặc bằng tiền thấp hơn số dư nợ, kế toán ghi nhận khoản nợ đã được thanh toán và chênh lệch giữa số dư nợ được tái cơ cấu và số tài sản đã thanh toán thành vốn hoặc lỗ trong kỳ kế toán.
 11.  Sơ đồ kế toán 411 111,112 331,341,343… (2c),(3d) (1b) (1a) 152,221… (2a) 811 (2b) 211,213,217… (3b) (3a) 214 (3c)
 12.  Chuyển khoản nợ thành vốn chủ, kế toán ghi nhận khoản nợ đã được chuyển thành vốn chủ sở hữu, chênh lệch giữa số dư nợ được tái cấu trúc và số vốn chủ được chuyển đổi ghi nhận vốn thặng dư.
 13.  Sơ đồ kế toán 331,341 4111 (1) 4112 343 (2)
 14.  Khi DN tái cơ cấu một khoản nợ bằng việc cơ cấu lại các điều khoản có liên quan tới khoản nợ có thể số dư nợ tái cơ cấu lớn hơn số phải trả trong tương lai thì bên nợ có thể giảm số dư nợ tái cơ cấu thành số phải trả, số giảm đó được ghi nhận là vốn thặng dư hoặc các điều khoản tái cơ cấu làm phát sinh các khoản chi phí, các khoản chi phát sinh ghi tăng khoản nợ, khi thanh toán ghi giảm số dư nợ đã được tái cơ cấu
 15. 2.12. Kế toán tái cơ cấu vốn  Sơ đồ kế toán 112 331,341,… 811 (3b) 4112 (3a) (1) 343 (2)
 16. c, Kế toán tái cấu trúc vốn với công ty mua bán nợ Khi DN chuyển nợ phải trả kèm theo các điều kiện tái cấu trúc với công ty mua bán nợ thì các khoản nợ phải trả sẽ chuyển về cùng một chủ, CTMBN sẽ đứng ra cam kết thực hiện nghĩa vụ với chủ nợ của DN, thoả thuận với DN và thực hiện quá trình tái cấu trúc nhằm vực lại các hoạt động của DN, CTMBN sẽ xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng, chuyển một phần nợ thành vốn chủ, tạo điều kiện trợ giúp cho DN hoạt động trở lại, sau đó CTMBN sẽ bán lại phần vốn trong công ty đã cơ cấu để thu hồi vốn đã bỏ ra trong quá trình tái cấu trúc.
 17. Trình tự 1. Bên nợ khi thoả thuận khoản nợ tái cấu trúc có mức giá bằng, thấp hơn hoặc cao hơn khoản phải trả trong tương lai, chênh lệch giữa số nợ đã tái cơ cấu với số phải trả trong tương lai ghi nhận vào vốn chủ sở hữu hoặc chi phí tái cấu trúc 2. Xử lý các khoản lỗ luỹ kế, các vấn đề TC tồn đọng 3. Cơ cấu phần nợ thành vốn chủ sở hữu 4. Bán cổ phần sau khi đã tái cơ cấu
 18. Kế toán giao dịch với cty mua bán nợ 331,341(CTMBN) 4112 331,341…(chủ nợ) (2-thặng dư VCP) (1) 242 (3- chi phí TCT)
 19.  Xử lý lỗ và cơ cấu lại vốn 421 811 711 (1a) 331,341 (1b) (2-chuyển 1 phần 4111 nợ thành VCP) 4112
 20. 2.2. Kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp NỘI DUNG CƠ BẢN Xử lý tài Bán cổ chính ở phần và thời Kiểm kê Xử lý các Xác định xử lý điểm DN phân loại tồn tại giá trị tiền thu chuyển tài sản, về tài doanh từ bán thành công nợ, chính nghiệp cổ phần công ty các quỹ cổ phần
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2